Memory Banda: A Warrior’s Cry Against Child Marriage | TED

138,983 views ・ 2015-07-07

TED


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Stela Krayneva Reviewer: Darina Stoyanova
00:13
I'll begin today
0
13014
1811
Ще започна днес
00:14
by sharing a poem
1
14825
2066
споделяйки стихотворение,
00:16
written by my friend from Malawi,
2
16891
3135
написано от приятелката ми от Малауи
00:20
Eileen Piri.
3
20026
2136
Айлийн Пири.
00:22
Eileen is only 13 years old,
4
22162
3344
Айлийн е само на 13 години,
00:25
but when we were going through the collection of poetry that we wrote,
5
25506
5874
но докато разглеждах поезията, която сме писали,
00:31
I found her poem so interesting,
6
31380
2868
стихът ѝ ми се стори толкова интересен
00:34
so motivating.
7
34248
1997
и мотивиращ.
00:36
So I'll read it to you.
8
36245
2113
Затова ще ви го прочета.
00:38
She entitled her poem "I'll Marry When I Want."
9
38905
3598
Тя озаглавява поемата си: "Ще се омъжа, когато поискам."
00:42
(Laughter)
10
42503
2856
(смях)
00:45
"I'll marry when I want.
11
45359
2531
"Ще се омъжа, когато поискам.
00:47
My mother can't force me to marry.
12
47890
4900
Майка ми не може да ме принуди.
00:52
My father cannot force me to marry.
13
52790
3204
Баща ми не може да ме принуди.
00:57
My uncle, my aunt,
14
57526
2810
Чичо ми, леля ми,
01:00
my brother or sister,
15
60336
2345
брат ми или сестра ми,
01:02
cannot force me to marry.
16
62681
2182
не могат да ме принудят.
01:05
No one in the world
17
65885
2369
Никой на този свят не може
01:08
can force me to marry.
18
68254
3296
да ме принуди да се омъжа.
01:11
I'll marry when I want.
19
71550
2949
Ще се омъжа, когато поискам.
01:14
Even if you beat me,
20
74499
2578
Дори да ме удряте,
01:17
even if you chase me away,
21
77077
2670
дори да ме прогоните,
01:19
even if you do anything bad to me,
22
79747
3181
дори да ми сторите нещо лошо,
01:22
I'll marry when I want.
23
82928
3436
аз ще се омъжа, когато поискам.
01:26
I'll marry when I want,
24
86364
2903
Ще се омъжа, когато поискам,
01:29
but not before I am well educated,
25
89267
3738
но не и преди да се образовам,
01:33
and not before I am all grown up.
26
93005
4318
не преди да порасна.
01:37
I'll marry when I want."
27
97323
2487
Ще се омъжа, когато поискам."
01:40
This poem might seem odd,
28
100831
2996
Може да изглежда странно, че тази поема
01:43
written by a 13-year-old girl,
29
103827
3529
е написана от 13 годишно момиче,
01:47
but where I and Eileen come from,
30
107356
4783
но там откъдето сме аз и Айлийн,
01:52
this poem, which I have just read to you,
31
112139
3761
това, което ви прочетох, е
01:55
is a warrior's cry.
32
115900
3716
боен вик.
01:59
I am from Malawi.
33
119616
2925
Аз съм от Малауи.
02:03
Malawi is one of the poorest countries,
34
123191
3924
Малауи е една от най-бедните страни в света,
02:07
very poor,
35
127115
2879
много бедна,
02:09
where gender equality is questionable.
36
129994
4528
където равенството между половете е спорно.
02:14
Growing up in that country,
37
134522
2322
Растейки в тази страна,
02:16
I couldn't make my own choices in life.
38
136844
3251
аз не можех да вземам собствени решения.
02:20
I couldn't even explore
39
140095
2298
Дори не можех да преследвам
02:22
personal opportunities in life.
40
142393
2996
собствените си възможности.
02:25
I will tell you a story
41
145389
2530
Ще ви разкажа една история за
02:27
of two different girls,
42
147919
2462
две различни момичета,
02:30
two beautiful girls.
43
150381
3645
две красиви момичета.
