Mother and daughter doctor-heroes: Hawa Abdi + Deqo Mohamed

96,184 views ・ 2011-02-09

TED


Лутфан ба субтитрҳои англисӣ ду маротиба клик кунед, то видеоро бозӣ кунед.

Translator: Nekruz Ismoilov Reviewer: Sheroz Ismoilov
00:16
Hawa Abdi: Many people -- 20 years for Somalia --
0
16260
3000
Хава Абди: Дар тули 20 соли охир дар Сомали
00:19
[were] fighting.
1
19260
2000
одамон бо якдигар чанг мекунанд.
00:21
So there was no job, no food.
2
21260
4000
Барои хамин дар Сомали на кор хасту на хурок.
00:25
Children, most of them,
3
25260
2000
Бисёри кудакон
00:27
became very malnourished, like this.
4
27260
3000
ба мисли ин кудак логар хастанд.
00:31
Deqo Mohamed: So as you know,
5
31260
2000
Деко Муҳаммад: Чи тавре, ки шумо медонед,
00:33
always in a civil war,
6
33260
2000
дар чанги шахрванди
00:35
the ones affected most [are] the women and children.
7
35260
3000
бисёртар кудакон ва занон зарар мебинанд.
00:38
So our patients are women and children.
8
38260
3000
Барои хамин хам беморони мо –занон ва кудакон мебошанд.
00:41
And they are in our backyard.
9
41260
2000
Онхо дар ҳавлӣи мо чойгиранд.
00:43
It's our home. We welcome them.
10
43260
2000
Ин хонаи мо аст, ва мо аз онхо хурсандем.
00:45
That's the camp that we have in now
11
45260
3000
Ин кароргохи хозираи мо мебошад —
00:48
90,000 people,
12
48260
2000
90 хазор одам,
00:50
where 75 percent of them are women and children.
13
50260
3000
ки 75%-и онро занон ва кудакон ташкил медиханд.
00:53
Pat Mitchell: And this is your hospital. This is the inside.
14
53260
2000
Пэт Ммитчелл: Ана ин дармонгохи шумо, чунин он аз дохил менамояд.
00:55
HA: We are doing C-sections and different operations
15
55260
3000
ХА: Мо кесарево сечение ва дигар чаррохихоро мекунем,
00:58
because people need some help.
16
58260
3000
барои он, ки ба одамон кумак лозим аст.
01:01
There is no government to protect them.
17
61260
3000
Хукумате нест, ки онхоро мухофизат кунад.
01:04
DM: Every morning we have about 400 patients,
18
64260
3000
ДМ: Хар пагохи назди мо кариб 400 беморон меоянд,
01:07
maybe more or less.
19
67260
2000
кам ё зиёд мещавад.
01:09
But sometimes we are only five doctors
20
69260
3000
Вале баъзан мо 5 духтур
01:12
and 16 nurses,
21
72260
2000
ва 16 хамшираи тибби дорем,
01:14
and we are physically getting exhausted to see all of them.
22
74260
4000
ва мо онхоро кабул карда, чисман бехад монда мешавем.
01:18
But we take the severe ones,
23
78260
2000
Вале мо хамаи беморони вазнинро гирифта,
01:20
and we reschedule the other ones the next day.
24
80260
3000
бокимондаашонро ба рузи дигар мегузаронем.
01:23
It is very tough.
25
83260
2000
Ин хело мушкил аст.
01:25
And as you can see, it's the women who are carrying the children;
26
85260
3000
Чи тавре, ки шумо мебинед, занхо кудаконро мебаранд,
01:28
it's the women who come into the hospitals;
27
88260
2000
занхо ба беморхона меоянд,
01:30
it's the women [are] building the houses.
28
90260
2000
занхо хона месозанд.
01:32
That's their house.
29
92260
2000
Ана ин хонаи онхо.
01:34
And we have a school. This is our bright --
30
94260
3000
Боз мо мактаб дорем. Ин аълочиёни мо мебошанд —
01:37
we opened [in the] last two years [an] elementary school
31
97260
3000
мо 2 сол пеш мактаби ибтидои
01:40
where we have 850 children,
32
100260
3000
барои 850 кудак кушодем,
01:43
and the majority are women and girls.
33
103260
2000
ки бештари онро занон ва духтарон ташкил медихад.
01:45
(Applause)
34
105260
6000
(Карсак)
01:51
PM: And the doctors have some very big rules
35
111260
3000
ПМ: Духтурон коидахои сахти
01:54
about who can get treated at the clinic.
