Why is the world warming up? | Kristen Bell + Giant Ant

153,775 views ・ 2020-10-13

TED


Ве молиме кликнете двапати на англискиот титл подолу за да го репродуцирате видеото.

00:00
Transcriber: TED Translators Admin Reviewer: Rhonda Jacobs
0
0
7000
Translator: TED Translators Admin Reviewer: Stefan Mitikj
00:02
Why is the world warming up?
1
2780
1833
00:06
Let's think of Earth for just a moment as a greenhouse.
2
6820
3273
Зошто светот се загрева?
00:10
Every second, a huge amount of energy smashes into our greenhouse.
3
10933
4660
Ајде да ја замислиме Земјата како оранжерија.
Секоја секунда огромна количина на енергија ја бомбардира оранжеријата.
00:16
Our atmosphere, the glass roof and walls,
4
16904
3562
00:20
reflects some of that energy,
5
20490
2022
Нашата атмосфера, стаклениот покрив и ѕидовите,
00:22
but most of it passes right through and heats everything up.
6
22536
3530
рефлектира дел од таа енергија,
но најголем дел од неа поминува токму преку и загрева сѐ.
00:27
Much of that heat used to escape back into space,
7
27340
2516
00:29
keeping us at a stable, warm temperature.
8
29880
2676
Голем дел од топлината се враќаше пак во вселената,
00:33
But then something changed.
9
33614
1622
што ја одржуваше нашата температура стабилна.
00:36
Humans began to spew enough carbon dioxide to fill billions of greenhouses each day.
10
36110
5246
Но потоа нешто се смени.
Луѓето почнаа да испуштат доволно јаглероден диоксид за да наполнат
00:42
What does all that greenhouse gas do?
11
42900
2616
милијарди оранжерии дневно.
00:45
It makes the glass of our greenhouse thicker.
12
45540
2883
Каде оди целиот тој јаглероден диоксид?
00:48
Thicker glass means heat escapes into space much more slowly.
13
48760
3656
Го прави стаклото на нашата оранжерија подебело.
00:52
And don't forget, energy from the sun
14
52440
1776
Подебело стакло значи дека топлината потешко бега кон вселената.
00:54
is still streaming in just as quickly as before.
15
54240
3006
А енергијата од сонцето
00:57
The result is a planet with temperatures too hot for our liking
16
57270
3756
е сѐ уште исто толку силна колку и порано.
Резултатот е планета со температури кои се превисоки за нас
01:01
and, eventually...
17
61050
2027
01:03
living.
18
63607
1174
а и воопшто....
за живот.
01:08
[Countdown
19
68638
1766
01:10
Take action on climate change at Countdown.ted.com]
20
70428
2530
[Каунтдаун
преземи нешто против климатските промени на Countdown.ted.com]
About this website

Оваа страница ќе ве запознае со видеата на YouTube кои се корисни за учење англиски јазик. Ќе гледате часови по англиски јазик кои ги учат врвни наставници од целиот свет. Кликнете двапати на англиските преводи прикажани на секоја видео страница за да го репродуцирате видеото од таму. Преводите се движат синхронизирано со репродукцијата на видеото. Ако имате какви било коментари или барања, ве молиме контактирајте не користејќи ја оваа контакт форма.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7