Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

Překladatel: Magdalena Schneiderová Korektor: Vladimír Harašta
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Začnu dnes tím,
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
že se s vámi podělím o báseň,
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
kterou napsala má kamarádka z Malawi,
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Eileen Piriová.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Eileen je teprve 13 let,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
ale když jsme se probíraly sbírkou básní, které jsme napsaly,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
přišla mi ta její nesmírně zajímavá,
00:34
so motivating.
7
34248
1997
velmi motivující.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Tak vám ji přečtu.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Nazvala tu báseň: „Vdám se, až já budu chtít“.
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(Smích)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
„Vdám se, až já budu chtít,
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
táta s mámou můžou klít,
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
já se nedám donutit.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Bratr, sestra, teta, strýc,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
můžou na mě tvrdí být,
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
vdám se, až mi bude víc.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Celý svět to může chtít,
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
to se nedá nařídit.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Vdám se, až já budu chtít.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Můžete mě klidně bít,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
vyštvat z domu, chtít se mstít,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
tisíckrát na mě zlí být,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
já se vdám, až budu chtít.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Vdám se, až já budu chtít,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
dospělá chci nejdřív být
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
spousty věcí pochopit.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Já se vdám, až budu chtít.“
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Tato báseň z pera 13leté dívky
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
vám může připadat podivná,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
ale tam, odkud s Eileen pocházíme,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
se ta báseň, kterou jsem vám právě přečetla,
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
stala bojovým pokřikem.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Pocházím z Malawi.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Malawi je jedna z nejchudších zemí,
02:07
very poor,
35
127115
2879
velmi chudých,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
kde je rovnost pohlaví diskutabilní.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Když jsem v této zemi vyrůstala,
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
nemohla jsem sama o svém životě rozhodovat.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Nemohla jsem dokonce ani hledat
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
své osobní uplatnění v životě.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Povím vám příběh
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
o dvou různých dívkách,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
o dvou nádherných dívkách.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Tyto dívky vyrůstaly
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
pod jednou střechou.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Jedly stejné jídlo.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Někdy si půjčovaly oblečení,
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
dokonce i boty.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Ale život každé z nich dopadl jinak,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
ubíraly se dvěma odlišnými cestami.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Ta druhá dívka je moje mladší sestřička.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Mojí mladší sestřičce bylo teprve 11,
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
když otěhotněla.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Je to bolestné.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Nezranilo to jenom ji, ale i mě.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
Také jsem procházela těžkým obdobím.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
V mé kultuře všichni očekávají,
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
že když dospějete do puberty,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
nastane čas odejít do tábora pro zasvěcené.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
V těchto zasvěcovacích táborech se učíte,
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
jak sexuálně potěšit muže.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
Existuje tam jeden speciální den,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
kterému říkají „Velmi výjimečný den“,
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
kdy muž najatý komunitou
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
přijde do tábora
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
a spí s malými dívkami.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Představte si traumata mladých dívek,
03:53
go through every day.
68
233766
2750
kterými každý den procházejí.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Většina dívek otěhotní.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Dokonce se nakazí HIV a AIDS
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
nebo jinými pohlavními chorobami.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Moje sestřička skončila tak, že otěhotněla.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Dnes je jí teprve 16 let
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
a už má tři děti.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Její první manželství nevydrželo
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
a druhé také ne.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
Na druhé straně tu máme tuhle dívku.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Je úžasná.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(Smích)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(Potlesk)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Říkám, že je úžasná, protože opravdu je.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Je skutečně báječná.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Ta dívka jsem já. (Smích)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Když mi bylo 13 let,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
řekli mi, že už jsem dospělá
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
a že jsem dosáhla věku,
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
kdy mám jít do zasvěcovacího tábora.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Řekla jsem na to: „Cože?
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Nechci jít do zasvěcovacího tábora.“
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Víte, co mi na to řekly ty ženy?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
„Jsi hloupá holka. Paličatá.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Nerespektuješ tradice naší společnosti, naší komunity.“
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Řekla jsem ne, protože jsem věděla, do čeho bych přišla.
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Věděla jsem, co chci od života.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Jako malá holka jsem měla plno snů.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Chtěla jsem mít dobré vzdělání,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
abych v budoucnu našla slušnou práci.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Viděla jsem se jako právnička,
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
usazená ve velikém křesle.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Takové představy
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
se mi honily hlavou každý den.
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
A věděla jsem, že jednoho dne něčím,
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
aspoň něčím malým, přispěju své komunitě.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Ale když jsem odmítla odejít,
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
ženy mi každý den říkaly:
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
„Podívej se na sebe, už jsi dospělá. Tvá mladší sestra má dítě.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
A co ty?“
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
To byla hudba, kterou jsem každý den musela poslouchat
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
a kterou dívky každý den poslouchají,
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
dokud neudělají to, co po nich jejich komunita vyžaduje.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Když jsem porovnávala ty dva příběhy, svůj a své sestry,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
říkala jsem si: „Proč bych nemohla něco udělat?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Proč bych nemohla změnit něco,
co se v naší komunitě zakořeněné?“
06:37
in our community?"