36
114260
2000
кабулкунии беморонро доранд.
01:56
Would you explain the rules for admission?
37
116260
3000
Дар бораи коидахои кабулкуни накл кунед?
01:59
HA: The people who are coming to us,
38
119260
2000
ХА: Мо хамаи онхое,
02:01
we are welcoming.
39
121260
2000
ки ба назди мо меоянд, кабул мекунем.
02:03
We are sharing with them
40
123260
2000
Мо бо онхо хамаи чизе,
02:05
whatever we have.
41
125260
2000
ки дорем таксим мекунем.
02:07
But there are only two rules.
42
127260
2000
Вале ду қоида хаст.
02:09
First rule:
43
129260
2000
Якум:
02:11
there is no clan distinguished and political division
44
131260
3000
Дар чамъияти Сомали таксимкуни аз руи кабила
02:14
in Somali society.
45
134260
3000
ё сабабхои сиёси вучуд надорад.
02:17
[Whomever] makes those things we throw out.
46
137260
3000
Онхое, ки мехоханд таксим кунанд, мо меронем.
02:20
The second:
47
140260
2000
Дуюм:
02:22
no man can beat his wife.
48
142260
2000
Ягон мард зани худро лату куб карда наметавонад.
02:24
If he beat,
49
144260
2000
Агар вай занад,
02:26
we will put [him] in jail,
50
146260
2000
мо уро дар хабсхона ҷой мекунем
02:28
and we will call the eldest people.
51
148260
3000
ва кухансолонро фарёд мекунем.
02:31
Until they identify this case,
52
151260
3000
То он вакте, ки онхо кори вайро накушоянд,
02:34
we'll never release him.
53
154260
2000
мо уро озод намекунем.
02:36
That's our two rules.
54
156260
2000
Ана хамин хел ду коида.
02:38
(Applause)
55
158260
5000
(Карсак)
02:43
The other thing that I have realized,
56
163260
3000
Боз ман фахмидам, ки занхо
02:46
that the woman is the most strong person
57
166260
3000
аз хама иродаи кави доранд
02:49
all over the world.
58
169260
2000
дар тамоми чахон.
02:51
Because the last 20 years,
59
171260
2000
Барои он, ки дар 20 соли охир
02:53
the Somali woman has stood up.
60
173260
3000
тамоми занхои Сомали ба пой хестанд.
02:56
They were the leaders,
61
176260
2000
Пештар занхои Сомали пешво буданд,
02:58
and we are the leaders
62
178260
2000
холо бошад мо —
03:00
of our community
63
180260
2000
пешвои чамъияти худ
03:02
and the hope of our future generations.
64
182260
2000
ва умеди наслхои оянда мебошем.
03:04
We are not just the helpless
65
184260
2000
Мо натанхо курбонихои нотавони
03:06
and the victims of the civil war.
66
186260
2000
чанги шахрванди хастем.
03:08
We can reconcile.
67
188260
2000
Мо метавонем ошти андозем.
03:10
We can do everything.
68
190260
2000
Мо метавонем хама чизро кунем.
03:12
(Applause)
69
192260
6000
(Карсак)
03:18
DM: As my mother said, we are the future hope,
70
198260
2000
ДМ: Чи тавре, ки модарам гуфтанд, мо-умеди оянда,
03:20
and the men are only killing in Somalia.
71
200260
3000
вале мардон танхо мекушанд.
03:23
So we came up with these two rules.
72
203260
2000
Барои хамин мо ин ду коидаро баровардем.
03:25
In a camp with 90,000 people,
73
205260
2000
Агар дар кароргох 90 хазор одам бошад,
03:27
you have to come up with some rules or there is going to be some fights.
74
207260
3000
лозим аст, ки коидахо тартиб дихи, то бетартибиро бартараф намои.
03:30
So there is no clan division,
75
210260
2000
Инак, дар мо таксимкуни аз руи кабила вучуд надорад
03:32
and no man can beat his wife.
76
212260
2000
ва ягон мард зани худро лату куб карда наметавонад.
03:34
And we have a little storage room
77
214260
2000
Мо анборчаи хурд дорем,
03:36
where we converted a jail.
78
216260
2000
ки ба хабсхона додаем.
03:38
So if you beat your wife, you're going to be there.
79
218260
2000
Агар ту занатро лату куб куни, ба он чо мерави.
