An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

شای رشف: یک مدرک دانشگاهی بسیار ارزان‌ قیمت

4,879,798 views

2014-08-04 ・ TED


New videos

An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

شای رشف: یک مدرک دانشگاهی بسیار ارزان‌ قیمت

4,879,798 views ・ 2014-08-04

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: Sobhan Attar Reviewer: Leila Ataei
مایلم با شما
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
مدلی جدید از تحصیلات عالی را در میان بگذارم،
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
مدلی که وقتی گسترش یابد
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
می‌تواند هوش جمعی
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
میلیون‌ها انسان خلاق و با انگیزه‌ای را ارتقا دهد
که در نبود این مدل، درجا خواهند زد .
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
به دنیا نگاه کنید.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
نقطه‌ای را انتخاب کنید و روی آن متمرکز شوید.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
انسان‌هایی را خواهید یافت که به‌دنبال تحصیلات عالیه هستند.
بگذارید با برخی از آن‌ها آشنا شویم.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
پاتریک.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
پاتریک در لیبریا به‌دنیا آمده بود.
در خانواده‌ای با ۲۰ فرزند.
در طول جنگ او و خانواده‌اش مجبور
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
به عزیمت به نیجریه شدند.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
آن‌جا و علیرغم شرایطی که در آن قرار داشت،
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
دبیرستان را با نمراتی نزدیک به عالی به پایان رساند.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
او علاقمند به ادامه تحصیل در مقاطع عالی بود،
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
اما به‌دلیل آن‌که خانواده‌اش
روی خط فقر زندگی می‌کنند،
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
به آفریقای جنوبی فرستاده شد،
تا کار کرده و برای خانواده‌اش پول بفرستد
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
تاکمک خرجی برایشان باشد.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
پاتریک هرگز دست از رویایش برای تحصیلات عالیه برنداشته است.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
دیرهنگام، بعد از کار،
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
او اینترنت را جستجو کرده و به‌دنبال مکانی برای ادامه تحصیل می‌گردد.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
با دبی آشنا شوید.
دبی اهل فلوریدا است.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
والدین او به دانشگاه نرفته‌اند.
خواهران و برادرانش نیز نرفته‌اند.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
دبی درتمام زندگی کار کرده،
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
مالیات پرداخته، و برای گذران زندگی خود کار کرده
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
به دنبال رویای آمریکایی،
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
رویایی که بدون ادامه تحصیلات عالیه
کامل نخواهد شد.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
اما دبی پس‌انداز کافی
برای ادامه تحصیلات را ندارد.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
او نمی‌تواند هزینه تحصیلش را بپردازد.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
همچنین کارش را نیز نمی‌تواند ترک کند.
با وائیل ملاقات کنیم.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
او ساکن سوریه است.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
او تجربه‌ای دست اول
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
ناراحتی، ترس و شکستی
که بر کشورش تحمیل شده را دارد.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
او اعتقاد شگرفی به تحصیلات دارد.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
و می‌داند که اگر فرصتی
برای ادامه تحصیلات عالی بیابد،
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
فرصتی برای پیش افتادن از دیگران،
شانس بهتری برای ادامه حیات در دنیایی را دارد
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
که دگرگون شده است.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
سیستم تحصیلات عالی،
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
پاتریک، دبی و وئیل را ناامید ساخته است،
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
دقیقاً همانکاری که با سایرین کرده:
میلیون‌ها دانش آموز بالقوه،
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
میلیون‌ها کسی که دبیرستان را تمام کرده‌اند،
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
میلیون‌ها کسی که شایسته تحصیلات عالی هستند،
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
میلیون‌ها کسی که مایل به درس خواندن هستند
اما به دلایل گوناگون قادر به ادامه تحصیل نیستند.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
نخست، مسائل اقتصادی.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
دانشگاه‌ها گران هستند. همه ما این‌را می‌دانیم.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
در بخش قابل توجهی از دنیا،
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
توانایی مالی ادامه تحصیلات عالیه
برای یک شهروند متوسط وجود ندارد.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
این شاید بزرگ‌ترین مشکل
پیش روی جامعه ما است.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
تحصیلات عالیه از حقی برای همه
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
به امتیازی برای عده‌ای محدود بدل شده است.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
دوم، مسائل فرهنگی.
دانش آموزانی که شایسته تحصیلات عالی هستند
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
و قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیز هستند، نمی‌توانند
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
زیرا کاری ناشایست است،
جایی برای زنان نیست.
