Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

185,769 views ・ 2011-04-19

TED


Ве молиме кликнете двапати на англискиот титл подолу за да го репродуцирате видеото.

Translator: Jovan Kostovski Reviewer: Ilina Kareva
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Здраво, јас сум Марчин,
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
фармер и технолог.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Роден сум во Полска, сега живеам во САД.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Оформив група наречена Екологија со отворен код.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Ги одредивме педесетте најважни машини
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
кои мислиме дека се потребни за да постои модерниот живот -
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
започнувајќи трактори,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
па се' до печки за леб, уреди за правење плочки.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Потоа се насочивме да креираме
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
„направи сам“ верзија со отворен код
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
која секој може да ја изгради и одржува
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
за дел од трошоците.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Го нарековме Упатство за градба на глобалното село
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Да ви раскажам една приказна.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Ги завршив моите дваесети години
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
со докторат на тема фузија на енергија
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
и открив дека сум бескорисен.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Немав практични познавања.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Светот ми ги покажа можностите
00:59
and I took them.
19
59260
2000
и јас ги искористив.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Мислам дека тоа може да го наречете кориснички животен циклус.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Па си направив фарма во Мизури
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
и учев за економијата на земјоделството.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Си купив трактор - потоа се расипа.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Платив за да го поправат -
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
потоа пак се расипа.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Набрзо потоа
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
јас банкротирав.
01:20
I realized
28
80260
2000
Сфатив
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
дека тоа што ми треба се навистина соодветни, евтини алатки
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
за да оформам одржлива фарма и живеалиште
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
кои дотогаш не постоеја.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Потребни ми беа робусни, модуларни,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
високо-ефективни и оптимизирани,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
евтини алатки,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
направени од локални и рециклирани материјали кои ќе траат цел животен век,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
кои не се направени за да застарат.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Сфатив дека ќе треба сам да ги изградам.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Па сам ги направив алатките.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
И ги тестирав.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
И заклучив дека индустриската продуктивност
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
може да се постигне и во мали размери.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Па ги објавив 3Д дизајните,
02:00
schematics,
43
120260
2000
шемите,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
видеата со упатства и потребните средства
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
на вики.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Тогаш почнаа да се појавуваат придонесувачи од
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
целиот свет кои додаваа прототипи за нови машини
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
при нивните одредени посети.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
До сега, имаме прототипови за осум од педетсетте машини.
02:17
And now the project
50
137260
2000
И сега проектот
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
почна сам да расте.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Знаеме дека отворениот код успеа
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
со алатки за менаџирање на знаењето и креативност.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Истите принципи полнуваат да се користат и за хардверот.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Ние се фокосираме на хардвер,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
бидејќи хардверот е тој што може да ги промени животите на луѓето
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
на материјален начин кој нив ги тангира.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ако можеме да ги намалиме границите на фармерството, градењето и произвидството,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
тогаш можеме да ослободиме огромен човечки потенцијал.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Ова не важи само за земјите во развој.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Нашите алатки се прават
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
за американските фармери, градежници, претприемачи, производители.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Досега видовме огромна возбуда од овие луѓе,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
кои сега можат да почнат градежен бизнис,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
производство на делови,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
производство на органска храна
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
или само продавање на сила назад во ланецот.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Наша цел е да создадеме библиотека на објавени дизајни кои се
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
толку јасни и толку целосни
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
што едно изрежано DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
ќе биде ефективно упатство за отпочнување на цивилизација.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Сум засадил стотици дрва на ден.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Имам направено 5.000 цигли во еден ден
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
од калта под моите нозе
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
и сум изградил трактор за шест дена.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Од она што го гледам, ова е само почеток.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ако идејата е навистина звучна
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
тогаш последиците ќе бидат значајни.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Поголема распространетост во поглед на производството,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
синџир за доставување познат во околината
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
и нова, релевантна „направи сам“ производствена култура
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
дава надеж за надминување
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
на вештачкиот недостиг.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Ние ги истражуваме границите
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
на тоа што можеме да го направиме за подобар свет
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
со хардверската технологија со отворен код.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Ви благодарам.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Аплауз)
About this site

Оваа страница ќе ве запознае со видеата на YouTube кои се корисни за учење англиски јазик. Ќе гледате часови по англиски јазик кои ги учат врвни наставници од целиот свет. Кликнете двапати на англиските преводи прикажани на секоја видео страница за да го репродуцирате видеото од таму. Преводите се движат синхронизирано со репродукцијата на видеото. Ако имате какви било коментари или барања, ве молиме контактирајте не користејќи ја оваа контакт форма.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7