An ultra-low-cost college degree | Shai Reshef

4,880,287 views ・ 2014-08-04

TED


Pro přehrání videa dvakrát klikněte na anglické titulky níže.

Překladatel: Martin Mikulas Korektor: Jan Zasadil
Rád bych se s Vámi podělil
00:13
I would like to share with you a new model of higher education,
0
13071
4407
o nový model vyššího vzdělávání,
00:17
a model that, once expanded,
1
17502
2782
který by mohl po svém rozšíření
00:20
can enhance the collective intelligence
2
20308
2318
zlepšit kolektivní inteligenci
00:22
of millions of creative and motivated individuals
3
22650
4469
milionů kreativních a motivovaných jedinců,
kteří by jinak zůstali bez povšimnutí.
00:27
that otherwise would be left behind.
4
27143
2432
Podívejte se na svět.
00:30
Look at the world.
5
30250
1219
Vyberte místo a soustřeďte se na něj.
00:32
Pick a place and focus on it.
6
32001
2280
00:34
You will find humans chasing higher education.
7
34664
3690
Najdete zde lidi v honbě za vysokoškolským vzděláním.
Seznamme se s některými z nich.
00:39
Let's meet some of them.
8
39187
1449
Patrick.
00:41
Patrick.
9
41354
1443
00:42
Patrick was born in Liberia to a family of 20 children.
10
42821
4794
Patrick se narodil v Libérii
v rodině s dvaceti dětmi.
Během občanské války byli on a jeho rodina nuceni
00:48
During the civil war,
11
48380
1600
00:50
he and his family were forced to flee to Nigeria.
12
50004
3919
uprchnout do Nigérie.
00:54
There, in spite of his situation,
13
54468
2738
Tam, navzdory své situaci,
00:57
he graduated high school with nearly perfect grades.
14
57230
3508
vystudoval střední školu s téměř výborným prospěchem.
01:01
He wanted to continue to higher education,
15
61389
3064
Chtěl pokračovat na vysoké škole,
01:04
but due to his family living on the poverty line,
16
64477
3260
ale kvůli rodině
žijící na hranici chudoby
01:07
he was soon sent to South Africa
17
67761
2507
byl záhy poslán pracovat do Jižní Afriky,
odkud posílal zpátky peníze
01:10
to work and send back money to feed his family.
18
70292
3713
k uživení své rodiny.
01:15
Patrick never gave up his dream of higher education.
19
75036
3832
Patrick nikdy nevzdal svůj sen o vysokoškolském vzdělání.
01:18
Late at night, after work,
20
78892
2399
Pozdě v noci, po práci,
01:21
he surfed the net, looking for ways to study.
21
81315
3712
surfoval internetem s cílem najít způsoby jak studovat.
01:25
Meet Debbie.
22
85827
1266
Seznamte se s Debbie.
Debbie je z Floridy.
01:27
Debbie is from Florida.
23
87117
1866
01:29
Her parents didn't go to college, and neither did any of her siblings.
24
89897
4149
Její rodiče nechodili na vysokou školu,
a ani žádný z jejích sourozenců.
01:34
Debbie has worked all her life,
25
94706
1981
Debbie pracovala celý svůj život,
01:38
pays taxes, supports herself month to month,
26
98013
3810
platí daně, zajišťuje sama sebe měsíc co měsíc,
01:41
proud of the American dream,
27
101847
2328
pyšná na americký sen,
01:44
a dream that just won't be complete without higher education.
28
104199
3981
sen, který prostě nebude uskutečněný
bez vysokoškolského vzdělání.
01:48
But Debbie doesn't have the savings for higher education.
29
108870
3719
Ale Debbie nemá úspory
na vysokoškolské studium.
01:52
She can't pay the tuition.
30
112613
1910
Nemůže platit školné.
01:54
Neither could she leave work.
31
114881
1948
Ani si nemůže dovolit odejít z práce.
Seznamte se s Waelem.
01:58
Meet Wael.
32
118094
1183
01:59
Wael is from Syria.
33
119750
1395
Wael je ze Sýrie.
02:01
He's experiencing firsthand
34
121910
2277
Přímo zažívá
02:05
the misery, fear and failure imposed on his country.
35
125528
4026
utrpení, strach a selhání
postihující jeho zemi.
