Alec Soth + Stacey Baker: This is what enduring love looks like

85,003 views ・ 2015-07-15

TED


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Gergana Angelova Reviewer: Petyo Dimitrov
00:13
Alec Soth: So about 10 years ago, I got a call from a woman in Texas,
0
13037
3645
Алек Сот: Преди около 10 год. ми позвъни една жена ор Тексас,
00:16
Stacey Baker,
1
16682
1672
Стейси Бейкър,
00:18
and she'd seen some of my photographs in an art exhibition
2
18354
3762
която видяла някои мои снимки на изложба
00:22
and was wondering if she could commission me to take a portrait of her parents.
3
22116
4736
и искаше да ме наеме, за да фотографирам родителите й.
00:27
Now, at the time I hadn't met Stacey, and I thought this was some sort of
4
27892
3443
Преди да се срещна със Стейси аз си мислех, че тя е
00:31
wealthy oil tycoon and I'd struck it rich,
5
31335
4032
богат петролен магнат и аз ще забогатея от нея,
00:35
but it was only later that I found out
6
35367
1875
но едва след това разбрах,
00:37
she'd actually taken out a loan to make this happen.
7
37242
3207
че тя всъщност е взела заем, за да осъществи идеята си.
00:41
I took the picture of her parents,
8
41409
1667
Аз фотографирах родителите й,
00:43
but I was actually more excited about photographing Stacey.
9
43076
3998
но всъщност бях много по-заинтересуван да фотографирам Стейси.
00:47
The picture I made that day
10
47074
1758
Снимката, която й направих тогава
00:48
ended up becoming one of my best-known portraits.
11
48832
3114
се превърна в един от най-известните ми портрети.
00:53
At the time I made this picture, Stacey was working as an attorney
12
53566
3465
По времето, когато е фотографирах, Стейси работеше като адвокат
00:57
for the State of Texas.
13
57031
1655
за Щата Тексас.
00:58
Not long after, she left her job to study photography in Maine,
14
58686
4700
Не след дълго, тя напусна работата си, за да учи за фотограф в Майн
01:03
and while she was there, she ended up meeting
15
63386
2265
и докато беше там, тя се срещна
01:05
the director of photography at the New York Times Magazine
16
65651
3135
с фотографския директор на списанието Ню Йорк Таймс
01:08
and was actually offered a job.
17
68786
3367
и той й е предложил работа.
01:12
Stacey Baker: In the years since, Alec and I have done
18
72153
2829
Стейси Бейкър: От тогава насам Алек и аз работихме заедно
01:14
a number of magazine projects together,
19
74982
2232
на многобройни проекти за списания
01:17
and we've become friends.
20
77214
1951
и станахме приятели.
01:19
A few months ago, I started talking to Alec about a fascination of mine.
21
79165
4783
Преди няколко месеца аз споделих с Алек нещо, което не ми дава мира.
01:23
I've always been obsessed with how couples meet.
22
83948
3390
Винаги съм била обсебена от идеята за първата среща на всяка двойка.
01:27
I asked Alec how he and his wife Rachel met,
23
87338
2972
Попитах Алек как той и съпругата му Рейчъл са се срещнали
01:30
and he told me the story of a high school football game
24
90310
2856
и той ми разказа за един футболен мач в гимназията,
01:33
where she was 16 and he was 15,
25
93166
2925
когато тя е била на 16 и той на 15 години
01:36
and he asked her out.
26
96091
2090
и как той я поканил да излязат.
01:38
He liked her purple hair.
27
98181
1834
Той харесвал нейната лилава коса.
01:40
She said yes, and that was it.
28
100015
3158
Тя се съгласила и така започнало всичко.
01:43
I then asked Alec if he'd be interested in doing a photography project
29
103173
4296
После попитах Алек дали би искал да направим фотографски проект
01:47
exploring this question.
30
107469
1811
и да разработим тази тема.
01:49
AS: And I was interested in the question, but I was actually much more interested
31
109280
4040
АС: Аз също бях заинтересован от темата, но ми беше още по-любопитно
01:53
in Stacey's motivation for asking it,
32
113320
3476
какво мотивира Стейси да задава тези въпроси.
01:56
particularly since I'd never known Stacey to have a boyfriend.
33
116796
3931
особено защото доколкото знаех, Стейси не е имала приятел.
