Marcin Jakubowski: Open-sourced blueprints for civilization

187,137 views ・ 2011-04-19

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: David Monreal Reviewer: Noemi Casadesus Viola
00:15
Hi, my name is Marcin --
0
15260
3000
Hola, el meu nom és Marcin...
00:18
farmer, technologist.
1
18260
2000
pagès, tecnòleg.
00:20
I was born in Poland, now in the U.S.
2
20260
3000
Vaig néixer a Polònia i ara estic als Estats Units.
00:23
I started a group called Open Source Ecology.
3
23260
3000
Vaig començar un grup anomenat Ecologia de Codi Obert.
00:26
We've identified the 50 most important machines
4
26260
2000
Hem identificat les cinquanta màquines més importants
00:28
that we think it takes for modern life to exist --
5
28260
3000
que creiem que es necessiten per a que existeixi la vida moderna...
00:31
things from tractors,
6
31260
2000
coses des de tractors,
00:33
bread ovens, circuit makers.
7
33260
2000
forns de pa, creadors de circuits.
00:35
Then we set out to create
8
35260
2000
I aleshores vam decidir de crear
00:37
an open source, DIY, do it yourself version
9
37260
3000
una versió de codi obert de bricolatge
00:40
that anyone can build and maintain
10
40260
2000
que qualsevol pot construir i mantenir
00:42
at a fraction of the cost.
11
42260
2000
amb una fracció del cost.
00:44
We call this the Global Village Construction Set.
12
44260
2000
D'això en diem el Kit de Construcció de la Vil.la Global
00:46
So let me tell you a story.
13
46260
2000
Deixin que els expliqui una història.
00:48
So I finished my 20s
14
48260
2000
Vaig arribar als vint-i-llargs
00:50
with a Ph.D. in fusion energy,
15
50260
2000
amb un Doctorat en energia de fusió,
00:52
and I discovered I was useless.
16
52260
3000
i vaig descobrir que era un inútil.
00:55
I had no practical skills.
17
55260
2000
No tenia habilitats pràctiques.
00:57
The world presented me with options,
18
57260
2000
El món em va presentar opcions,
00:59
and I took them.
19
59260
2000
i les vaig agafar.
01:01
I guess you can call it the consumer lifestyle.
20
61260
2000
Suposo que ho podriem anomenar l'estil de vida consumista.
01:03
So I started a farm in Missouri
21
63260
3000
Vaig començar una granja a Missouri
01:06
and learned about the economics of farming.
22
66260
3000
i vaig aprendre l'economia d'una granja.
01:09
I bought a tractor -- then it broke.
23
69260
3000
Vaig comprar un tractor... que es va trencar.
01:12
I paid to get it repaired --
24
72260
2000
Vaig pagar per la reparació...
01:14
then it broke again.
25
74260
2000
i es va tornar a trencar.
01:16
Then pretty soon,
26
76260
2000
I ben aviat
01:18
I was broke too.
27
78260
2000
la meva economia també es va trencar.
01:20
I realized
28
80260
2000
Em vaig adonar
01:22
that the truly appropriate, low-cost tools that I needed
29
82260
3000
que les eines veritablement apropiades i de baix cost que necessitava
01:25
to start a sustainable farm and settlement
30
85260
3000
per a començar una granja o un poblat sostenibles
01:28
just didn't exist yet.
31
88260
2000
encara no existien.
01:30
I needed tools that were robust, modular,
32
90260
3000
Necessitava eines que fossin robustes, modulars,
01:33
highly efficient and optimized,
33
93260
2000
altament eficients i optimitzades,
01:35
low-cost,
34
95260
2000
de baix cost,
01:37
made from local and recycled materials that would last a lifetime,
35
97260
3000
fetes de materials recliclats locals que duressin tota una vida,
01:40
not designed for obsolescence.
36
100260
2000
no dissenyades per a l'obsolescència.
01:42
I found that I would have to build them myself.
37
102260
3000
Vaig adonar-me que les hauria de construir jo mateix.
01:45
So I did just that.
38
105260
3000
I això és el què vaig fer.
01:48
And I tested them.
39
108260
3000
I les vaig provar.
01:51
And I found that industrial productivity
40
111260
3000
I vaig trobar que la productivitat industrial
01:54
can be achieved on a small scale.
41
114260
3000
es pot assolir a petita escala.
01:57
So then I published the 3D designs,
42
117260
3000
Aleshores vaig publicar els dissenys en 3D,
02:00
schematics,
43
120260
2000
esquemes,
02:02
instructional videos and budgets
44
122260
3000
videos instructius i pressupostos
02:05
on a wiki.