02:10
He's a big believer in education.
36
130755
2551
On vzdělání velmi silně věří.
02:13
He knew that if he could find an opportunity for higher education,
37
133330
4033
Věděl, že kdyby objevil příležitost
k vysokoškolskému studiu,
02:17
an opportunity to get ahead of the rest,
38
137387
2795
příležitost získat náskok před ostatními,
měl by větší šanci přežít
02:20
he has a better chance to survive in a world turned upside down.
39
140206
4461
ve světě, který je obrácený vzhůru nohama.
02:26
The higher education system
40
146057
2002
Systém vysokoškolského vzdělávání
02:29
failed Patrick, Debbie and Wael,
41
149495
2722
nechal Patricka, Debbie a Waela na holičkách,
02:32
exactly as it is failing millions of potential students --
42
152241
4945
přesně tak, jak nechává
na holičkách milióny potenciálních studentů,
02:37
millions that graduate high school,
43
157210
2953
milióny středoškoláků,
02:40
millions that are qualified for higher education,
44
160187
3388
milióny lidí způsobilých ke studiu na vysoké škole,
02:43
millions that want to study yet cannot access it for various reasons.
45
163599
5504
miliónů těch, kteří studovat chtějí,
avšak z různých důvodů nemohou.
02:49
First: financial.
46
169618
1905
Zaprvé, finanční.
02:52
Universities are expensive; we all know it.
47
172412
2895
Univerzity jsou drahé. To všichni víme.
02:55
In large parts of the world,
48
175331
2104
V mnohých částech světa
02:57
higher education is unattainable for an average citizen.
49
177459
3887
je vysokoškolské vzdělání nedosažitelné
pro průměrného obyvatele.
03:02
This is probably the biggest problem facing our society.
50
182258
3844
To je pravděpodobně ten největší problém,
kterému čelí naše společnost.
03:06
Higher education stopped being a right for all
51
186672
3586
Vysokoškolské vzdělání přestalo být právem pro všechny
03:10
and became a privilege for the few.
52
190282
2670
a stalo se výsadou pouze pro několik.
03:13
Second: cultural.
53
193971
2082
Zadruhé, kulturní.
Studenti, kteří jsou kvalifikovaní pro vysokoškolské vzdělání,
03:18
Students who are qualified for higher education
54
198061
2829
03:20
can afford -- want to study -- cannot,
55
200914
3239
mohou si ho dovolit, chtějí studovat, nemohou,
03:24
because it is not decent, it is not a place for a woman.
56
204970
5458
protože to není vhodné,
není to místo pro ženu.
Toto je příběh bezpočtu žen
03:31
This is the story of countless women in Africa, for example,
57
211047
3939
například v Africe,
03:35
prevented from higher education because of cultural barriers.
58
215010
3930
kde je jim bráněno ve vysokoškolském vzdělání
z důvodu kulturních bariér.
03:39
And here comes the third reason:
59
219686
2400
A zde přichází třetí důvod:
03:42
UNESCO stated that in 2025,
60
222110
3812
UNESCO uvedlo, že v roce 2025
03:45
100 million students will be deprived of higher education,
61
225946
5644
100 miliónům studentů
bude odepřeno vysokoškolské studium
03:51
simply because there will not be enough seats to accommodate them,
62
231614
4970
jednoduše, protože nebude dostatek míst
k jejich ubytování, k uspokojení poptávky.
03:56
to meet the demand.
63
236608
1731
03:58
They will take a placement test, they will pass it,
64
238363
3169
Vykonají přijímací zkoušky,
úspěšně je složí,
04:01
but they still won't have access, because there are no places available.
65
241556
4307
ale i tak nebudou přijati,
protože již nejsou k dispozici žádná místa.
04:07
These are the reasons I founded University of the People,
66
247416
4700
Toto jsou důvody,
proč jsem založil University of the People,
neziskovou, bezplatnou,
04:12
a nonprofit, tuition-free, degree-granting university
67
252140
4883
titul uděluljící univerzitu,
k poskytnutí možnosti,
04:17
to give an alternative,
68
257047
1787
04:18
to create an alternative, to those who have no other;
69
258858
3494
k vytvoření alternativy pro ty, kteří žádnou jinou nemají,
04:22
an alternative that will be affordable and scalable,
70
262376
5441
alternativu, která bude cenově dostupná
a škálovatelná,
04:27
an alternative that will disrupt the current education system,
71
267841
5860
alternativu, která naruší
současný vzdělávací systém,
04:33
and open the gates to higher education for every qualified student
72
273725
4168
otevře brány k vysokoškolskému vzdělání
každému kvalifikovanému studentu
04:37
regardless of what they earn, where they live,
73
277917
4612
bez ohledu na to, kolik vydělávají, kde žijí,
04:42
or what society says about them.
