What we do (and don't) know about the coronavirus | David Heymann

489,336 views

2020-03-05・ 7753    355


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What happens if you get infected with the coronavirus? Who's most at risk? How can you protect yourself? Public health expert David Heymann, who led the global response to the SARS outbreak in 2003, shares the latest findings about COVID-19 and what the future may hold. Recorded February 27, 2020 The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Translator: Nela Kolcakova Reviewer: Tibor Repček
00:12
[As of the morning February 27, 2020,
[K ránu 27. 2. 2020
00:14
there were at least 82,000 confirmed cases worldwide of the coronavirus
bolo potvrdených aspoň 82 000 prípadov koronavírusu po celom svete
00:17
and 2,810 deaths from it.
a z toho 2 810 úmrtí.
00:19
TED invited Dr. David Heymann to share the latest findings about the outbreak.]
TED pozval Dr. Davida Heymanna, aby sa podelil o najnovšie zistenia o nákaze.]
00:22
[What happens if you get infected with the coronavirus?]
[Čo sa stane, ak sa nakazíte koronavírusom?]
00:25
This looks like a very mild disease, like a common cold,
U väčšiny ľudí sa prejaví ako veľmi mierne ochorenie
00:28
in the majority of people.
podobné bežnej nádche.
00:30
There are certain people who get infected and have very serious illness;
U niektorých nakazených ľudí sa prejaví ako veľmi závažné ochorenie a medzi nimi
00:34
among them are health workers.
je aj zdravotnícky personál.
00:36
It's a very serious infection in them,
Ochorenie je u nich vážnejšie,
00:38
as they get a higher dose than normal people,
pretože sú vystavení vyšším dávkam ako bežní ľudia
00:40
and at the same time, they have no immunity.
a zároveň nemajú imunitu.
00:42
So in the general population,
Takže v bežnej populácii je pravdepodobné,
00:46
it's likely that the dose of virus that you receive when you are infected
že dávka vírusu, ktorá sa do vás dostane pri nákaze,
00:51
is much less than the dose that a health worker would receive,
je oveľa menšia ako dávka, ktorú dostane zdravotník,
00:54
health workers having more serious infections.
pričom sa u nich nákaza prejaví závažnejšie.
00:56
So your infection would be less serious, hopefully.
Takža vaša choroba by nebola taká vážna, dúfajme.
00:59
So that leaves the elderly and those with comorbidities
Takže medzi tými, o ktorých musí byť
01:03
to really be the ones that we have to make sure
naozaj postarané v nemocnici, nám zostali
01:05
are taken care of in hospitals.
starší a tí, ktorí majú aj iné choroby.
01:07
[Who are the people who should be most concerned about this?]
[Kto by sa mal nákazy najviac obávať?]
01:12
Well, the most concerned are people
Ľudia, ktorých sa to týka najviac, sú takí,
01:14
who are, first of all, in developing countries
ktorí žijú v rozvojových krajinách a nemajú prístup
01:17
and who don't have access to good medical care
ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti
01:20
and may not have access at all to a hospital,
a ak by u nich v krajine prepukla epidémia,
01:23
should an epidemic occur in their country.
nemali by sa ako dostať do nemocnice.
01:26
Those people would be at great risk,
Takíto ľudia, najmä tí starší,
01:28
especially the elderly.
by boli ohrození najviac.
01:29
Elderly in all populations are at risk,
Starší v akejkoľvek populácii su ohrození,
01:32
but especially those who can't get to oxygen.
ale najmä tí, ktorí sa nemajú ako dostať ku kyslíku.
01:35
In industrialized countries,
V rozvitých krajinách
01:36
it's the very elderly who have comorbidities,
sú v najviac ohrození úplne najstarší,
01:39
who have diabetes, who have other diseases,
ktorí majú aj iné choroby, napríklad diabetes
01:41
who are at risk.
alebo iné.
01:42
The general population doesn't appear to be at great risk.
Bežní ľudia nevyzerajú byť veľmi ohrození.
01:45
[What pre-existing medical conditions put people at higher risk?]
[Aké už existujúce zdravotné ťažkosti zvyšujú riziko?]
01:50
First of all,
Po prvé sú podstatné
01:51
pulmonary disease existing as a comorbidity is also important.
pľúcne ochorenia, ktoré sprevádzajú nákazu.