03:40
(Applause)
80
220260
2000
(Карсак)
03:42
So empowering the women and giving the opportunity --
81
222260
3000
Ба занхо кувва додан ва имконият додан -
03:45
we are there for them. They are not alone for this.
82
225260
4000
ана барои чи мо ончоем, онхо ба такдир хавола карда нашудаанд.
03:49
PM: You're running a medical clinic.
83
229260
2000
ПМ: Шумо бемористонеро идора мекунед,
03:51
It brought much, much needed medical care
84
231260
3000
ки кумаки тиббиро ба онхое,ки тез ба он мухточ буданд,
03:54
to people who wouldn't get it.
85
234260
2000
вале наметавонист гиранд.
03:56
You're also running a civil society.
86
236260
2000
Боз шумо ба чамъияти шахрванди сарвари мекунед.
03:58
You've created your own rules,
87
238260
2000
Шумо коидахои худро офаридаед,
04:00
in which women and children
88
240260
2000
ки бо риояи он занхо ва кудакон
04:02
are getting a different sense of security.
89
242260
3000
хисси бехатарии сатхи дигарро мегиранд.
04:05
Talk to me about your decision, Dr. Abdi,
90
245260
3000
Дар бораи карори худ накл кунед ба ман, духтур Абди,
04:08
and your decision, Dr. Mohamed,
91
248260
2000
ва дар бораи карори худ, духтур Муҳаммад,
04:10
to work together --
92
250260
2000
якчоя кор кардан:
04:12
for you to become a doctor
93
252260
2000
дар чунин холатхо чи хел шумо духтур шудед
04:14
and to work with your mother in these circumstances.
94
254260
3000
ва чи хел шумо бо модаратон кор кардед.
04:17
HA: My age --
95
257260
2000
ХА: Ман дар
04:19
because I was born in 1947 --
96
259260
3000
соли 1947 таваллуд шудам, ва дар он вакт
04:22
we were having, at that time,
97
262260
2000
мо хукумат, конун
04:24
government, law and order.
98
264260
3000
ва тартибот надоштем.
04:28
But one day, I went to the hospital --
99
268260
3000
Вале ман як бор ба беморхона рафтам
04:31
my mother was sick --
100
271260
2000
(модари ман бемор буд)
04:33
and I saw the hospital, how they [were] treating the doctors,
101
273260
3000
ва ман бемористонро дидам, чи хел он чо бо духтурон муносибат мекрданд,
04:36
how they [are] committed
102
276260
2000
чи хел онхо ба акидаи ёри расондан
04:38
to help the sick people.
103
278260
3000
ба беморонро бовафо буданд.
04:41
I admired them,
104
281260
2000
Ман мафтуни онхо будам
04:43
and I decided to become a doctor.
105
283260
2000
ва ман карор додам, ки духтур шавам.
04:45
My mother died, unfortunately,
106
285260
2000
Мутаассифона модари ман вафот кард,
04:47
when I was 12 years [old].
107
287260
2000
вакте, ки ман 12 сол доштам.
04:49
Then my father allowed me
108
289260
4000
Вале падари ман ичозат дод,
04:53
to proceed [with] my hope.
109
293260
3000
ки орзуи ман амали шавад.
04:56
My mother died
110
296260
2000
Модари ман аз
04:58
in [a] gynecology complication,
111
298260
2000
вазниншавии касалии занона вафот кард,
05:00
so I decided to become
112
300260
2000
барои хамин ман
05:02
a gynecology specialist.
113
302260
3000
гинеколог шудам.
05:05
That's why I became a doctor.
114
305260
3000
Ана чи хел ман духтур шудам.
05:08
So Dr. Deqo has to explain.
115
308260
3000
Духтур Деко бигузор худаш дар бораи худаш накл кунад.
05:11
DM: For me, my mother was preparing [me] when I was a child
116
311260
3000
ДМ: Вакте, ки ман хурд будам, модарам маро барои духтур шудан
05:14
to become a doctor, but I really didn't want to.
117
314260
3000
омода мекард, ки ман духтур шавам, вале ман намехостам.
05:17
Maybe I should become an historian,
118
317260
2000
Ман фикр мекардам, ки шояд ман таърихшинос
05:19
or maybe a reporter.
119
319260
2000
ё мухбир шавам.
05:21
I loved it, but it didn't work.
120
321260
2000
Ба ман ин маъкул буд, вале дигар хел шуд.
