Monika Bulaj: The hidden light of Afghanistan

33,899 views ・ 2011-12-12

TED


Fai dobre clic nos subtítulos en inglés a continuación para reproducir o vídeo.

Translator: Adrián Levices Casal Reviewer: Carlos Ramón Canosa Carro
00:15
My travels to Afghanistan
0
15260
3000
As miñas viaxes a Afghanistán
00:18
began many, many years ago
1
18260
3000
comezaron hai moitos anos
00:21
on the eastern border of my country,
2
21260
3000
na fronteira oriental do meu país,
00:24
my homeland, Poland.
3
24260
3000
a miña terra, Polonia.
00:27
I was walking through the forests
4
27260
2000
Estaba paseando polas fragas
00:29
of my grandmother's tales.
5
29260
4000
dos contos da miña avoa.
00:33
A land where every field hides a grave,
6
33260
5000
Unha terra onde cada campo oculta un sepulcro
00:38
where millions of people
7
38260
2000
onde millóns de persoas
00:40
have been deported or killed
8
40260
3000
foron deportadas ou asasinadas
00:43
in the 20th century.
9
43260
3000
no século XX.
00:46
Behind the destruction,
10
46260
2000
Alén da destrucción,
00:48
I found a soul of places.
11
48260
3000
atopei a alma dos lugares.
00:51
I met humble people.
12
51260
2000
Coñecín xente humilde.
00:53
I heard their prayer
13
53260
2000
Escoitei as suas pregarias
00:55
and ate their bread.
14
55260
2000
e comín o seu pan.
00:57
Then I have been walking East for 20 years --
15
57260
5000
Logo camiñei cara o Leste durante vinte anos
01:02
from Eastern Europe to Central Asia --
16
62260
3000
de Europa oriental deica Asia central...
01:05
through the Caucasus Mountains,
17
65260
2000
através das montañas do Cáucaso,
01:07
Middle East,
18
67260
2000
Medio Oriente,
01:09
North Africa,
19
69260
2000
o Norte de África,
01:11
Russia.
20
71260
2000
Rusia.
01:13
And I ever met more humble people.
21
73260
4000
Non atopei xente máis humilde.
01:17
And I shared their bread and their prayer.
22
77260
3000
Compartiron o seu pan e as súas pregarias.
01:20
This is why I went to Afghanistan.
23
80260
3000
Por iso fun a Afghanistán.
01:23
One day, I crossed the bridge
24
83260
4000
Un día, crucei a ponte
01:27
over the Oxus River.
25
87260
2000
sobre o río Oxus.
01:29
I was alone on foot.
26
89260
2000
Ía soa, a pé.
01:31
And the Afghan soldier was so surprised to see me
27
91260
2000
E un soldado afgán sorprendeuse tanto cando me veu
01:33
that he forgot to stamp my passport.
28
93260
3000
que esqueceu estampar o meu pasaporte.
01:36
But he gave me a cup of tea.
29
96260
2000
Pero deume una taza de té.
01:38
And I understood
30
98260
2000
E comprendín
01:40
that his surprise was my protection.
31
100260
3000
que a súa sorpresa era a miña protección.
01:43
So I have been walking and traveling,
32
103260
3000
Así que camiñei e viaxei
01:46
by horses, by yak, by truck, by hitchhiking,
33
106260
3000
en cabalo, en iaque, en camión, en autoestop,
01:49
from Iran's border
34
109260
2000
dende a fronteira con Irán
01:51
to the bottom, to the edge of the Wakhan Corridor.
35
111260
5000
deica o fondo, no límite do Corredor de Wakhan.
01:56
And in this way
36
116260
2000
E nesta travesía
01:58
I could find noor, the hidden light of Afghanistan.
37
118260
7000
puiden achar Noor, a luz oculta do Afghanistán.
02:05
My only weapon
38
125260
2000
A miña única arma
02:07
was my notebook and my Leica.
39
127260
5000
era o meu caderno e a miña Leica.
02:12
I heard prayers of the Sufi --
40
132260
2000
Escoitei as oracións dos Sufi
02:14
humble Muslims,
41
134260
2000
humildes musulmáns,
02:16
hated by the Taliban.
42
136260
2000
odiados polos musulmáns.
02:18
Hidden river,
43
138260
2000
Río oculto,
02:20
interconnected with the mysticism
44
140260
2000
interconectado co misticismo
02:22
from Gibraltar to India.
45
142260
3000
dende Xibraltar até a India.
02:25
The mosque where the respectful foreigner
