4 things all great listeners know

992,689 views ・ 2022-11-21

TED-Ed


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Zornitsa Atanasova Reviewer: Pavlina Koleva
Лесно е да прецениш кога някой не внимава,
00:07
It's easy to tell when someone's not paying attention,
0
7086
2836
00:10
but it can be surprisingly tricky to know what truly excellent listening looks like.
1
10381
4505
но може да е изключително трудно да знаеш как изглежда отличното слушане.
00:15
Behavioral scientists have found that good listening
2
15720
3337
Изледователите на поведението са открили, че доброто слушателство
00:19
is one of the most important things we can do to improve our relationships,
3
19057
4713
е едно от най-важните неща, за да подобрим взаимоотношенията си,
00:23
develop our worldview, and potentially even change people's minds.
4
23770
4838
да развием мирогледа си и потенциално дори да променим мнението на хората.
00:28
So, what can we do to become better listeners?
5
28983
3754
И така, какво можем да направим, за да станем по-добри слушатели?
00:34
At its core, listening in a one-on-one conversation is about taking an interest
6
34405
5297
В сърцевината си, слушането в разговор на четири очи опира до заинтересоваността
00:39
in another person and making them feel understood.
7
39702
2878
в друг човек и това да ги накараме да се почувстват разбрани.
00:43
There’s no universally agreed upon definition of high-quality listening,
8
43247
4129
Няма общоприета дефиниция за качественото слушателство,
00:47
but some recurring features include attentiveness, conveying understanding,
9
47460
4630
но някои повтарящи се елементи включват внимание, проява на разбиране
00:52
and showing a positive intention towards the speaker.
10
52090
3253
и израз на положително отношение към говорещия.
00:55
This doesn’t mean you can simply go through the motions—
11
55593
2628
Това не означава, че можете да минете само с жестове -
00:58
researchers have found that merely smiling and nodding
12
58221
2752
проучващите са открили, че просто да се усмихваш и кимаш
01:00
at set intervals doesn’t quite work.
13
60973
2545
през определени интервали не действа напълно.
01:03
However, there is something slightly performative about listening
14
63768
3462
Обаче, има нещо леко демонстративно в слушателството,
01:07
in that it’s important to show you’re doing it.
15
67230
2752
защото е важно да показваш, че го правиш.
01:10
So, in addition to actively attending to a speaker’s words,
16
70441
3545
И така, в допълнение към активното вникване в думите на говорещия,
01:14
good listeners also use questions and body language
17
74070
3545
добрите слушатели използват и въпроси, и език на тялото,
01:17
that indicate their understanding and their desire to understand.
18
77615
4421
които отразяват тяхното разбиране и желание да разбират.
01:22
This might feel awkward at first,
19
82995
2294
Това в началото може да е неловко,
01:25
and what’s most effective might depend on your relationship with the speaker.
20
85289
3796
а какво е най-ефективно може да зависи от отношенията ви с говорещия.
01:29
But with time and practice you can internalize these basic behaviors.
21
89335
4838
Ала с време и практика, можете да овладеете тези сновни поведения.
01:35
So let’s say a good friend wants to tell you about an issue
22
95591
3170
И така, да кажем, че добър приятел иска да ви разкаже за проблем
01:38
they’re having with their partner.
23
98761
1794
с техния партньор.
01:40
Before even starting your conversation,
24
100763
2711
Преди дори да започнете вашия разговор,
01:43
remove any distractions in the environment.
25
103474
2711
премахнете всякакви разсейващи елементи от средата.
01:46
Turn off the TV, take off your headphones and put your phone away— far away.
26
106269
5630
Изключете телевизора, махнете слушалките, оставете телефона далеч, много далеч.
01:52
One study showed that even the visible presence of a phone
27
112900
3295
Едно проучване показало, че дори визуалното присъствие на телефон
01:56
made conversations feel less intimate and fulfilling to those involved.
28
116195
4380
прави разговорите по-малко поверителни и удовлетворяващи за участниците.
02:01
Once the conversation begins,
29
121993
1918
Щом разговорът започне,
02:03
one of the most important things you can do is also the most obvious—
30
123911
4672
едно от най-важните неща, които можете да направите, е и едно от най-очевидните -
02:09
try not to interrupt.
31
129041
1627
опитайте се да не прекъсвате.
02:11
This doesn’t mean you need to stay completely silent.
32
131294
2669
Това не означава, че трябва да запазите пълно мълчание.
02:13
But if you do interject, look for natural pauses
33
133963
3128
Ала ако ще говорите, търсете естествените паузи,
за да задавате отворени въпроси, които да помогнат на говорещия,
02:17
to ask open-ended questions that benefit the speaker,
34
137091
2920
02:20
not just your curiosity.
35
140011
1793
а не са само от любопитство.
02:22
Questions like “What happened next?” or “How did that make you feel?”
36
142096
4671
Въпроси като “Какво се случи по-нататък?” или “Това как те накара да се почувстваш?
02:26
