What we do (and don't) know about the coronavirus | David Heymann

489,336 views

2020-03-05・ 7753    355


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What happens if you get infected with the coronavirus? Who's most at risk? How can you protect yourself? Public health expert David Heymann, who led the global response to the SARS outbreak in 2003, shares the latest findings about COVID-19 and what the future may hold. Recorded February 27, 2020 The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Çeviri: Nihal Aksakal Gözden geçirme: Saliha Karatepeli
00:12
[As of the morning February 27, 2020,
[27 Şubat 2020 sabahı itibarıyla
00:14
there were at least 82,000 confirmed cases worldwide of the coronavirus
dünya çapında en az 82.000 doğrulanmış koronavirüs vakası var
00:17
and 2,810 deaths from it.
ve bunun 2.810'u ölümle sonuçlandı.
00:19
TED invited Dr. David Heymann to share the latest findings about the outbreak.]
TED, Dr. David Heymann'ı salgının son bulgularının paylaşmaya davet etti.]
00:22
[What happens if you get infected with the coronavirus?]
[Koronavirüse yakalanırsanız ne olur?]
00:25
This looks like a very mild disease, like a common cold,
Bu, insanların çoğunda soğuk algınlığına benzer
00:28
in the majority of people.
çok hafif bir hastalık gibi görünüyor.
00:30
There are certain people who get infected and have very serious illness;
Enfekte olan ve çok ciddi hastalıkları olan bazı insanlar var;
00:34
among them are health workers.
bunların arasında sağlık çalışanları var.
00:36
It's a very serious infection in them,
Normal insanlardan daha yüksek bir doz aldıkları
00:38
as they get a higher dose than normal people,
ve aynı zamanda bağışıklıkları olmadığı için
00:40
and at the same time, they have no immunity.
bu enfeksiyon onlarda çok ciddi oluyor.
00:42
So in the general population,
Genel popülasyonda, enfekte olduğunuzda aldığınız virüs dozunun
00:46
it's likely that the dose of virus that you receive when you are infected
bir sağlık çalışanının alacağı dozdan çok daha az olacağından,
00:51
is much less than the dose that a health worker would receive,
sağlıkçıların daha ciddi
00:54
health workers having more serious infections.
enfeksiyonlarının olması muhtemeldir.
00:56
So your infection would be less serious, hopefully.
Bu yüzden umarım enfeksiyonunuz daha az ciddi olur.
00:59
So that leaves the elderly and those with comorbidities
Böylece yaşlılar ve ek hastalıkları olanlar,
01:03
to really be the ones that we have to make sure
hastanelerde bakıldıklarından
01:05
are taken care of in hospitals.
emin olmamız gereken kişilerdir.
01:07
[Who are the people who should be most concerned about this?]
[Bu konuda en çok endişelenmesi gereken insanlar kimlerdir?]
01:12
Well, the most concerned are people
En endişelenmesi gerekenler her şeyden önce;
01:14
who are, first of all, in developing countries
gelişmekte olan ülkelerde olan,
01:17
and who don't have access to good medical care
iyi tıbbi bakıma erişimi olmayan
01:20
and may not have access at all to a hospital,
ve ülkelerinde bir salgın ortaya çıkarsa
01:23
should an epidemic occur in their country.
hastaneye hiç erişimi olmayan kişilerdir.
01:26
Those people would be at great risk,
Bu insanlar, özellikle yaşlılar
01:28
especially the elderly.
büyük risk altındadırlar.
01:29
Elderly in all populations are at risk,
Tüm popülasyonlardaki yaşlılar risk altındadır,
01:32
but especially those who can't get to oxygen.
özellikle oksijene ulaşamayanlar.
01:35
In industrialized countries,
Sanayileşmiş ülkelerde risk altındakiler;
01:36
it's the very elderly who have comorbidities,
ek hastalıkları olan,
01:39
who have diabetes, who have other diseases,
diyabeti olan,
başka hastalıkları olan yaşlılardır.
01:41
who are at risk.
01:42
The general population doesn't appear to be at great risk.
Genel nüfus büyük bir risk altında görünmemektedir.
01:45
[What pre-existing medical conditions put people at higher risk?]
[Hangi mevcut tıbbi koşullar insanları daha yüksek riske sokar?]
01:50
First of all,
Her şeyden önce,
01:51
pulmonary disease existing as a comorbidity is also important.
ek hastalık olarak mevcut olan akciğer hastalığı da önemlidir.
