Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

66,403 views ・ 2020-10-20

TED


لطفا برای پخش فیلم روی زیرنویس انگلیسی زیر دوبار کلیک کنید.

Translator: Mahmood Haeri Reviewer: Mohammad Javad NajafiRad
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
آبوالیتای عزیز،
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
می‌دانم که مدتي خانه نبودم.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
تو توي خونه دوست داشتني ما در مکزيک هستي،
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
و من اینجا در آمریکا،
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
و براي آينده مان مي‌جنگم
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
تو احتمالا در حال آب دادن به گل‌های رز،
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
مراقبت از هلو
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
و مطمئن هستی که لاک پشت‌هایت به خوبی تغذیه می‌شوند
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
این یکی از چیزهایی‌است که من را خیلی دلتنگ خانه می‌کند --
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
صرف وقت با گل‌ها در حالی‌که
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
تو داستان‌هایی در مورد کودکیت برای من تعریف می‌کنی.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
همان‌طور که می‌دانی، ما از سال ۲۰۱۵ در شهر نیویورک زندگی می‌کنیم.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
اما زندگی در طول یک سال گذشته خیلی تغییر کرده است.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
در ابتدا، نیویورک شهر موزه‌ها
00:51
and parks
14
51585
1198
و پارک‌ها بود
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
و مدرسه و دوستان.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
در حال حاضر مثل یک شبکه است
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
که من را به بقیه مردمی وصل می‌کند
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
که برای نجات کره زمین سازماندهی شده‌اند.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
تو می‌دانی که برای من چه گونه شروع شد؟
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
پدر وخردمندی وی بود.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
هرچیزی را که به او می‌آموختی، او به همه یاد می‌داد.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
تمام حرف‌های او در مورد مسئولیتی که ما به عنوان انسان
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
برای زندگی درتعادل با طبیعت داریم
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
به من منتقل شد.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
متوجه عدم توجه و قطع ارتباط همگانی با سیاره‌‌مان شدم
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
وچیزی را که یک بار به من گفته بودی بیاد آوردم:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
«همه چیز را بهتراز وقتی که پیدا کردی، رها کن»
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
مي‌دانم که داشتي در مورد ظرف‌ها صحبت می‌کردی،
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
اما این، به کل کره زمین هم قابل تعمیم است.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
من در ابتدا نمی‌دانستم که چه باید بکنم.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
دنیا خیلی بزرگ است.
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
و خیلی عادات بد دارد.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
نمی‌دانستم چگونه قراربود یک نوجوان ۱۵ ساله چیزی را تغییر دهد،
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
اما باید تلاش می‌کردم.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
برای عمل کردن به این فلسفه،
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
به باشگاه محیط زیست در دبیرستانم پیوستم.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
به هر حال، متوجه شدم که همکلاسی‌هایم در مورد بازیافت بحث می‌کردند
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
و تماشای فیلم‌هایی در مورد اقیانوس.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
این تصویری بود از محیط زیست گرایی
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
که به مخاطب روش‌های غیرموثر فعالیت برای محیط زیست را ارائه می‌داد،
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
نگاهی که مصرف کننده را مسئول بحران آب و هوایی می‌داند.
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
و نصیحت می‌کند که هوا در حال گرم شدن است
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
چون ازکیسه قابل استفاده مجدد در خرید استفاده نمی‌کنیم.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
تو به من آموختی که مراقبت از مادر زمين
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
درهرتصمیم گیری همگانی باید در نظر گرفته شود.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
ابواليتا، خوشحالم که به تو بگویم،
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
نظرهمه را توي باشگاه عوض کردم.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
به جای صحبت کردن در مورد بازیافت،
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
ما شروع به نوشتن نامه به سیاستمدارانمان کردیم
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
برای ممنوعیت کامل استفاده از پلاستیک نرم.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
و بعد، اتفاق غیرمنتظره‌ای افتاد:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
ما از مدرسه شروع به اعتصاب کردیم.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
مي‌دانم که احتمالا ً توي اخبار ديدی،
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
و شايد آنقدرها هم مسئله خيلي خاصی نباشد.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
اما در آن زمان، ابوالیتا، کار خیلی مهمی بود.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
