Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

84,692 views ・ 2015-07-15

TED


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Sigita Šimkutė-Macanko Reviewer: Andrius Družinis-Vitkus
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
Alec Soth: Prieš beveik 10 metų man paskambino moteris iš Teksaso,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Stacey Baker,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
ji matė mano nuotraukas meno parodoje
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
ir ji domėjosi, ar galėtų užsakyti, kad nufotografuočiau jos tėvus.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Tuo metu nepažinojau Stacey ir pagalvojau, kad tai tam tikra
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
naftos magnatė, ir, spėju, turtinga,
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
bet tik vėliau sužinojau,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
kad ji paėmė paskolą, kad tai įvyktų.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Aš nufotografavau jos tėvus,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
bet išties man labiau patiko fotografuoti Stacey.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
Tą dieną padaryta nuotrauka
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
tapo vienu mano labiausiai žinomų portretų.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
Tuo metu, kai dariau šią nuotrauką, Stacey dirbo teisininke
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
Teksaso valstijai.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Netrukus ji metė darbą, kad studijuotų fotografiją Meine,
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
ir, kol ji ten buvo, ji susitiko su
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
žurnalo „New York Times“ fotografijos direktoriumi
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
ir gavo darbo pasiūlymą.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Stacey Baker: Nuo to laiko kartu su Alec įvykdėme
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
daugybę žurnalo projektų
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
ir tapome draugais.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Prieš kelis mėnesius pradėjau Alec pasakoti apie vieną savo susižavėjimą.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Aš visada buvau apsėsta to, kaip susitinka poros.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Paklausiau Alec, kaip jis susitiko su savo žmona Rachel,
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
ir jis papasakojo istoriją apie futbolą vidurinėje mokykloje,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
kur jai buvo 16, o jam 15,
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
ir jis pakvietė ją į pasimatymą.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Jam patiko jos purpuriniai plaukai.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Ji sutiko, ir tai įvyko.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
Tada paklausiau Alec, ar jam nebūtų įdomu dalyvauti fotografijos projekte
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
tyrinėjant šį klausimą.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
AS: Ir man buvo įdomus šis klausimas, bet, išties, mane labiau domino
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
Stacey motyvacija to klausti,
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
ypač todėl, kad niekada nežinojau, ar Stacey turi vaikiną.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Taigi, kaip projekto dalis, maniau, būtų įdomu,
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
jei ji pabandytų ką nors sutikti.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Taigi, mano idėja buvo, kad Stacey dalyvautų greitajame pasimatyme
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
Las Vegase per Valentino dieną.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Juokas.) (Plojimai.) (Muzika.)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
SB: Atsidūrėme ten, kas buvo reklamuojama, kaip pasaulyje didžiausias greitųjų
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
pasimatymų renginys. Turėjau 19 pasimatymų,
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
ir kiekvienas truko po 3 minutes.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
Dalyviams buvo duoti ledus pralaužiantys klausimai, kad viskas vyktų sklandžiau,
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
tokie kaip, „Jei galėtum būti bet kuris gyvūnas, kuo pasirinktum būti?“
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
Toks dalykas.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Mano pirmas pasimatymas buvo su Colin.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Jis iš Anglijos
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
ir kartą buvo susituokęs su moterimi, kurią sutiko paskelbęs ieškąs ožiaragio.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Alec ir aš sutikome jį vakaro pabaigoje,
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
ir jis sakėsi pabučiavęs moterį viename nuolaidų stende.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Zack ir Chris kartu atėjo į pasimatymų maratoną.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Čia yra Carl.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Paklausiau Carl, „Kokį pirmiausią dalyką pastebi moteryje?“
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Jis atsakė, „Papai“.
