Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

186,840 views ・ 2011-04-19

TED


Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους παρακάτω για να αναπαραγάγετε το βίντεο.

Μετάφραση: Katia Demirtzoglou Επιμέλεια: Leonidas Argyros
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Γεια, το όνομά μου είναι Μάρσιν --
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
αγρότης, τεχνολόγος.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Γεννήθηκα στην Πολωνία, τώρα (είμαι) στις Η.Π.Α.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Ξεκίνησα μια ομάδα που λέγεται Οικολογία Ανοιχτού Κώδικα.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Έχουμε ταυτοποιήσει τις 50 πιο σημαντικές μηχανές
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
που πιστεύουμε ότι χρειάζεται η σύγχρονη ζωή για να υπάρξει --
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
πράγματα όπως τρακτέρ,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
φούρνοι ψωμιού, κατασκευαστές κυκλωμάτων.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
Μετά ξεκινήσαμε να δημιουργήσουμε
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
έναν ανοιχτό κώδικα, DIY, κάντο μόνος σου εκδοχή
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
που ο καθένας θα μπορεί να κατασκευάσει και να συντηρήσει
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
σε ένα κλάσμα του κόστους.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
Το ονομάσαμε Κατασκευαστικό Σετ του Παγκόσμιου Χωριού.
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Έτσι αφήστε με να σας πω μια ιστορία.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Τελείωσα τη δεκαετία των 20 ετών μου
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
με ένα διδακτορικό στην ενέργεια τήξης,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
και ανακάλυψα ότι ήμουν άχρηστος.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
Δεν είχα κανένα πρακτικό προσόν.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
Ο κόσμος μου παρουσίαζε επιλογές,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
και τις έκανα.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Νομίζω ότι μπορείτε να το πείτε ο τρόπος ζωής του καταναλωτή.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Έτσι ξεκίνησα μια φάρμα στο Μιζούρι
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
και έμαθα για τα οικονομικά των καλλιεργειών.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Αγόρασα ένα τρακτέρ -- μετά χάλασε.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Πλήρωσα για να το επισκευάσω --
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
μετά ξαναχάλασε.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
Αρκετά σύντομα
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
φαλήρησα και εγώ.
01:20
I realized
28
80260
2000
Συνειδητοποίησα
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
ότι τα πραγματικά κατάλληλα, χαμηλού κόστους εργαλεία που χρειαζόμουν
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
για να ξεκινήσω μια βιώσιμη φάρμα και κατοικία
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
δεν υπήρχαν ακόμα.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Χρειαζόμουν εργαλεία που ήταν αξιόπιστα, υποδειγματικά
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
υψηλής αποδοτικότητας και βελτιωμένα,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
χαμηλού κόστους,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
κατασκευασμένα από τοπικά και ανακυκλώσιμα υλικά που θα διαρκούν μια ολόκληρη ζωή,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
όχι σχεδιασμένα για να αχρηστευτούν.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Κατάλαβα ότι θα έπρεπε να τα κατασκευάσω ο ίδιος.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
Έτσι έκανα ακριβώς αυτό.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
Και τα δοκίμασα.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
Και κατάλαβα ότι η βιομηχανική παραγωγή
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
μπορεί να επιτευχθεί σε μικρή κλίμακα.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Έπειτα δημοσιοποίησα τα τρισδιάστα σχέδια,
02:00
schematics,
43
120260
2000
τα προσχέδια,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
τα βίντεο με τις οδηγίες και τους προϋπολογισμούς
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής συνεργασίας (wiki).
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Τότε συντελεστές από όλο τον κόσμο
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
ξεκίνησαν να εμφανίζονται, δημιουργώντας πρωτότυπα νέων μηχανημάτων
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
κατά τη διάρκεια ειδικών επισκέψεων στο έργο.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Μέχρι στιγμής, έχουμε δημιουργήσει οχτώ πρωτότυπα από τα 50 μηχανήματα.
02:17
And now the project
50
137260
2000
Και τώρα το έργο
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
ξεκίνησε να μεγαλώνει από μόνο του.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Ξέρουμε ότι ο ανοιχτός κώδικας έχει επιτύχει
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
με εργαλέια όπως τη διαχείρηση της γνώσης και της δημιουργικότητας
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
Και το ίδιο ξεκίνησε να συμβαίνει επίσης με μηχανήματα.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Έχουμε εστιάσει στα μηχανήματα
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
επειδή είναι τα μηχανήματα που μπορούν να αλλάξουν τις ζωές των ανθρώπων
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
με τόσους απτούς υλικούς τρόπους.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Αν μπορέσουμε να μειώσουμε τα εμπόδια στην καλλιέργεια, κατασκευή, επεξεργασία,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
τότε μπορούμε να απελευθερώσουμε εκπληκτικά ποσά ανθρωπίνου δυναμικού.
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
Και όχι μόνο στον υπό ανάπτυξη κόσμο.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Τα εργαλεία μας κατασκευάζονται
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
για τον αμερικανό αγρότη, χτίστη, επιχειρηματία, κατασκευαστή,
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Έχουμε δει πολύ ενθουσιασμό από αυτούς τους ανθρώπους,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
που τώρα μπορούν να ξεκινήσουν μια κατασκευαστική εταιρεία,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
επεξεργασία ανταλλακτικών,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
βιολογική καλλιέργεια υποστηριζόμενη από την κοινότητα (CSA)
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
ή απλά πουλώντας ενέργεια πίσω στο δίκτυο.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
Ο στόχος μας είναι μια αποθήκη δημοσιευμένων σχεδίων
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
τόσο καθαρή, τόσο πλήρης,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
που ένα απλό γραμμένο DVD
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο εκκίνησης πολιτισμού.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
Έχω φυτέψει μια εκατοντάδα δέντρα μέσα σε μία ημέρα.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
Έχω παράγει 5,000 τούβλα μέσα σε μία ημέρα
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
από τη λάσπη κάτω από τα πόδια μου
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
και κατασκεύασα ένα τρακτέρ σε έξι μέρες.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Από όσα έχω δει αυτό είναι μόνο η αρχή
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Αν αυτή η ιδέα είναι πραγματικά υγιής,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
τότε οι επιπλοκές είναι σημαντικές.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Μία μεγαλύτερη κατανομή των μέσων παραγωγής,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
περιβαλλοντικά υγιείς αλυσίδες τροφοδοσίας,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
και μία Κάντο Μόνο Σου (DIY) κατασκευαστική κουλτούρα που πλέον έχει νόημα
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
μπορεί να ελπίζει πως θα υπερκεράσει
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
την τεχνητή έλλειψη.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Ανακαλύπτουμε τα όρια
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
αυτού που όλοι μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
με ανοιχτή τεχνολογία μηχανημάτων.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Ευχαριστώ
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Χειροκρότημα)
Σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο

Αυτός ο ιστότοπος θα σας παρουσιάσει βίντεο στο YouTube που είναι χρήσιμα για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας. Θα δείτε μαθήματα αγγλικών που διδάσκουν κορυφαίοι καθηγητές από όλο τον κόσμο. Κάντε διπλό κλικ στους αγγλικούς υπότιτλους που εμφανίζονται σε κάθε σελίδα βίντεο για να αναπαράγετε το βίντεο από εκεί. Οι υπότιτλοι μετακινούνται συγχρονισμένα με την αναπαραγωγή του βίντεο. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή αιτήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα επικοινωνίας.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7