confirm that you’re following the story while also helping the speaker
37
146767
3754
Потвърдете, че следите историята, докато същевременно помагате на говорещия
02:30
dive deeper into their own thoughts.
38
150521
2878
да навлезе по-дълбоко в мислите си.
02:33
Another great way to show your understanding is by summarizing
39
153399
3337
Друг страхотен начин да покажете вашето разбиране е като резюмирате
02:36
what you just heard and asking if you’ve missed anything.
40
156736
3044
какво току-що сте чули и попитате дали не пропускате нещо.
02:41
Summaries like this show the speaker that you're truly trying to understand them
41
161407
4087
Такива резюмета показват на говорещия, че наистина се опитвате да го разберете,
02:45
rather than just waiting for your turn to talk.
42
165703
2544
а не просто че очаквате вашия ред да говорите.
02:48
Speaking of which, while a good conversation requires back and forth,
43
168706
4171
И споменавайки това, макар добър разговор да изисква двустранност,
02:53
planning out your response while the speaker is talking
44
173044
3253
това да планирате отговора ви докато другият говори,
02:56
is a common way to miss what’s being said.
45
176297
2961
е често срещан начин да пропуснете това, което бива казвано.
02:59
So try to stay present and if you lose focus,
46
179675
2962
Затова се опитайте да останете съсредоточени, а ако изгубите фокус,
03:02
don't be shy about asking the speaker to repeat what you missed.
47
182637
3211
не се срамувайте да помолите говорещия да повтори това, което сте пропуснали.
03:06
This might feel embarrassing,
48
186015
1543
Това може да е неловко,
03:07
but asking for clarification actually shows that you’re committed
49
187558
4088
но молбата за разяснение всъщност показва, че наистина искате
03:11
to understanding.
50
191646
1209
да разберете.
03:13
Finally, don’t be afraid of silence.
51
193439
3253
И накрая, не се притеснявайте от мълчанието.
03:16
It’s okay to ask for a moment to formulate your response
52
196984
3128
Не е проблем да помолите за момент да формулирате отговора си
03:20
and taking a beat to think can help speakers reflect on their speech as well.
53
200112
4880
и това да вземете пауза може да помогне и на говорещия да премисли речта си.
03:26
These might seem like small changes, but together they make a big difference.
54
206410
5089
Макар да изглеждат като малки промени, заедно те имат голямо значение.
03:31
And when people feel heard, they report more satisfaction,
55
211499
3754
А когато хората се чувстват изслушани, те отчитат повече удовлетворение,
03:35
trust, and connection in their relationships.
56
215253
3128
доверие и силна връзка във взаимоотношенията си.
03:38
In the workplace, employees who feel heard generally experience less burnout,
57
218673
5088
Работниците, които се чувстват изслушани на работното място,
страдат по-рядко от изтощение
03:43
and perceive the managers who listened to them more favorably.
58
223761
3212
и виждат в по-добра светлина мениджърите, които са ги изслушали.
03:47
Unfortunately, while it might be easy to listen to some people,
59
227640
3670
За съжаление, макар да е лесно да изслушвате някои хора,
03:51
it can be hard to muster all this focus and attention
60
231310
3545
може да бъде трудно да впрегнете целия този фокус и внимание,
03:54
if you disagree with or dislike the speaker.
61
234855
3129
ако сте несъгласни, или не харесвате говорещия.
03:58
But these situations might actually benefit most from your efforts
62
238609
3712
Ала тъкмо в тези ситуации може да има най-голяма полза от опитите ви
04:02
to listen openly.
63
242321
1418
да слушате с разбиране.
04:04
The theory of psychological reactance suggests that trying to force someone
64
244490
4463
Теорията за психологическото съпротивление предполага, че опитите да накарате някого
04:08
to change their mind makes them more likely to defend their point of view.
65
248953
4588
да промени мнението си, ги прави по-склонни да защитят гледната си точка.
04:13
However, recent studies suggest that high-quality listening fosters
66
253833
4963
Обаче, скорошни проучвания сочат, че качественото слушателство насърчава
04:18
open-mindedness by creating a non-judgmental
67
258796
3712
приемствеността към нови идеи, посредством неосъдителната
04:22
and psychologically safe environment.
68
262508
2628
и психологически безопасна среда.
Разбира се, истинското слушане с разбиране не означава
04:26
Of course, truly open-minded listening isn’t about changing people’s minds.
69
266053
5089
просто да променим мнението на хората.
04:31
Good listening is not the same as agreeing,
70
271225
2795
Доброто слушателство не е същото като съгласието
04:34
and conversations don’t have to end with a happy resolution.
71
274020
3295
и разговорите не трябва да завършват с щастлива развръзка.
04:38
But even during a disagreement,
72
278024
1918
Ала дори по време на разногласие,
04:40
sometimes being heard is enough to start a deeper conversation.
73
280234
5214
понякога да бъдеш чут е достатъчно, за да започне по-дълбок разговор.

Original video on YouTube.com
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7