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Juokas.)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Matthew žavisi moterimis su raumeningomis blauzdomis.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Kalbėjome apie bėgiojimą. Jis dalyvauja triatlonuose, bėga pusę maratono.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Alec patiko jo akys ir paklausė, ar aš juo susižavėjau, bet aš nebuvau,
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
ir nemanau, kad ir aš jam patikau.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Austin ir Mike atėjo kartu.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Mike paklausė manęs hipotetinio klausimo.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
Jis klausė, „Tu esi lifte, vėluoji į susitikimą.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Kažkas atbėga į liftą.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Ar palaikysi liftą jam?“
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
Atsakiau, kad ne.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Juokas.)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Cliff sakė, kad pirmiausia moteryje pastebi jos dantis,
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
ir mes pagyrėme vienas kito dantis.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Kadangi jis miega išsižiojęs,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
jis sako turįs dažniau valyti tarpdančius dantų siūlu, kad išvengtų dantenų ligų,
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
taigi aš jo paklausiau, kaip dažnai jis tai daro,
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
ir jis atsakė: „Kas antrą dieną“.
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Juokas.)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Kaip kažkas, kas valosi du kartus per dieną,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
nebuvau įsitikinusi, kad tai dažnesnis valymasis,
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
bet nemanau, kad tai pasakiau garsiai.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Bill yra auditorius,
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
ir mes visas tris minutes kalbėjome apie auditą. (Juokas.)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Spencer pirmiausia moteryje pastebi jos veido spalvą.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Jis išgyvena, daug moterų naudoja per daug makiažo,
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
ir jos turėtų naudoti tik tiek, kad paryškintų turimus bruožus.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Pasakiau jam, kad visai nenaudoju makiažo,
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
ir atrodė, kad jis mąsto, esą tai gerai.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Craig pasakė man, jis nemanė, kad aš noriu būti silpna.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Jis taip pat susierzino, kad negalėjau prisiminti nesmagiausios akimirkos.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Jis manė, kad aš meluoju, bet aš nemelavau.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Nemanau, kad aš jam patikau, bet vakarui baigiantis
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
jis priėjo prie manęs ir davė saldainių dėžutę.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Su William buvo labai sunku kalbėti.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Manau, jis buvo girtas.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Juokas.)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Aktorius Chris McKenna buvo renginio vedėjas.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Jis vaidino „The Young and the Restless“.
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Nėjau su juo į pasimatymą.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Alec pasakė, matęs, kelios moterys jam davė savo telefono numerius.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Nereikia nei sakyti, aš neįsimylėjau.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Nepajutau ypatingo ryšio nė su vienu vyru, su kuriuo susitikau,
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
ir taip pat nepajutau, kad jie būtų pajutę ypatingą ryšį su manim.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
AS: Pats gražiausias dalykas man –
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(juokiasi) – kaip fotografui, yra pažeidžiamumo kokybė.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Fizinė išvaizda atskleidžia plyšį, pro kurį gauni tik žvilgtelėti
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
į labiau trapų vidų.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
Šiame pasimatymų maratone mačiau to daug pavyzdžių,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
bet žiūrėdamas į Stacey pasimatymus ir kalbėdamas su ja apie juos,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
supratau, kaip skiriasi fotografinė meilė nuo tikros meilės.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Kas yra tikra meilė? Kaip ji veikia?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
Tam, kad dirbtume ties šiuo klausimu ir išsiaiškintume, kaip kas nors
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
nuo susitikimo pasimatymo metu pereina prie gyvenimo kartu,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
kartu su Stacey nuvykome į Sansičio „Summerlin“,
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
kuris yra didžiausia pensininkų bendruomenė Las Vegase.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Mūsų kontaktas ten buvo George, vadovau- jantis bendruomenės fotografijos klubui.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Jis suorganizavo mūsų susitikimą su poromis jų laikinoje fotostudijoje.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
SB: Po 45 santuokos metų Anastasia vyras mirė prieš 2 metus,
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
taigi, paklausėme jos, ar turėjo seną vestuvių nuotrauką.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Ji sutiko savo vyrą būdama 15-metė padavėja
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
mažame barbekiu restorane Mičigane.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Jam buvo 30.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Ji pamelavo savo amžių.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
Jis buvo pirmas, su kuo ji susitikinėjo.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Dean buvo paskelbtas metų fotografu Las Vegase du metus iš eilės,
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
ir tai patraukė Alec dėmesį,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
kaip ir faktas, kad jis sutiko savo žmoną Judy
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
būdamas tokio paties amžiaus, kaip Alec sutiko Rachel.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Dean pripažino, kad jam patinka žiūrėti į gražias moteris,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
bet jis niekada nesigailėjo savo sprendimo vesti Judy.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
AS: George sutiko Josephine parapijos šokiuose.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
Jam buvo 18, jai – 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Kaip daug mūsų sutiktų porų, jie nebuvo ypatingai filosofiški
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
apie savo ankstesnius pasirinkimus.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
George pasakė kai ką, kas man įstrigo.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
Jis sakė, „Kai pajunti tą jausmą, tu tiesiog gyveni su tuo“.
