An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,879,020 views ・ 2014-08-04

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Miquel París Reviewer: Marc Ribatallada
M'agradaria compartir amb vosaltres
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
un nou model d'educació superior
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
un model que, un cop ampliat,
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
pot millorar la intel·ligènica colectiva
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
de milions d' individus motivats i creatius
que d'una altre manera quedarien enrere.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Mireu al món.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Escull un lloc i centrat en ell.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Trobaràs persones humanes perseguint la educació superior.
Anem a conèixer a alguns d'ells.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrick.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
En Patrick va néixer a Libèria
en una família de 20 germans.
Durant la guerra civil, ell i la seva família es va veure obligada
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
a fugir a Nigèria.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Allí, tot i la seva situació,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
es va graduar de l'institut amb unes notes quasi perfectes.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Ell volia continuar amb l'ensenyament superior,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
però per la seva situació familiar,
que vivia en el límit de la pobresa,
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
el van enviar a Sud Àfrica
a treballar i enviar els diners
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
per a alimentar la seva família.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
En Patrick mai va abandonar el seu somni de tenir una educació superior.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
A la nit, desprès de treballar,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
navegava per internet buscant formes d'estudiar.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Aquesta és na Debbie.
Na Debbies és de Florida.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Els seus pares no van anar a la universitat,
ni tampoc cap dels seus germans.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Na Debbie ha treballat tota la seva vida,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
ha pagat les taxes, i s'ha mantingut a ella mateixa sempre,
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
orgullosa del somni americà,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
un somni que no seria complert
sense educació superior.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Però na Debbie no té prou estalvis
per pagar-se l'educació superior.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
No és pot pagar la matrícula.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Tampoc pot deixar la feina.
Aquí tenim a en Wael.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
En Wael és de Síria.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Experimenta de primera mà
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
la misèria, la por i el fracàs
que han estat imposats al seu país.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
Creu amb fermesa en l'educació.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Ell sabai que si podia trobar una oportunitat
per rebre una educació superior,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
una oportunitat d'alçar-se per sobre de la resta,
li seria més fàcil sobreviure
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
en un món cap per avall.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
El sistema d'educació superior
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
ha fallat a en Patrick, na Debbie i en Wael
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
com està fallant
a milions d'estudiants potencials,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
a milions de graduats d'institut,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
a milions que tenen les qualificacions per accedir a l'educació superior,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
a milions que volen estudiar
i que no hi poden accedir per les raons que sigui.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Primer: financeres.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Les universitats són cares. Tots ho sabem.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
A molts llocs del món,
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
l'educació superior és impagable
per a un ciutadà mitjà.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
Aquest és probablement el principal problema
al qual s' enfronta la nostra societat.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
L'educació superior ha passat de ser un dret per a tothom
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
i ha esdevingut un privilegi per a pocs.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Segon: culturals.
Els estudiants qualificats per a la educació superior,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
no la poden pagar
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
perquè no és permès:
no és un lloc per a una dona.
Aquesta és la història d'innumerables dones
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
a l'Àfrica, per exemple,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
que no poden accedir a una educació superior
a causa de les barreres culturals.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
I ara ve la tercera raó:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
La UNESCO ha anunciat que al 2025,
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 milions d'estudiants
no se'ls permetrà accedir a l'educació superior
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
simplement perquè no hi haurà suficients places
per a tots, per cobrir la demanda.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Faran una prova d'accés,
l'aprovaran,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
però, tot i així, encara no tindran accés
perquè no hi haurà places lliures.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Per totes aquestes raons
vaig fundar la University of the People,
sense ànim de lucre, sense matrícula,
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
grau universitari assegurat,
per donar una alternativa,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
per crear una alternativa pels que no en tenen altre,
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
una alternativa que es podran permetre
i escalable,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
una alternativa que trencarà
amb l'actual sistema d'educació,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
obrirà les portes a la educació superior
per a tot estudiant qualificat
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
sense tenir en compte el que guanyi, on visqui,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
o el que la societat digui d'ells.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
En Patrick, na Debbie i en Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
són tres exemples
dels 1700 alumnes admesos
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
de 143 països.
Nosaltres (Aplaudiments) Gràcies.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
No necessitem reinventar la roda.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Només vam veure el que no funcionava
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
i vam utilitzar l'impressionant poder d'internet
05:07
to get around it.
84
307572
1296
per arreglar-ho.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Ens hem proposat establir un model
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
que reduirà gairebé
el cost total de l'educació superior
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
i així es com ho vam fer.
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Primer: els maons i el morter són cars.
