What we do (and don't) know about the coronavirus | David Heymann

489,336 views

2020-03-05・ 7753    355


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What happens if you get infected with the coronavirus? Who's most at risk? How can you protect yourself? Public health expert David Heymann, who led the global response to the SARS outbreak in 2003, shares the latest findings about COVID-19 and what the future may hold. Recorded February 27, 2020 The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Překladatel: Lenka Slámová Korektor: Nela Kolcakova
00:12
[As of the morning February 27, 2020,
[V ranních hodinách 27. února 2020
00:14
there were at least 82,000 confirmed cases worldwide of the coronavirus
bylo potvrzeno 82 tisíc nakažených koronavirem a 2 810 úmrtí.
00:17
and 2,810 deaths from it.
00:19
TED invited Dr. David Heymann to share the latest findings about the outbreak.]
TED pozval Dr. Davida Heymanna, aby se podělil o nejnovější poznatky o nákaze.]
00:22
[What happens if you get infected with the coronavirus?]
[Co se stane, když se nakazíte koronavirem?]
00:25
This looks like a very mild disease, like a common cold,
U většiny lidí se projeví velmi mírně, jako obyčejné nachlazení.
00:28
in the majority of people.
00:30
There are certain people who get infected and have very serious illness;
Určité typy lidí se nakazí a onemocní velmi vážně.
00:34
among them are health workers.
Patří k nim zdravotníci.
00:36
It's a very serious infection in them,
Pro ně je to velmi závažná nákaza,
00:38
as they get a higher dose than normal people,
protože dostávají vyšší dávku než běžní lidé,
00:40
and at the same time, they have no immunity.
a zároveň nemají imunitu.
00:42
So in the general population,
V běžné populaci je pravděpodobné,
00:46
it's likely that the dose of virus that you receive when you are infected
že dávka viru, kterou obdržíte při nakažení se,
00:51
is much less than the dose that a health worker would receive,
je mnohem nižší než dávka, kterou obdrží zdravotníci,
00:54
health workers having more serious infections.
přičemž zdravotníci mají vážnější infekci.
00:56
So your infection would be less serious, hopefully.
Vaše nákaza by tak měla být méně závažná.
00:59
So that leaves the elderly and those with comorbidities
Zbývají tak starší lidé a ti, kteří trpí i dalšími nemocemi,
01:03
to really be the ones that we have to make sure
kterým skutečně musíme zajistit
01:05
are taken care of in hospitals.
zdravotní péči v nemocnicích.
01:07
[Who are the people who should be most concerned about this?]
[Kteří lidé by měli být nejvíce znepokojení?]
01:12
Well, the most concerned are people
Nejvíce se to dotýká lidí,
01:14
who are, first of all, in developing countries
kteří primárně žijí v rozvojových zemích.
01:17
and who don't have access to good medical care
pokud by v jejich zemi došlo k epidemii,
01:20
and may not have access at all to a hospital,
tak nemají přístup k dobré zdravotní péči
01:23
should an epidemic occur in their country.
nebo nemají přístup do nemocnic vůbec.
01:26
Those people would be at great risk,
Tito lidé by byli velmi ohrožení,
01:28
especially the elderly.
především starší lidé.
01:29
Elderly in all populations are at risk,
Starší lidé jsou ohroženi ve všech populacích,
01:32
but especially those who can't get to oxygen.
ale zejména ti bez přístupu ke kyslíku.
01:35
In industrialized countries,
V průmyslově vyspělých zemích
01:36
it's the very elderly who have comorbidities,
jsou ohroženi velmi staří pacienti s dalšími nemocemi.
01:39
who have diabetes, who have other diseases,
Riziku jsou vystaveni ti, kteří mají cukrovku nebo jiné choroby.
01:41
who are at risk.
01:42
The general population doesn't appear to be at great risk.
Podle všeho běžná populace není vystavena velkému riziku.
01:45
[What pre-existing medical conditions put people at higher risk?]
[Jaké zdravotní obtíže ohrožují lidi nejvíce?]
01:50
First of all,
Především plicní choroby,
01:51
pulmonary disease existing as a comorbidity is also important.
které jsou důležité jako doprovodná onemocnění.