02:34
These girls grew up
44
154026
2554
Тези момичета
02:36
under the same roof.
45
156580
2113
пораснали под един покрив.
02:38
They were eating the same food.
46
158693
2717
Хранели се със същата храна.
02:41
Sometimes, they would share clothes,
47
161410
2763
Понякога делили дрехите и
02:44
and even shoes.
48
164173
2809
дори обувките си.
02:46
But their lives ended up differently,
49
166982
4667
Но животът им се развил различно,
02:51
in two different paths.
50
171649
1997
съдбата им поела в различни посоки.
02:55
The other girl is my little sister.
51
175039
3715
Другото момиче е малката ми сестра.
02:58
My little sister was only 11 years old
52
178754
4923
Сестричката ми бе едва на 11,
03:03
when she got pregnant.
53
183677
2652
когато забременя.
03:08
It's a hurtful thing.
54
188029
3713
Болезнено е.
03:13
Not only did it hurt her, even me.
55
193352
3281
Не само за нея, но и за мен.
03:16
I was going through a hard time as well.
56
196633
3599
На мен също ми бе много трудно.
03:20
As it is in my culture,
57
200232
3715
Според нашата култура
03:23
once you reach puberty stage,
58
203947
2995
с достигането до пубертета,
03:26
you are supposed to go to initiation camps.
59
206942
3878
момичетата трябва да отидат в ритуалистичен лагер.
03:30
In these initiation camps,
60
210820
2298
В тези лагери
03:33
you are taught how to sexually please a man.
61
213118
3855
те учат как сексуално да задоволиш един мъж.
03:36
There is this special day,
62
216973
1788
На специален ден,
03:38
which they call "Very Special Day"
63
218761
3204
който наричат "много специален",
03:41
where a man who is hired by the community
64
221965
2554
в лагера идва мъж, нает от общността,
03:44
comes to the camp
65
224519
2624
който спи
03:47
and sleeps with the little girls.
66
227143
2429
с малките момичета.
03:51
Imagine the trauma that these young girls
67
231252
2514
Представете си травмата, която тези
03:53
go through every day.
68
233766
2750
момичета преживяват всеки ден.
03:58
Most girls end up pregnant.
69
238766
3159
Повечето забременяват.
04:01
They even contract HIV and AIDS
70
241925
2617
Заразяват се с ХИВ, спин
04:04
and other sexually transmitted diseases.
71
244542
2340
и други венерически болести.
04:07
For my little sister, she ended up being pregnant.
72
247692
4911
Малката ми сестра забременя.
04:12
Today, she's only 16 years old
73
252603
4063
Днес тя е само на 16
04:16
and she has three children.
74
256666
2996
и е майка на 3 деца.
04:19
Her first marriage did not survive,
75
259662
3645
Първият и брак не успя.
04:23
nor did her second marriage.
76
263307
3297
Нито пък вторият.
04:26
On the other side, there is this girl.
77
266604
4177
В същото време има още едно момиче.
04:31
She's amazing.
78
271341
1973
Тя е невероятна.
04:33
(Laughter)
79
273314
1904
(смях)
04:35
(Applause)
80
275218
2945
(аплодисменти)
04:39
I call her amazing because she is.
81
279723
2415
Наричам я невероятна, защото е такава.
04:42
She's very fabulous.
82
282138
3065
Прекрасна е.
04:45
That girl is me. (Laughter)
83
285203
3761
Това момиче съм аз. (смях)
04:48
When I was 13 years old,
84
288964
3018
Когато бях на 13 ми казаха,
04:51
I was told, you are grown up,
85
291982
3414
че съм пораснала,
04:55
you have now reached of age,
86
295396
2832
че съм вече на възраст, когато трябва
04:58
you're supposed to go to the initiation camp.
87
298228
3367
да отида в ритуалисичния лагер.
05:01
I was like, "What?
88
301595
2972
Аз си казах, "Какво?
05:04
I'm not going to go to the initiation camps."
89
304567
3982
Няма да ходя там."
05:10
You know what the women said to me?
90
310349
2763
Знаете ли какво ми казаха жените?
