Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,664 views ・ 2011-12-12

TED


Pre spustenie videa dvakrát kliknite na anglické titulky nižšie.

Translator: Erika Vojtkova Reviewer: Martin Francis Gilbert Máik
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Moje cesty do Afganistanu
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
začali pred mnohými, mnohými rokmi,
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
na východnej hranici mojej krajiny,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
mojej vlasti, Poľska.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Prechádzala som sa morom
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
príbehov mojej starej mamy.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Krajinou, kde každé pole skrýva hrob,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
kde boli milióny ľudí
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
deportovaní alebo zabití
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
v 20. storočí.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Za tou skazou
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
som našla dušu týchto miest.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Stretla som skromných ľudí.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Vypočula som si ich modlitbu
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
a jedla ich chlieb.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Potom som 20 rokov putovala Východom -
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
od Východnej Európy po Strednú Áziu -
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
cez Kaukaz,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Blízky Východ,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Severnú Afriku,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusko.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
A vždy som stretla ďalších skromných ľudí.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
A delila som sa o ich chlieb a ich modlitbu.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Pre toto som šla do Afganistanu.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Jedného dňa som prechádzala mostom
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
cez rieku Oxus.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Šla som peši a sama.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
A afganistanský vojak bol tak prekvapený, že ma vidí,
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
že mi zabudol opečiatkovať pas.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Ale dal mi šálku čaju.
01:38
And I understood
30
98260
2000
A pochopila som,
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
že jeho prekvapenie bolo mojou ochranou.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Takže som chodila a cestovala,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
na koňoch, na jakovi, kamiónom, stopom,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
od iránskych hraníc
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
až dolu, na kraj Wáchánského koridoru.
01:56
And in this way
36
116260
2000
A týmto spôsobom
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
som mohla nájsť noor, skryté svetlo Afganistanu.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Mojou jedinou zbraňou
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
bol môj notebook a môj fotoaparát, Leica.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Počula som modlitby Sufiov -
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
skromných moslimov
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
nenávidených Talibanom.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Skrytá rieka,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
prepojená s mysticizmom
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
z Gibraltáru do Indie.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Mešita, kde je úctivý cudzinec
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
zahrnutý požehnaniami
02:32
and with tears,
48
152260
3000
a slzami,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
a vítaný ako dar.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Čo vieme
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
o krajine a ľuďoch,
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
o ktorých predstierame, že ich ochraňujeme;
02:46
about the villages
53
166260
3000
o dedinách,
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
kde jediným liekom
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
na utíšenie bolesti a zastavenie hladu
02:53
is opium?
56
173260
2000
je ópium?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Toto sú ľudia závislí na ópiu
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
na strechách Kábulu
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 rokov po začatí našej vojny.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Toto sú nomádske dievčatá,
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
ktoré sa stali prostitútkami pre afganských obchodníkov.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Čo vieme o ženách
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 rokov po vojne?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Oblečených v nylonových vreciach,
03:18
made in China,
65
198260
2000
vyrobených v Číne,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
ktorým sa hovorí burka.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
V jeden deň som videla
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
najväčšiu školu v Afganistane,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
je to dievčenská škola.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13 000 dievčat
03:34
studying here
71
214260
4000
tu študuje
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
v podzemných miestnostiach
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
plných škorpiónov.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
A ich láska k učeniu
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
bola tak veľká, že ma to rozplakalo.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Čo vieme
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
o vyhrážkach smrťou od Talibanu,
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
pribitých na dverách
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
ľudí, ktorí sa opovážia poslať svoje dcéry do školy, ako je tá v Balkh?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Oblasť nie je bezpečná, ale je plná Talibanu,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
a oni to urobili.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Mojím cieľom je dať hlas
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
nemým ľuďom,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
ukázať skryté svetlá
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
v zákulisí tejto veľkej hry
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
malých svetov ignorovaných médiami
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
a prorokmi globálnych konfliktov.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Ďakujem.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Potlesk)
O tomto webe

Táto stránka vám predstaví videá na YouTube, ktoré sú užitočné pri učení angličtiny. Uvidíte lekcie angličtiny, ktoré vedú špičkoví učitelia z celého sveta. Dvojitým kliknutím na anglické titulky zobrazené na stránke každého videa si môžete video odtiaľ prehrať. Titulky sa posúvajú synchronizovane s prehrávaním videa. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto kontaktného formulára.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7