Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views・2020-10-20

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Prevodilac: Ivana Vojnić Tunić Lektor: Ivana Korom
00:13
Dear Abuelita,
Draga bako,
00:15
I know I haven't been home for a while.
znam da nisam bila dugo kod kuće.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Ti si u našem divnom domu u Meksiku,
00:19
and I'm here in the US,
a ja sam ovde u SAD-u,
00:22
fighting for our future.
borim se za našu budućnost.
00:23
You're probably watering the roses,
Verovatno zalivaš ruže,
00:26
taking care of the peaches
brineš se o breskvama
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
i staraš se da su kornjače nahranjene.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
To je nešto što mi najviše nedostaje -
00:34
spending time with the flowers
provođenje vreme okružena cvećem
00:36
while you tell me stories about your childhood.
dok mi pričaš o svom detinjstvu.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Kao što znaš, živimo u Njujorku od 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
Ali život se drastično promenio u poslednjih godinu dana.
00:48
At first, New York City was about museums
U početku, Njujork se vrteo oko muzeja
00:51
and parks
i parkova
00:52
and school and friends.
i škole i prijatelja.
00:54
Now it serves as a web
Sada služi kao mreža
00:57
that connects me with all the other people
koja me povezuje sa svim ostalim ljudima
00:59
who are organizing to save the planet.
koji se spremaju da spase planetu.
01:02
You know how it started for me?
Znaš kako je sve počelo?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Sa tatom i njegovom mudrošću.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Sve što si ga naučila, on je zatim naučio svet.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Sve njegove reči o odgovornosti koju imamo kao ljudi
01:16
to live in balance with nature
da živimo skladu u sa prirodom
01:18
were passed down to me.
su prenete na mene.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Primetila sam univerzalni rascep od naše planete
01:24
and remembered what you once told me:
i setila se šta si mi jednom rekla:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Ostavi sve bolje nego što si pronašla."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Znam da si pričala o prljavom posuđu,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
ali to se, naravno, odnosi i na planetu.
01:36
I didn't know what to do at first.
Nisam znala šta da radim u početku.
01:39
The world is so big,
Svet je toliko velik
01:40
and it has so many bad habits.
i ima toliko mnogo loših navika.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Nisam znala kako bi petnaestogodišnjakinja trebalo da promeni bilo šta,
01:47
but I had to try.
ali morala sam da pokušam.
01:49
To put this philosophy into practice,
Kako bih pretvorila ovu ideju u stvarnost,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
pridružila sam se ekološkoj sekciji u srednjoj školi.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Međutim, primetila sam da učenici pričaju o reciklaži
01:58
and watching movies about the ocean.
i gledaju filmove o okeanu.
02:00
It was a view of environmentalism
Bio je to ekološko stanovište
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
usmereno na neefikasan način klimatskog aktivizma,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
ono koje krivi potrošača za klimatsku krizu
02:11
and preaches that temperatures are going up
i propoveda da se temperature penju
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
jer smo zaboravili da ponesemo višekratnu torbu u prodavnicu.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Ti si me naučila da se briga o majci prirodi
02:20
is about every decision that we make as a collective.
sastoji od svake odluke koju zajedno donosimo.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Drago mi je što mogu da ti kažem, bako,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
da sam promenila mišljenje svima u toj sekciji.
02:30
Instead of talking about recycling,
Umesto razgovora o reciklaži,
02:32
we started to write letters to our politicians
počeli smo da pišemo pisma našim političarima
02:35
to ban soft plastic altogether.
da ukinu meku plastiku.
02:38
And then, the unexpected happened:
A onda, desilo se neočekivano:
02:41
we started striking from school.
počeli smo da štrajkujemo u školi.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Znam da si verovatno to videla na vestima
02:47
and maybe it's not that special anymore.
i da možda više nije toliko značajno.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Ali jedno vreme to je bila velika stvar, bako.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Zamisli decu koja ne idu u školu, da bi podstakli ljude da spase svet.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Video) Ljudi: Drugačiji svet je moguć! Mi smo nezaustavljivi!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
ŠB: Na prvom globalnom štrajku za klimatske promene,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
kojeg je sazvala Greta Tunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
600 učenika iz škole šetalo je sa mnom.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Tunberg je tinejdžerka koja je prva počela da štrajkuje za klimu.
03:14
Her boldness inspired me,
Njena odvažnost me je inspirisala
03:16
and I was shocked by the realization
i bila sam šokirana saznanjem
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
da mladi mogu da promene javno mišljenje o problemima u društvu.
03:24
The movement exploded.
Pokret je buknuo.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
Video: Ljudi: Prestanite!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
ŠB: I ja sam postala glavni organizator
03:28
for New York, the US and the world.
u Njujorku, SAD-u i svetu.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
(Video) ŠB: Šta želimo? Ljudi: Klimatsku pravdu!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
ŠB: Kad to želimo? Ljudi: Odmah!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
ŠB: Počela sam da pričam o klimatskoj pravdi i pravima staroseledaca
03:38
and intergenerational cooperation.
i međugeneracijskoj saradnji.
03:40
That was only the beginning, though.
To je, međutim, bio samo početak.
03:43
The busiest week of my life
Najaktivnija nedelja u mom životu
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
će zauvek biti nedelja 20. septembra 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Ja i moji prijatelji ubedili smo 300.000 ljudi da štrajkuju u Njujorku.
03:56
I wish you could have been there.
Volela bih da si bila tamo.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Šetali smo kroz Vol strit, zahtevajući klimatsku pravdu.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
(Video) Ljudi: Dosta je uglja, dosta je nafte, ostavite ugljenik u zemlji!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
ŠB: Taj isti mesec, otišla sam na konferenciju UN-a o klimi.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
Pričala sam na panelu sa Al Gorom.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Upoznala sam Džeja Inslija i Naomi Klajn i Bila Makibena
04:13
and the president of the United Nations.
i predsednicu Ujedinjenih nacija.