02:00
So as part of this project, I thought it'd be interesting
34
120727
2786
Колкото до проекта, бях на мнение, че ще бъде интересно,
02:03
if she tried to meet someone.
35
123513
2113
ако тя се опита да срещне някого.
02:05
So my idea was to have Stacey here go speed dating
36
125626
4845
Моята идея беше Стейси да отиде на среща за скоростни запознанства
02:10
in Las Vegas on Valentine's Day.
37
130471
4071
в Лас Вегас на Деня на Св. Валентин.
02:14
(Laughter) (Applause) (Music)
38
134542
5921
(Смях) (Аплодисменти) (Музика)
02:20
SB: We ended up at what was advertised as the world's largest speed dating event.
39
140463
5201
СБ: Ние избрахме рекламиранaта като най-голямата в света среща за скоростни запознанства.
02:25
I had 19 dates
40
145664
2020
Аз минах през 19 срещи
02:27
and each date lasted three minutes.
41
147684
2995
и всяка една от тях беше за по 3 минути.
02:30
Participants were given a list of ice- breaker questions to get the ball rolling,
42
150679
3937
На участниците бе даден списък от въпроси за започване на разговорите, напр.:
02:34
things like, "If you could be any kind of animal, what would you be?"
43
154616
3947
''Ако можете да сте което и да е животно, кое животно бихте били?''
02:38
That sort of thing.
44
158563
1881
От този тип.
02:40
My first date was Colin.
45
160444
2414
Моята първа среща беше с Колин.
02:42
He's from England,
46
162858
1811
Той е англичанин
02:44
and he once married a woman he met after placing an ad for a Capricorn.
47
164669
5155
и е бил женен за жена, която срещнал в отговор на обява за Козирог.
02:49
Alec and I saw him at the end of the evening,
48
169824
2345
Ние разговаряхме с него в края на вечерта
02:52
and he said he'd kissed a woman in line at one of the concession stands.
49
172169
4923
и той каза, че целунал жена на опашката пред една от будките за храна.
02:57
Zack and Chris came to the date-a-thon together.
50
177092
3306
Зак и Крис дошли на маратона за срещи заедно.
03:02
This is Carl.
51
182838
2401
Това е Карл.
03:05
I asked Carl, "What's the first thing you notice about a woman?"
52
185239
5424
Попитах го ''Какво е първото нещо, което забелязваш у една жена?''
03:10
He said, "Tits."
53
190663
2090
Той отговори, ''Циците''.
03:12
(Laughter)
54
192753
2437
(Смях)
03:17
Matthew is attracted to women with muscular calves.
55
197350
3204
Матю го привличат жени с мускулести прасци.
03:20
We talked about running. He does triathlons, I run half-marathons.
56
200554
3831
Ние говорихме за бягане. Той прави триатлони, аз бягам половин-маратони.
03:24
Alec actually liked his eyes and asked if I was attracted to him, but I wasn't,
57
204385
4853
Алек всъщност хареса очите му и попита дали съм привлечена от него, но не бях,
03:29
and I don't think he was attracted to me either.
58
209238
2981
а и не мисля, че аз самата го привличах.
03:33
Austin and Mike came together.
59
213349
3366
Остин и Майк дойдоха заедно.
03:36
Mike asked me a hypothetical question.
60
216715
2623
Майк ме попита хипотетичен въпрос.
03:39
He said, "You're in an elevator running late for a meeting.
61
219338
4621
''Ти си в асансьор и закъсняваш за среща.
03:43
Someone makes a dash for the elevator.
62
223959
2438
Някой понечва да влезе в асансьора.
03:46
Do you hold it open for them?"
63
226397
2949
Ще задържиш ли вратата за тях?''
03:49
And I said I would not.
64
229346
1997
И аз казах, че няма.
03:51
(Laughter)
65
231343
2583
(Смях)
03:55
Cliff said the first thing he notices about a woman is her teeth,
66
235766
4052
Клиф каза, че първото нещо, което забелязва у една жена са зъбите й
03:59
and we complimented each other's teeth.
67
239818
2995
и ние направихме комплимент един на друг.