05:13
"You are a stupid girl. Stubborn.
91
313112
3622
"Ти си глупаво момиче. Инатливо.
05:16
You do not respect the traditions of our society, of our community."
92
316734
7267
Не уважаваш традициите на обществото ни."
05:24
I said no because I knew where I was going.
93
324001
3808
Казах не, защото знаех къде отивам.
05:27
I knew what I wanted in life.
94
327809
2624
Знаех какво искам от живота.
05:31
I had a lot of dreams as a young girl.
95
331773
2965
Като момиче имах много мечти.
05:36
I wanted to get well educated,
96
336238
3645
Исках да се образовам,
05:39
to find a decent job in the future.
97
339883
2480
да намеря добра работа за бъдещето.
05:42
I was imagining myself as a lawyer,
98
342363
1759
Представях си, че съм адвокат
05:44
seated on that big chair.
99
344122
2710
и седя на голям стол.
05:46
Those were the imaginations that
100
346832
2306
Това бяха фантазиите,
05:49
were going through my mind every day.
101
349138
3330
които минаваха през ума ми всеки ден.
05:52
And I knew that one day,
102
352468
1834
Знаех, че някой ден
05:54
I would contribute something, a little something to my community.
103
354302
4574
ще допринеса нещо към обществото ни.
05:58
But every day after refusing,
104
358876
2531
Но след всеки отказ
06:01
women would tell me,
105
361407
2020
жените ми казваха,
06:03
"Look at you, you're all grown up. Your little sister has a baby.
106
363427
3390
"Виж се, пораснала си. Сестра ти има бебе.
06:06
What about you?"
107
366817
1486
Ами ти?"
06:08
That was the music that I was hearing every day,
108
368303
4714
Слушах тази музика всеки ден.
06:13
and that is the music that girls hear every day
109
373017
3877
Това е музиката, която момичетата чуват всеки ден,
06:16
when they don't do something that the community needs them to do.
110
376894
4149
когато не направят нещо, което обществото иска от тях.
06:23
When I compared the two stories between me and my sister,
111
383524
3924
Когато сравних моята история с тази на сестра ми,
06:27
I said, "Why can't I do something?
112
387448
4737
си казах, "Защо да не мога да направя нещо?
06:32
Why can't I change something that has happened for a long time
113
392185
5061
Защо да не променя нещо, което се случва от много време
06:37
in our community?"
114
397246
2415
в общността ни?"
06:39
That was when I called other girls
115
399661
2508
Тогава се обадих на други момичета,
06:42
just like my sister, who have children,
116
402169
2554
на такива като сестра ми, които имат деца,
06:44
who have been in class but they have forgotten how to read and write.
117
404723
3464
които са ходили на училище, но са забравили да четат и пишат.
06:48
I said, "Come on, we can remind each other
118
408187
2110
Казах ми, "Хайде, можем да припомним една на
06:50
how to read and write again,
119
410297
2135
друга как се пише и чете,
06:52
how to hold the pen, how to read, to hold the book."
120
412432
3808
как се държи химикал, как се чете и държи книга."
06:56
It was a great time I had with them.
121
416240
3645
Прекарахме си страхотно.
06:59
Nor did I just learn a little about them,
122
419885
4272
Не само научих по нещо за тях;
07:04
but they were able to tell me their personal stories,
123
424157
3437
те ми разказваха личните си истории,
07:07
what they were facing every day
124
427594
1811
за онова, с което се сблъскваха
07:09
as young mothers.
125
429405
2670
всеки ден като млади майки.
07:12
That was when I was like,
126
432075
1997
Тогава си казах,
07:14
'Why can't we take all these things that are happening to us
127
434072
3924
"Защо не вземем всичко, което ни се случва, и
07:17
and present them and tell our mothers, our traditional leaders,
128
437996
3877
кажем на майките си и лидерите си,
07:21
that these are the wrong things?"
129
441873
1997
че то е грешно?"
07:23
It was a scary thing to do,
130
443870
2067
Беше страшно, защото
07:25
because these traditional leaders,
131
445937
1973
традиционните ни лидери са
07:27
they are already accustomed to the things
132
447910
2204
свикнали с нещата, които
07:30
that have been there for ages.
