Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

مونیکا بولاج: نور پنهان افغانستان

33,865 views

2011-12-12 ・ TED


New videos

Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

مونیکا بولاج: نور پنهان افغانستان

33,865 views ・ 2011-12-12

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: Shahram Eatezadi Reviewer: Bidel Akbari
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
سفرهای من به افغانستان
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
خیلی خیلی وقت پیش شروع شد
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
در مرز شرقی کشورم،
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
کشورمادریم لهستان.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
در جنگلهای افسانه های پدربزرگم پیش میرفتم.
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
در جنگلهای افسانه های پدربزرگم پیش میرفتم.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
سرزمینی که هریک از دشت‌های آن، در خود یک قبر نهان کرده است.
00:38
where millions of people
7
38260
2000
جایی که در قرن بیستم میلیونها نفر اخراج یا کشته شده اند.
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
جایی که در قرن بیستم میلیونها نفر اخراج یا کشته شده اند.
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
جایی که در قرن بیستم میلیونها نفر اخراج یا کشته شده اند.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
درپس این تخریب،
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
من یک روح مکانهایی را یافتم.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
مردمی فروتن را ملاقات کردم.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
نیایشهایشان را شنیدم
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
وازنانشان خوردم.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
بعد برای مدت 20 سال درشرق راه رفته ام --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
--از اروپای شرقی تا آسیای مرکزی--
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
از میان کوههای قفقاز،
01:07
Middle East,
18
67260
2000
خاورمیانه،
01:09
North Africa,
19
69260
2000
آفریقای شمالی،
01:11
Russia.
20
71260
2000
روسیه.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
ومن حتی مردمی خاضع تر دیدم.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
و سفره شان و نیایش‌هایشان را به اشتراک گذاشتم.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
این دلیل رفتن من به افغانستان است.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
روزی از پلی رد شدم
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
از بالای رودخانه اکسوس.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
من تنها و پیاده بودم.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
و سربازی افغان از دیدن من آنقدرشگفت زده شد
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
که فراموش کرد در گذرنامه من مهر بزند.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
ویک فنجان چایی به من داد.
01:38
And I understood
30
98260
2000
ومن فهمیدم
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
که شگفتی او حفاظت من بود.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
درنتیجه من پیاده رفته ام و سفر کرده ام
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
با اسب، با گاو، با کامیون، سواری مجانی،
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
ازمرز ایران
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
تا انتها به لبه کریدور واکهام.
01:56
And in this way
36
116260
2000
ودراین راه
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
من موفق به یافتن نور یا چراغ پنهان افغانستان شدم.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
تنها سلاح من
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
نوت بوک و دوربین لایکایم بود.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
من نیایشهای صوفی را شنیدم--
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
مسلمانان خاشع،
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
که از طالبان متنفربودند.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
رودخانه پنهان،
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
در ارتباط متقابل با تصوف
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
از گیبرالتار تا هندوستان.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
مسجد جایی که خارجی های محترم
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
با دعاهای خیر
02:32
and with tears,
48
152260
3000
و اشکها شسته میشوند
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
و بعنوان یک هدیه خوشامد گویی میشوند.
02:39
What do we know
50
159260
2000
ما چه میدانیم
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
درباره کشور و مردمی
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
که ما تظاهر به حفاظت میکنیم،
02:46
about the villages
53
166260
3000
درباره روستاها
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
که تنها دارو
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
برای رفع درد و رفع گرسنگی تریاکه؟
02:53
is opium?
56
173260
2000
برای رفع درد و رفع گرسنگی تریاکه؟
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
اینها مردمی آلوده ومعتاد به تریاکند
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
در پشت بامهای شهر کابل
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10سال پس از آغاز جنگ.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
اینها دختران صحرانشین هستند
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
که به بازرگانان افغانی خودفروشی میکنند.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
ما درباره زنان چه میدانیم
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 سال پس ازجنگ؟
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
پوشیده دراین کیسه نایلونی،
03:18
made in China,
65
198260
2000
ساخت چین،
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
به نام برقع.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
روزی درافغانستان از بزرگترین مدرسه دخترانه دیدن کردم.
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
روزی درافغانستان از بزرگترین مدرسه دخترانه دیدن کردم.
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
رروزی درافغانستان از بزرگترین مدرسه دخترانه دیدن کردم.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13000 دختر
03:34
studying here
71
214260
4000
اینجا درس میخوانند
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
در اتاقهایی در زیر زمین،
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
پر از عقرب.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
و علاقشون (برای تحصیل)
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
آنقدرزیاد بود که من گریه کردم.
03:52
What do we know
76
232260
2000
ما چه میدانیم
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
درباره تهدید های به مرگ توسط طالبان
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
که به درهای خونشون میرسید
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
از مردمی که جرات میکنند دخترانشون رو به مدرسه ای در بلخ بفرستند؟
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
ناحیه امن نیست ولی پرازطالبان است،
04:08
and they did it.
81
248260
2000
واونها اینکارو انجام میدهند.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
هدف من رساندن این صدا
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
به مردم ساکته،
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
برای نشان دادن انوار پنهان
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
که در پشت پرده این بازی بزرگ وجود دارند،
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
دنیاهای کوچکی که توسط رسانه‌ها نادیده گرفته میشوند
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
و پیامبران یک مناقشه جهانی.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
متشکرم.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(تشویق حاضران)
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7