An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,880,287 views ・ 2014-08-04

TED


Խնդրում ենք կրկնակի սեղմել ստորև ներկայացված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ տեսանյութը նվագարկելու համար:

Translator: Kristine Sargsyan Reviewer: Emma Dovlatyan
Ես ցանկանում եմ Ձեզ ներկայացնել
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
բարձրագույն կրթության մի նոր ձևաչափ:
Այս ձևաչափը հենց տարածվի
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
կարող է ավելացնել միասնական գիտելիքը
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
այն միլիոնավոր ստեղծարար ու մոտիվացված երիտասարդների,
ովքեր կրթվելու հնարավորություն չունեին։
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Եկեք հասկանանք՝ ինչ է կատարվում աշխարհում։
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Ընտրեք որևէ վայր և կենտրոնացեք դրա վրա։
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Դուք կտեսնեք մարդկանց,
ովքեր ընկած են բարձրագույն կրթության հետևից։
Եկեք մոտիկից ծանոթանանք նրանցից մի քանիս հետ։
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Պատրիկն է։
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Պատրիկը ծնվել էր Լիբերիայում,
մի ընտանիքում, որտեղ քսան երեխաներ կային։
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ,
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
նա և իր ընտանիքը ստիպված էին փախչել Նիգերիա։
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Այնտեղ, չնայած իր դրությանը,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
Նա դպրոցը ավարտեց հիանալի գնահատականներով։
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Նա ցանկանում էր կրթություն ստանալ,
բայց իր ընտանիքի՝ աղքատության շեմին լինելու պատճառով
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
նա գնացել էր Հարավային Աֆրիկա
աշխատելու և ընտանիքին գումար ուղարկելու
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
որպեսզի կերակրի իր ընտանիքին։
Պատրիկը, երբեք չէր մոռացել
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
իր բարձրագույն կրթության երազանքի մասին։
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Աշխատանքից հետո, երեկոյան
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
նա համացանցում պրպտում էր կրթվելու հնարավորություններ։
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Ծանոթացեք Դեբբիի հետ։
Դեբբին Ֆլորիդաից է։
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Նրա ծնողները քոլեջ չէին հաճախել,
և իր եղբանյրներից և քույրերից ոչ մեկը։
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Դեբբին աշխատել է իր ողջ կյանքում,
վճարել է հարկեր և ամսեամիս իր գոյությունն է պաշտպանել,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
հպարտանալով Ամերիկյան երազանքով,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
երազանք, որը չէր իրակնանա
առանց նրա կրթության։
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Բայց Դեբբին չուներ խնայողություններ
բարձրագույն կրթության համար։
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Նա չէր կարող վճարել ուսման վարձը։
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Նա նաև չէր կարող թողնել իր աշխատանքը։
Ծանոթացեք Վիլի հետ։
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Վիլը Սիրիայից է։
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Նա անմիջականոներն իր կաշվի վրա զգում է
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
ձախողման, վախի և թշվառության դառնությունը,
որը պայթել է իր երկրի գլխին։
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Նա կրթության մեծ երկրպագու է։
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Նա գիտի, որ եթե որևէ հնարավորություն գտներ
բարձրագույն կրթության համար,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
հնարավորություն, որ մյուսներից նրան առաջ կտաներ,
նա ավելի մեծ հմարավորություն կունենա փրկվելու
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
մի աշխարհում, որ գլխիվայր է շրջվել։
Բարձրագույն կրթական համակարգը
02:26
The higher education system
40
146057
2002
չի կարողացել բավարարել Պատրիկի, Դեբբիի և Վիլի կրթվելու կարիքները,
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
ճիշտ այնպես, ինչպես այն ձախողում է
միլիոնավոր պոտենցիալ ուսանողների,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
միլիոնների, որ ավարտում են ավագ դպրոցը,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
միլիոնների, որ որակավորված են բարձրագույն կրթության համար,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
միլիոնավորների, որ ցանկանում են սովորել,
բայց տարբեր պատճառներով, չեն կարող։
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Այդ պատճառներից առաջինն է ֆինանսականը։
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Մենք գիտենք, որ համալսարանները թանկ են։
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
Աշխարհի մեծ մասում
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
բարձրագույն կրթությունը անհասանելի է
միջին քաղաքացու համար։
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Սա հավանաբար ամենամեծ խնդիրն է,
որը ծառացել է մեր հանրության առջև։
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Բարձրագուն կրթության իրավունքը դադարել է գործել բոլորի համար
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
և առավելություն է դարձել միայն որոշներին։
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Երկրորդ խնդիրը մշակույթն է։
Ուսանողներ, որոնք որակավորված են բարձրագույն կրթության համար,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
վճարունակ են, ցանկանում են սովորել, չեն կարող
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
քանի որ, դա պատշաճ չէ:
Սա անհամար կանանց պատմություն է
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
օրինակ Աֆիրկայում,
որտեղ նրանց արգելում են կրթվել
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
մշակույթային սահմանափակումների պատճառով։
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