01:55
In general, the elderly are at greater risk,
Genel olarak yaşlılar,
özellikle 70 yaşın üstündekiler daha büyük risk altındadır
01:57
especially those over 70,
01:59
because their immune systems are not as effective
çünkü bağışıklık sistemleri bir zamanlar olduğu kadar
02:02
as they might have once been,
sağlam değildir
02:04
and they are more susceptible to infections.
ve enfeksiyonlara daha duyarlıdırlar.
02:07
In addition, in some instances in China,
Ek olarak, Çin'deki bazı vakalarda
02:10
there's been a coinfection with influenza
grip ile bir koenfeksiyon vardı
ve aynı zamanda zatürre
02:14
and at the same time,
02:15
there have been some bacterial superinfections
üzerinde meydana gelen
02:17
on the pneumonias that are occurring.
bazı bakteriyel süperenfeksiyonlar oldu.
02:19
[Where can we find up-to-date information?]
[Güncel bilgileri nerede bulabiliriz?]
02:22
The Center for Disease Control in Atlanta keeps track
Atlanta'daki Hastalık Kontrol Merkezi,
02:25
and has updates on a regular basis on its website.
internet sitesinde düzenli olarak güncellemeler yapar.
02:29
Also, the World Health Organization in Geneva,
Ayrıca, Cenevre'deki uluslararası faaliyetlerin çoğunu koordine eden
02:31
which is coordinating many of the activities
Dünya Sağlık Örgütü'nün de
02:34
going on internationally,
günlük güncellemeleri olan
02:35
also has a website with daily updates.
bir internet sitesi var.
02:37
It's our responsibility to get that information as individuals,
Bu bilgileri bireyler olarak almak bizim sorumluluğumuzdur,
02:41
so we understand
bu şekilde anlarız
02:42
and can make sure that we can contribute in our own way
ve büyük yayılmanın önlenmesine
elimizden gelenle katkıda bulunabileceğimizden emin olabiliriz.
02:45
to prevention of major spread.
02:48
[You led the global response to the SARS outbreak in 2003.
[2003'te SARS salgınında küresel tepkiyi yönlendirdiniz.
02:50
How does this outbreak compare?]
Bu salgınla nasıl karşılaştırırsınız?]
02:52
That's the same problem with all new infections.
Tüm yeni enfeksiyonlarda da aynı sorun var.
02:54
This is an infection that's coming to humans
Bu, daha önce bu virüse hiç maruz kalmamış insanlara
02:57
who have never been exposed to this virus before.
bulaşan bir enfeksiyondur.
03:00
They don't have any antibody protection,
Herhangi bir antikor koruması yoktur
03:02
and it's not clear whether their immune system
ve bağışıklık sistemlerinin bu virüsü idare edip edemeyeceği
03:05
can handle this virus or not.
açık değildir.
03:07
This is a virus that usually finds itself in bats or in other animals,
Bu genellikle yarasalarda veya diğer hayvanlarda bulunan bir virüstür
03:11
and all of a sudden, it's in humans.
ve aniden insanlara geçmiştir.
03:13
And humans just don't have experience with this virus.
İnsanlar bu virüsle ilgili deneyime sahip değiller.
03:17
But gradually,
Ama yavaş yavaş,
03:18
we are beginning to learn a lot, as we did with SARS.
SARS'ta olduğu gibi çok şey öğrenmeye başlıyoruz.
03:21
And you know, there are certainly a larger number of deaths
Biliyorsunuz ki kesinlikle SARS'ta olduğundan
03:24
than there were with SARS.
daha fazla sayıda ölüm var.
03:26
But when you divide that by a denominator of persons who are infected,
Ancak bunu enfekte olmuş kişilerin paydasıyla böldüğünüzde
03:30
there are many, many more persons infected than there were with SARS.
SARS'ta olandan çok daha fazla enfekte olmuş insan var.
03:34
The case fatality ratio,
Vaka ölüm oranı,
03:36
that is the ratio of deaths to the numbers of cases in SARS,
yani SARS'taki ölüm vaka sayısı oranı
03:40
was about 10 percent.
yaklaşık yüzde 10.
03:42
With the current coronavirus, COVID-19,
Mevcut koronavirüs olan COVID-19 oranından
03:45
it is two percent or probably less.
yüzde iki veya muhtemelen daha az.
03:48
So it's a much less virulent virus,
Bu yüzden çok daha az öldürücü bir virüs,
03:51
but it's still a virus that causes mortality,
ama yine de ölüme neden olan bir virüs
03:53
and that's what we don't want entering human populations.
ve insan popülasyonlarına girmesini istemediğimiz şey bu.