05:23
When the war broke out -- civil war --
121
323260
2000
Вакте, ки чанги шахрванди сар шуд, манд дидам,
05:25
I saw how my mother was helping
122
325260
2000
ки чи хел модарам ба дигарон кумак мекунад,
05:27
and how she really needed the help,
123
327260
2000
ва чи кадар ба худи вай кумак лозим аст,
05:29
and how the care is essential to the woman
124
329260
3000
ва чи кадар ташвиш ба зан мухим аст ,
05:32
to be a woman doctor in Somalia
125
332260
2000
агар вай-зан-духтур дар Сомали,
05:34
and help the women and children.
126
334260
2000
ба занон ва кудакон кумаккунанда бошад.
05:36
And I thought, maybe I can be a reporter and doctor gynecologist.
127
336260
3000
Ва ман фикр кардам, ки ман хам мухбир ва хам гинеколог шавам.
05:39
(Laughter)
128
339260
2000
(Ханда)
05:41
So I went to Russia, and my mother also,
129
341260
2000
Ва ман ба Руссия рафтам, охир модари ман
05:43
[during the] time of [the] Soviet Union.
130
343260
2000
хам дар Иттифоки Совети хондааст.
05:45
So some of our character,
131
345260
3000
Ва барои хамин, шояд, ки ман
05:48
maybe we will come with a strong Soviet background of training.
132
348260
3000
рафтори мо-натичаи донишхои тавонои совети мебошад.
05:52
So that's how I decided [to do] the same.
133
352260
2000
Хамин хел ман хам карор додам, ки духтур шавам.
05:54
My sister was different.
134
354260
2000
Аз хохарам тамоман дигар буд.
05:56
She's here. She's also a doctor.
135
356260
2000
Вай холо хамин чо хаст ва у низ духтур аст.
05:58
She graduated in Russia also.
136
358260
2000
Вай хам дар Руссия хондааст.
06:00
(Applause)
137
360260
2000
(Карсак)
06:02
And to go back and to work with our mother
138
362260
2000
Карори ба хона бар гаштан ва бо модарам кор кардан -
06:04
is just what we saw in the civil war --
139
364260
2000
ин натичаи он буд, ки мо дар вакти чанги шахрванди дидем.
06:06
when I was 16, and my sister was 11,
140
366260
3000
Вакте, ки чанг сар шуд, ман 16 сол доштам ва хохарам-11 сол.
06:09
when the civil war broke out.
141
369260
3000
Ва ин эхтиёчманди ва одамоне,
06:12
So it was the need and the people we saw
142
372260
3000
ки мо дар аввали солхои 90-ум дидем,
06:15
in the early '90s --
143
375260
2000
моро мачбур кард,
06:17
that's what made us go back
144
377260
2000
ки бар гардем ва
06:19
and work for them.
145
379260
3000
ба фоидаи онхо кор кунем.
06:22
PM: So what is the biggest challenge
146
382260
3000
ПМ: Чи аз хама душвортар аст дар
06:25
working, mother and daughter,
147
385260
2000
ин кори якчояи модар ва духтар
06:27
in such dangerous
148
387260
2000
дар чунин шароитхои
06:29
and sometimes scary situations?
149
389260
2000
хавфнок ва хатто пурхарос?
06:31
HA: Yes, I was working in a tough situation,
150
391260
4000
ХА: Бале, ман дар холати
06:35
very dangerous.
151
395260
3000
хеле душвор кор карда будам,
06:38
And when I saw the people who needed me,
152
398260
3000
вакте, ки ба ман хело хавфнок буд.
06:41
I was staying with them to help,
153
401260
2000
Вале вакте, ки ман одамонеро,
06:43
because I [could] do something for them.
154
403260
3000
ки ба ман мухточ буданд, ман бо онхо мемондам,
06:46
Most people fled abroad.
155
406260
4000
то ки кумак кунам,
06:50
But I remained with those people,
156
410260
3000
барои он, ки ман ба онхо кумак карда метавонистам.
06:53
and I was trying to do something --
157
413260
3000
Бисёрихо аз давлат берун рафтанд.
06:56
[any] little thing I [could] do.
158
416260
3000
Вале ман бо ин одамон мондам, ва ман мекушидам,
06:59
I succeeded in my place.
159
419260
3000
ки чизе кунам-чизи каме, ки метавонистам.
07:02
Now my place is 90,000 people
160
422260
4000
Беморхона муваффакияти ман шуд. Холо мо 90 хазор одам дорем,
07:06
who are respecting each other,
161
426260
2000
ки якдигарро хурмат мекунанд,
07:08
who are not fighting.
