An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Mile Živković Lektor: Dejan Vicai
Želeo bih da podelim sa vama
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
novi model visokog obrazovanja,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
model koji će, kada se proširi
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
moći da poboljša kolektivno znanje
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
miliona kreativnih i motivisanih pojedinaca
koji bi inače bili zapostavljeni.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Pogledajte svet.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Odaberite mesto i usredsredite se na njega.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Videćete ljude koji jure za visokim obrazovanjem.
Hajde da upoznamo neke od njih.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrik.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrik je rođen u Liberiji
u porodici sa dvadesetoro dece.
Tokom građanskog rata, on i njegova porodica su bili primorani
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
da pobegnu u Nigeriju.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Uprkos svojoj situaciji,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
tamo je završio srednju školu sa skoro savršenim ocenama.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Želeo je da nastavi do visokog obrazovanja,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
ali pošto je njegova porodica
živela na granici siromaštva,
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
ubrzo su ga poslali u Južnu Afriku
da radi i šalje novac
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
da prehrani svoju porodicu.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Patrik nikada nije odustao od svog sna o visokom obrazovanju.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Kasno u noć, nakon posla,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
pretraživao je internet i tražio načine da uči.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Upoznajte Debi.
Debi je iz Floride.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Njeni roditelji nisu išli na fakultet,
kao ni njena braća i sestre.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debi je radila ceo život,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
plaća porez, izdržava se iz meseca u mesec,
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
ponosna je na američki san,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
san koji jednostavno neće biti potpun
bez visokog obrazovanja.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Ali Debi nema ušteđevinu
za visoko obrazovanje.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Ne može da plaća školarinu.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
A ne može ni da napusti posao.
Upoznajte Vaela.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Vael je iz Sirije.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Lično doživljava
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
patnju, strah i propast
koji su nametnuti njegovoj zemlji.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Žestoki je vernik u obrazovanje.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Znao je da kada bi pronašao priliku
za visoko obrazovanje,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
priliku da se izdigne iznad drugih,
da bi imao bolju priliku za opstanak
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
u svetu okrenutom naglavačke.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Sistem visokog obrazovanja
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
izdao je Patrika, Debi i Vaela,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
isto kao što izdaje
milione potencijalnih studenata,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
milione koji završe samo srednju školu,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
milione koji su kvalifikovani za visoko obrazovanje,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
milione koji žele da uče
ali nemaju pristup iz raznih razloga.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Prvo, finansijski.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Univerziteti su skupi. Svi to znamo.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
U velikom delu sveta,
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
visoko obrazovanje je nedostižno
za prosečnog građanina.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Ovo je verovatno najveći problem
sa kojim se suočava naše društvo.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Visoko obrazovanje je prestalo da bude svačije pravo
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
i postalo je privilegija nekolicine.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Druga stvar je kulturalna.
Učenici koji su kvalifikovani za visoko obrazovanje,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
koji žele da uče i mogu to da priušte,
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
ne mogu to rade jer to nije pristojno,
to nije mesto za ženu.
Ovo je priča nebrojenih žena,
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
na primer u Africi,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
gde im je sprečeno da se obrazuju
zbog kulturalnih prepreka.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Evo trećeg razloga:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
Unesko je izjavio da će 2025.
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 miliona studenata
biti lišeno visokog obrazovanja
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
jednostavno jer neće biti dovoljno mesta
da ih primi, da zadovolji potražnju.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Polagaće prijemni ispit,
položiće ga,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
ali opet neće imati pristup
jer neće biti slobodnih mesta.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Ovo su razlozi
zašto sam osnovao Univerzitet ljudi,
neprofitni univerzitet bez školarine
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
koji daje diplome,
kako bih pružio alternativu,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
onima koji drugu nemaju,
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
alternativu koja će biti pristupačna
i skalabilna,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
alternativu koja će poremetiti
trenutni sistem školstva,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
otvoriti vrata visokog obrazovanja
svakom kvalifikovanom učeniku
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
bez obzira na njihove prihode, mesto boravka
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
ili šta društvo kaže o njima.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrik, Debi i Vael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
su samo tri primera
od 1700 prihvaćenih učenika
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
iz 143 države.
Mi - (Aplauz) - Hvala vam.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Nismo morali da ponovo izmislimo točak.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Samo smo pogledali šta ne funkcioniše
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
i iskoristili neverovatnu moć interneta
05:07
to get around it.
84
307572
1296
da to zaobiđemo.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Krenuli smo da napravimo model
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
koji bi skoro sasvim sasekao
troškove visokog obrazovanja
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
i tako smo to uradili.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Prvo, cigle i malter koštaju.
Univerziteti imaju troškove
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
koje virtuelni univerziteti nemaju.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Ne moramo da prosleđujemo
ove troškove našim studentima.
