Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Sigita Šimkutė-Macanko Reviewer: Andrius Družinis-Vitkus
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Šiandien pradėsiu
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
eilėraščiu,
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
kurį parašė mano draugė iš Malavio
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piri.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen tik 13 metų,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
bet kai vartome mūsų parašytą poeziją,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
jos eilės man tokios įdomios,
00:34
so motivating.
7
34248
1997
tokias įkvepiančios.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Taigi paskaitysiu jums.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Ji pavadino eilėraštį „Tekėsiu, kada norėsiu“.
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Juokas.)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
„Tekėsiu, kada norėsiu.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Mano motina negali manęs priversti tekėti.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Mano tėvas negali manęs priversti tekėti.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Mano dėdė, mano teta,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
mano brolis ar sesuo
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
negali manęs priversti tekėti.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Nė vienas pasaulyje
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
negali priversti manęs tekėti.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Tekėsiu, kada norėsiu.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Net jei mane mušite,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
net jei mane išvysite,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
net jei padarysite man kažką blogo,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
tekėsiu, kada norėsiu.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Tekėsiu, kada norėsiu,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
bet ne iki tol, kol nebūsiu gerai išsilavinusi
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
ir kol nesuaugsiu.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Tekėsiu, kada norėsiu.“
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Šis eilėraštis gali atrodyti keistas,
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
parašytas 13-metės mergaitės,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
bet ten, iš kur kilau aš ir Eileen,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
šis mano perskaitytas eilėraštis
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
yra kovotojos šauksmas.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Aš esu iš Malavio.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Malavis yra viena vargingiausių šalių,
02:07
very poor,
35
127115
2879
labai varginga,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
kur lyčių lygybė yra ginčijama.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Augdama šioje šalyje
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
negalėjau gyvenime priiminėti savo sprendimų.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Negalėjau net tyrinėti
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
asmeninių galimybių gyvenime.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Papasakosiu jums istoriją
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
dviejų skirtingų mergaičių,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
dviejų gražių mergaičių.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Šios mergaitės užaugo
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
po vienu stogu.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Jos valgė tą patį maistą.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Kartais jos dalinosi drabužiais
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
ir net batais.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Bet jų gyvenimas pasibaigė skirtingai,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
dviem skirtingais keliais.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Kita mergaitė yra mano mažoji sesuo.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Mano sesutei tebuvo 11 metų,
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
kai ji pastojo.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Tai skaudu.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Tai ne tik skaudino ją, bet ir mane.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Man tai buvo irgi sunkus laikas.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
Kaip yra mano kultūroje,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
jei pasieki lytinę brandą,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
turėtum keliauti į iniciacijos stovyklą.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
Tose iniciacijos stovyklose
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
tave moko, kaip seksualiai patenkinti vyrą.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Ten būna speciali diena,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
kurią vadina „Labai ypatinga diena“,
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
bendruomenės pasamdytas vyras
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
ateina į stovyklą
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
ir miega su mažomis mergaitėmis.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Įsivaizduokite, kokią traumą šios jaunos mergaitės
03:53
go through every day.
68
233766
2750
patiria kiekvieną dieną.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Dauguma mergaičių pastoja.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Jos net užkrečiamos ŽIV ir AIDS,
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
ir kitomis lytiniu keliu plintančiomis ligomis.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Mano mažajai sesutei tai baigėsi nėštumu.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Dabar jai 16 metų
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
ir ji turi tris vaikus.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Jos pirma santuoka subyrėjo,
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
kaip ir antroji.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Iš kitos pusės, yra šita mergaitė.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Ji nuostabi.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Juokas.)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Plojimai.)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Vadinu ją nepaprasta, nes ji tokia.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Ji labai nuostabi.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Ta mergaitė esu aš. (Juokas.)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Kai mano buvo 13 metų,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
man pasakė, kad esu suaugusi,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
tu pasiekei amžių,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
turėtum vykti į iniciacijos stovyklą.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Aš atsakiau, „Ką?
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Aš nevyksiu į iniciacijos stovyklą“.
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Žinote, ką man sakė moterys?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
„Tu esi kvaila mergaitė. Užsispyrusi.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Tu negerbi mūsų visuomenės, mūsų bendruomenės tradicijų“.
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Pasakiau ne, nes žinojau, kur aš keliausiu.
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Aš žinojau, ko noriu iš gyvenimo.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Būdama jauna turėjau daug svajonių.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Aš norėjau gauti gerą išsilavinimą,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
susirasti tinkamą darbą ateityje.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Save įsivaizduodavau teisininke,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
sėdinčią dideliame krėsle.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Tokios fantazijos
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
kasdien sukosi mano mintyse.
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Ir aš žinojau, kad vieną dieną
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
aš kuo nors padėsiu, bent truputį savo bendruomenei.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Bet kasdien po atsisakymo
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
moterys man sakė:
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
„Pažiūrėk į save, tu suaugusi. Tavo sesutė turi vaiką.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
O tu?“
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Tai buvo melodija, kurią girdėjau kasdien,
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
ir tai yra melodija, kurią kasdien girdi mergaitės,
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
kai jos nedaro kažko, ko iš jų nori bendruomenė.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Kai palyginau dvi istorijas, savo ir savo sesers,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
pasakiau: „Kodėl negaliu kažko padaryti?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Kodėl negaliu pakeisti kažko, kas nutiko senai
06:37
in our community?"