01:55
In general, the elderly are at greater risk,
Všeobecne sú vo väčšom nebezpečenstve starší,
01:57
especially those over 70,
hlavne nad 70,
01:59
because their immune systems are not as effective
pretože ich imunitné systémy už nefungujú tak dobre ako kedysi
02:02
as they might have once been,
02:04
and they are more susceptible to infections.
a jednoduchšie sa nakazia.
02:07
In addition, in some instances in China,
Okrem toho, v Číne bolo niekoľko prípadov,
02:10
there's been a coinfection with influenza
kedy sa nákaza koronavírusom skĺbila s chrípkou
02:14
and at the same time,
a v rovnakom čase
02:15
there have been some bacterial superinfections
sa tam vyskytli aj bakteriálne superinfekcie
02:17
on the pneumonias that are occurring.
pri už rozvitých zápaloch pľúc.
02:19
[Where can we find up-to-date information?]
[Kde môžme nájsť aktuálne informácie?]
02:22
The Center for Disease Control in Atlanta keeps track
Centrum pre kontrolu chorôb v Atlante sleduje situáciu
02:25
and has updates on a regular basis on its website.
a pravidelne aktualizuje svoju webovú stánku.
02:29
Also, the World Health Organization in Geneva,
Taktiež Svetová zdravotnícka organizácia v Ženeve,
02:31
which is coordinating many of the activities
ktorá koordinuje veľa aktivít
02:34
going on internationally,
na medzinárodnej úrovni,
02:35
also has a website with daily updates.
má stránku s aktualizáciami každý deň.
02:37
It's our responsibility to get that information as individuals,
Je našou zodpovednosťou, aby sme si ako jednotlivci informácie zistili,
02:41
so we understand
aby sme porozumeli
02:42
and can make sure that we can contribute in our own way
a uistili sa, že každý môžme nejako prispieť
02:45
to prevention of major spread.
k zabráneniu šírenia.
02:48
[You led the global response to the SARS outbreak in 2003.
[V roku 2003 ste viedli globálnu odpoveď na epidémiu SARS.
02:50
How does this outbreak compare?]
V čom je táto podobná?]
02:52
That's the same problem with all new infections.
Rovnaký problém je so všetkými novými nákazami.
02:54
This is an infection that's coming to humans
Toto je infekcia, ktorá prešla na ľudí,
02:57
who have never been exposed to this virus before.
ktorí tomuto vírusu nikdy predtým neboli vystavení.
03:00
They don't have any antibody protection,
Nemajú žiadnu protilátkovú imunitu
03:02
and it's not clear whether their immune system
a nie je isté, či si imunitný systém s vírusom poradí
03:05
can handle this virus or not.
alebo nie.
03:07
This is a virus that usually finds itself in bats or in other animals,
Toto je vírus, ktorý sa normálne vyskytuje u netopierov a iných zvierat
03:11
and all of a sudden, it's in humans.
a zrazu napáda ľudí.
03:13
And humans just don't have experience with this virus.
A ľudia jednoducho nemajú skúsenosti s týmto vírusom.
03:17
But gradually,
Ale postupne
03:18
we are beginning to learn a lot, as we did with SARS.
sa veľa o tom víruse učíme, rovnako ako pri SARS.
03:21
And you know, there are certainly a larger number of deaths
A, viete, síce je na koronavírus viac úmrtí ako na SARS,
03:24
than there were with SARS.
03:26
But when you divide that by a denominator of persons who are infected,
ale keď to vydelíte počtom nakazených ľudí,
03:30
there are many, many more persons infected than there were with SARS.
je oveľa viac nakazených ľudí ako bolo pri SARS.
03:34
The case fatality ratio,
Miera úmrtnosti,
03:36
that is the ratio of deaths to the numbers of cases in SARS,
teda podiel úmrtí k počtu nakazených u SARS,
03:40
was about 10 percent.
bola približne 10 percent.
03:42
With the current coronavirus, COVID-19,
So súčasným koronavírusom, COVID-19,
03:45
it is two percent or probably less.
sú to 2 percentá alebo možno menej.
03:48
So it's a much less virulent virus,
Je to oveľa menej virulentný vírus,
03:51
but it's still a virus that causes mortality,
ale stále je to vírus, ktorý spôsobuje smrť,
03:53
and that's what we don't want entering human populations.
a preto nechceme, aby sa dostal do ľudskej populácie.