تصور کن، بچه ها به مدرسه نمی‌روند، چون ما می‌خواهیم مردم دنیا را نجات دهند.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
(ویدئو) جمعیت: دنیایی دیگر ممکن است! ما غيرقابل توقفيم!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
شیه باتیستا: دراولین اعتصاب جهانی آب وهوا،
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
که توسط گرتا تانبرگ فراخوانده شد،
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
۶۰۰ تا از همکلاسی‌هایم با من در اعتصاب شرکت کردند.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
گرتا تانبرگ نوجوانی‌است که برای اولین بار اعتصاب به خاطر آب و هوا را شروع کرد.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
جسارت او الهام بخش من بود،
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
و من از این واقعیت شوکه شدم
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
که جوانان می‌توانند افکارعمومی را متوجه مسائل اجتماعی کنند.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
جنبش منفجر شد.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(ویدئو) جمعیت: خاموشش کنید!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
شیه باتیستا: و من یکی از سازمان دهندگان اصلی
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
درنیویورک، آمریکا و جهان شدم.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
(ویدئو) شیه باتیستا: چه می‌خواهیم؟ جمعیت: عدالت آب وهوایی!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
شیه باتیستا: کی می‌خواهیم؟ جمعیت: حالا!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
شیه باتیستا: من شروع کردم به صحبت در مورد عدالت آب و هوایی و حقوق بومیان
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
و همکاری بین نسلی.
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
این، تنها، آغازراه بود.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
شلوغ ترین هفته زندگی من
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
برای همه عمرم، هفته ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ است.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
من و دوستانم۳۰۰,۰۰۰ نفرهمراه داريم که براي آب و هوا در نيويورک اعتصاب کنيم.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
اي کاش مي‌توانستي آنجا باشي
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
ما از وال‌استريت رد شديم و خواستار عدالت آب و هوایی شديم.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(ویدئو) جمعیت: نه زغال سنگ، نه دیگر نفت، کربن را در خاک نگه دار!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
شیه باتیستا: همان ماه به اجلاس آب و هوایی سازمان ملل رفتم.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
من در یک میز گرد با ال گور حرف زدم.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
من با جی اینسلی و نائومی کلاین و بیل مک کی بن
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
و رئیس سازمان ملل آشنا شدم.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
این شگفت انگیزترین هفته زندگی من بود،
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
چون هر کسی که می‌شناختم گرد هم آمدند--
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
همه معلمانم، همه همکلاسی‌هایم...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
و حتي بعضي از فروشگاه‌هاي مورد علاقه من هم با بستن فروشگاه به اعتصاب پیوستند.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
اگر از من پرسیده بودید که چرا این کارها را کردم،
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
تنها جوابم این بود که،
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
«چطور می‌توانستم انجام ندهم؟»
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
یک سال است که همه چیز برای من شروع شده است،
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
وگاهی اوقات کمی خسته می‌شوم.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
اما اگر یک مورد باشد که تو به من آموختی، آن تحمل و تاب آوری است.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
یادم نمی‌رود که تو برای ۳۰ سال هر روز به مکزيکوسيتي مي‌رفتي
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
تا براي خانواده پول بگيري .
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
و می‌دانم که ابوالیتو برای ۲۰ سال است که بیرون می‌رود
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
برای محافظت سرزمین‌ مقدس از اشغال توسط شرکت‌های بزرگ.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
یک سال چیزی نیست
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
در مقایسه با مبارزاتی که خانواده ما داشته اند.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
و اگر مبارزات ما دنیای بهتری بسازد،
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
از ما هم افراد بهتری خواهد ساخت.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
سختي‌هایی هم وجود داشته است، ابواليتا.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
اینجا خلاف معمول،
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
مردم انتظار دارند که ما بچه‌ها همه چیز را بدانیم،
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
يا لااقل آن را از ما مي‌خواهند.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
آنها سوالات را می‌پرسند و من پاسخ‌ها را می‌دهم،
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
انگار واقعا می‌دانستم دنیا برچه پایه‌ای می‌گردد.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
آنها اميد مي‌خواهند و ما به آنها می‌دهیم.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
در سال گذشته تقریبا هر روز درمورد آب و هوا و سیاست، به کار سازماندهی پرداخته‌،
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
مطلب خوانده، نوشته و صحبت کرده‌ام.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
و تنها دغدغه من این است
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
که قادر نباشم آن‌قدرکه لازم است کار کنم، ابواليتا.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