برای مثال این داستان تعداد بی‌شماری زن
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
در آفریقا است
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
که از ادامه تحصیلات عالیه
به دلیل خطوط قرمز فرهنگی بازمانده اند.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
و دلیل سوم:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
یونسکو اعلام داشته است که در سال ۲۰۲۵،
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
۱۰۰ میلیون دانش آموز
از ادامه تحصیل عالیه
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
به‌دلیل عدم وجود فضای آموزشی کافی
برای پاسخگویی به نیاز موجود بازخواهند ماند.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
آن‌ها آزمون ورودی می‌دهند،
قبول می‌شوند
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
ولی همچنان قادر به ادامه تحصیل نخواهند بود،
زیرا فضای آموزشی وجود ندارد.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
این‌ها دلایلی هستند
که من به‌خاطر آن‌ها دانشگاه مردم را بنیان نهادم.
یک دانشگاه غیر انتفاعی، بدون هزینه تحصیل
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
و با اعطای مدرک دانشگاهی
که راهی جایگزین
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
برای کسانی می‌سازد که هیچ راه
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
به‌صرفه
و توسعه‌پذیر دیگری در اختیار نداشته‌اند،
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
راهکاری جایگزین که
نظام آموزشی فعلی را مختل ساخته
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
و درب‌ها را به روی تحصیلات عالیه
برای همه دانش آموزان شایسته می‌گشاید.
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
فارغ از آن‌که چقدر درآمد دارد، در کجا زندگی می‌کند
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
و یا جامعه درباره آن‌ها چه می‌گوید.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
پاتریک، دبی و وئیل
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
تنها سه نمونه
از ۱٫۷۰۰ دانشجوی پذیرفته شده
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
از ۱۴۳ کشور در دنیا هستند.
ما - (تشویق حضار) - متشکرم.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
ما نیازی به اختراع دوباره چرخ نداشتیم.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
ما تنها به مشکلات نگاه کردیم
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
و با استفاده از قدرت اینترنت
05:07
to get around it.
84
307572
1296
راهی برای حل آن‌ها یافتیم.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
ما مدلی را ایجاد کردیم
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
که تقریباً تمام هزینه‌های
تحصیلات عالی را از بین می‌برد،
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
و این روشی است که این‌کار را انجام دادیم.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
نخست، کتاب و دفتر هزینه‌بر است.
دانشگاه‌ها هزینه‌هایی دارند
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
که دانشگاه‌های مجازی ندارند.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
و در نتیجه این هزینه‌ها به
دانشجویان تحمیل نمی‌شود.
وجود ندارند [که تحمیل شوند.]
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
همچنین لازم نیست نگران ظرفیت باشیم.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
محدودیت فضای آموزشی
در دانشگاه مجازی وجود ندارد.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
در واقع لازم نیست
کسی در انتهای سالن بایستد.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
کتب مرجع چیزی است
که دانش آموز نیازی به خرید آن ندارد.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
با استفاده از منابع آزاد آموزشی
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
و سخاوتمندی پروفسورهایی
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
کهدانش خود را
رایگان در اختیار قرار داده‌اند،
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
نیازی نیست تا دانش آموزان کتب مرجع را خریداری کنند.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
تمامی محتوای ارائه شده از سوی ما رایگان است.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
حتی اساتید،
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
یعنی گران‌قیمت‌ترین بخش تراز مالی هر دانشگاهی،
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
زمان خود را به‌صورت رایگان در اختیار
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
بیش از ۳٫۰۰۰ دانشجوی ما قرارداده‌اند.
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
از جمله روسا،
اساتید و مشاورین آکادمیک
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
از دانشگاه‌های معتبری همچون NYU،
یِیل، برکلی و آکسفورد،
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
برای کمک به این دانش آموزان به جمع ما پیوسته‌اند.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
و در نهایت اعتقاد ما به یادگیری نفر به نفر است.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
ما از این مدل آموزشی خوب
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
برای تشویق دانش آموزان در سراسر دنیا
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
برای تعامل و یادگیری با یکدیگر استفاده کردیم
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
تا از این طریق زمانی را
که اساتید ما باید صرف کارهای کلاسی کنند کاهش یابد.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
اگر اینترنت ما را به یک دهکده جهانی بدل کرده است،
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
این مدل می‌تواند راهبری آینده آن را توسعه دهد.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
نگاه کنید ما چگونه این کار را انجام دادیم.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
ما تنها دو برنامه آموزشی ارائه می‌دهیم:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
مدیریت کسب و کار و علوم کامپیوتر،
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