03:56
[Have we responded adequately at border crossings, such as airports?]
[Havaalanları gibi sınır kapılarında yeterince müdahele ettik mi?]
04:00
It's clearly understood that airports or any land borders
Havaalanlarının veya herhangi bir kara sınırının
04:04
cannot prevent a disease from entering.
bir hastalığın girmesini engelleyemeyeceği anlaşılmaktadır.
04:06
People in the incubation period can cross that border,
Kuluçka dönemindeki insanlar bu sınırı geçebilir,
04:09
can enter countries
ülkelere girebilir
04:11
and can then infect others when they become sick.
ve daha sonra hastalıkları başkalarına bulaşabilir.
04:14
So borders are not a means of preventing infections from entering a country
Dolayısıyla sınırlar, sıcaklıkları kontrol ederek
enfeksiyonların ülkeye girmesini önlemenin bir yolu değildir.
04:20
by checking temperatures.
04:22
Borders are important because you can provide to people arriving
Sınırlar önemli,
çünkü enfeksiyon riski altında olabilecek bölgelerden gelen insanlara
04:26
from areas that might be at risk of having had infection,
04:29
provide them with an understanding,
ya yazılı bir anlayış ya da sözlü
04:31
either a printed understanding or a verbal understanding,
bir bilgilendirme sağlayabilir,
04:34
of what the signs and symptoms are of this infection,
enfekte olduklarını düşünüyorlarsa bu enfeksiyonun
04:37
and what they should do if they feel that they might be infected.
belirti ve semptomlarının neler olduğu bilgisini sağlayabilirsiniz.
04:41
[What's the timeline for a vaccine?]
[Aşı için zaman çizelgesi nedir?]
04:44
Vaccines are under development right now,
Aşılar şu anda geliştirilme aşamasında,
04:46
there's a lot of research going on.
devam eden birçok araştırma var.
04:48
That research requires first that the vaccine be developed,
Bu araştırma önce aşının geliştirilmesini,
04:52
then that it be studied for safety and effectiveness in animals,
daha sonra aşılandıktan sonra virüsle mücadele edilen hayvanlarda
04:57
who are challenged with the virus after they are vaccinated,
güvenli ve etkin olması için araştırılmasını
05:00
and then it must go into human studies.
ve daha sonra insan çalışmalarına girmesini gerektiriyor.
05:03
The animal studies have not yet begun,
Hayvan çalışmaları henüz başlamadı,
05:05
but will soon begin for certain vaccines.
ancak yakında bazı aşılar için başlayacaktır.
05:07
And it's thought that by the end of the year,
Yıl sonuna kadar
veya gelecek yılın başlarında,
05:10
or early next year,
05:11
there may be some candidate vaccines
daha sonra düzenleyici kurumlar tarafından lisanslanmak üzere
05:13
that can then be studied for licensing by regulatory agencies.
incelenebilecek bazı aday aşılar olabileceği düşünülmektedir.
05:18
So we're talking about at least a year until there's vaccine available
Bu yüzden birçok toplumda kullanılabilecek bir aşı yapılana kadar
05:22
that can be used in many populations.
en az bir yıl geçecek.
05:25
[What questions about the outbreak are still unanswered?]
[Salgın hakkında hangi sorular hala cevapsız?]
05:29
It's clear we know how it transmits,
Nasıl bulaştığını bildiğimiz açık,
05:31
we don't know how easily it transmits in humans,
fakat insanlarda, topluluklarda
05:33
in communities or in unenclosed areas.
veya kapatılmamış alanlarda ne kadar kolay bulaştığını bilmiyoruz.
05:38
We know, for example,
Örneğin, bir yolcu gemisinin
05:39
that in the enclosed area of a cruise ship, it spread very easily.
kapalı bölgesinde çok kolay yayıldığını biliyoruz.
05:43
We need to better understand
İnsanların hasta olabilecek insanların yakınında olduğu
05:45
how it will spread once it gets into more open areas
açık alanlara girdikten sonra nasıl yayılacağını
05:49
where people are exposed to people who might be sick.
daha iyi anlamamız gerekir.
05:52
[What about the global response could be improved?]
[Geliştirilebilecek küresel müdahaleler nelerdir?]
05:56
A major problem in the world today is that we look at outbreaks
Bugün dünyada önemli bir sorun,
gelişmekte olan ülkelerdeki salgınlara göz atmamız
06:00
in developing countries
06:01
as something that we need to go and stop.
ve durdurmamızdır.