04:02
Because he's an open mouth sleeper,
68
242813
2368
Понеже той спи с отворена уста,
04:05
he says he has to floss more to help prevent gum disease,
69
245181
4203
сподели, че трябва да пази венците си и затова чисти зъбите си с конец по-често
04:09
and so I asked him how often he flosses,
70
249384
2415
Аз попитах колко често ги чисти с конец
04:11
and he said, "Every other day."
71
251799
2600
и той отговори ''През ден.''
04:14
(Laughter)
72
254399
1815
(Смях)
04:17
Now, as someone who flosses twice a day,
73
257534
2438
Като човек, който чисти с конец два пъти на ден,
04:19
I wasn't really sure that that was flossing more
74
259972
2400
не бях сигурна, че това е ''по-често'',
04:22
but I don't think I said that out loud.
75
262372
2522
но мисля, че не го казах на глас.
04:24
Bill is an auditor,
76
264894
3042
Бил беше одитор
04:27
and we talked the entire three minutes about auditing. (Laughter)
77
267936
5483
и целите три минути говорихме за одитиране. (Смях)
04:34
The first thing Spencer notices about a woman is her complexion.
78
274669
3971
Първото нещо, което Спенсър забелязва в жената, е кожата на лицето й.
04:38
He feels a lot of women wear too much makeup,
79
278640
2693
Той счита, че много жени слагат твърде много грим
04:41
and that they should only wear enough to accentuate the features that they have.
80
281333
3831
и че те ще използват минималното, само да акцентират качествата си.
04:45
I told him I didn't wear any makeup at all
81
285164
2067
Аз му казах, че не използвам никакъв грим
04:47
and he seemed to think that that was a good thing.
82
287231
3018
и изглежда той одобри това.
04:51
Craig told me he didn't think I was willing to be vulnerable.
83
291317
4087
Крег каза, че според него aз не съм готова да бъда уязвима.
04:55
He was also frustrated when I couldn't remember my most embarrassing moment.
84
295404
5062
Той беше също разочарован, че не си спомням най-смущаващия си момент.
05:00
He thought I was lying, but I wasn't.
85
300466
2302
Мислеше, че го лъжа, но аз бях искрена.
05:02
I didn't think he liked me at all, but at the end of the night,
86
302768
3084
Струва ми се, че той изобщо не ме хареса, но на края на вечерта
05:05
he came back to me and he gave me a box of chocolates.
87
305852
3321
дойде отново и ми донесе кутия с бонбони.
05:09
William was really difficult to talk to.
88
309846
2694
Беше много трудно да се разговаря с Уилям.
05:12
I think he was drunk.
89
312540
2136
Мисля, че той беше пиян.
05:14
(Laughter)
90
314676
2435
(Смях)
05:17
Actor Chris McKenna was the MC of the event.
91
317601
3274
Актьорът Крис МакКена беше водещ на мероприятието.
05:20
He used to be on "The Young and the Restless."
92
320875
2461
Той участваше в ''Младите и неспокойните''
05:23
I didn't actually go on a date with him.
93
323336
2740
Аз всъщност не отидох на среща с него.
05:26
Alec said he saw several women give their phone numbers to him.
94
326076
3545
Алек забеляза, че няколко жени му дали телефонните си номера.
05:30
Needless to say, I didn't fall in love.
95
330791
4829
Не е нужно да споменавам, че аз не се влюбих.
05:35
I didn't feel a particular connection with any of the men that I went on dates with,
96
335620
3994
Не почувствах трепет към нито един от мъжете, с които контактувах
05:39
and I didn't feel like they felt a particular connection with me either.
97
339614
4648
и не смятам, че някой от тях почувства импулс към мен в същото време.
05:45
AS: Now, the most beautiful thing to me --
98
345302
2741
АС: А сега, най-красивото нещо за мен като фотограф --
05:48
(Laughter) -- as a photographer is the quality of vulnerability.
99
348043
5583
(Смях) -- това е уязвимостта.
05:53
The physical exterior reveals a crack in which you can get a glimpse
100
353626
3704
Физическата обвивка разкрива цепнатина, през която да надникнем
05:57
at a more fragile interior.
101
357330
3181
към по-крехката същност.
06:00
At this date-a-thon event, I saw so many examples of that,
102
360511
3367
На този маратон аз бях свидетел на толкова много такива примери,
06:03
but as I watched Stacey's dates and talked to her about them,
103
363878
4621
но докато наблюдавах срещите на Стейси и ги обсъждах с нея,
06:08
I realized how different photographic love is from real love.