74
282553
2293
nebo co o nich říká společnost.
04:45
Patrick, Debbie and Wael
75
285449
1972
Patrick, Debbie a Wael
04:47
are only three examples out of the 1,700 accepted students
76
287445
3626
jsou pouze třemi příklady
ze 1 700 přijatých studentů
04:51
from 143 countries.
77
291095
2351
ze 143 zemí světa.
My - (Potlesk) - Děkuji.
04:55
(Applause)
78
295492
1380
04:56
Thank you.
79
296896
1276
04:58
(Applause)
80
298196
1808
05:00
We didn't need to reinvent the wheel.
81
300028
2221
Nepotřebovali jsme znovu vynalézt kolo.
05:02
We just looked at what wasn't working
82
302273
2512
Jen jsme se podívali na to, co nefunguje,
05:04
and used the amazing power of the Internet
83
304809
2739
využili ohromnou sílu internetu
05:07
to get around it.
84
307572
1296
a překonali to.
05:09
We set out to build a model
85
309386
2537
Rozhodli jsme se vybudovat model,
05:12
that will cut down almost entirely the cost of higher education.
86
312928
3996
který téměř úplně odstraní
náklady na vysokoškolské vzdělání,
05:17
And that's how we did it.
87
317927
1485
a udělali jsme to takhle:
05:19
First, bricks and mortar cost money.
88
319869
2536
Zaprvé, cihly a malta stojí peníze.
Univerzity mají výdaje,
05:23
Universities have expenses that virtual universities don't.
89
323324
5122
které virtuální univerzity nemají.
05:28
We don't need to pass these expenses on to our students.
90
328470
3146
Nepotřebujeme převádět tyto výdaje
na naše studenty.
Neexistují.
05:32
They don't exist.
91
332124
1380
05:33
We also don't need to worry about capacity.
92
333528
3119
Také se nemusíme starat o kapacitu.
05:36
There are no limits of seats in virtual university.
93
336671
3624
Počet míst není nijak omezený
ve virtuální univerzitě.
05:40
Actually, nobody needs to stand at the back of the lecture hall.
94
340867
3790
Dokonce, nikdo nemusí stát
v zadní částí přednáškového sálu.
05:45
Textbooks are also something our students don't need to buy.
95
345228
3891
Učebnice jsou také něčím,
co si naši studenti nemusejí kupovat.
05:49
By using open educational resources
96
349803
2904
Používáním otevřených výukových zdrojů
05:52
and the generosity of professors
97
352731
2456
a velkorysostí profesorů,
05:55
who are putting their material up free and accessible,
98
355211
4512
kteří sdílí své materiály
zdarma a volně přístupné,
05:59
we don't need to send our students to buy textbooks.
99
359747
2752
nemusíme naše studenty posílat koupit si učebnice.
06:02
All of our materials come free.
100
362523
2296
Všechny naše materiály jsou zdarma.
06:05
Even professors,
101
365635
1606
Dokonce i profesoři,
06:07
the most expensive line in any university balance sheet,
102
367265
3871
nejdražší položka v bilanci každé univerzity,
06:11
come free to our students.
103
371160
1656
jsou pro naše studenty zdarma.
06:12
Over 3,000 of them,
104
372840
2747
Více než 3 000 z nich,
06:15
including presidents, vice chancellors, professors and academic advisers
105
375611
6013
včetně rektorů, prorektorů,
profesoru a akademických asistentů
06:21
from top universities such as NYU, Yale, Berkeley and Oxford,
106
381648
5552
z těch nejprestižnějších univerzit jako jsou NYU,
Yale, Berkeley a Oxford,
06:27
came on board to help our students.
107
387224
2278
se přidali, aby pomohli našim studentům.
