How did they build the Great Pyramid of Giza? - Soraya Field Fiorio

1,344,728 views ・ 2022-10-13

TED-Ed


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Dick Stada
00:08
As soon as Pharaoh Khufu ascended the throne circa 2575 BCE,
0
8046
5422
Zodra farao Cheops de troon besteeg rond 2575 voor Christus,
00:13
work on his eternal resting place began.
1
13718
3211
begon men met de bouw van zijn eeuwige rustplaats.
00:17
The structure’s architect, Hemiunu,
2
17513
2503
De architect van het bouwwerk, Hemioenoe,
00:20
determined he would need 20 years to finish the royal tomb.
3
20016
4087
bepaalde dat hij 20 jaar nodig had om de koninklijke tombe af te krijgen.
00:24
But what he could not predict was that this monument would remain
4
24353
4171
Hij kon echter niet kon voorspellen dat dit monument
00:28
the world’s tallest manmade structure for over 3,800 years.
5
28524
5923
het grootste door de mensen gemaakte bouwwerk werd voor meer dan 3.800 jaar.
00:34
To construct the Great Pyramid,
6
34864
2169
Om de Grote Piramide te bouwen,
00:37
Hemiunu would need to dig a 6-and-a-half-kilometer canal,
7
37033
3712
moest Hemioenoe een kanaal graven van zeseneenhalve kilometer,
00:40
quarry enormous amounts of limestone and granite,
8
40953
3671
enorm veel kalksteen en graniet delven,
00:44
and use kilometers of rope to pull stones into place.
9
44624
4629
en kilometers touw gebruiken om de stenen op hun plek te trekken.
00:49
Today, there are still vigorous debates about the exact methods
10
49545
4338
Er zijn nog steeds heftige discussies over de precieze methodes
00:53
the Egyptians employed.
11
53883
1793
die de Egyptenaren gebruikten.
00:55
But we do know that first Hemiunu needed a construction site.
12
55718
4421
We weten echter dat Hemioenoe eerst een bouwplaats nodig had.
01:00
The Egyptians spoke of death as going west like the setting sun,
13
60556
4797
De Egyptenaren spraken over de dood
als ze westelijk gingen, zoals de ondergaande zon.
01:05
and the Nile’s west bank had a plateau of bedrock
14
65353
3378
en de westelijke oever van de Nijl had een plateau van gesteente
01:08
that could support the pyramid better than shifting sand.
15
68731
3504
dat de pirmaide beter kon dragen dan los zand.
01:12
In a brilliant timesaving move,
16
72527
2586
Met een brilliante tijdsbesparende actie
01:15
masons carved the plateau itself to look like the stones
17
75113
3837
beeldhouwden de metselaars het plateau zelf tot het op de stenen leek
01:18
used for the rest of the pyramid.
18
78950
2169
van de rest van de piramide.
01:21
With this level foundation in place, construction could begin.
19
81452
4463
Met deze verhoogde fundering kon de bouw beginnen.
01:27
The project called for a staggering 25,000 workers,
20
87041
4421
Het project had een duizelingwekkende 25.000 arbeiders nodig,
01:31
but fortunately, Hemiunu had an established labor supply.
21
91462
4171
maar gelukkig kon Hemioenoe beschikken over goed opgeleide arbeiders.
01:35
Egyptians were required to perform manual labor for the government
22
95967
3753
Egyptenaren moesten het hele jaar handenarbeid doen voor de overheid.
01:39
throughout the year,
23
99720
1335
01:41
and citizens from across the country came to contribute.
24
101055
3545
Inwoners uit het hele land kwamen meedoen.
01:44
Workers performed a wide range of tasks,
25
104976
2794
Arbeiders voerden allerlei taken uit,
01:47
from crafting tools and clothes to administrative work
26
107770
3587
van het maken van gereedschap en kleren tot administratief werk,
01:51
to back-breaking manual labor.
27
111357
2211
en loodzwaar lichamelijk werk.
01:53
But contrary to popular belief, these workers were not enslaved people.
28
113985
4963
In tegenstelling tot wat men denkt, waren het geen slaven.
01:59
In fact, these citizens were housed and fed with rations
29
119157
3461
Deze burgers kregen huisvesting en voedsel
02:02
better than the average Egyptian could afford.
30
122618
2628
dat beter was dan wat de doorsnee Egyptenaar had.
02:05
To complete the project in 20 years,
31
125830
2586
Om het project in 20 jaar te voltooien,
02:08
one block of stone would need to be quarried, transported,
32
128416
4296
moest elke 3 minuten een blok steen gedolven,
vervoerd en op z’n plek worden geduwd
02:12
and pushed into place every 3 minutes,
33
132712
3670
02:16
365 days a year.
34
136382
3045
365 dagen per jaar.
02:19
Workers averaged 10-hour days, hauling limestone from two different quarries.
35
139886
5380
Men had een werkdag van 10 uur waarbij ze kalksteen uit twee groeves haalden.
02:25
One was close to the site,
36
145433
1668
Een ervan was dichtbij,
02:27
but its fossil-lined yellow stone was deemed suitable
37
147351
3379
maar het fossiele gele steen leek alleen geschikt
02:30
only for the pyramid’s interior.
38
150730
2252
voor het interieur van de piramide.
02:33
Stones for the outside were hauled from roughly 13 kilometers away,
39
153482
4505
De stenen voor de buitenkant werden van 13 kilometer verderop gehaald,
02:37
using 9-meter long sleds made from giant cedar trunks.
40
157987
4755
en daarvoor werden 9 meter lange sleden gebruikt van enorme stammen cederhout.
02:43
When mined from the ground,
41
163618
1751
Als het uit de grond komt
02:45
limestone is soft and splits easily into straight lines.
42
165369
4004