104
368499
6013
аз осъзнах колко различна е фотографската любов от истинската любов.
06:14
What is real love? How does it work?
105
374512
3650
Какво е истинска любов? Как работи тя?
06:18
In order to work on this question and to figure out how someone goes
106
378162
4342
За да отговорим на този въпрос и да разберем как човек преминава
06:22
from meeting on a date to having a life together,
107
382504
4574
от срещата с някого към живот заедно,
06:27
Stacey and I went to Sun City Summerlin,
108
387078
2554
Стейси и аз посетихме Съмерлин в Града на греха,
06:29
which is the largest retirement community in Las Vegas.
109
389632
4137
което е най-големият квартал за пенсионери в Лас Вегас.
06:35
Our contact there was George, who runs the community's photography club.
110
395019
4619
Наша връзка там беше Джордж, той движи фотографския клуб на общността.
06:39
He arranged for us to meet other couples in their makeshift photo studio.
111
399639
4808
Той ни уреди срещи с няколко двойки във фотографското студио.
06:44
SB: After 45 years of marriage, Anastasia's husband died two years ago,
112
404447
5068
СБ: След 45 год. брак, съпругът на Анастасия починал преди две години
06:49
so we asked if she had an old wedding picture.
113
409515
3152
и ние я попитахме дали има снимка от сватбата.
06:52
She met her husband when she was a 15-year-old waitress
114
412667
3413
Тя се запознала със съпруга си, когато била 15-годишна сервитьорка
06:56
at a small barbecue place in Michigan.
115
416080
2485
с малък ресторант в Мичиган.
06:58
He was 30.
116
418565
1672
Той бил на 30.
07:00
She'd lied about her age.
117
420237
2275
Тя го излъгала за възрастта си.
07:02
He was the first person she'd dated.
118
422512
2809
Той бил първият мъж, с когото имала връзка.
07:05
Dean had been named photographer of the year in Las Vegas two years in a row,
119
425321
4459
Дийн бил избран за фотограф на годината в Лас Вегас две години подред
07:09
and this caught Alec's attention,
120
429780
1880
и това привлече вниманието на Алек,
07:11
as did the fact that he met his wife, Judy,
121
431660
2578
както и че e срещнал жена си Джуди
07:14
at the same age when Alec met Rachel.
122
434238
3529
на същата възраст, на която Алек срещнал Рейчъл.
07:17
Dean admitted that he likes to look at beautiful women,
123
437767
2972
Дийн призна, че обича красиви жени,
07:20
but he's never questioned his decision to marry Judy.
124
440739
3947
но никога не се е колебал дали бракa му с Джуди е бил правилният избор.
07:24
AS: George met Josephine at a parish dance.
125
444686
2368
Джордж срещнал Жосефин на църковна забава.
07:27
He was 18, she was 15.
126
447054
2508
Той бил на 18, тя на 15.
07:29
Like a lot of the couples we met, they weren't especially philosophical
127
449562
3553
Като много от двойките, които срещнахме, те не бяха особено философски настроени
07:33
about their early choices.
128
453115
2345
към решенията от ранните си години.
07:35
George said something that really stuck with me.
129
455460
2581
Джордж каза нещо, което запомних ярко.
07:38
He said, "When you get that feeling, you just go with it."
130
458041
5524
''Когато почувстваш това усещане, ти просто го следваш.''
07:46
Bob and Trudy met on a blind date when she was still in high school.
131
466142
3533
Боб и Труди се срещнали на ''сляпo'', докато тя още учила в гимназията.
07:49
They said they weren't particularly attracted to each other
132
469675
2770
Казват, че не са били особено привлечени един към друг
07:52
when the first met.
133
472445
1420
на първата среща.
07:53
Nevertheless, they were married soon after.
134
473865
2678
Но независимо от това, са се венчали скоро след това.
07:57
SB: The story that stayed with me the most
135
477113
2415
СБ: Историята, която се запечата в мен е
07:59
was that of George, the photography club president, and his wife, Mary.
136
479528
4737
тази на Джордж, президентът на фотографския клуб, и съпругата му Мери.
08:04
This was George and Mary's second marriage.
137
484265
3390
Това е бил втори брак и за двамата.
08:07
They met at a country-western club in Louisville, Kentucky called the Sahara.
