Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,777 views ・ 2011-12-12

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Schubert Malbas Reviewer: Polimar Balatbat
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
Ang aking mga paglalakbay sa Afghanistan
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
mula sa silangang bahagi ng aking bansa,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
ang aking bayang sinilangan, ang Poland.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Nilalakad ko noon ang mga gubat
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
na laman ng mga kwento ni lola.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Isang lupain na itinatago ang puntod sa bawat sulok,
00:38
where millions of people
7
38260
2000
kung saan milyun-milyon katao ang
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
ipinatapon o ipinapatay
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
noong ika-20 siglo.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Sa kabila ng pagkawasak,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
natagpuan ko ang diwa ng lugar na iyon.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Nakatagpo ako ng mga mapagkumbabang tao.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Narinig ko ang kanilang dasal
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
at kumain ng kanilang tinapay.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Sumunod kong nilakbay ang Silangan sa loob ng 20 taon --
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
mula Silangang Europa hanggang Gitnang Asya --
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
sa mga bundok ng Caucasus,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Gitnang Silangan,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
Hilagang Aprika,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusya.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
At nakatagpo ako ng mas maraming taong may payak na pamumuhay.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Ibinahagi nila ang kanilang tinapay at mga panalangin.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Kung kaya naisip kong magtungo ng Afghanistan.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
May isang araw, tinahak ko ang tulay
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
na tumatawid sa Ilog Oxus.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Ako ay nakapaa at mag-isa noon.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
At nabigla ang sundalong Afghan nang makita niya ako
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
na nakalimutan pa niyang tatakan ang aking pasaporte.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Bagamat binigyan naman niya ako ng tsaa.
01:38
And I understood
30
98260
2000
At naisip ko
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
na ang kanyang pagkabigla ay ang aking kaligtasan.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Kaya nagpatuloy akong naglakad at naglakbay,
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
sa kabayo, sa yak, sa trak, at nakikisakay,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
mula sa dulo ng Iran
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
sa bandang ilalim, hanggang sa Wakhan Corridor.
01:56
And in this way
36
116260
2000
Sa ganitong paraan
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
masisilayan ko ang noor, ang natatagong liwanag ng Afghanistan.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
Ang tanging tangan ko
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
ay ang aking kwaderno at kamera.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Napakinggan ko ang panalangin ng mga Sufi --
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
mga mapagkumbabang Muslim,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
kinamumuhian ng mga Taliban.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Nakatagong ilog,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
pinagdudugtong ng mistisismo
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
mula Gibraltar hanggang India.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
Ang moske kung saan ang dayuhang ginagalang
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
ay napapaulanan ng mga biyaya
02:32
and with tears,
48
152260
3000
at mga luha,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
at tinuturing bilang isang regalo.
02:39
What do we know
50
159260
2000
Ano ba ang alam natin
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
tungkol sa bansa at sa mamamayan
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
na kunwari'y pinagtatanggol natin,
02:46
about the villages
53
166260
3000
tungkol sa mga kanayunan
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
kung saan ang tanging gamot
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
sa hapdi at ang sagot sa gutom
02:53
is opium?
56
173260
2000
ay opium?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Ito ang mga mamamayang nalulong sa opium
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
sa mga bubong ng Kabul
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
10 taon matapos magsimula ang ating digmaan.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Ito ang mga kababaihang nomad
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
na naging bayaran ng mga negosyanteng Afghan.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Ano nga ba ang alam natin sa mga babaeng ito
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
10 taon matapos ang giyera?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Hawak ang nylong bag,
03:18
made in China,
65
198260
2000
gawa sa Tsina,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
at tinatawag na burka.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Isang araw nasaksihan ko,
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
ang pinakamalaking eskuwelahan sa Afghanistan,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
isang paaralang pambabae.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
13,000 kababaihan
03:34
studying here
71
214260
4000
ang nag-aaral dito
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
sa mga silid-aralan sa ilalim ng lupa,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
kasama ang mga alakdan.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
At ang kanilang pagsisikap [mag-aral]
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
ay napakalaki, na napaiyak ako.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Ano nga ba ang alam natin
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
tungkol sa mga banta ng Taliban
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
na nakapinid sa mga pinto
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
ng mga mamamayang pinapag-aral ang kanilang mga anak na babae tulad ng sa Balkh?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
Hindi ligtas ang rehiyon, dahil sa mga Taliban,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
subalit pinagpatuloy nila.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
Layon ko na bigyang boses
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
ang mga taong hindi umiimik,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
upang ilahad ang nakatagong liwanag
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
sa likod ng kurtina ng isang malaking laro,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
ang maliliit na buhay na hindi pinapansin ng media
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
at ng mga propeta ng hindi pagkakasundo ng mundo.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Salamat.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Palakpakan)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7