Oni ne postoje.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Takođe ne moramo da brinemo o kapacitetu.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Nema ograničenja sedišta
na virtuelnom univerzitetu.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Zapravo niko ne mora da stoji
u pozadini učionice.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Naši studenti takođe ne moraju
da kupuju udžbenike.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Koristeći otvorene obrazovne resurse
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
i darežljivost profesora
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
koji svoje materijale čine
slobodnim i dostupnim,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
ne moramo da šaljemo svoje studente da kupuju udžbenike.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Svi naši materijali su besplatni.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Čak i profesori,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
najskuplja stvar na bilansu svakog fakulteta,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
za naše studente su besplatni,
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
njih preko 3000,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
uključujući predsednike, zamenike kancelara,
profesore i akademske savetnike
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
sa vrhunskih univerziteta poput Univerziteta u Njujorku,
Jejlu, Berkliju i Oksfordu,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
pridružili su se da pomognu našim studentima.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Konačno, tu je naše verovanje u umreženo učenje.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Koristimo ovaj logičan pedagoški model
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
da ohrabrimo svoje učenike iz celog sveta
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
da komuniciraju i uče zajedno
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
i smanje vreme
koje je našim profesorima potrebno za zadatke.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Ako je internet od nas napravio globalno selo,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
ovaj model može da razvije njegovo buduće vođstvo.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Pogledajte kako mi to radimo.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Nudimo samo dva programa:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
poslovna administracija i informatika,
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
dva programa
koja se najviše traže u svetu,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
dva programa uz koje će naši studenti
najverovatnije naći posao.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Kada su naši studenti primljeni,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
smeštamo ih u malu učionicu
sa 20 do 30 učenika kako bi se postarali
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
da oni kojima je potrebna posebna pažnja nju i dobiju.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Štaviše, za svaki kurs od devet nedelja,
upoznaju novog kolegu,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
čitavu grupu novih učenika
iz celog sveta.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Svake nedelje, kada uđu u učionicu,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
pronaći će beleške za tu nedelju,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
zadatak za čitanje, domaći zadatak
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
i pitanje za diskusiju,
što je srž naših studija.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Svake nedelje, svaki student
mora da doprinese diskusiji u učionici
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
i mora da ostavi komentar
na doprinos drugih.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Na ovaj način otvaramo umove naših studenata,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
razvijamo pozitivnu promenu stava
ka različitim kulturama.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Do kraja svake nedelje,
studenti polažu test,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
predaju svoj domaći,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
koji pregledaju nijhove kolege
pod nadzorom instruktora,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
dobijaju ocenu i prelaze na sledeću nedelju.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Do kraja kursa, polažu finalni ispit,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
dobijaju ocenu i nastavljaju s drugim kursem.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Otvorili smo vrata visokog obrazovanja
za svakog kvalifikovanog studenta.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Svaki učenik sa diplomom srednje škole,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
zadovoljavajućim engleskim i internet konekcijom
08:44
can study with us.
143
524957
1592
može da uči kod nas.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Ne koristimo video ili zvučne zapise.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Nije potreban internet velike brzine.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Svaki student iz bilo kog kraja sveta
sa bilo kojom internet konekcijom
08:56
can study with us.
147
536492
1399
može da uči kod nas.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Kod nas nema školarine.
Od naših studenata samo tražimo
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
da plate troškove svojih ispita,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dolara po ispitu.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Student osnovnih studija sa punim fondom
koji ide na 40 kurseva
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
platiće 1000 dolara godišnje,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4000 dolara za celu diplomu,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
a za one koji ne mogu da priušte ni ovo,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
nudimo im niz stipendija.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Naša je misija da niko ne ostane zapostavljen
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
iz finansijskih razloga.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Sa 5000 studenata u 2016,
ovaj model je finansijski održiv.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Pre pet godina, to je bila vizija.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Danas, to je stvarnost.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Prošlog meseca, dobili smo najbolju
akademsku potvrdu za svoj model.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
Univerzitet ljudi je sada potpuno akreditovan.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Aplauz)
Hvala vam.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Sa ovom akreditacijom,
sada je naše vreme da krenemo naviše.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Prikazali smo da ovaj model funkcioniše.
Pozivam univerzitete, i što je bitnije,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
vlade zemalja u razvoju,
da ponove ovaj model,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
da se postaraju da se vrata visokog obrazovanja
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
široko otvore.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Dolazi novo doba,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
doba gde će se videti
remećenje modela visokog obrazovanja
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
kakav postoji danas,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
od privilegije nekolicine
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
do osnovnog prava,
pristupačnog i dostupnog svima.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Hvala vam.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Aplauz)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7