06:30
Finally, is our belief in peer-to-peer learning.
108
390200
3784
Nakonec je to naše víra v tutorský režim výuky mezi studenty.
06:34
We use this sound pedagogical model
109
394394
3206
Používáme tento výhodný pedagogický model
06:37
to encourage our students from all over the world
110
397624
2713
k povzbuzení našich studentů z celého světa,
06:40
to interact and study together,
111
400361
2330
aby komunikovali a studovali společně
06:42
and also to reduce the time our professors need
112
402715
5039
a také k úspoře času,
který potřebují naši profesoři k práci nad školními úkoly.
06:47
to labor over class assignments.
113
407778
2252
V době, kdy z nás internet udělal globální vesnici,
06:53
If the Internet has made us a global village,
114
413006
5202
06:58
this model can develop its future leadership.
115
418232
3765
si může tento model získat v budoucnu vedoucí postavení.
07:02
Look how we do it.
116
422378
1267
Podívejte se, jak to děláme.
07:04
We only offer two programs:
117
424251
2804
Nabízíme pouze dva programy:
07:07
business administration and computer science,
118
427079
2673
obchodní administrativa a výpočetní technika,
07:09
the two programs most in demand worldwide,
119
429776
4158
tyto dva obory,
které jsou nejžádanější na celém světě,
07:13
the two programs that are likeliest to help our students find a job.
120
433958
4217
dva obory, které nejpravděpodobněji
pomohou našim studentům najít práci.
07:19
When our students are accepted,
121
439512
2738
Když jsou naši studenti přijati,
07:22
they are placed in a small classroom of 20 to 30 students,
122
442274
5863
jsou zařazeni do malých tříd
o 20 až 30 studentech, aby se zaručilo,
07:28
to ensure that those who need personalized attention get it.
123
448161
4152
že ti, kteří potřebují osobní pozornost, ji dostanou.
07:32
Moreover, for every nine-week course, they meet a new peer,
124
452827
5763
Navíc, každý devítitýdenní kurz
se poznají s novým spolužákem,
07:38
a whole new set of students from all over the world.
125
458614
3491
se zcela novou sestavou studentů
z celého světa.
07:42
Every week, when they go into the classroom,
126
462129
3256
Každý týden, když přijdou do třídy,
07:45
they find the lecture notes of the week,
127
465409
2733
najdou výpisky z předmětu daného týdne,
07:48
the reading assignment, the homework assignment,
128
468166
2264
povinnou četbu, domácí úkoly
07:50
and the discussion question, which is the core of our studies.
129
470454
3927
a diskuzní otázky,
které jsou jádrem našeho studia.
07:54
Every week, every student must contribute to the class discussion,
130
474405
4458
Každý týden, každý student
musí přispět k třídní diskuzi
07:58
and also must comment on the contribution of others.
131
478887
4198
a musí také komentovat
příspěvky ostatních.
08:03
This way, we open our students' minds,
132
483109
3498
Tímto způsobem, otevíráme mysl našich studentů,
08:06
we develop a positive shift in attitude toward different cultures.
133
486631
4625
rozvíjíme pozitivní změnu v přístupu
k odlišným kulturám.
08:12
By the end of each week, the students take a quiz,
134
492089
3741
Ke konci každého týdne
mají studenti zkoušky,
08:15
hand in their homework,
135
495854
1323
odevzdají domácí úkoly,
08:17
which are assessed by their peers under the supervision of the instructors,
136
497201
4202
které jsou hodnoceny jejich spolužáky
pod dohledem vyučujících,
08:22
get a grade, move to the next week.
137
502292
2250
obdrží hodnocení a postoupí do dalšího týdne.
08:24
By the end of the course, they take the final exam,
138
504566
2646
Na konci daného předmětu vykonají závěrečnou zkoušku,
08:27
get a grade, and follow to the next course.
139
507236
4168
obdrží hodnocení a pokračují k dalšímu předmětu.
08:32
We open the gates for higher education for every qualified student.
140
512703
5172
Otevíráme brány k vysokoškolskému vzdělání
pro každého kvalifikovaného studenta.
08:38
Every student with a high school diploma,
141
518855
2914
Každý student s maturitním vysvědčením,
08:41
sufficient English and Internet connection
142
521793
3140
odpovídající úrovní angličtiny a připojením k internetu
08:44
can study with us.