01:55
In general, the elderly are at greater risk,
Obecně jsou více ohroženi starší lidé,
01:57
especially those over 70,
především lidé starší 70 let,
01:59
because their immune systems are not as effective
protože už nemají tak efektivní imunitní systém jako zamlada
02:02
as they might have once been,
02:04
and they are more susceptible to infections.
a jsou náchylnější k infekcím.
02:07
In addition, in some instances in China,
Navíc v Číně u některých případů došlo současně k nákaze chřipkou
02:10
there's been a coinfection with influenza
02:14
and at the same time,
a zároveň se objevily bakteriální superinfekce u zápalu plic.
02:15
there have been some bacterial superinfections
02:17
on the pneumonias that are occurring.
02:19
[Where can we find up-to-date information?]
[Kde najdeme aktuální informace?]
02:22
The Center for Disease Control in Atlanta keeps track
Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí v Atlantě vše monitoruje
02:25
and has updates on a regular basis on its website.
a pravidelně aktualizuje webové stránky.
02:29
Also, the World Health Organization in Geneva,
Také Světová zdravotnická organizace v Ženevě,
02:31
which is coordinating many of the activities
která koordinuje mnoho aktivit na mezinárodní úrovni,
02:34
going on internationally,
02:35
also has a website with daily updates.
má webové stránky s denními aktualizacemi.
02:37
It's our responsibility to get that information as individuals,
Je odpovědností každého z nás, aby si tyto informace našel,
02:41
so we understand
abychom chápali a zajistili,
02:42
and can make sure that we can contribute in our own way
že svým vlastním způsobem pomáháme prevenci velkého rozšíření.
02:45
to prevention of major spread.
02:48
[You led the global response to the SARS outbreak in 2003.
[V roce 2003 jste vedl globální reakci na vypuknutí SARS.
02:50
How does this outbreak compare?]
Jak jsou si tyto nákazy podobné?]
02:52
That's the same problem with all new infections.
Všechny nové infekce představují stejný problém.
02:54
This is an infection that's coming to humans
Jedná se o nákazu napadající osoby,
02:57
who have never been exposed to this virus before.
které tomuto viru nikdy nebyly vystaveny.
03:00
They don't have any antibody protection,
Nemají žádné ochranné protilátky
03:02
and it's not clear whether their immune system
a není jasné,
jestli si jejich imunitní systém s virem poradí či nikoli.
03:05
can handle this virus or not.
03:07
This is a virus that usually finds itself in bats or in other animals,
Jde o virus, který se obvykle vyskytuje u netopýrů nebo jiných zvířat
03:11
and all of a sudden, it's in humans.
a zničehonic se objevil u lidí.
03:13
And humans just don't have experience with this virus.
Lidé s tímto virem dosud nemají zkušenosti.
03:17
But gradually,
Ale postupně se začínáme dost dozvídat,
03:18
we are beginning to learn a lot, as we did with SARS.
obdobně jako tomu bylo u SARS.
03:21
And you know, there are certainly a larger number of deaths
Vyskytuje se zde větší počet úmrtí,
03:24
than there were with SARS.
než tomu bylo u SARS.
03:26
But when you divide that by a denominator of persons who are infected,
Ale když to vydělíte počtem nakažených osob,
03:30
there are many, many more persons infected than there were with SARS.
tak je infikováno mnohem víc lidí, než tomu bylo u SARS.
03:34
The case fatality ratio,
Míra úmrtnosti,
03:36
that is the ratio of deaths to the numbers of cases in SARS,
tedy poměr úmrtí k počtu případů SARS,
03:40
was about 10 percent.
byla asi deset procent.
03:42
With the current coronavirus, COVID-19,
U dnešního koronaviru, COVID-19,
03:45
it is two percent or probably less.
to jsou dvě procenta nebo asi ještě méně.
03:48
So it's a much less virulent virus,
Tento virus je mnohem méně virulentní,
03:51
but it's still a virus that causes mortality,
ale stále je to virus, který zabíjí,
03:53
and that's what we don't want entering human populations.
a proto nechceme, aby se rozšířil v lidské populaci.