Ահա և երրորդ պատճառը՝
Ըստ UNESCO-ի 2025թ-ին
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 միլիոն ուսանող
կզրկվի կրթվելու հնարավորությունից
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
քանի որ բավարար նստարաններ չեն լինի նրանց տեղավորելու
և կարիքը բավարարելու համար։
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Նրանք ընդունվելու թեսթեր կհանձնեն, կհաղթահարեն դրանք
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
բայց չեն ընդունվի,
քանի որ բավարար տեղեր չեն լինի:
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Ահա այն պատճառները, որի պատճառով
ես հիմանդիեցի University of the People
որը անվճար և հասարակական
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
կոչումներ տվող համալսարանը է,
և նպատակ ունի ալտերնատիվ դառնալու
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
ալտերնատիվ ստեղծելու նրանց համար,
որ չունեն այլ հնարավորություն,
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
ալտերնատիվ, որը կլինի ֆինանսապես հասանելի և տարծվող
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
ալտերնատիվ, որը մարտահրավերներ կնետի
ներկա կրթական համակարգին,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
և բարձրագույն կրթության հնարավորություն կտա
յուրաքանչյուր արժանի ուսանողի,
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
անկախ այն հանգամանքից,
թե որտեղ են ապրում և որքան են վաստակում,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
կամ հասարակությունը ինչ կարծիքի է նրանց մասին։
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Պատրիկը, Դեբբին և Վիլը միայն երեք օրինակներ էին
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
143 երկրների 1,700 ընդունված ուսանողներից:
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
(Ծափահարություններ)
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
Շնորհակալություն։
04:58
(Applause)
80
298196
1808
Մենք նոր հեծանիվ չենք ստեղծում։
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Մենք պարզապես փորձում ենք հասկանալ ինչը չէր աշխատում
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
և օգտվելով համացանցի տված հիանալի հնարավորություններից
05:07
to get around it.
84
307572
1296
ստեղծեցինք այս հնարավորությունը։
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Մենք ձեռնամուխ եղանք ստեղծելու մի մոդել,
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
որն ամբողջությամբ կկրճատի բարձրագույն կրթության վճարը,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
և ահա թե ինչպես մենք այն արեցինք։
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Նախ քարը և պատերը թանկ արժեն։
Համալսարանները ծախսեր ունեն, բայց վիրտուալ համալսարանը չունի։
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Կարիք չկա այս բեռը դնել մեր ուսանողների ուսերին։
Մենք նման ծախսեր չունենք։
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Նաև կարիք չկա անհանգստանալ տեղերի համար։
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Մենք անսահմանափակ քանակությամբ ուսանողներ
կարող ենք ընդունել վիրտուալ համալսարանում։
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Իրականում, նունիսկ պետք չի լինի
լսարանի վերջում կանգնել։
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Դասագրքերը նույնպես
գնելու կարիք չեն ուենա մեր ուսանողները։
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Կիրառելով կրթական բաց ռեսուրսները
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
և մեր դասախոսների առատաձեռնությունը,
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
ովքեր իրենց նյութերը
անվճար տրամադրում են ուսանողներին
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
մենք մեր ուսանողներն չենք ուղարկում գրքեր գնելու․
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Մեր նյութերն անվճար են։
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Նույնիսկ այն դասախոսները,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
որ ամենթանկն են մյուս համալսարանների համար
անվճար են մեր ուսանողների համար:
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Մոտ 3,000-ը ներառելով նախագահներ, պրոռեկտորներ
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
դասախոսներ և ակադեմիական խորհրդականներ
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
լավագույն համալսարաններից, ինչպիսիք են NYU,
Yale-ը, Berkeley-ին և Oxford-ը
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
մեզ հետ են մեր ուսանողներին օգնելու համար։
Վերջապես, մենք նաև հավատում ենք
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
հավասարը- հավասարին կրթությանը։
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Մենք կիրառում ենք այս ազդեցիկ մանկավարժական մոդելը
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
աշխարհի բոլոր ծայրերից մեր ուսանողներին խրախուսելու,
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
շփվելու և միասին սովորելու համար,
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
նաև կրճատելու համար այն ժամանակը,
որ մեր դասախոսները պիտի ծախսեն տնայինների վրա։
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Եթե համացանցը մեզ գլոբալ գյուղի է վերածել,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
այս մոդելը կարող է իր ապագա առաջնորդներին զարգացնել։
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Տեսեք ինչպես ենք մենք դա անում։
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Մենք միայն երկու ծրագիր ենք առաջարկում՝
բիզնեսի կառավարում և համակարգչային գիտություն,
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
այս երկու ծրագրերը ամենամեծ պահանջարկն ունեն աշխարհում,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
այս ծրագրեըը ամենաշատը կարող են
օգնել մեր ուսանողներին աշխատանք գտնել։
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Երբ մեր ուսանողները ընդունվում են,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
նրանք միանում են փոքր լսարանների,