دو برنامه‌ای
که بیش از هرچیز دیگری در دنیا خواهان داشته
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
دو برنامه‌ای که بیش از هر رشته دیگری
کار آن‌ها را در یافتن یک شغل تسهیل خواهد کرد.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
زمانی که دانش آموزان ما پذیرفته می‌شوند،
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
در یک کلاس کوچک
۲۰ تا ۳۰ نفره قرار می‌گیرند تا مطمئن شویم
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
دانش‌آموزانی که نیاز به توجه ویژه‌ای دارند آن‌را دریافت کنند.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
علاوه بر این، برای هر ۹ هفته درس،
با دانش آموزی همدوره جدید آشنا می‌شوند،
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
یک گروه کاملاً جدید از دانش آموزان
از سراسر دنیا آشنا می‌شوند.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
هر هفته زمانی که در کلاس حاضر می‌شوند،
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
یادداشت‌های سخنرانی‌های هفته،
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
تمرین مطالعه، تمرین بعد از کلاس
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
و سوالات مورد بحث،
که هسته اصلی روش ما است را مشاهده می‌کنند.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
هر هفته دانش آموزان
بایستی در بحث کلاسی مشارکت کرده
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
و در مورد صحبت‌های دیگران
اظهار نظر کنند.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
با این روش ما ذهن دانش آموزان خود را باز می‌کنیم
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
و تغییری مثبت
در فرهنگ‌های مختلف ایجاد می‌کنیم.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
در پایان هر هفته،
دانش آموزان آزمون داده،
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
تمرینات خود را تحویل می‌دهند،
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
که توسط همکلاسی‌هایشان و
زیر نظر مدرسین ارزیابی می‌شود.
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
نمره گرفته و به هفته بعد می‌روند.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
در پایان هر درس،دانش آموزان آزمون داده،
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
نمره گرفته و به مطالعه درس بعدی را آغاز می‌کنند.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
ما درهای تحصیلات عالی را
به‌روی هر دانش آموز شایسته‌ای گشوده‌ایم.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
هر دانش آموز با دیپلم دبیرستان،
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
بهره کافی از زبان انگلیسی و یک اتصال اینترنت
08:44
can study with us.
143
524957
1592
می‌تواند با ما تحصیل کند.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
ما از صوت استفاده نمی‌کنیم. ما از ویدئو استفاده نمی‌کنیم.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
پهنای باند لزومی ندارد.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
هر دانش آموزی از هرکجای دنیا
با هر خط اینترنتی
08:56
can study with us.
147
536492
1399
می‌تواند با ما تحصیل کنید.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
ما هزینه تحصیلات اخذ نمی‌کنیم.
همه آن‌چه از دانش آموزانمان می‌خواهیم،
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
هزینه آزمون‌هایشان است،
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
۱۰۰ دلار برای هر آزمون
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
یک دانشجوی تمام وقت مدرک لیسانس
۴۰ واحد درسی اخذ می‌کند،
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
و ۱٫۰۰۰ دلار در سال باید بپردازد،
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
۴٫۰۰۰ دلار برای تمام دوران تحصیلش،
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
و برای کسانی که حتی قدرت پرداخت این هزینه را نیز ندارند،
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
انواع بورس‌های تحصیلی را ارئه می‌کنیم.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
هدف ما این است که هیچ‌کس
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
به‌دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
با ۵٫۰۰۰ دانشجو در ۲۰۱۶
می‌توان گفت که این مدل به لحاظ اقتصادی با ثبات است.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
پنج سال پیش این یک چشم‌انداز بود.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
امروز یک واقعیت است.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
ماه گذشته، ما
سرانجام تایید آکادمیک را برای مدل خود اخذ کردیم.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
«دانشگاه مردم» حالا یک دانشگاه کاملاً معتبر است.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(تشویق حضار)
متشکرم
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
با این رخداد
زمان بزرگ شدن ما فرا رسیده است.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
نشان دادیم که مدل ما کار می‌کند.
من از دانشگاه‌ها و از آن مهم‌تر
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
دولت‌های کشورهای در حال توسعه،
دعوت کرده‌ایم، تا این مدل را به‌کار گیرند
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
و مطمئن شوند که درب‌های تحصیلات عالی
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
کاملاً باز خواهد بود.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
دنیای جدیدی پیش روی ما است،
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
دنیایی که در آن
مدل سیستم آموزشی
به شکلی که آن‌را می‌شناسیم با شکست مواجه خواهد شد
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
و تحصیلات عالیه از یک امتیاز خاص برای تعداد کمی
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
به یک حق اولیه
به‌صرفه و در دسترس برای همه بدل شود.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
متشکرم.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(تشویق حضار)
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7