143
524957
1592
s námi může studovat.
08:46
We don't use audio, we don't use video.
144
526573
2908
Nepoužíváme video ani audio nahrávky.
08:49
Broadband is not necessary.
145
529505
2360
Broadband není potřeba.
08:51
Any student from any part of the world with any Internet connection
146
531889
4579
Každý student, z kterékoli části světa
s jakýmkoli připojením k internetu
08:56
can study with us.
147
536492
1399
s námi může studovat.
08:58
We are tuition free.
148
538798
1372
Školné je zdarma.
Jediné náklady, které pokrývají samy studenti
09:01
All we ask our students to cover is the cost of their exams,
149
541202
3617
jsou náklady na zkoušky,
09:04
100 dollars per exam.
150
544843
2079
100 dolarů za zkoušku.
09:07
A full-time bachelor's degree student taking 40 courses
151
547396
4600
Řádný student bakalářského studia
absolvující 40 předmětů
09:12
will pay 1,000 dollars a year,
152
552020
1997
zaplatí 1 000 dolarů ročně,
09:14
4,000 dollars for the entire degree.
153
554867
2630
4 000 dolarů za celé studium,
09:17
And for those who cannot afford even this,
154
557521
3576
a pro ty, kteří si nemohou dovolit ani toto,
09:21
we offer them a variety of scholarships.
155
561121
2750
nabízíme celou řadu stipendií.
09:23
It is our mission that nobody will be left behind
156
563895
3054
Je naším posláním, že nikdo nezůstane opomenut
09:26
for financial reasons.
157
566973
1450
z finančních důvodů.
09:29
With 5,000 students in 2016, this model is financially sustainable.
158
569058
6056
S 5 000 studenty v roce 2016,
je tento model finančně udržitelný.
09:37
Five years ago, it was a vision.
159
577352
3606
Před pěti lety to byla pouhá vize.
09:41
Today, it is a reality.
160
581813
2326
Dnes je to realita.
09:44
Last month, we got the ultimate academic endorsement to our model.
161
584862
4783
Minulý měsíc jsme obdrželi definitivní
akademické uznání pro náš model.
09:50
University of the People is now fully accredited.
162
590325
3573
University of the People je nyní plně akreditovaná.
09:54
(Applause)
163
594743
1262
(Potlesk)
Děkuji.
09:56
Thank you.
164
596029
1224
09:57
(Applause)
165
597277
3948
10:01
With this accreditation, it's our time now to scale up.
166
601386
4150
S touto akreditací
je na čase postoupit dále.
10:06
We have demonstrated that our model works.
167
606179
3145
Demonstrovali jsme, že náš model funguje.
Vyzývám univerzity, ale hlavně
10:10
I invite universities and, even more important,
168
610404
2988
10:13
developing countries' governments,
169
613416
1669
vlády rozvojových zemí,
k napodobení tohoto modelu,
10:15
to replicate this model
170
615109
1906
aby zajistili, že se brány k vysokoškolskému vzdělání
10:17
to ensure that the gates of higher education will open widely.
171
617039
4531
otevřou dokořán.
10:22
A new era is coming --
172
622490
1325
Přichází nová éra,
10:24
an era that will witness the disruption of the higher education model
173
624450
5293
éra, ve které budeme svědky
narušení modelu vysokoškolského vzdělání,
10:29
as we know it today,
174
629767
1444
jak ho známe dnes,
10:31
from being a privilege for the few
175
631931
2796
z privilegia pro několik,
10:35
to becoming a basic right, affordable and accessible for all.
176
635658
5393
k základnímu právu,
které bude dostupné všem.
10:41
Thank you.
177
641779
1319
Děkuji.
10:43
(Applause)
178
643122
4222
(Potlesk)
O tomto webu

Tato stránka vám představí videa na YouTube, která jsou užitečná pro výuku angličtiny. Uvidíte lekce angličtiny vedené špičkovými učiteli z celého světa. Dvojklikem na anglické titulky zobrazené na každé stránce s videem si video přehrajete přímo odtud. Titulky se posouvají synchronizovaně s přehráváním videa. Pokud máte nějaké připomínky nebo požadavky, kontaktujte nás prosím pomocí tohoto kontaktního formuláře.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7