06:04
So when there's an outbreak of Ebola,
Ebola salgını olduğunda
06:06
we think "How can we go and stop this outbreak in the country?"
"Ülkeye gidip bu salgını nasıl durdurabiliriz?" diye düşünüyoruz.
06:09
We don't think about "How can we help that country
"Ülkelerin enfeksiyonları tespit edebilmesi
06:13
strengthen its capacity,
ve bunlara müdahale edebilmesi için
06:15
so that it can detect and respond to infections?"
kapasitesini güçlendirmesine nasıl yardımcı olabiliriz?" diye değil.
06:18
So we haven't invested enough
Ülkelerin halk sağlığı alanındaki temel kapasitelerini
06:21
in helping countries develop their core capacity in public health.
geliştirmelerine yardımcı olmak için yeterince yatırım yapmadık.
06:25
What we've done is invested in many mechanisms globally,
Yaptığımız şey, küresel olarak birçok mekanizmaya yatırım yapmak,
06:29
which can provide support to other countries
bu da diğer ülkelere salgınları durdurmalarına
yardımcı olmak için destek sağlayabilir.
06:32
to go and help stop outbreaks.
Ancak her ülkenin kendi salgınlarını durdurmak için
06:34
But we want to see a world where every country
06:36
can do its best to stop its own outbreaks.
elinden gelenin en iyisini yapabileceği bir dünya görmek istiyoruz.
06:38
[Will we see more emerging disease outbreaks in the future?]
[Gelecekte daha fazla ortaya çıkan salgın görecek miyiz?]
06:41
Today, there are over seven billion people.
Bugün yedi milyardan fazla insan var.
06:43
And when those people come into the world,
Bu insanlar dünyaya geliyorlar,
daha fazla yemek istiyorlar,
06:46
they demand more food,
06:47
they demand a whole series of things
bir dizi şey istiyorlar
06:49
and they live closer together.
ve birbirlerine daha yakın yaşıyorlar.
06:50
In fact, we're an urban world, where people live in urban areas.
Aslında, insanların kentsel alanlarda yaşadığı bir kentsel dünyayız.
06:54
And at the same time, we're growing more animals,
Aynı zamanda daha fazla hayvan yetiştiriyoruz
06:57
and those animals are contributing food to humans as well.
ve bu hayvanlar da insanlara yiyecek sağlıyor.
07:01
So what we see
Gördüğümüz şey,
07:02
is that that animal-human interface is becoming closer and closer together.
hayvan-insan ara yüzünün birbirine daha da yakınlaşması.
07:07
And this intensive agriculture of animals
Bu yoğun hayvan tarımı
07:11
and this intensive increase in human populations
ve aynı gezegende birlikte yaşayan insan toplumlarındaki bu yoğun artış,
07:14
living together on the same planet
salgınların meydana gelebileceği
07:16
is really a melting pot where outbreaks can occur and do occur.
ve meydana geldiği bir eritme potasıdır.
07:21
We will eventually have more and more of these outbreaks.
Sonunda bu salgınlardan giderek daha fazla olacak.
07:24
So an emerging infection today is just a warning
Bu nedenle bugün ortaya çıkan bir enfeksiyon,
07:28
of what will happen in the future.
gelecekte ne olacağına dair bir uyarıdır.
07:30
We have to make sure
Bu salgınları ortaya çıktıklarında anlayabildiğimizden
07:31
that that technical collaboration in the world
ve bunları kontrol etmek için gerekli bilgileri
07:34
is there to work together
hızla sağlayabildiğimizden emin olmak için
07:36
to make sure that we can understand these outbreaks when they occur
dünyadaki teknik işbirliğinin
07:40
and rapidly provide the information necessary to control them.
birlikte çalıştığından emin olmalıyız.
07:44
[Is the worst behind us?]
[En kötüsünü geride mi bıraktık?]
07:46
I can't predict with accuracy.
Doğru bir şekilde tahmin edemem.
07:48
So all I can say is that we must all be prepared
Söyleyebileceğim tek şey hepimizin
en kötü senaryoya hazır olması gerektiği.
07:51
for the worst-case scenario.
07:52
And at the same time,
Aynı zamanda,
07:54
learn how we can protect ourselves and protect others
bu salgının bir parçası olursanız kendinizi nasıl koruyabileceğinizi
07:57
should we become a part of that epidemic.
ve başkalarını nasıl koruyabileceğinizi öğrenin.
08:00
[To learn more, visit: Centers for Disease Control and Prevention
[Daha fazla bilgi için: Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri
08:03
World Health Organization]
ve Dünya Sağlık Örgütü]
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.