How a concubine became the ruler of Egypt - Abdallah Ewis

1,009,192 views ・ 2021-09-28

TED-Ed


Dobbeltklik venligst på de engelske undertekster nedenfor for at afspille videoen.

Translator: Emma Gro Helles Reviewer: Anders Finn Jørgensen
00:07
The year is 1249 CE.
0
7704
2500
Året er 1249 E.v.t.
00:10
The French King Louis IX is sailing the Nile,
1
10704
3459
Den franske konge, Louis IX, sejler op ad Nilen
00:14
threatening to overthrow the Egyptian sultan and capture Egypt.
2
14163
3958
og truer med at vælte sultanen af tronen og indtage Egypten.
00:18
Egypt’s army commanders ask the sultan’s wife, Shajar Al-Durr,
3
18704
4459
Egyptens hærførere beder sultanens kone, Shajar Al-Durr,
00:23
to report this news to the sultan, who has been injured in battle.
4
23163
4166
om at overbringe denne nyhed til sultanen, som er blevet såret i kamp.
00:27
But they don’t know the truth:
5
27704
2000
Men de kender ikke sandheden:
00:29
the sultan is already dead,
6
29704
1667
sultanen er allerede død,
00:31
and Shajar Al-Durr is secretly ruling in his stead.
7
31746
2791
og Shajar Al-Durr hersker i al hemmelighed i hans sted.
00:35
Born around 1220 CE, Shajar Al-Durr, whose name means “tree of pearls,”
8
35454
5958
Født omkring 1220 E.v.t., blev Shajar Al-Durr,
hvis navn betyder ‘træ af perler’, solgt som slave.
00:41
was sold into slavery.
9
41412
1667
00:43
This was a common fate for Christian children from Turkic countries like her.
10
43162
4459
Det var en vanlig skæbne for kristne børn af tyrkiske lande som hende.
00:47
Enslaved boys, or mamaleek, were trained to be elite military personnel
11
47996
5375
Slavebundne drenge, eller mamaleek, blev trænet som elitært militært personnel
00:53
serving the Egyptian Sultanate,
12
53371
2166
der tjente det Egyptiske sultanat,
00:55
while enslaved girls were forced to become concubines.
13
55537
3167
imedens slavebundne piger blev tvunget til at være konkubiner.
00:59
As a teenager, Shajar Al-Durr became a concubine
14
59121
3166
Som teenager, blev Shajar Al-Durren konkubine
01:02
to the son of the Egyptian sultan, As-Salih Ayyub.
15
62287
3292
for den egyptiske sultans søn, As-Salih Ayyub.
01:05
They had a son named Khalil who died in infancy,
16
65954
2709
De fik en søn, der hed Khalil, som døde som spæd
01:08
and As-Salih freed her so he could court her formally.
17
68663
2916
og As-Salih frigav hende så han kunne gøre kur til hende.
01:11
As-Salih became sultan, and he and Shajar Al-Durr married.
18
71579
4125
As-Salih blev sultan og giftede sig med Shajar Al-Durr.
01:15
When As-Salih died in the middle of the conflict with the crusaders,
19
75704
3459
Da As-Salih døde midt i konflikten med korsfarerne,
01:19
Shajar Al-Durr knew King Louis IX had already succeeded
20
79163
3333
vidste Shajar Al-Durr,
at kong Louis IX allerede havde erobret vigtige egyptiske havnebyer.
01:22
in conquering important Egyptian port cities.
21
82496
2833
01:25
Fearing that her husband’s death would threaten the army’s morale,
22
85663
3291
Hun frygtede, at hendes mands død ville true hærens moral
01:28
she decided to keep it a secret.
23
88954
1959
og besluttede at holde den hemmelig.
01:31
To conceal his death, she had food brought to his tent,
24
91204
3625
For at skjule hans død, fik hun mad bragt til hans telt
01:34
and forged his signature on decrees to govern the sultanate
25
94829
3459
og forfalskede hans underskrift på dekreter til at lede sultanatet
01:38
and advise military commanders.
26
98288
2083
og rådgive militære hærførere.
01:40
When the crusaders attacked the Egyptian city of Al-Mansurah,
27
100871
3542
Da korsfarerne angreb den egyptiske by, Al-Mansurah,
01:44
Egyptian soldiers ambushed the crusaders and took the French king hostage.
28
104413
4375
lå egyptiske soldater i baghold og tog den franske konge som gidsel.
01:48
Meanwhile, the truth about the sultan’s death began to leak.
29
108788
3708
I mellemtiden begyndte sandheden om sultanens død at lækkes.
01:52
Shajar Al-Durr invited her late husband’s son with another woman
30
112579
4000
Shajar Al-Durr inviterede sin afdøde mands søn med en anden kvinde
01:56
to claim the title of sultan.
31
116579
1875
til at påkræve sig titlen som sultan.
01:58
At first, both she and her mamaleek advisers supported
32
118829
3667
I begyndelsen støttede både hun og hendes mamaleekrådgivere
02:02
her stepson’s claim to the throne.
33
122496
2208
hendes stedsøns krav på tronen.
02:04
But then he began threatening to exile her and kill the mamaleek,
34
124704
4459
Men så begyndte han at true med at sende hende i eksil og dræbe mamaleek;
02:09
making wild accusations about them.
35
129163
2250
han kom med vilde anklager om dem.
02:11
The mamaleek had served Shajar Al-Durr’s husband before her,
36
131913
3250
Mamaleek’erne havde tjent Shajar Al-Durrs mand inden hende
02:15
and seen her capable rule so far.
37
135163
2125