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
Bob ir Trudy susitiko aklame pasimatyme, kai ji dar mokėsi vidurinėje.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Jie sakė, kad nebuvo itin susižavėję vienas kitu,
07:52
when the first met.
133
472445
1420
kai susitiko pirmą kartą.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Nepaisant to, jie gana greitai susituokė.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
SB: Labiausiai man įstrigusi istorija,
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
buvo George, fotografijos klubo vadovo, ir jo žmonos Mary.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Tai buvo antroji George ir Mary santuoka.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
Jie susitiko kantri-vesterno klube „Sahara“ Liusvilyje, Kentukyje.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
Jis ten gėrė vienas, ir ji ten buvo su draugėmis.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Jiems pradėjus susitikinėti, jis turėjo 9 000 dol. skolą Vidaus pajamų tarnybai,
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
ir ji pasiūlė jam padėti atsikratyti skolos,
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
taigi vėliau jis atiduodavo savo algų čekius Mary,
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
ir ji ištraukė jį iš skolos.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
George iš tikrųjų buvo alkoholikas, kai jie susituokė, ir Mary tai žinojo.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
Tam tikru santuokos metu jis sakė suvartodavęs
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
54 alaus per vieną dieną.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Kitą kartą, kai jis buvo girtas, jis grąsino nužudyti Mary
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
ir du jos vaikus,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
bet jie pabėgo ir greitojo reagavimo būrys atvyko į namus.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Neįtikėtina, Mary priėmė jį atgal,
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
ir galiausiai viskas pradėjo eiti geryn.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
George prisijungė prie Anoniminių alkoholikų
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
ir negėrė jau 36 metus.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Muzika.)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
Dienos pabaigoje, kai mes palikome Sansitį,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
pasakiau Alec, kad iš tikro nemaniau,
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
kad istorijos, kaip šios poros susitiko, bus įdomios.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
Labiausiai buvo įdomu,
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
kaip jiems pavyko išlikti kartu.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
AS: Jie visi turėjo tą gražią patvarumo savybę,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
bet tai galiojo ir vienišiams.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Pasaulis yra sudėtingas, ir vienišiai išėjo
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
bandydami susitikti su kitais žmonėmis,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
ir poros laikėsi vienas kito
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
po visų tų dešimtmečių.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Mano mėgiamiausia šios kelionės nuotrauka yra Joe ir Roseanne.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Iki kol sutikome Joe ir Roseanne,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
turėjome įprotį klausti porų, ar jie turėjo seną vedybų nuotrauką.
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
Jų atveju jie vienu metu iš savo piniginių ištraukė
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
tą pačią nuotrauką.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
Kas yra gražiau, pagalvojau sau,
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
ar ši jaunos poros, kuri tik ką įsimylėjo, nuotrauka,
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
ar mintis, kad šie du žmonės saugo tą pačią nuotrauką dešimtmečius?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
Dėkoju.
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(Plojimai.)
Apie šią svetainę

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7