46
145260
5000
A mesquita onde o respetuoso estranxeiro
02:30
is showered with blessings
47
150260
2000
é agasallado con benzóns
02:32
and with tears,
48
152260
3000
e con bágoas,
02:35
and welcomed as a gift.
49
155260
4000
e recibido coma un agasallo.
02:39
What do we know
50
159260
2000
O que sabemos nós
02:41
about the country and the people
51
161260
2000
sobre o país e xentes
02:43
that we pretend to protect,
52
163260
3000
aos que finximos protexer
02:46
about the villages
53
166260
3000
sobre as aldeas
02:49
where the only one medicine
54
169260
2000
onde o único remedio
02:51
to kill the pain and to stop the hunger
55
171260
2000
para calmar a dor e saciar a fame
02:53
is opium?
56
173260
2000
é o opio?
02:55
These are opium-addicted people
57
175260
3000
Estes son os adictos ao opio
02:58
on the roofs of Kabul
58
178260
3000
nos teitos de Cabul
03:01
10 years after the beginning of our war.
59
181260
4000
dez anos despois de comezarmos a nosa guerra.
03:05
These are the nomad girls
60
185260
3000
Estas son as rapazas nómadas
03:08
who became prostitutes for Afghan businessmen.
61
188260
4000
convertidas en rameiras para os empresarios afgáns.
03:12
What do we know about the women
62
192260
2000
Que sabemos nós das mulleres
03:14
10 years after the war?
63
194260
2000
dez anos após a guerra?
03:16
Clothed in this nylon bag,
64
196260
2000
Vestidas con esas bolsas de nilon,
03:18
made in China,
65
198260
2000
fabricadas en China,
03:20
with the name of burqa.
66
200260
4000
que levan por nome burqa.
03:24
I saw one day,
67
204260
2000
Un día vin,
03:26
the largest school in Afghanistan,
68
206260
3000
a meirande escola en Afghanistán,
03:29
a girls' school.
69
209260
2000
unha escola de nenas.
03:31
13,000 girls
70
211260
3000
Trece mil nenas
03:34
studying here
71
214260
4000
estudando alí
03:38
in the rooms underground,
72
218260
3000
en habitacións baixo o chan,
03:41
full of scorpions.
73
221260
3000
cheas de escorpións.
03:44
And their love [for studying]
74
224260
3000
E a súa paixón polo estudo
03:47
was so big that I cried.
75
227260
5000
era tan grande que chorei.
03:52
What do we know
76
232260
2000
Que sabemos nós
03:54
about the death threats by the Taliban
77
234260
3000
sobre as ameazas de morte dos talibáns
03:57
nailed on the doors
78
237260
2000
cravadas nas portas
03:59
of the people who dare to send their daughters to school as in Balkh?
79
239260
6000
da xente que ousa enviar as súas fillas á escola coma en Balkh?
04:05
The region is not secure, but full of the Taliban,
80
245260
3000
A rexión non é segura, pois está chea de talibáns,
04:08
and they did it.
81
248260
2000
e fixérono eles.
04:10
My aim is to give a voice
82
250260
2000
O meu obxectivo é darlle voz
04:12
to the silent people,
83
252260
3000
á xente silenciada,
04:15
to show the hidden lights
84
255260
4000
amosar as luces ocultas
04:19
behind the curtain of the great game,
85
259260
3000
detrás das cortinas do grande xogo,
04:22
the small worlds ignored by the media
86
262260
3000
os pequenos mundos ignorados polos medios
04:25
and the prophets of a global conflict.
87
265260
2000
e polos profetas dun conflicto universal.
04:27
Thanks.
88
267260
2000
Grazas.
04:29
(Applause)
89
269260
9000
(Aplausos)
About this website

Este sitio presentarache vídeos de YouTube que son útiles para aprender inglés. Verás clases de inglés impartidas por profesores de primeiro nivel de todo o mundo. Fai dobre clic nos subtítulos en inglés que aparecen en cada páxina de vídeo para reproducir o vídeo desde alí. Os subtítulos desprázanse sincronizados coa reprodución do vídeo. Se tes algún comentario ou solicitude, póñase en contacto connosco a través deste formulario de contacto.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7