Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,538 views ・ 2011-04-19

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Салом, номи ман Марчин —
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
фермер, технолог.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Ман дар Полша ба дунё омадаам, холо дар ШМА зиндаги мекунам.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Ман гурухи «Экология бо сарчашмахои кушода»-ро ташкил кардам.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Мо 50 мошини аз хама мухимро муайян кардем,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
бо шарофати зиндагии хозиразамон —
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
сар карда аз тракотрхо,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
танурхои нонпази, генераторхои электрики.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Баъд мо максади кушодани
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
накшахои кушода, намунаи «худат бикун»-ро,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ки бо кисми ками арзиши он
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
хар як шахс метавонад созад ва кор кунадро гирифтем.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Мо инро Мачмуи Сохтмони Дехахои Чахони кардем.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Ичозат дихед ба шумо ривояте накл кунам.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Ман ба дарачаи 30 соли
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
доктори илм дар сохаи кувваи термоядери расидам
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
ва ошкор кардам, ки ман бефоида будаам.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Ман донишхои амали надоштам.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Дунё ба ман хукуки интихобро дод
00:59
and I took them.
19
59260
2000
ва ман инро истифода бурдам.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Фикр мекунам, ки шумо метавонед инро симои хаёти истифодабаранда ном баред.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Ман хочагии фермериро дар Миссури
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
огоз намудам ва иктисодиёти хочагии кишлокро омухтам.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Ман трактор харидам-баъд вай шикаст.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Ман барои таъмири вай пул додам —
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
баъд вай боз шикаст.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Ба наздики
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
ман хам шикастам.
01:20
I realized
28
80260
2000
Ман фахмидам,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
ки асбобхои асосан мутобик, камарзише, ки ба ман
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
барои аввали фермаи устувор ва сокинон лозим буданд
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
факат холо вучуд надошт.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Ба ман асбобхои мустахкам, модули,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
бо коэффисенти баланд ва мувофик,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
камарзиш,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
аз масолехи махали ва аз нав коркард карда шуда, ки мухлати хизматро дароз карда тавонанд,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
тез кухна нашаванд лозим буданд.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Ман фахмидам, ки бояд худам мустакилона онхоро созам.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Акнун ман инро кардам.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Ва ман инро тахкик кардам.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Ва ман фахмидам, ки истехсолоти саноати
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
метавонад доираи хурдро дар бар гирад.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Баъд ман накшахои сеченака,
02:00
schematics,
43
120260
2000
намунахое,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
ки видео ва бучети вики-сайтро меомузанд
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
нашр кардам.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Иштирокчиён аз чахони худ
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
намоиш додани мошинхои навро
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
дар вакти мулокотхои накшавии махсус огоз намуданд.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Дар айни замон мо тимсоли 8 аз 50 мошинро дорем.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Ва холо лоиха
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
худ ба худ калон шуда истодааст.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Мо медонем, ки принсипи рамзхои кушод
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
хамчун асбоби идоракунии дониш бомуваффакият инкишоф ёфта истодааст.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Бо тачхизот хам чунин рухдода истодааст.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Мо барои он ба тачхизот руй меорем,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
ки махсусан тачхизот метавонад хаёти одамонро тагйир дихад
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
бо чунин тарзи модди.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Агар мо тавонем, ки душвориро барои фермери, сохтмон, истехсолот осон кунем,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
пас мо метавонем микдори зиёди иктидори одамонро озод кунем.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Ин натанхо мамлакатхои тараккикардаро дар бар мегирад.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Асбобхои мо барои фермер,
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
сохтмончи, сохибкор, устои амрикои карда мешаванд.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Мо бедоршавии калонро дар ин одамон дидем,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ки холо метавонанд сохибкории сохтмониро огоз намоянд,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
чузъхоро истехсол намоянд,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
кишоварзии табиииро зиёд кунанд,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ё ин, ки аз нав баркро ба худи шабака фурушанд.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Максади мо-офаридани бойгонии лоихахои нашршуда,
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
фахмо ва пур,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
ки дар як DVD мегунчад
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
ба маънои мачмуи аввал барои тамаддун.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Ман садхо дарахт шинондам дар руз.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Ман 5000 хиштро сахт кардам дар як руз
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
аз замин (хоки) дар таги поям
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
ва тракторро дар шаш руз сохтам.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Чи хеле, ки ман мебинам, ин танхо аввалаш аст.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Агар ин акида дар хакикат садо дихад,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
пас окибати он бисёр хуб мешавад.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Таксимкунии хуби воситахои истехсолот,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
силсилаи экологи дурусти вазъият
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
ва мувофикии вакт «худат бикун» маданият
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
умеди баромадан аз сархади санъати
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
норасоии захираро медихад.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Мо сархади онро риоя мекунем,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
ки хамаи мо метавонем барои ба вучуд овардани дунёи хуб
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
бо технологияи истехсоли асбобхоро бикунем.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Ташаккур.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Карсак)
Дар бораи ин вебсайт

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7