162
428260
3000
бо якдигар намечанганд,
07:11
But we try to stand on our feet,
163
431260
4000
Мо кушиш мекунем, ки ба пой бархезем,
07:15
to do something, little things, we can for our people.
164
435260
4000
чизе барои миллатамон бикунем.
07:19
And I'm thankful for my daughters.
165
439260
3000
Ман аз духтаронам миннатдорам.
07:22
When they come to me,
166
442260
2000
Вакте, ки онхо баргаштанд,
07:24
they help me to treat the people,
167
444260
2000
онхо табобат мекарданд,
07:26
to help.
168
446260
2000
кумак мекарданд.
07:28
They do everything for them.
169
448260
2000
Онхо барои беморон хома корро мекарданд.
07:30
They have done what I desire to do for them.
170
450260
3000
Ман он чизеро, ки барои онхо мехостам карданд.
07:34
PM: What's the best part
171
454260
2000
ПМ: Чи аз хама хубтар аст
07:36
of working with your mother,
172
456260
2000
дар кори модар ва чи
07:38
and the most challenging part for you?
173
458260
3000
барои шумо душвор аст?
07:41
DM: She's very tough; it's most challenging.
174
461260
3000
ДМ: Вай хеле серталаб аст, ана чи душвор аст.
07:44
She always expects us to do more.
175
464260
3000
Вай доим аз мо бисёртарро интизор аст.
07:47
And really when you think [you] cannot do it,
176
467260
2000
Ва вакте, ки ман фикр мекунам, ки аз ухдааш намебароям,
07:49
she will push you, and I can do it.
177
469260
2000
вай маро рухбаланд мекунад ва ман аз ухдааш мебароям.
07:51
That's the best part.
178
471260
2000
Ин аз хама бехтар аст.
07:53
She shows us, trains us how to do
179
473260
2000
Вай ба мо чи тавр амал кардан
07:55
and how to be better [people]
180
475260
2000
ва чи тарз хуб шуданро меомузад
07:57
and how to do long hours in surgery --
181
477260
2000
ва чи тавр зиёда аз вакти мукаррари дар чаррохи -
07:59
300 patients per day,
182
479260
3000
300 беморон дар руз,
08:02
10, 20 surgeries,
183
482260
2000
10, 20 чаррохи
08:04
and still you have to manage the camp --
184
484260
2000
ва боз ба кароргох сарвари кардан лозим -
08:06
that's how she trains us.
185
486260
3000
ана ин хел вай ба мо меомузад.
08:09
It is not like beautiful offices here,
186
489260
2000
Ин ба корхонахои зебои шумо монанд нест:
08:11
20 patients, you're tired.
187
491260
2000
20 бемор-ва ту монда шудаи.
08:13
You see 300 patients, 20 surgeries
188
493260
3000
Шумо 300 бемор, 20 чаррохи
08:16
and 90,000 people to manage.
189
496260
3000
ва 90 хазор одам, ки бояд сарвари куни доред.
08:19
PM: But you do it for good reasons.
190
499260
2000
ПМ: Вале шумо инро барои максади баланд мекунед.
08:21
(Applause)
191
501260
4000
(Карсак.)
08:25
Wait. Wait.
192
505260
2000
Истед. Истед.
08:27
HA: Thank you.
193
507260
2000
ХА: Рахмат.
08:29
DM: Thank you.
194
509260
2000
ДМ: Рахмат.
08:31
(Applause)
195
511260
4000
(Карсак.)
08:35
HA: Thank you very much. DM: Thank you very much.
196
515260
2000
ХА: Рахмати калон. ДМ: Ташаккури зиёд.
About this site

Ин сомона шуморо бо видеоҳои YouTube, ки барои омӯзиши забони англисӣ муфиданд, шинос мекунад. Шумо дарсҳои забони англисиро хоҳед дид, ки аз ҷониби муаллимони беҳтарин аз саросари ҷаҳон таълим дода мешаванд. Субтитрҳои англисиро, ки дар ҳар як саҳифаи видео намоиш дода мешаванд, ду маротиба клик кунед, то видеоро аз он ҷо боз кунед. Субтитрҳо дар ҳамоҳангӣ бо бозикунии видео ҳаракат мекунанд. Агар шумо ягон шарҳ ё дархост дошта бошед, лутфан бо истифода аз ин шакли тамос бо мо дар тамос шавед.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7