որտեղ 20 - 30 ուսանողներ են, որպեսզի ապահովենք
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
նրանց անհրաժեշտ անհատական ուշադրությամբ։
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Ավելին, ամեն ինը-ամսյա դասընթացի ընթացքում
նրանք հանդիպում են նոր դասընկերների,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
նրանք հանդիպում են նոր դասընկերների,
ամբողջ աշխարհից։
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Ամեն շաբաթ, երբ նրանք այցելում են լսարան,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
նրանց ստանում են շաբաթվա լեկցիաները
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
կարդալու հանձնարարությունները տնայինները և քննարկման հարցերը,
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
որոնք մեր ուսանողների համար շատ կարևոր են։
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Ամեն շաբաթ, ամեն ուսանող պետք է նպաստի դասարանի քննարկմանը:
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
ինչպես նաև պետք է իր նկատառումները նշի
մյուս ուսանողների գաղափարների վերաբերյալ։
Այսպես մենք բացում ենք մեր ուսանողների միտքը,
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
դրական փոփոխության ենք տանում վարքագծի առումով՝
դեպի տարբեր մշակույթները։
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Ամեն շաբաթվա վերջում, ուսանողները ստուգարք են տալիս
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
հանձնում են իրենց տնայինները,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
որոնք ստուգվում են իրենց դասընկերների կողմից
դասախոսի հսկողությամբ:
Նրանք ստանում են իրենց գնահատականը
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
և անցնում հաջորդ շաբաթվա աշխատանքին։
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Դասընթացի վերջում նրանք հանձնում են վերջնական քննություն,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
ստանում գնահատականը և անցնում հաջորդ դասընթացին։
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Մենք հնարավորության դռներ ենք բացում
ամեն որայկալ ուսանողի համար։
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Ամեն ուսանող, ավագ դպրոցի դիպլոմով,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
անգլերենի բավարար իմացությամբ և համացանցի հնարավորությամբ
08:44
can study with us.
143
524957
1592
կարող է սովորել մեզ հետ։
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Մենք չենք օգտագործում աուդիո կամ վիդեո։
Հզոր կապի անհրաժեշտություն չկա։
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Ցանկացած ուսանող աշխարհի ցանկացած ծայրից
համացանցի ցանկացած հզորությամբ
08:56
can study with us.
147
536492
1399
կարող է սովորել մեզ հետ։
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Մենք անվճար ենք։
Միակ բանը, որ խնդրում ենք մեր ուսանողներին
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
քննությունների վճարն վճարելն է։
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 դոլար ամեն քննության համար։
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Բակալավրիատի լրիվ դրույքով ուսանողը 40 դասընթաց է անցնում,
տարեկան 1,000 դոլար է վճարում,
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4,000 դոլար՝ ամբողջ կրթության համար,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
և նույնիսկ նրանք, ովքեր չեն կարող այսքանը վճարել,
նրանց մենք տարբեր կրթաթոշակներ ենք առաջարկում։
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Մեր առաքելությունն է, որ ոչ մեկ չզրկվի
կրթվելու իր հնարավորությունից ֆինանսական պատճառներով։
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
2016թ-ի 5,000 ուսանողնեիի հետ
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
այս մոդելը ֆինանսպես կայուն է։
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Հինգ տարի առաջ, սա միայն տեսլական էր։
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Այսօր այն իրականություն է։
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Անցած ամիս մենք ստացանք առավելագույն
ակադեմիական աջակցությունը մեր մոդելի համար։
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
University of the People-ը այժմ լիովին հավատարմագրված է։
09:54
(Applause)
163
594743
1262
-Ծափահարություններ-
Շնորհալակություն
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Հավատարմագրման շնորհիվ ժամանակն է տարածվելու։
Մենք ապացուցեցինք, որ մեր մոդելը աշխատում է։
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Ես առաջարկում եմ հմալսարաններին, և ավելին
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
զարգացող երկրների կառավարություններին,
կրկնօրինակել այս մոդելը
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
ապահովելու համար, որ բարձրագույն կրթության
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
դարպասները բաց լինեն բոլորին։
Նոր ժամանակաշրջան է գալիս,
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
ժամանակաշրջան, որը կխարխլի բարձրագույն կրթության հին մոդելը
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
ինչպես գիտենք այսօր,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
և այն, միայն որոշների առավելությունը լինելուց բացի
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
կդառնա հիմնարար իրավունք հասանելի ու մատչելի բոլորի համար։
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Շնորհակալություն:
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Ծափահարություններ)
Այս կայքի մասին

Այս կայքը ձեզ կներկայացնի YouTube տեսանյութեր, որոնք օգտակար են անգլերեն սովորելու համար: Դուք կտեսնեք անգլերենի դասեր, որոնք դասավանդում են բարձրակարգ ուսուցիչներ ամբողջ աշխարհից: Կրկնակի սեղմեք յուրաքանչյուր տեսանյութի էջում ցուցադրված անգլերեն ենթագրերի վրա՝ այնտեղից տեսանյութը նվագարկելու համար: Ենթագրերը պտտվում են տեսանյութի նվագարկման հետ համաժամանակյա: Եթե ունեք որևէ մեկնաբանություն կամ հարցում, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ՝ օգտագործելով այս կոնտակտային ձևը:

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7