og set hende regere kompetent indtil da.
02:17
They thought she would make a better ruler than the unpredictable prince,
38
137704
3584
De tænkte, at hun ville være bedre regent end den uforudsigelige prins.
02:21
and conspired with her to assassinate him.
39
141288
2250
og gik sammen med hende for at få ham slået ihjel.
02:24
In May of 1250, with the support of the mamaleek military,
40
144038
4166
I maj 1250, med støtte fra mamaleek-militæret,
02:28
Shajar Al-Durr was inaugurated as Sultana of Egypt.
41
148204
3167
blev Shajar Al-Durr kronet som sultaninde af Egypten.
02:31
Days later, she negotiated the ransom of the French king and his army
42
151538
4333
Få dage senere, forhandlede hun løsepenge for den franske konge og hans hær
02:35
in exchange for an enormous sum of money
43
155871
2500
i bytte for en enorm sum penge
02:38
and the surrender of the occupied port city.
44
158371
2333
og overgivelsen af den besatte havneby.
02:40
In spite of her success leading Egypt through this military crisis,
45
160954
4000
På trods af hendes succes med at få Egypten gennem denne militære krise,
02:44
she had to work to cement her credibility in the eyes of the public.
46
164954
3792
måtte hun arbejde for at cementere sin troværdighed i offentlighedens øjne.
02:49
As a formerly enslaved person,
47
169038
1833
Som tidligere slavebunden person,
02:50
her rise to power wasn’t linked to royal ancestry,
48
170871
3250
var hun ikke steget til magten på grund af kongelige forfædre,
02:54
while as a woman, societal restrictions prevented her
49
174204
3542
medens som kvinde forhindrede samfundsrestriktioner hende
02:57
from participating in many of the events a sultan would typically attend.
50
177746
4083
i at deltage i mange af de begivenheder, som en sultan normalt ville være med til.
03:01
To increase her visibility and solidify her claim to the throne,
51
181829
3584
For at øge sin synlighed og fastlægge sit krav på tronen,
03:05
she constructed a public mausoleum for her husband,
52
185413
2916
konstruerede hun et offentligt mausoleum for sin mand,
03:08
issued the currency under her name, and signed decrees as Walidat Khalil,
53
188329
5542
udstedte valuta under sit navn og underskrev dekreter som Walidat Khalil,
03:13
the mother of Khalil.
54
193871
1542
mor til Khalil.
03:15
Unfortunately, the sultanate’s premier religious authority,
55
195621
3458
Desværre var sultanatets største religiøse autoritet, kaliffen af Bagdad,
03:19
the caliph of Baghdad, still objected to having a woman rule.
56
199079
4042
stadig imod at lade en kvinde regere.
03:23
Under threat of revolt,
57
203329
1417
Under truslen for oprør,
03:24
Shajar Al-Durr married on the condition
58
204746
2167
giftede Shajar Al-Durr sig på dén betingelse,
03:26
that her new husband must divorce his first wife.
59
206913
2958
at hendes nye mand måtte lade sig skille fra sin første kone.
03:30
Shajar Al-Durr intended to maintain her status as supreme ruler.
60
210163
4041
Shajar Al-Durr agtede at beholde sin status som øverste hersker.
03:34
Her new husband threatened to undermine her rule
61
214496
2833
Hendes nye mand truede med at underminere hendes magt
03:37
by arranging a political marriage between himself and a princess from Mosul.
62
217329
4417
ved at arrangere et politisk ægteskab mellem ham selv og en prinsesse fra Mosul.
03:41
So Shajar Al-Durr ordered his assassination.
63
221913
2541
Så Shajar Al-Durr beordrede ham slået ihjel.
03:44
The news reached his first wife,
64
224621
1750
Nyhederne nåede hans første kone,
03:46
who successfully plotted to murder the Sultana.
65
226371
2792
som med succes planlagde mordet på sultaninden.
03:49
Shajar Al-Durr’s killers threw her body from the Cairo citadel.
66
229329
3584
Shajar Al-Durrs mordere smed hendes lig fra citadellet i Cairo.
Shajar Al-Durr efterlod sig ingen personlige skrifter,
03:54
Shajar Al-Durr left no personal writings, but her legacy was lasting.
67
234329
3959
men en langvarig arv.
03:58
Before her death, she built her own mausoleum
68
238288
3083
Før hendes død byggede hun sit eget mausoleum
04:01
with a madrasa, garden, public shower, and palace,
69
241371
4042
med en madrasa, have, et offentligt bad og palads,
04:05
decorated with her signature tree of pearls
70
245413
2708
som var dekoreret med hendes træ af perler
04:08
to remind Egyptians who made it.
71
248121
2458
for at minde egyptere om hvem der lavede det.
About this site

På dette websted kan du se YouTube-videoer, der er nyttige til at lære engelsk. Du vil se engelskundervisning, der er udført af førsteklasses lærere fra hele verden. Dobbeltklik på de engelske undertekster, der vises på hver videoside, for at afspille videoen derfra. Underteksterne ruller i takt med videoafspilningen. Hvis du har kommentarer eller ønsker, bedes du kontakte os ved hjælp af denne kontaktformular.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7