Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,605 views ・ 2011-04-19

TED


Pre spustenie videa dvakrát kliknite na anglické titulky nižšie.

Translator: Dana Retová Reviewer: Miriam Matejova
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Ahoj, volám sa Marcin --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
farmár, technológ.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Narodil som sa v Poľsku, teraz žijem v USA.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Založil som skupinu s názvom Open Source Ecology.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Identifikovali sme 50 najdôležitejších strojov,
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
ktoré potrebujeme k modernému životu --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
veci ako traktory,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
pece na chlieb, výroby obvodov.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Potom sme začali vytvárať
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
open-source, urob si sám verziu,
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
ktorú si môže zostrojiť a udržiavať každý
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
za zlomok ceny.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Nazývame to Stavebnica Globálnej Dediny.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Poviem vám príbeh.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Ako dvadsiatnik som získal
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
Phd. v oblasti jadrovej fúzie,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
a zistil som, že som k ničomu.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Nemal som žiadne praktické zručnosti.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Svet mi ponúkal možnosti,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
a ja som ich bral.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Môžete to nazvať konzumný spôsob života.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Začal som farmárčiť v Missouri,
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
a naučil som sa ekonomiku farmárčenia.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Kúpil som si traktor -- pokazil sa.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Zaplatil som opravu --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
znovu sa pokazil.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
A čoskoro
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
som bol na mizine.
01:20
I realized
28
80260
2000
Uvedomil som si,
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
že vhodné, lacné nástroje, ktoré som potreboval
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
na vybudovanie udržateľného poľnohospodárstva
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
ešte neexistujú.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Potreboval som robustné, modulárne nástroje,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
vysoko efektívne a optimalizované,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
lacné,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
vyrobené z miestnych a recyklovaných materiálov, ktoré by vydržali večnosť,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
nie navrhnuté na zastaranosť.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Zistil som, že si ich budem musieť vyrobiť sám.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
A tak som to urobil.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Otestoval som ich.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Zistil som, že priemyselnú produktivitu
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
možno dosiahnuť i v malej mierke.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Zverejnil som 3D návrhy,
02:00
schematics,
43
120260
2000
schémy,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
inštruktážne videá a rozpočty
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
na wiki stránke.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Potom sa začali vynárať prispievatelia
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
z celého sveta so svojimi prototypmi
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
počas vyhradených projektových návštev.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Momentálne máme 8 prototypov z 50 strojov.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Projekt začína
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
rásť sám.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Vieme, že open-source uspel
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
pri nástrojoch na správu znalostí a tvorivosti.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
No zároveň sa to isté deje aj s hardvérom.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
My sa sústredíme na hardvér,
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
pretože práve hardvér môže zmeniť ľuďom život
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
hmatateľným spôsobom.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Ak dokážeme odstrániť prekážky v poľnohospodárstve, stavebníctve, výrobe,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
môžeme odhaliť obrovskú masu ľudského potenciálu.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
A to nielen v rozvojových krajinách.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Naše nástroje sú vyrobené
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
pre amerického poľnohospodára, staviteľa, podnikateľa, výrobcu.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Videli sme veľa nadšenia u ľudí,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
ktorí teraz môžu začať podnikať v stavebníctve,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
výrobe dielov,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
organickom pestovaní,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
alebo len predávať elektrinu naspäť do siete.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Naším cieľom je skladisko zverejnených návrhov
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
takých jasných a kompletných,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
že jediné napálené DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
je štartovným balíčkom pre civilizáciu.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Za deň som posadil100 stromov.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Za deň som vyrobil 5000 tehiel
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
z hliny pod mojimi nohami
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
a za 6 dní som zostrojil traktor.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Z toho čo som videl, toto je len začiatok.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Ak je táto myšlienka vskutku dobrá,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
dôsledky budú značné.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Lepšie rozdelenie výrobných prostriedkov,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
dodávateľské reťazce šetrné k životnému prostrediu,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
a znovu relevantná kultúra "urob si sám"
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
môžu prekonať
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
umelý nedostatok.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Skúmame hranice toho,
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
čo my všetci môžeme urobiť pre lepší svet
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
prostredníctvom prístupnej technológie hardvéru.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Ďakujem.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Potlesk)
O tomto webe

Táto stránka vám predstaví videá na YouTube, ktoré sú užitočné pri učení angličtiny. Uvidíte lekcie angličtiny, ktoré vedú špičkoví učitelia z celého sveta. Dvojitým kliknutím na anglické titulky zobrazené na stránke každého videa si môžete video odtiaľ prehrať. Titulky sa posúvajú synchronizovane s prehrávaním videa. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7