04:16
It was the most amazing week of my life,
Bila je to najbolja nedelja mog života,
04:19
because everyone I knew came together --
jer su se svi koje znam skupili zajedno -
04:22
all my teachers, all my classmates ...
svi moji profesori, svi moji prijatelji iz škole...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
Čak su neke od mojih omiljenih prodavnica štrajkovale za klimu.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Da si me pitala zašto sam sve to uradila,
04:33
my only answer would be,
moj jedini odgovor bi bio
04:35
"How could I not?"
"Zašto da ne?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
Prošlo je godinu dana otkako je sve započelo
04:41
and it gets a little tiring at times.
i ponekad je zamorno.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
Ali ako postoji jedna stvar koju si me naučila, to je upornost.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Sećam se da si tokom 30 godina svaki dan odlazila u Meksiko Siti
04:52
to get money for the family.
kako bi nabavila novac za porodicu.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
Znam da deka odlazi već 20 godina
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
da zaštiti svetu zemlju od velikih firmi koje žele da je preuzmu.
05:02
A year is nothing
Godina nije ništa
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
naspram nevolja kroz koje je naša porodica prošla.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
A ako naše nevolje čine svet boljim mestom,
05:10
they will make us better people.
one će nas učiniti boljim ljudima.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Bilo je teško, bako.
05:15
Out there in the world,
širom sveta
05:16
people expect us kids to know everything,
ljudi očekuju da mi deca znamo sve,
05:19
or at least they want us to.
ili bar to žele.
05:21
They ask questions and I give answers,
Oni postavljaju pitanja, a ja dajem odgovore,
05:24
as if I really knew how the world works.
kao da stvarno znam kako svet funkcioniše.
05:26
They want hope, and we give it.
Oni traže nadu, a mi je pružamo.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Organizovala sam, pisala, govorila i čitala o klimi i politici
05:35
almost every day for the past year.
skoro svaki dan tokom prošle godine.
05:39
And I'm just a little worried
Pomalo sam zabrinuta
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
da neću moći da učinim dovoljno, bako.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
Za mene, imati 18 godina i pokušavati da spaseš svet
05:48
means being a climate activist.
znači biti aktivista za klimu.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Pre je to možda značilo učiti za doktora
05:53
or a politician or a researcher.
ili političara ili naučnika.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
Ali ja ne mogu da čekam da odrastem kako bi postala neko od njih.
05:59
The planet is suffering,
Planeta pati,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
a mi više nemamo vremena napretek.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
Spasavati svet kao tinejdžerka znači biti dobar govornik,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
razumeti nauku koja stoji iza klimatske krize,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
imati jedinstvenu perspektivu o problemu kako bi se istakao
06:15
and forgetting about almost everything else.
i zaboraviti na skoro sve ostalo.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Ali ponekad, želim da mi je ponovo stalo do drugih stvari.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Želim da pevam i plešem i idem na gimnastiku.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Zaista mislim da, ako bi se svako od nas brinuo o Zemlji
06:30
as a practice,
iz navike,
06:31
as a culture,
iz kulture,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
niko od nas ne bi morao da bude aktivista za klimu non-stop.
06:37
When businesses turn sustainable,
Kada kompanije postanu održive,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
kada se elektromreža bude napajala obnovljivom energijom,
06:42
when the school curriculum teaches us
kada nas školski plan i program bude učio
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
da je briga o Zemlji deo čovečanstva,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
možda mogu da se vratim gimnastici.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Zar ne misliš tako, bako?
06:54
We can do this.
Mi to možemo.
06:56
All I'm trying to do with my work
Sve što pokušavam da postignem
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
je da pružim optimističan pogled na svet drugim ljudima.
07:01
But it's been a little hard.
Ali to je donekle teško.
07:03
There is greed,
Tu je pohlepa,
07:05
there's pride,
tu je ponos,
07:06
there's money,
tu je novac,
07:07
and there's materialism.
i tu je materijalizam.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Ljudi tako lako dopuštaju da im pričam,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
a tako teško da ih nešto naučim.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Želim da imaju samopouzdanja da uvek daju svoj maksimum.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Želim da imaju srca i hrabrosti
07:22
to love the world,
da vole svet,
07:24
just like you taught me.
baš kao što si me ti naučila.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Napisala sam ovo pismo da ti se zahvalim.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Hvala ti što si me podstakla da volim svet
07:31
since the moment I was born.
od trenutka kad sam se rodila.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Hvala ti što se veseliš svemu.
07:35
Thank you for teaching me
Hvala ti što si me naučila
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
da su nada i optimizam najmoćnija oružja koje posedujemo
07:41
to tackle any problem.
za rešavanje bilo kakvog problema.
07:43
I do this work because you showed me
Radim ovo jer si mi pokazala
07:46
that resilience, love and knowledge
da su upornost, ljubav i znanje
07:48
are enough to make a difference.
dovoljni da se napravi promena.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Želim da se vratim u Meksiko i posetim te.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Želim da ti pokažem slike stvari koje sam uradila.
07:57
I want to show you the climate legislation
Želim da ti pokažem klimatske zakone
07:59
that we've been able to pass.
koje smo uspeli da sprovedemo.
08:01
I want to smell the flowers
Želim da mirišem cveće
08:02
and fight for climate justice alongside you.
i da se borim za klimatsku pravdu zajedno sa tobom.
08:06
Te quiero mucho.
Volim te puno.
08:07
I love you.
Volim te.
08:08
Xiye.
Šije.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
[Volim te puno. Šije.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.