03:56
[Have we responded adequately at border crossings, such as airports?]
[Bola naša rekacia pri prekračovaní hraníc, napr. na letiskách, adekvátna?]
04:00
It's clearly understood that airports or any land borders
Je zrejmé, že letiská ani pozemné hranice nedokážu zabrániť chorobám, aby sa šírili.
04:04
cannot prevent a disease from entering.
04:06
People in the incubation period can cross that border,
Ľudia v inkubačnej dobe môžu prekročiť hranice
04:09
can enter countries
dostať sa do krajín
04:11
and can then infect others when they become sick.
a nakaziť ostatných, keď sa choroba prejaví.
04:14
So borders are not a means of preventing infections from entering a country
Takže hranice nie sú spôsob ako zabrániť šíreniu nákazy do krajín,
04:20
by checking temperatures.
tým, že budeme merať teplotu.
04:22
Borders are important because you can provide to people arriving
Hranice sú dôležité, pretože prichádzajúcim ľuďom,
04:26
from areas that might be at risk of having had infection,
tým, z možných rizikových oblastí,
04:29
provide them with an understanding,
sa tam môžu poskytnúť informácie,
04:31
either a printed understanding or a verbal understanding,
či už písomne alebo ústne,
04:34
of what the signs and symptoms are of this infection,
aké sú príznaky a symptómy tejto infekcie
04:37
and what they should do if they feel that they might be infected.
a čo by mali robiť, ak majú pocit, že môžu byť nakazení.
04:41
[What's the timeline for a vaccine?]
[Ako je na tom časovo vakcína?]
04:44
Vaccines are under development right now,
Vakcíny sa momentálne vyvíjajú
04:46
there's a lot of research going on.
a robí sa okolo toho veľa výskumu.
04:48
That research requires first that the vaccine be developed,
Tento výskum vyžaduje, aby sa vyvinula vakcína,
04:52
then that it be studied for safety and effectiveness in animals,
potom sa otestovala na zvieratách, aby sme zistli, či je bezpečná a účinná
04:57
who are challenged with the virus after they are vaccinated,
pre zvieratá nakazené vírusom po očkovaní,
05:00
and then it must go into human studies.
a potom musia nasledovať štúdie na ľuďoch.
05:03
The animal studies have not yet begun,
Testy na zvieratách ešte nezačali,
05:05
but will soon begin for certain vaccines.
ale čoskoro by pre niektoré vakcíny mali.
05:07
And it's thought that by the end of the year,
Predpokladá sa, že do konca roku
05:10
or early next year,
alebo začiatku ďalšieho
05:11
there may be some candidate vaccines
by sme mohli mať niekoľko kandidátov na vakcínu,
05:13
that can then be studied for licensing by regulatory agencies.
ktorých otestujú regulačné úrady a prípadne im udelia licenciu.
05:18
So we're talking about at least a year until there's vaccine available
Takže sa bavíme tak aspoň o roku, kým bude dostupná vakcína,
05:22
that can be used in many populations.
ktorá môže byť celosvetovo používaná.
05:25
[What questions about the outbreak are still unanswered?]
[Aké otázky o nákaze sú ešte nezodpovedané?]
05:29
It's clear we know how it transmits,
Je zrejmé, že vieme, ako sa prenáša,
05:31
we don't know how easily it transmits in humans,
nevieme, ako ľahko sa prenáša medzi ľuďmi
05:33
in communities or in unenclosed areas.
v komunitách a neuzavrených priestoroch.
05:38
We know, for example,
Napríklad vieme,
05:39
that in the enclosed area of a cruise ship, it spread very easily.
že v uzavretom priestore na výletnej lodi, sa šíri veľmi jednoducho.
05:43
We need to better understand
Potrebujeme lepšie rozumieť,
05:45
how it will spread once it gets into more open areas
ako sa bude šíriť, keď sa dostane do otvorenejších priestorov,
05:49
where people are exposed to people who might be sick.
kde sú ľudia vystavení prípadne nakazeným ľuďom.
05:52
[What about the global response could be improved?]
[Čo by sme na globálnej odpovedi mohli zlepšiť?]
05:56
A major problem in the world today is that we look at outbreaks
Hlavný problém dnešného sveta je, že sa na nákazu v rozvojových krajinách,
06:00
in developing countries
pozeráme ako na niečo, čo musíme za každú cenu zastaviť.