133
450114
2440
се случват от много време насам.
07:32
A hard thing to change,
134
452554
1927
Трудно за промяна,
07:34
but a good thing to try.
135
454481
2624
но си струва да се опита.
07:37
So we tried.
136
457105
2252
Затова опитахме.
07:39
It was very hard, but we pushed.
137
459357
2508
Бе много трудно, но настоявахме.
07:42
And I'm here to say that in my community,
138
462245
2864
Тук съм, за да ви кажа, че след като настояхме,
07:45
it was the first community after girls
139
465109
2560
лидерите от нашата общност се застъпиха за нас
07:47
pushed so hard to our traditional leader,
140
467669
3367
и казаха, че нито едно момиче
07:51
and our leader stood up for us and said no girl has to be married
141
471036
4389
не трябва да се омъжва
07:55
before the age of 18.
142
475425
2229
преди да навърши 18.
07:57
(Applause)
143
477654
3853
(аплодисменти)
08:05
In my community,
144
485502
1741
При нас,
08:07
that was the first time a community,
145
487243
2647
в нашето общество,
08:09
they had to call the bylaws,
146
489890
2461
за първи път се въведоха законови поправки,
08:12
the first bylaw that protected girls
147
492351
3507
които да защитават момичета
08:15
in our community.
148
495858
2194
в нашата общност.
08:18
We did not stop there.
149
498052
1788
Не спряхме там.
08:19
We forged ahead.
150
499840
2949
Продължихме напред.
08:22
We were determined to fight for girls not just in my community,
151
502789
3854
Бяхме решени да се борим и за момичета
08:26
but even in other communities.
152
506643
2786
извън нашата общност.
08:29
When the child marriage bill was being presented in February,
153
509429
4133
Когато предложиха закона против детския брак през февруари
08:33
we were there at the Parliament house.
154
513562
3646
ние бяхме там в парламента.
08:37
Every day, when the members of Parliament were entering,
155
517208
4086
Всеки ден, когато членовете на парламента влизаха,
08:41
we were telling them, "Would you please support the bill?"
156
521294
3089
ние ги питахме: "Ще подкрепите ли закона?"
08:44
And we don't have much technology like here,
157
524383
4759
Нямаме технологии като тези тук,
08:49
but we have our small phones.
158
529142
1997
но имахме малките си телефони.
08:51
So we said, "Why can't we get their numbers and text them?"
159
531139
5030
Kазахме си: "Защо не вземем телефоните им и не им пращаме съобщения?"
08:56
So we did that. It was a good thing.
160
536178
3250
Направихме го. Получи се.
08:59
(Applause)
161
539428
2020
(аплодисменти)
09:01
So when the bill passed, we texted them back,
162
541448
2973
И след като законът бе гласуван, ние им написахме:
09:04
"Thank you for supporting the bill."
163
544421
2428
"Благодаря, че го подкрепихте."
09:06
(Laughter)
164
546849
1070
(смях)
09:07
And when the bill was signed by the president,
165
547919
3345
Беше плюс, че президентът
09:11
making it into law, it was a plus.
166
551264
3366
се подписа и законът бе въведен.
09:14
Now, in Malawi, 18 is the legal marriage age, from 15 to 18.
167
554630
5852
Днес, възрастта, на която може да се омъжиш в Малауи, е 18 години, не 15.
09:20
(Applause)
168
560482
3645
(аплодисменти)
09:26
It's a good thing to know that the bill passed,
169
566495
3576
Хубаво е, че законът бе приет,
09:30
but let me tell you this:
170
570071
3042
но нека ви кажа това:
09:33
There are countries where 18 is the legal marriage age,
171
573113
4388
Има страни, в които 18 е позволената възраст за брак,
09:37
but don't we hear cries of women and girls every day?
172
577501
4272
но не чуваме ли всеки ден виковете на момичета и жени?
09:41
Every day, girls' lives are being wasted away.
173
581773
5643
Всеки ден животът на момичета е пропиляван.
09:47
This is high time for leaders to honor their commitment.
174
587416
6454
Крайно време е лидерите да застанат зад думата си.