Les universitats tenen despeses
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
que no tenen les universitat virtuals.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
No necessitem cobrar aquestes despeses
als nostres estudiants.
No existeixen.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Tampoc ens hem de preocupar de l'espai.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
No hi ha límit de seients
en una universitat virtual.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
De fet, ningú ha d'estar dret
al fons de la classe.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Els llibres de text
també són gratuïts.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Ja que utilitzem recursos educatius de codi obert
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
i la generositat dels professors
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
que entreguen el seu material
gratuïtament i d'una forma accesible,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
no cal que els nostres estudiants comprin llibres de text.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Tot el nostre material és gratuït.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Fins i tot els professors,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
la part més cara de qualsevol universitat
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
és gratis per als nostres estudiants,
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
n'hi ha més de 3.000,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
incloent presidents, vicepresidents,
professors i tutors acadèmics
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
de les millors universitats com la NYU,
Yale, Berkeley i Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
que venen a ajudar als nostres estudiants.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Finalment, confiem en un mètode en que els estudiants s'ajuden entre ells.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Utilitzem aquest mètode pedagògic
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
per encoratgar als nostres estudiants de tot el món
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
a interactuar i estudiar junts
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
i també per reduir el temps
que necessiten els nostres professors per revisar les feines de classe.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
Si internet ens ha fet un poble global,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
aquest model pot desenvolupar el futur lideratge.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Veieu com ho hem fet.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Només oferim dos programes:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
administració econòmica i ciències informàtiques;
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
els dos programes
que tenen més demanda mundial,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
els dos programes que són els millors
per ajudar als nostres estudiants a trobar feina.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Quan els nostres estudiants són admesos,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
se´ls posa en petites classes
d'unes 20 a 30 places per assegurar
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
que aquells que necessiten atenció personalitzada, la rebin.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
A més, cada nou setmanes de curs,
coneixen nous companys,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
un grup complert d'estudiants nous
vinguts d'arreu del món.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Cada setmana, quan entren a classe,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
és troben les notes de la lliçó de la setmana,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
el que han de llegir, els deures
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
i la pregunta del debat
que és el centre dels nostres estudis.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Cada setmana, cada estudiants
ha de contribuir a la discussió de la classe
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
i també ha de comentar
la contribució dels altres.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
D'aquesta manera, obrim la ment dels nostres estudiants,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
desenvolupem un canvi d'actitud positiu
cap a les diferents cultures.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Al final de cada setmana,
els estudiants fan un qüestionari,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
entreguen els seus deures,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
que els seus companys mateixos avaluen,
amb la supervisió dels seus professors,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
reben una nota, i passen a la setmana següent.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Al acabar el curs, fan un examen final
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
obtenen una nota, i continuen al següent curs.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Hem obert les portes de l'educació superior
per a tots els estudiants qualificats.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Tot estudiant amb un diploma d'institut,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
suficient nivell d'anglès i una connexió d'internet
08:44
can study with us.
143
524957
1592
pot estudiar amb nosaltres.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
No fem servir audio. No fem servir vídeo.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
No cal banda ampla.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Qualsevol estudiant de qualsevol part del món
amb una connexió a internet
08:56
can study with us.
147
536492
1399
pot estudiar amb nosaltres.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
La nostra matrícula és gratuita.
L'únic que demanem que paguin els nostres estudiants
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
és el cost dels exàmens,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dòlars per examen.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Un estudiant d'una llicenciatura
que consta de 40 cursos
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
pagarà 1.000 dòlars a l'any,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4.000 dòlars per tot el grau,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
i per aquells que tampoc poden pagar això,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
oferim tota una varietat beques.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
És la nostra missió que ningú és quedi enrera
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
per raons econòmiques.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
Si arribem a 5.000 estudiants el 2016,
aquest model és econòmicament sostenible.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Cinc anys enrera, era només una visió.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Avui, és una realitat.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
El mes passat, vam rebre l'últim
aval acadèmic pel nostre model.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
La University of the People està ara plenament acreditada.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Aplaudiments)
Gràcies
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
Amb aquesta acreditació,
ara és el moment d' ampliar.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Hem demostrat que el nostre model funciona.
Convido a les universitats, i encara més,
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
a governs de països en desenvolupament,
a copiar el model
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
per assegurar que les portes a la educació superior
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
són totalment obertes.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Arriba una nova era,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
una era que serà testimoni
del final del model d'educació superior
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
com el coneixem avui en dia,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
de ser un privilegi de pocs
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
a esdevenir un dret bàsic,
assequible i accesible per a tothom.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Gràcies.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Aplaudiments)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7