06:01
as something that we need to go and stop.
06:04
So when there's an outbreak of Ebola,
Takže, keď sa začne epidémia eboly,
06:06
we think "How can we go and stop this outbreak in the country?"
hneď si pomýslíme: „Ako môžme nákazu v tejto zemi zastaviť?“
06:09
We don't think about "How can we help that country
Nepomyslíme si: „Ako môžme zlepšiť schopnosť tej krajiny
06:13
strengthen its capacity,
rozlišovať prípady nákazy a reagovať na ne?“
06:15
so that it can detect and respond to infections?"
06:18
So we haven't invested enough
Takže sme dosť neinvestovali, do toho, aby
06:21
in helping countries develop their core capacity in public health.
si mohli krajiny rozvinúť svoje základné schopnosti, čo sa verejného zdravia týka.
06:25
What we've done is invested in many mechanisms globally,
Namiesto toho sme celosvetovo investovali do mechanizmov,
06:29
which can provide support to other countries
ktoré poskytnú podporu krajinám,
06:32
to go and help stop outbreaks.
aby zastavili šírenie nákazy.
06:34
But we want to see a world where every country
Ale my chceme vidieť svet, v ktorom každá zem
06:36
can do its best to stop its own outbreaks.
dokáže zastaviť svoju nákazu čo najlepšie sama.
06:38
[Will we see more emerging disease outbreaks in the future?]
[Môžeme v budúcnosti očakávať ďalšie takéto epidémie?]
06:41
Today, there are over seven billion people.
Dnes na svete žije vyše 7 miliárd ľudí.
06:43
And when those people come into the world,
A keď títo ľudia prídu na svet,
06:46
they demand more food,
chcú viac jedla,
06:47
they demand a whole series of things
chcú celú kopu vecí
06:49
and they live closer together.
a žijú veľmi blízko seba.
06:50
In fact, we're an urban world, where people live in urban areas.
Žijeme vlastne v urbanizovanom svete, kde ľudia žijú v mestách.
06:54
And at the same time, we're growing more animals,
A zároveň chováme viac zvierat
06:57
and those animals are contributing food to humans as well.
a tieto zvieratá sú zdrojom jedla pre ľudí.
07:01
So what we see
Takže vidíme,
07:02
is that that animal-human interface is becoming closer and closer together.
že zvieratá a ľudia sú stále tesnejšie a tesnejšie prepojení.
07:07
And this intensive agriculture of animals
A tento intezívny chov zvierat
07:11
and this intensive increase in human populations
a intenzívny vzrast počtu ľudí,
07:14
living together on the same planet
ktorí spolu žijú na jednej planéte,
07:16
is really a melting pot where outbreaks can occur and do occur.
vedú k zmiešaniu naozaj všetkého, a tak sa epidémie dejú.
07:21
We will eventually have more and more of these outbreaks.
V budúcnosti sa budú diať stále častejšie a častejšie.
07:24
So an emerging infection today is just a warning
Takže súčasná epidémia je iba varovaním, čo sa môže stať v budúcnosti.
07:28
of what will happen in the future.
07:30
We have to make sure
Musíme zabezpečiť,
07:31
that that technical collaboration in the world
aby sme spolupracovali po technickej stránke
07:34
is there to work together
za účelom porozumieť vznikajúcim nákazám, keď sa objavia,
07:36
to make sure that we can understand these outbreaks when they occur
07:40
and rapidly provide the information necessary to control them.
a rýchlo podať potrebné informácie, aby sme nákazu dostali pod kontrolu.
07:44
[Is the worst behind us?]
[Je to najhoršie za nami?]
07:46
I can't predict with accuracy.
To neviem presne predpovedať.
07:48
So all I can say is that we must all be prepared
Takže viem len povedať, že sa všetci musíme pripraviť
07:51
for the worst-case scenario.
na to najhoršie.
07:52
And at the same time,
A zároveň sa naučiť,
07:54
learn how we can protect ourselves and protect others
ako chrániť seba a ostatných,
07:57
should we become a part of that epidemic.
ak by sme sa náhodou stali súčasťou epidémie.
08:00
[To learn more, visit: Centers for Disease Control and Prevention
[Viac informácii nájdete u Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb
08:03
World Health Organization]
a Svetovej zdravotníckej organizácie.]
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.