09:53
In honoring this commitment,
175
593870
2369
За да застанат зад думата си
09:56
it means keeping girls' issues at heart every time.
176
596239
5712
те трябва всеки път да вземат проблемите на момичета присърце.
10:01
We don't have to be subjected as second,
177
601951
3761
Не трябва да сме третирани като втори.
10:05
but they have to know that women, as we are in this room,
178
605712
4238
Те трябва да знаят, че жените като нас
10:09
we are not just women, we are not just girls,
179
609950
3050
не са просто жени, не са просто момичета.
10:13
we are extraordinary.
180
613000
1980
Ние сме невероятни.
10:14
We can do more.
181
614980
1913
Можем да постигнем още.
10:16
And another thing for Malawi,
182
616893
2995
Още нещо за Малауи,
10:19
and not just Malawi but other countries:
183
619888
2902
а и за други страни:
10:22
The laws which are there,
184
622790
3785
Законите съществуват,
10:26
you know how a law is not a law until it is enforced?
185
626575
5851
но законът не е наистина закон, докато не бъде спазван.
10:32
The law which has just recently passed
186
632426
3413
Законът, който бе гласуван наскоро,
10:35
and the laws that in other countries have been there,
187
635839
2624
както и други закони в други държави,
10:38
they need to be publicized at the local level,
188
638463
3924
трябва да бъдат популяризирани на местно ниво,
10:42
at the community level,
189
642387
2183
на обществено ниво,
10:44
where girls' issues are very striking.
190
644570
5386
където проблемите на момичетата са шокиращи.
10:49
Girls face issues, difficult issues, at the community level every day.
191
649956
4760
Момичетата се сблъскват с трудни проблеми на местно ниво всеки ден.
10:55
So if these young girls know that there are laws that protect them,
192
655274
5085
Затова, ако знаят, че има закони, които да ги защитават,
11:00
they will be able to stand up and defend themselves
193
660359
2786
те също ще могат защитят себе си,
11:03
because they will know that there is a law that protects them.
194
663145
3671
защото ще знаят за съществуването на закони които ги защитават.
11:09
And another thing I would say is that
195
669254
4109
Ще кажа и това:
11:13
girls' voices and women's voices
196
673363
4598
момичешките гласове, женските гласове
11:17
are beautiful, they are there,
197
677961
2763
са прекрасни, там са,
11:20
but we cannot do this alone.
198
680724
3181
но имат нужда от подкрепа.
11:23
Male advocates, they have to jump in,
199
683905
2670
Мъжете също трябва да се намесят
11:26
to step in and work together.
200
686575
1950
и да работят заедно с нас.
11:28
It's a collective work.
201
688525
2578
Нужна е работа в екип.
11:31
What we need is what girls elsewhere need:
202
691103
2740
Нуждаем се от онова, от което всички момичета се нуждаят:
11:33
good education, and above all, not to marry whilst 11.
203
693843
5758
добро образование, и най-вече, да не се омъжваме на 11 години.
11:42
And furthermore,
204
702085
2868
Уверена съм,
11:44
I know that together,
205
704953
3065
че заедно
11:48
we can transform the legal,
206
708018
3948
ще променим правните,
11:51
the cultural and political framework
207
711966
3169
културните и политически пречки
11:55
that denies girls of their rights.
208
715135
4771
отричащи човешките права на момичетата.
11:59
I am standing here today
209
719906
5058
Заставам пред вас
12:04
and declaring that we can end child marriage in a generation.
210
724964
7040
и заявявам, че можем да прекратим детския брак в рамките на поколение.
12:12
This is the moment
211
732677
2183
Сега е моментът,
12:14
where a girl and a girl, and millions of girls worldwide,
212
734860
4434
в който всяко едно момиче и милиони момичета по света
12:19
will be able to say,
213
739294
2601
ще кажат:
12:21
"I will marry when I want."
214
741895
3204
"Ще се омъжа, когато поискам."
12:25
(Applause)
215
745099
3045
(аплодисменти)
12:35
Thank you. (Applause)
216
755284
1935
Благодаря ви. (аплодисменти)
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7