An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


Ju lutemi, klikoni dy herë mbi titrat në anglisht më poshtë për të luajtur videon.

Translator: Fitore Fazliu Reviewer: Helena Bedalli
Do të doja të ndaj me ju
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
një model të ri të edukimit të lartë
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
një model që, kur të zgjerohet,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
mund të rrise inteligjencën kolektive
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
të miliona individëve të motivuar e kreativ
që në të kundërtën do të liheshin mbrapa.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Shikojeni botën
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Zgjidh një një vend dhe përqendrohu në të.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Do t'i shihni njerëzit duke vrapuar pas arsimit të lartë.
Le të takojmë njërin prej tyre.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrick.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick ka lindur në Liberi
në një familje me 20 fëmijësh.
Gjatë luftës civile, ai dhe familja e tij ishin detyruar
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
të ikin në Nigeri.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Atje, përkundër situatës së tij,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
ai u diplomua nga shkolla e mesme me nota gati perfekte.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Ai dëshironte të vazhdonte shkollimin e lartë,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
por për shkak të familjes së tij
e cila jetonte në kufi të varfërisë
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
ai u dërgua në Afrikën e Jugut
për të punuar e dërguar para
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
për ta ushqyer familjen e tij.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Patrick nuk hoqi kurrë dorë nga ëndrra për një edukim të lartë.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Në netët e vona, pas punës,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
ai shfletonte internetin në kërkim të rrugëve për studim.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Njihuni me Debbie.
Debbie është nga Florida.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Prindërit e saj nuk kanë qenë në Kolegj,
e as motrat apo vëllezërit e saj.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debbie ka punuar gjithë jetën e saj;
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
paguar taksa, mbështetur familjen ,nga muaji në muaj,
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
krenare me ëndrrën Amerikane,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
ëndërr kjo thjesht e parealizueshme
pa edukim të lartë.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Por Debbie nuk posedon kursime
për edukim të lartë.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
S'mund ta paguaj shkollimin.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
E as s'mund ta lerë punën.
Njihuni me Wael.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Wael është nga Siria.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Ai është duke përjetuar drejtpërdrejt
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
mjerimin, frikën e dështimin
e imponuar në vendin e tij.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Ai është besimtar i madh i edukimit.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Ai e dinte se po të mund të gjente një mundësi
për shkollim të lartë,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
një mundësi për të dal para të tjerëve,
ka shans më të mirë për të mbijetuar
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
në një botë të kthyer mbrapsht.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Sistemi i edukimit të lartë
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
ka dështuar Patrikun, Debin e Wael-in,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
njëjtë siç është duke i dështuar
miliona student me potencial
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
miliona që përfunduan shkollën e mesme
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
miliona të kualifikuar për edukim të lartë
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
miliona që duan të studiojnë
por s'mund të kenë qasje, për arsye të ndryshme.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Së pari, financiare.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Universitetet janë të shtrenjta. Të gjithë e dimë këtë.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
Në një pjesë të madhe të botës,
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
edukimi i lartë është i paarritshëm
për një qytetar mesatar.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Ky është ndoshta problemi më i madh
me të cilën përballet shoqëria jonë.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Edukimi i lartë ka ndaluar së qenuri e drejtë e të gjithëve
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
dhe është bërë privilegj i disave.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
E dyta, kultura.
Studentet e kualifikuar për edukim të lartë
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
të cilët mund të paguajnë, duan të studiojnë - nuk munden
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
sepse nuk është e drejtë-
nuk është vend për femra.
Ky është tregimi i femrave të panumërta
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
në Afrikë, p.sh.,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
të ndaluara nga edukimi i lartë
për shkak të pengesave kulturore.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Dhe ja tek vjen arsyeja e tretë:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO deklaroi në 2005-ën
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
se 100 milion studente
do të privohen nga edukimi i lartë
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
thjesht sepse s'do të ketë vende të mjaftueshme
për t'i akomoduar, për të plotësuar nevojat.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Ata do të hyjnë në provimin pranues,
do ta kalojnë atë
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
por prapë nuk do të pranohen
sepse nuk do të ketë vende të lira.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Këto janë arsyet
pse themelova University of the People,
një universitet jo profitabil, pa pagesë
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
që ofron ngritje akademike.
Për të ofruar një alternativë ,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
për të krijuar një alternativë për ata që s'kanë ndonjë tjetër,
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
një alternative të përballueshme,
të kapshme,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
një alternativë që do të përçajë
sistemin aktual edukativ,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
e të hapë dyert e edukimit të lartë
për çdo student të kualifikuar
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
pavarësisht se sa fitojnë ata, ku jetojnë
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
çfarë shoqëria thotë për ta.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie dhe Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
janë vetëm disa shembuj
nga 1,700 studentët e pranuar
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
nga 143 shtete.
Ne - (duartrokitje) - Faleminderit.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Ne s'kemi pasur nevojë ta rizbulojmë rrotën
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Ne shikuam se çfarë s'po funksionon
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
dhe përdorëm fuqinë e mrekullueshme të internetit
05:07
to get around it.
84
307572
1296
për ta hulumtuar.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Kërkonim të ndërtonim një model
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
që do të hiqte pothuajse plotësisht
çmimin e edukimit të lartë,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
dhe ja si e arritëm;
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Së pari, tullat e llaçi kushtojne;
Universitetet kanë shpenzime
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
që universitetet virtuale nuk i kanë.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Ne s'kemi nevojë t'ua hedhin ato shpenzime
studentëve.
Ata nuk ekzistojnë.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Ne po ashtu s'kemi nevojë të brengosemi për kapacitetet.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
S'ka limit të vendeve
në një universitet virtual.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Në fakt, askush s'ka nevojë të qëndroj