114
397246
2415
mūsų bendruomenėje?“
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Taip buvo, kai pakviečiau kitas mergaites,
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
tokias kaip mano sesuo, turinčias vaikų,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
kurios mokėsi, bet pamiršo, kaip skaityti ir rašyti.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Pasakiau, „Nagi, galime viena kitai vėl priminti,
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
kaip skaityti ir rašyti,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
kaip laikyti rašiklį, kaip skaityti, laikyti knygą“.
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Tai buvo puikus laikas su jomis.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Aš ne tik apie jas truputį sužinojau,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
jos galėjo man papasakoti savo asmenines istorijas,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
su kuo jos kasdien susidurdavo
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
kaip jaunos motinos.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Taip buvo, kai maniau,
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
„Kodėl negalime paimti tų mums nutinkančių dalykų
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
ir pristatyti juos savo motinoms, mūsų tradicinėms vadėms,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
kad tai yra neteisingas dalykas?“
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Buvo baisu tai padaryti,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
nes šios tradicinės vadės
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
jau buvo įpratusios prie dalykų,
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
kurie tęsėsi amžių amžius.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Sunku pakeisti,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
bet verta pabandyti.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Taigi pabandėme.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Buvo labai sunku, bet mes stengėmės.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Dabar galiu pasakyti, kad mano bendruomenėje
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
tai buvo pirma bendruomenė kur mergaites
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
taip stipriai prašė tradicines vades
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
ir mūsų vadės stojo į mūsų pusę ir pasakė, kad nė viena netekės
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
kol jai nesukako 18 metų.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Plojimai.)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Mano bendruomenėje
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
tai buvo pirmas kartas,
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
jie turėjo paskelbti nutarimus,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
pirmą nutarimą, kuris gynė mergaites
08:15
in our community.
148
495858
2194
mūsų bendruomenėje.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
Mes tuo neapsiribojome.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Mes ėjome pirmyn.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Buvome pasiryžę kovoti už mergaites ne tik mūsų bendruomenėje,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
bet ir kitose bendruomenėse.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Kai vaikų vedybų įstatymo projektas buvo pristatomas vasario mėn.,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
mes buvome Parlamento rūmuose.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Kasdien, kai Parlamento nariai ateidavo,
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
mes jų klausdavome, „Ar galėsite paremti įstatymo projektą?“
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Mes neturėjome tiek daug technologijų kaip čia,
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
bet turėjome savo mažus telefonus.
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Taigi sakėme, „Kodėl negalime gauti jų numerių ir parašyti jiems?“
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Taip ir padarėme. Tai buvo gerai.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Plojimai.)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Kai įstatymo projektas buvo priimtas, mes jiems atrašėme,
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
„Ačiū, kad parėmėte įstatymo projektą“.
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Juokas.)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Ir kai įstatymo projektą pasirašė prezidentas,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
padarydamas jį įstatymu, tai buvo dar geriau.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Dabar Malavyje 18 yra teisėtas vedybų amžius, nuo 15 iki 18 metų.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(Plojimai.)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Gera žinoti, kad įstatymo projektas buvo priimtas,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
bet leiskite jums pasakyti:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
yra šalių, kur 18 yra teisėtas vedybų amžius,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
bet ar mes negirdime moterų ir mergaičių verksmo kiekvieną dieną?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Kasdien mergaičių gyvenimai yra gniuždomi.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Tai pats laikas lyderiams vykdyti savo įsipareigojimus.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Vykdyti šį įsipareigojimą
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
reiškia kas kartą nepamiršti mergaičių problemų.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Mes neturime būti laikomos antromis,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
bet jie turi žinoti, kad moterys, kokios mes esame šioje salėje,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
mes esame ne tiesiog moterys, ne tiesiog mergaitės,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
mes esame ypatingos.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Mes galime padaryti daugiau.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Kitas dalykas Malaviui
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
ir ne tik Malaviui, bet ir kitoms šalims:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
tenykščiai įstatymai,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
kaip žinote, įstatymas nėra įstatymas, kol jis nėra vykdomas.
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Įstatymas, kuris nesenai buvo priimtas
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
ir įstatymai, kurie buvo priimti kitose šalyse,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
turi būti skelbiami vietiniu lygiu,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
bendruomenių lygiu,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
kur akivaizdžios mergaičių problemos.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Mergaitės kasdien susiduria su sunkiomis problemomis bendruomenės lygiu.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Taigi jei šios mergaitės žinos, kad įstatymai jas saugo,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
jos galės atsistoti ir ginti save,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
nes jos žinos, kad yra įstatymas, kuris jas gina.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Ir kitas dalykas, kurį pasakyčiau,
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
mergaičių ir moterų balsai
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
yra gražūs, jie yra čia,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
bet mes negalime to padaryti vienos.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Vyrai turi prisijungti,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
įsikišti ir dirbti kartu.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Tai kolektyvinis darbas.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Mums reikia to, ko reikia visoms mergaitėms:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
gero išsilavinimo ir, virš visko, netekėti 11 metų.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Ir be to,
11:44
I know that together,
205
704953
3065
žinau, kad kartu
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
mes galime pakeisti teisinę,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
kultūrinę ir politinę struktūrą,
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
kuri neigia mergaičių teises.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Aš stoviu čia šiandien
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
ir deklaruoju, kad mes galime išguiti vaikų vedybas per vieną kartą.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Tai momentas,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
kur mergaitė ir mergaitė, ir milijonai mergaičių pasaulyje
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
galės pasakyti:
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
„Tekėsiu, kada norėsiu“.
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Plojimai.)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Dėkoju. (Plojimai.)
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7