03:56
[Have we responded adequately at border crossings, such as airports?]
[Zareagovali jsme při překročení hranic, třeba na letištích, adekvátně?]
04:00
It's clearly understood that airports or any land borders
Je zřejmé, že letiště či jakékoli pozemní hranice
04:04
cannot prevent a disease from entering.
nemohou zabránit pronikání nemoci.
04:06
People in the incubation period can cross that border,
Lidé v inkubační době mohou tuto hranici překročit
04:09
can enter countries
a vstoupit do zemí,
04:11
and can then infect others when they become sick.
kde pak mohou nakazit jiné, až u nich nemoc propukne.
04:14
So borders are not a means of preventing infections from entering a country
Hranice tedy nejsou způsobem,
za pomoci měření teploty
04:20
by checking temperatures.
zabránit rozšíření nákazy do země.
04:22
Borders are important because you can provide to people arriving
Hranice jsou důležité, protože zde můžete lidem,
04:26
from areas that might be at risk of having had infection,
přijíždějícím z rizikových oblastí,
04:29
provide them with an understanding,
poskytnout informace,
04:31
either a printed understanding or a verbal understanding,
vytištěné nebo verbálně,
04:34
of what the signs and symptoms are of this infection,
o tom, jaké jsou příznaky a symptomy této infekce.
04:37
and what they should do if they feel that they might be infected.
a co mají dělat, pokud se domnívají, že mohou být nakažení.
04:41
[What's the timeline for a vaccine?]
[Jaký je časový plán vývoje vakcíny?]
04:44
Vaccines are under development right now,
Vakcíny se v současnosti vyvíjejí,
04:46
there's a lot of research going on.
stále probíhá rozsáhlý výzkum.
04:48
That research requires first that the vaccine be developed,
Tento výzkum nejprve vyžaduje vývoj vakcíny,
04:52
then that it be studied for safety and effectiveness in animals,
pak prozkoumání její bezpečnosti a účinnosti u zvířat,
04:57
who are challenged with the virus after they are vaccinated,
která jsou po očkování virem nakažena.
05:00
and then it must go into human studies.
No a poté musí dojít k vyzkoušení na lidech.
05:03
The animal studies have not yet begun,
Studie na zvířatech ještě nezačaly,
05:05
but will soon begin for certain vaccines.
ale u některých vakcín budou už brzy zahájeny.
05:07
And it's thought that by the end of the year,
Předpokládá se, že do konce tohoto roku
05:10
or early next year,
či počátkem roku dalšího,
05:11
there may be some candidate vaccines
by mohlo existovat pár potenciálních vakcín,
05:13
that can then be studied for licensing by regulatory agencies.
které pak budou zkoumány za účelem udělení licence regulačními orgány.
05:18
So we're talking about at least a year until there's vaccine available
Bavíme se tedy nejméně o jednom roku,
než bude k dispozici široce použitelná vakcína pro populace.
05:22
that can be used in many populations.
05:25
[What questions about the outbreak are still unanswered?]
[Jaké otázky ohledně nákazy nejsou stále zodpovězené?]
05:29
It's clear we know how it transmits,
Již víme, jak se přenáší.
05:31
we don't know how easily it transmits in humans,
Nevíme, jak snadno se přenáší mezi lidmi,
05:33
in communities or in unenclosed areas.
v komunitách či v neuzavřených prostorách.
05:38
We know, for example,
Víme například,
05:39
that in the enclosed area of a cruise ship, it spread very easily.
že v uzavřených prostorách výletní lodi se rozšířila velmi snadno.
05:43
We need to better understand
Potřebujeme lépe pochopit,
05:45
how it will spread once it gets into more open areas
jak se bude šířit, až se dostane do otevřenějších prostor,
05:49
where people are exposed to people who might be sick.
kde jsou lidé vystaveni jiným lidem, kteří mohou být nemocní.
05:52
[What about the global response could be improved?]
[Jak by se globální reakce dala zlepšit?]
05:56
A major problem in the world today is that we look at outbreaks
Hlavním problémem dnešního světa je,
že se na nákazy v rozvojových zemích díváme jako na něco,
06:00
in developing countries
06:01
as something that we need to go and stop.
co musíme zastavit.