në fund të sallës së ligjëratave.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Librat po ashtu janë diçka
që studentët tanë s'kanë nevojë paguajnë.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Duke përdorur resurset e hapura të edukimit
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
dhe zemërgjerësinë e profesorëve
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
të cilët janë duke publikuar materialet e tyre
falas dhe të qasshme,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
ne s'kemi nevojë t'i dërgojmë studentët tanë për të blerë libra.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Të gjitha ato materiale janë falas.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Madje edhe studentët,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
linja më e shtrenjtë në bilancin buxhetor të çdo universiteti
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
vijnë falas për studentët tanë;
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
mbi 3,000 prej tyre,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
përfshirë rektorët, zëvendës rektor,
profesor e këshilltar akademik
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
nga top universitete si NYU,
Yale, Barkeley dhe Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
i janë bashkuar ekipit për të ndihmuar studentët.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Dhe në fund, është besimi ynë në të mësuarit mes kolegësh.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Ne përdorim këtë model pedagogjik në zë
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
për të inkurajuar studentët tanë nga e gjithë bota
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
për të bashkëvepruar e studiuar së bashku
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
e po ashtu, për të zvogëluar kohën
e profesorëve në detyrat klasore.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Nëse interneti na ka bërë banor të një fshati global,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
ky model mund të zhvilloj lidershipin e tij të ardhshëm.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Ja si ja arrijmë:
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Ne ofrojmë vetëm dy programe:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
Administrim Biznesi dhe Shkenca Kompjuterike,
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
dy programet
më të kërkuara në mbarë botën,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
dy programe me më së shumti gjasa
për të ndihmuar studentët tanë që të gjejnë punë.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Kur studentët pranohen,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
ata vendosen në një klasë të vogël
prej 20-30 studentësh, për t'u siguruar
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
që ta kenë vëmendjen ata që kanë nevojë për të.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Veç kësaj, për çdo nëntë javë të kursit,
ata takojnë kolegë të ri,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
grup të tërë studentësh të rinj
nga e mbarë bota.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Për çdo javë, kur ata hyjnë në klasë,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
gjejnë shënimet e ligjëratave,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
detyrat e leximit, detyrat e shtëpisë,
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
dhe pyetjet e diskutimit,
të cilat janë në themel të studimit tonë.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Çdo javë, çdo student
duhet të kontribuoj në diskutimin e klasës
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
e duhet të komentoj
në kontributin e të tjerëve.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Në këtë mënyrë, ne hapim mendjet e studentëve tanë
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
zhvillojmë një ndryshim pozitiv në qëndrimet
kundrejt kulturave të ndryshme.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Nga fundi i çdo jave,
studentët plotësojnë nga një kuiz
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
i dorëzojnë detyrat e shtëpisë
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
të cilat janë vlerësuar nga kolegët e tyre
nën mbikëqyrjen e instruktorëve
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
marrin një notë, vazhdojnë me javën tjetër.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Në fund të kursit, hyjnë në kursin përfundimtar,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
marrin notën, dhe vazhdojnë me kursin e radhës.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Ne kemi hapur dyert e edukimit të lartë
për çdo student të kualifikuar.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Çdo student me një diplomë të shkollës së mesme
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
me njohuri të mjaftueshme të gjuhës angleze e një lidhje interneti
08:44
can study with us.
143
524957
1592
mund të studiojë tek ne.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Ne nuk përdorim audio. Nuk përdorim video.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Broadband nuk është i nevojshëm.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Çdo student nga cilado pjesë e botës
me një lidhje interneti
08:56
can study with us.
147
536492
1399
mund të studiojë me ne.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Ne s'kemi pagesa shkollimi.
Krejt çfarë kërkojmë nga studentët tanë është mbulimi
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
i çmimit të provimeve;
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dollar për provim.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Një student i rregullt në shkallën bachelor
që merr 40 kurse
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
do të paguaj 1,000 dollar në vit,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4,000 dollar për të gjithë shkallën bachelor.
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
Dhe për ata që s'mund ta përballojnë as këtë shumë,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
ne ju ofrojmë bursa të ndryshme.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Është misioni ynë që askush të mos mbetet prapa
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
për arsye financiare.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Me 5,000 student në 2016,
ky model është financiarisht i qëndrueshëm.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Para pesë vitesh, ishte një vizion.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Tani është një realitet.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Muajin e kaluar ne morëm
miratimin përfundimtar akademik për modelin tonë.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
University of the People tani është plotësisht i akredituar.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Duartrokitje)
Faleminderit.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Me këtë akreditim
është tani koha jonë e ngritjes.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Ne kemi dëshmuar se modeli ynë funksionon.
Unë ftoj universitetet, më e rëndësishmja,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
qeveritë e vendeve në zhvillim
që të kopjojnë këtë model
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
për të siguruar që dyert e edukimit të lartë
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
të hapen plotësisht.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Një epokë e re po vjen,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
epoka që do të jetë dëshmitare
e përçarjes së modelit të edukimit të lartë ,
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
siç është sot,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
nga të qenit privilegj vetëm për disa
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
në të qenurit një e drejtë themelore,
e përballueshme dhe e qasshme për të gjithë.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Ju faleminderit.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Duartrokitje)
Rreth kësaj faqe interneti

Kjo faqe do t'ju prezantojë me videot e YouTube që janë të dobishme për të mësuar anglisht. Do të shihni mësime angleze të mësuara nga mësues të nivelit më të lartë nga e gjithë bota. Klikoni dy herë mbi titrat në anglisht të shfaqura në secilën faqe të videos për të luajtur videon prej andej. Titrat lëvizin në sinkron me riprodhimin e videos. Nëse keni ndonjë koment ose kërkesë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur këtë formular kontakti.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7