138
487655
4690
Срещнали са се в каубойския клуб Сахара в Луисвил, Кентъки.
08:12
He was there alone drinking and she was with friends.
139
492345
3738
Той бил там сам с питието си, тя била с приятели.
08:16
When they started dating, he owed the IRS 9,000 dollars in taxes,
140
496083
5712
Когато започнали да се срещат, той дължал на данъчните такси за $ 9000
08:21
and she offered to help him get out of debt,
141
501795
2531
и тя предложила да му помогне с тези задължения,
08:24
so for the next year, he turned his paychecks over to Mary,
142
504326
3970
затова през следващата година той носел чековете си на Мери
08:28
and she got him out of debt.
143
508296
2508
и тя изплатила дълга.
08:30
George was actually an alcoholic when they married, and Mary knew it.
144
510804
4435
Джордж всъщност бил алкохолик, когато се оженили и Мери знаела това.
08:35
At some point in their marriage, he says he consumed
145
515239
2833
В определен момент той пиел
08:38
54 beers in one day.
146
518072
3529
по 54 бири на ден.
08:41
Another time, when he was drunk, he threatened to kill Mary
147
521601
2833
Имало случай, когато бил пиян и заплашил да убие Мери
08:44
and her two kids,
148
524434
1532
и двете й деца,
08:45
but they escaped and a SWAT team was called to the house.
149
525966
4446
но те избягали и група от Корпуса за бързо реагиране посетили къщата.
08:50
Amazingly, Mary took him back,
150
530412
2171
Изумително, Мери го прибрала
08:52
and eventually things got better.
151
532583
2322
и постепенно нещата се оправили.
08:54
George has been involved in Alcoholics Anonymous
152
534905
2856
Джордж посещавал Анонимните Алкохолици
08:57
and hasn't had a drink in 36 years.
153
537761
2903
и не е кусвал алкохол за 36 години.
09:00
(Music)
154
540664
1114
(Музика)
09:01
At the end of the day, after we left Sun City,
155
541778
2347
На края, след като си тръгнахме от Града на греха,
09:04
I told Alec that I didn't actually think
156
544125
2414
казах на Алек, че всъщност аз не намирам
09:06
that the stories of how these couples met were all that interesting.
157
546539
4133
историите как тези двойки са се срещнали за чак толкова интересни.
09:10
What was more interesting
158
550672
2206
По-интересно ми беше
09:12
was how they managed to stay together.
159
552878
3715
как те са успели да останат заедно.
09:16
AS: They all had this beautiful quality of endurance,
160
556593
4180
АС: Всички ги обединяваше тази красива издържливост,
09:20
but that was true of the singles, too.
161
560773
2275
но нея я имат и необвързаните хора също.
09:23
The world is hard, and the singles were out there
162
563048
3808
Животът е суров и необвързаните са там,
09:26
trying to connect with other people,
163
566856
2345
опитват да се свържат с други хора,
09:29
and the couples were holding onto each other
164
569201
2624
докато двойките се държат един за друг
09:31
after all these decades.
165
571825
1767
през всички тези десетилетия.
09:35
My favorite pictures on this trip were of Joe and Roseanne.
166
575842
3309
Най-любимата ми снимка от това пътуване е от Джо и Розайн.
09:39
Now, by the time we met Joe and Roseanne,
167
579151
2244
Докато да се запознаем с Джо и Розайн,
09:41
we'd gotten in the habit of asking couples if they had an old wedding photograph.
168
581395
5511
вече си бяхме формирали навик да питаме двойките имат ли сватбена снимка
09:46
In their case, they simultaneously pulled out of their wallets
169
586906
4806
B тяхния случай, двамата едновременно извадиха от портфейлите
09:51
the exact same photograph.
170
591712
4296
една и съща снимка.
09:56
What's more beautiful, I thought to myself,
171
596008
3134
Какво e по-красиво, помислих си аз:
09:59
this image of a young couple who has just fallen in love
172
599142
4296
тази снимка на млада влюбена двойка
10:03
or the idea of these two people holding onto this image for decades?
173
603438
5206
или че тeзи двама души пазят същaтa снимка за десетилетия?
10:10
Thank you.
174
610264
1858
Благодаря!
10:12
(Applause)
175
612122
5410
(Аплодисменти)
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7