114
397246
2415
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Zavolala jsem tehdy další dívky,
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
které mají děti jako má sestra
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
a které už chodily do školy, ale zapomněly číst a psát.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Řekla jsem: „Pojďte, můžeme si čtení a psaní
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
zase připomenout,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
jak se má držet pero, jak číst a držet knihu.“
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Užívala jsem si to s nimi.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Nejen že jsem se o nich něco málo dozvěděla,
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
vyprávěly mi své osobní příběhy,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
čemu musely jako mladé matky každý den čelit.
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
V tu chvíli jsem si řekla:
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
„Proč jim nemůžeme vylíčit všechny ty věci, které se nám dějí,
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
říct svým matkám, náčelníkům kmene,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
že tyhle věci nejsou správné.“
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Nahánělo nám hrůzu to udělat,
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
protože kmenoví náčelníci
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
dávno uvykli věcem,
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
které tu byly od nepaměti.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Je těžké to změnit,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
ale záslužné se o to pokusit.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Tak jsme se o to pokusily.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Bylo to velmi tvrdé, ale naléhaly jsme.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
A teď jsem zde, abych vám řekla, že má komunita
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
byla první komunitou, ve které se nás náčelník zastal poté,
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
co na něho dívky tvrdě naléhaly a řekl, že už se žádná dívka
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
nemusí vdávat předtím, než dovrší 18 let.
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(Potlesk)
08:05
In my community,
144
485502
1741
Moje komunita byla první,
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
ve které se stalo,
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
že musela zavést nařízení,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
první nařízení vůbec,
které chránilo dívky v komunitě.
08:15
in our community.
148
495858
2194
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
U toho jsme se nezastavily.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Ještě jsme přitvrdily.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Byly jsme odhodlané bojovat za dívky nejen v naší,
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
ale i v jiných komunitách.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Když byl v únoru předložen návrh zákona o sňatcích dětí,
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
byly jsme u Parlamentu.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Každý den, když členové parlamentu vcházeli dovnitř,
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
jsme se jich ptaly: „Podpoříte prosím tento návrh?“
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
A třebaže nemáme technologie jako máte tady,
máme alespoň telefony.
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Tak jsme si řekly: „Proč si neseženeme jejich čísla a nenapíšeme jim?“
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Tak jsme to udělaly. A udělaly jsme dobře.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(Potlesk)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
Když návrh přijali, napsaly jsme jim:
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
„Děkujeme vám za podporu návrhu.“
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(Smích)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
A když návrh podepsal prezident,
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
čímž se stal zákonem, bylo to plus.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Nyní je v Malawi zákonný věk pro uzavření manželství 18 let, z dřívějších 15 na 18.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(Potlesk)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Je dobré, když víte, že návrh prošel,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
ale něco vám řeknu:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
Jsou země, kde je sice v 18 letech uzákoněno uzavírat manželství,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
ale není tam snad každý den slyšet křik žen a dívek?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Každý den dívky marní svůj život.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Je na čase, aby náčelníci dostáli svým závazkům.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
Aby jim dostáli,
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
měly by jim problémy dívek neustále ležet na srdci.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Nemusíme být podrobovány jako druhořadé,
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
ale musí vědět, že ženy, jako my v tomto sále,
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
nejsme jen ženami, nejsme jen dívkami,
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
jsme mimořádné.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Dokážeme víc.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
A další věc týkající se Malawi,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
a nejen Malawi, ale i dalších zemí:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Zákonů, které tam jsou,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
víte, že zákon není zákonem dokud není vynucován?
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Zákon, který právě prošel
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
a zákony, které v ostatních zemích už nějakou dobu existují,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
musí získat publicitu na místní úrovni,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
na úrovni komunity,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
kde jsou problémy dívek markantní.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Dívky zde čelí problémům, těžkým problémům, každý den.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Pokud budou vědět, že na jejich ochranu existují zákony,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
mohou povstat a bránit se,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
protože budou vědět, že existuje zákon, který je chrání.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Další věc, kterou zmíním je,
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
že mít hlasy dívek a žen
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
je nádherné, jsou tu,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
ale samy to nedokážeme.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Musí se do toho vložit stoupenci z řad mužů,
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
zapojit se a spolupracovat s námi.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Je to kolektivní práce.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Potřebujeme to, co potřebují dívky všude:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
dobré vzdělání a především nevdávat se v 11 letech.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
A co víc,
11:44
I know that together,
205
704953
3065
vím, že společně
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
dokážeme změnit zákonný,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
kulturní a politický rámec,
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
který odepírá dívkám jejich práva.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Dnes tu stojím
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
a prohlašuji, že během jedné generace dokážeme skoncovat se sňatky dětí.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
To bude chvíle,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
kdy si dvě dívky a miliony dívek na celém světě,
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
budou moci říct:
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
„Vdám se, až já budu chtít.“
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(Potlesk)
Děkuji.
(Potlesk)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
O tomto webu

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7