45
125260
2000
en una wiki.
02:07
Then contributors from all over the world
46
127260
2000
Aleshores contribuïdors de tot el món
02:09
began showing up, prototyping new machines
47
129260
3000
van començar a aparèixer, prototipant noves màquines
02:12
during dedicated project visits.
48
132260
2000
en visites dedicades a projectes.
02:14
So far, we have prototyped eight of the 50 machines.
49
134260
3000
Fins ara tenim vuit prototipus d'un total de cinquanta màquines.
02:17
And now the project
50
137260
2000
I ara el projecte
02:19
is beginning to grow on its own.
51
139260
3000
està començant a créixer per si mateix.
02:22
We know that open source has succeeded
52
142260
2000
Sabem que el model de codi obert va ser exitós
02:24
with tools for managing knowledge and creativity.
53
144260
3000
en eines de gestió del coneixement i creativitat.
02:27
And the same is starting to happen with hardware too.
54
147260
3000
I el mateix està començant a passar amb la maquinaria.
02:30
We're focusing on hardware
55
150260
2000
Ens centrem en el maquinari
02:32
because it is hardware that can change people's lives
56
152260
3000
perquè el maquinari és el que pot canviar la vida de les persones
02:35
in such tangible material ways.
57
155260
3000
de maneres tan tangibles.
02:38
If we can lower the barriers to farming, building, manufacturing,
58
158260
3000
Si podem abaixar les barreres a l'agricultura, construcció, manufactura,
02:41
then we can unleash just massive amounts of human potential.
59
161260
3000
aleshores podem desfermar grandissimes quantitats de potencial humà
02:44
That's not only in the developing world.
60
164260
3000
I no només en el món desenvolupat.
02:47
Our tools are being made
61
167260
2000
Les nostres eines s'estan fent
02:49
for the American farmer, builder, entrepreneur, maker.
62
169260
3000
per al granger americà, constructor, emprenedor, creador.
02:52
We've seen lots of excitement from these people,
63
172260
2000
Hem vist molta exitació per part d'aquestes persones,
02:54
who can now start a construction business,
64
174260
2000
que ara poden començar un negoci de construcció,
02:56
parts manufacturing,
65
176260
2000
fabricació de recanvis,
02:58
organic CSA
66
178260
2000
agricultura orgànica comunitària,
03:00
or just selling power back to the grid.
67
180260
3000
o simplement venent energia cap a la xarxa.
03:04
Our goal is a repository of published designs
68
184260
2000
El nostre objectiu es un repositori de dissenys publicats
03:06
so clear, so complete,
69
186260
2000
tan clar, tan complert,
03:08
that a single burned DVD
70
188260
2000
que un únic DVD gravat
03:10
is effectively a civilization starter kit.
71
190260
3000
és un kit efectiu per a inciar una civilització.
03:16
I've planted a hundred trees in a day.
72
196260
3000
He plantat un centenar d'arbres en un dia.
03:19
I've pressed 5,000 bricks in one day
73
199260
3000
He comprimit cinc mil maons en un dia
03:22
from the dirt beneath my feet
74
202260
4000
del terra sota els meus peus
03:26
and built a tractor in six days.
75
206260
3000
i construit un tractor en sis dies.
03:29
From what I've seen, this is only the beginning.
76
209260
3000
Pel què he vist, això és només el principi.
03:32
If this idea is truly sound,
77
212260
3000
Si aquesta idea funciona,
03:35
then the implications are significant.
78
215260
3000
aleshores les implicacions són significatives.
03:38
A greater distribution of the means of production,
79
218260
3000
Una major distribució dels mitjans de producció,
03:41
environmentally sound supply chains,
80
221260
3000
cadenes de subministrament que respecten el medi ambient,
03:44
and a newly relevant DIY maker culture
81
224260
4000
i un renaixement de la cultura de fer les coses un mateix
03:48
can hope to transcend
82
228260
2000
tant de bo puguin superar
03:50
artificial scarcity.
83
230260
3000
l'escasetat artificial.
03:53
We're exploring the limits
84
233260
2000
Estem explorant els límits
03:55
of what we all can do to make a better world
85
235260
3000
del que tots podem fer per a crear un món millor
03:58
with open hardware technology.
86
238260
2000
amb la tecnologia de maquinari obert.
04:00
Thank you.
87
240260
2000
Gràcies.
04:02
(Applause)
88
242260
2000
(Aplaudiments)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7