برای من، با داشتن ۱۸ سال عمر و تلاش برای نجات دنيا
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
یعنی یک فعال مسائل آب و هوایی بودن.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
قبلا، شايد معنی آن این بود که که درس بخوانم تا پزشک شوم
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
یا یک سیاست‌مدار یا پژوهش‌گر.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
ولي نمی‌توانم صبر کنم تا بزرگ شده و تبديل به يکي ازآنها شوم.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
سياره در حال رنج کشیدن است،
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
و ما زمان زیادی نداریم.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
نجات دادن دنیا به عنوان یک نوجوان يعني آگاهی و تسلط به صحبت کردن،
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
مطلع بودن و درک مسائل علمی مربوط به بحران آب و هوا،
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
طرح یک چشم انداز منحصر به فرد برای عمده کردن موضوع
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
و تقریبا فراموش کردن هر چیز دیگر.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
اما بعضي وقت‌ها، دلم می‌خواهد به چیزهای دیگر دوباره فکر کنم.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
ميخواهم بتوانم بخوانم، برقصم و ژیمناستیک کار کنم.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
من واقعا احساس می‌کنم که اگر همه ما از زمین مراقبت کنیم
06:30
as a practice,
127
390108
1310
به عنوان یک وظیفه مستمر،
06:31
as a culture,
128
391442
1802
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
هيچ کدام از ما مجبور نخواهیم بود یک فعال تمام وقت آب و هوا باشیم.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
وقتی کسب و کارها پایدار می‌شوند،
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
وقتی که توزیع برق براساس انرژی‌های تجدید پذیر صورت می‌گیرد،
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
وقتی برنامه درسی مدرسه به ما می‌آموزد
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
که مراقبت از زمین بخشی از انسانیت ماست،
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
شايد مجددا بتوانم ژیمناستیک کار کنم.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
تو اینطور فکر نمي‌کني ابواليتا؟
06:54
We can do this.
136
414966
1150
ما مي‌توانيم.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
تمام سعي من در انجام کارهایم
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
این است که به افراد دیگر نگاه خوش بینانه بدهم.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
اما کمی سخت بوده است.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
حرص و آز وجود دارد،
07:05
there's pride,
141
425071
1419
غرور وجود دارد،
07:06
there's money,
142
426514
1252
پول وجود دارد،
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
و مادی گرایی وجود دارد.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
مردم خیلی راحت به من اجازه می‌دهند تا با آنها حرف بزنم،
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
اما برای اینکه چیزی به آنها بیاموزم خیلی سخت می‌گیرند.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
ميخواهم اعتماد به نفس داشته باشند برای اینکه سعی خود را بکنند.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
ميخواهم آنها قلب و شجاعت این را داشته باشند
07:22
to love the world,
148
442824
1150
تا عاشق دنیا باشند،
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
درست همانگونه که به من ياد دادي.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
این نامه را نوشتم تا ازتو تشکر کنم.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
ممنونم که از من خواستی تا دنیا را دوست داشته باشم.
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
از لحظه‌اي که به دنيا آمدم.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
ممنونم که به همه چيز لبخند می‌زدي.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
ممنون که به من ياد دادي
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
که امید و خوش بینی قدرت‌مندترین ابزاری هستند که ما داریم
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
برای مقابله با هر مشکلی.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
من اين کار را مي‌کنم چون تو به من نشان دادي
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
که تاب آوری، عشق و دانش
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
برای ایجاد تحول کافی است.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
دلم مي‌خواهد به مکزيک برگردم و تو را ببینم.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
دلم مي‌خواهد عکس کارهایی را که انجام داده‌ام به تو نشان دهم.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
دلم ميخواهد لایحه‌ی شرایط اقلیمی را نشانت دهم
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
که ما باعث تصویب آن شدیم.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
مي‌خواهم بوي گل‌ها را حس کنم
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
ودر کنار تو برای عدالت آب و هوا مبارزه کنم.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
.Te quiero mucho
08:07
I love you.
167
487385
1166
دوستت دارم.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
شیه.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[دوستت دارم. شیه.]
درباره این وب سایت

این سایت ویدیوهای یوتیوب را به شما معرفی می کند که برای یادگیری زبان انگلیسی مفید هستند. دروس انگلیسی را خواهید دید که توسط معلمان درجه یک از سراسر جهان تدریس می شود. روی زیرنویس انگلیسی نمایش داده شده در هر صفحه ویدیو دوبار کلیک کنید تا ویدیو از آنجا پخش شود. زیرنویس‌ها با پخش ویدیو همگام می‌شوند. اگر نظر یا درخواستی دارید، لطفا با استفاده از این فرم تماس با ما تماس بگیرید.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7