is kalksteen zacht en splijt makkelijk mooi recht.
02:49
But after air exposure it hardens,
43
169498
2420
Maar in de buitenlucht wordt het harder,
02:52
requiring wooden mallets and copper chisels to shape.
44
172001
3545
wat houten hamers en koperen beitels vereist voor het modelleren.
02:56
The pyramid used over 2 million stones, each weighing up to 80 tons.
45
176005
5631
De piramide had 2 miljoen stenen nodig, elk 80 ton zwaar.
03:01
And there was no room for error in how they were shaped.
46
181802
3754
Er was geen plaats voor fouten in het model.
03:05
Even the smallest inaccuracy at the bottom of the pyramid could result
47
185890
4296
Zelfs de kleinste afwijking aan de onderkant van de piramide
03:10
in a catastrophic failure at the top.
48
190186
2878
kon later bij de top voor een ramp zorgen.
03:14
Researchers know where the materials used to build the pyramids came from
49
194106
4380
Onderzoekers weten waar het bouwmateriaal van de piramides vandaan kwam
03:18
and how they were transported,
50
198486
1710
en hoe het werd getransporteerd,
03:20
but the actual construction process remains mysterious.
51
200613
4296
maar het eigenlijke bouwproces blijft een mysterie.
03:25
Most experts agree that limestone ramps were used to move the stones into place,
52
205201
5297
De meeste experts denken dat er kalkstenen hellingen gebruikt zijn voor de stenen,
03:30
but there are many theories on the number of ramps and their locations.
53
210831
4713
maar er zijn veel theorieën over het aantal hellingen en hun plek.
03:36
And the pyramid’s exterior is just half the story.
54
216045
3587
En de buitenkant van de piramide is nog maar de helft van het verhaal.
03:39
Since death could come for the pharaoh at any time,
55
219799
3170
Omdat de dood van de farao elk moment kon komen,
03:42
Hemiunu always needed an accessible burial chamber at the ready,
56
222969
4587
moest Hemioenoe een toegankelijke graftome gereed hebben.
03:47
so three separate burial chambers were built during construction.
57
227556
4380
Daarom werden drie verschillende kamers gemaakt tijdens de bouw.
03:52
The last of these, known as the King’s Chamber,
58
232353
2920
De laatste werd bekend als de Koningskamer,
03:55
is a spacious granite room with a soaring ceiling,
59
235439
3754
een ruime granieten kamer met een oplopend plafond,
03:59
located at the heart of the pyramid.
60
239193
2377
midden in de piramide gesitueerd.
04:01
it lay on top of an 8.5-meter high passageway called the Grand Gallery,
61
241988
5297
Het lag bovenop een 8,5 meter hoge doorgang, genaamd de Grote Galerij,
04:07
which may have been used as an ancient freight elevator
62
247285
4004
die mogelijk gebruikt is als een oude goederenlift
04:11
to move granite up the pyramid’s interior.
63
251289
3211
om graniet in het binnenste van de piramide te verplaatsen.
04:15
Granite was used for all the pyramid’s support beams.
64
255001
3670
Graniet werd gebruikt voor alle steunbalken van de piramide.
04:18
Much stronger than limestone, but extremely difficult to shape,
65
258754
4255
Veel sterker dan kalksteen maar enorm moeilijk te bewerken,
04:23
workers used dolerite rocks as hammers to slowly quarry the stone.
66
263009
5088
gebruikte men hamers van doloriet om het steen te delven.
04:28
To ensure the granite beams would be ready when he needed them,
67
268556
3545
Om de granieten steunbalken klaar te hebben als het nodig was,
04:32
Hemiunu dispatched 500 workers in the project’s first year
68
272101
4421
wees Hemioenoe 500 arbeiders aan in het eerste jaar van het project,
04:36
so that the material would be ready 12 years later.
69
276522
3837
zodat het materiaal 12 jaar later klaar zou zijn.
04:40
Five stories of granite sit atop the King’s Chamber,
70
280776
3420
Vijf verdiepingen van graniet zitten bovenop de Koningskamer
04:44
preventing the pyramid from collapsing in on itself.
71
284196
3754
om te verhoeden dat het hele bouwwerk in elkaar zakt.
04:48
Once complete, the entire structure was encased with white limestone,
72
288492
5130
Eenmaal klaar werd alles ingepakt met witte kalksteen
04:53
polished with sand and stone until it gleamed.
73
293748
4337
dat met zand en steen werd gepolijst tot het glom.
04:58
Finally, a capstone was placed on top.
74
298419
3837
Tot slot werd de afdeksteen bovenop geplaatst.
05:02
Covered with electrum and glimmering like gold,
75
302506
3379
Deze met elektrum bedekte top, die glom als goud,
05:05
this peak shined like a second sun over all of Egypt.
76
305885
4838
scheen als een tweede zon over heel Egypte.
05:11
This video was made possible with support from Marriott Hotels.
77
311599
4045
Deze film is mogelijk gemaakt met steun van Marriot Hotels.
05:15
With over 590 hotels and resorts across the globe,
78
315644
3838
Met meer dan 590 hotels en resorts over de hele wereld,
05:19
Marriott Hotels celebrates the curiosity that propels us to travel.
79
319482
4838
viert Marriot Hotels de nieuwsgierigheid die ons aanzet om te reizen.
05:24
Check out some of the exciting ways TED-Ed and Marriott are working together
80
324487
4588
Bekijk de spannende manieren waarop TED-Ed en Marriot Hotels samenwerken
05:29
and book your next journey at Marriott Hotels.
81
329075
3044
en boek je volgende reis met Marriot Hotels.
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7