06:04
So when there's an outbreak of Ebola,
Takže když vypukne ebola,
06:06
we think "How can we go and stop this outbreak in the country?"
uvažujeme takto: „Jak můžeme nákazu v té zemi zastavit?“
06:09
We don't think about "How can we help that country
Ale neuvažujeme takto:
„Jak můžeme dané zemi pomoci s posílením vlastní schopnosti
06:13
strengthen its capacity,
06:15
so that it can detect and respond to infections?"
detekovat a reagovat na infekce?“
06:18
So we haven't invested enough
Neinvestovali jsme dost do pomoci zemím,
06:21
in helping countries develop their core capacity in public health.
aby rozvinuly své základní kapacity v oblasti veřejného zdraví.
06:25
What we've done is invested in many mechanisms globally,
Místo toho jsme celosvětově investovali do mnoha mechanismů,
06:29
which can provide support to other countries
jež zajišťují podporu jiným zemím,
06:32
to go and help stop outbreaks.
aby pomohly zastavit nákazu.
06:34
But we want to see a world where every country
Přejeme si ale svět, v němž každá země může udělat maximum
06:36
can do its best to stop its own outbreaks.
pro potlačení nákazy na vlastním území.
06:38
[Will we see more emerging disease outbreaks in the future?]
[Můžeme v budoucnu očekávat propuknutí další epidemie?]
06:41
Today, there are over seven billion people.
Dnes nás je více než sedm miliard.
06:43
And when those people come into the world,
A když tito lidé přichází na svět,
06:46
they demand more food,
vyžadují více jídla,
06:47
they demand a whole series of things
vyžadují celou řadu věcí
06:49
and they live closer together.
a žijí blíže k sobě.
06:50
In fact, we're an urban world, where people live in urban areas.
Žijeme vlastně v urbanizovaném světě, kde lidé žijí v městských oblastech.
06:54
And at the same time, we're growing more animals,
A zároveň chováme více zvířat,
06:57
and those animals are contributing food to humans as well.
a ta také přispívají k lidské stravě.
07:01
So what we see
Takže vidíme,
07:02
is that that animal-human interface is becoming closer and closer together.
že propojení zvířat a lidí je stále těsnější.
07:07
And this intensive agriculture of animals
Při tak intenzivním chovu zemědělských zvířat
07:11
and this intensive increase in human populations
a tak intenzivním růstu lidské populace,
07:14
living together on the same planet
kde společně žijí na stejné planetě,
07:16
is really a melting pot where outbreaks can occur and do occur.
to je opravdu tavicí kotel, v němž se nákazy vyskytují opakovaně.
07:21
We will eventually have more and more of these outbreaks.
Těchto epidemií bude nakonec více a více.
07:24
So an emerging infection today is just a warning
Dnes nastupující infekce jsou varováním před tím,
07:28
of what will happen in the future.
co se přihodí v budoucnosti.
07:30
We have to make sure
Musíme zajistit,
07:31
that that technical collaboration in the world
že na světě existuje technická spolupráce
07:34
is there to work together
s cílem zajistit,
07:36
to make sure that we can understand these outbreaks when they occur
že při výskytu takových epidemií jim porozumíme
07:40
and rapidly provide the information necessary to control them.
a rychle poskytneme informace potřebné k jejich zvládnutí.
07:44
[Is the worst behind us?]
[Je to nejhorší za námi?]
07:46
I can't predict with accuracy.
To nemohu přesně předvídat.
07:48
So all I can say is that we must all be prepared
Mohu říci jedině to, že všichni musíme být připravení
07:51
for the worst-case scenario.
na nejhorší možný scénář.
07:52
And at the same time,
A zároveň se naučit,
07:54
learn how we can protect ourselves and protect others
jak chránit sebe i jiné,
07:57
should we become a part of that epidemic.
pokud nás tato epidemie zasáhne.
08:00
[To learn more, visit: Centers for Disease Control and Prevention
[Pro více informací viz Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí
08:03
World Health Organization]
Světová zdravotnická organizace]
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.