Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

65,299 views ・ 2020-10-20

TED


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Trayana Hristova Reviewer: Darina Stoyanova
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Мила бабо,
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
Знам, че не съм си била в къщи от доста време.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Ти си в прекрасния ни дом в Мексико,
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
а аз съм тук, в Щатите,
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
борейки се за нашето бъдеще.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Ти сигурно поливаш розите,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
грижиш се за прасковите,
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
и се уверяваш, че костенурките са достатъчно нахранени.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
Това е едно от нещата, които най-много ми липсват за в къщи --
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
да прекарвам време със цветята,
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
докато ти ми разказваш истории от детството ти.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Както знаеш, живеем в град Ню Йорк от 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Но животът тотално се е променил през последната година.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
Първоначално, Ню Йорк беше основно музеи
00:51
and parks
14
51585
1198
и паркове
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
и училище и приятели.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Сега служи за мрежа,
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
която ме свързва с други хора,
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
които се организират да спасят планетата.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Знаеш ли как започна всичко за мен?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Беше татко и неговата мъдрост.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
всичко, на което си го научила, той е научил света.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Всички негови думи за отговорностите, които имаме като хора
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
да живеем в хармония с природата,
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
ми бяха предадени.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Забелязах универсалната липса на връзка с планетата ни
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
и си спомних какво ми беше казала веднъж:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Остави всичко по-добре отколкото си го намерила."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Знаех, че говориш за съдовете,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
но, разбира се, това се отнася и за планетата.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Не знаех какво да правя първоначално.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
Светът е толкова голям
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
и има прекалено много лоши навици.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Не знаех как едно 15-годишно момиче се очаква да промени нещо,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
но трябваше да опитам.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
За да приложа тази философия на практика
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
се присъединих към клуба за околна среда в моето училище.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Обаче забелязвах, че съучениците ми говореха за рециклиране
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
и гледаха филми за океана.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Беше гледна точка за околната среда,
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
която бе насочена към неефективни начини за активизъм, свързан с климата,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
такъв, който вини консуматора за климатичната криза
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
и проповядва, че температурите се повишават,
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
защото сме забравили да донесем торба за не-еднократна употреба в магазина.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Ти ме научи, че да се грижим за майката земя
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
се състои във всекидневни решения, които вземаме като колектив
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Радвам се да ти кажа, бабо,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
че промених мнението на всички в клуба.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
Вместо да говорим за рециклиране,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
започнахме да пишем писма до нашите политици
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
да забранят пластмасата като цяло.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
И тогава неочакваното се случи:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
започнахме да стачкуваме от училище.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
Знам, че сигурно си го виждала по новините
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
и вече не е специално.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Но в същото време беше изключително важно, бабо.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Представи си децата да не ходят на училище, защото искат да спасят планетата
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
(Видео) Тълпа: друг свят е възможен! Ние не можем да бъдем спрени!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Сие Бастида: За първия глобален климатичен удар,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
който бе свикан от Грета Тунберг,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
убедих 600 от съучениците ми да излязат с мен.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Грета Тунберг е тийнейджърка, която първа започна да е активист за климата.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
Нейният кураж ме вдъхнови
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
и бях шокирана от осъзнаването,
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
че можеш да обърнеш общото мнение за социални проблеми.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
Движението експлодира.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(Видео) Тълпа: Спрете го!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
СБ: И аз станах един от главните организатори
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
за Ню Йорк, Щатите и света.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
(Видео) СБ: Какво искаме? Тълпа: Климатична справедливост!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
СБ: Кога я искаме? Тълпа: Сега!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
СБ: започнах да говоря за климатичната справедливост
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
и правата на коренното население
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
и съвместната работа между поколенията. Това обаче беше само началото.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
Най-заетата седмица в живота ми
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
завинаги ще бъде седмицата на 20-ти септември 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Аз и приятелите ми убедихме 300000 души да протестират за климата в Ню Йорк.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
Щеше ми се да беше там.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Минахме през Уол Стрийт, искайки климатична справедливост.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(Видео): Тълпа: Без повече въглища, без повече петрол, дръжте ги в почвата.
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
СБ: Същият този месец oтидох в конвенцията на ООН по изменение на климата.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
Говорих на срещата с Ал Гор.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
Срещнах Джей Инсли и Наоми Клайн и Бил Маккибен
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
и президентът на Организацията на обединените нации
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
Беше най-уникалната седмица в живота ми,
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
защото всички, които познавам, се събраха заедно--
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
всички мои учители, всички съученици...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
И дори някои от любимите ми магазини затвориха, за да стачкуват за климата
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Ако ме беше попитала защо направих всичко това
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
единственият отговор би бил,
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
"Как можех да не го направя?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Мина повече от година откакто всичко започна
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
и понякога става доста изморително.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Но ако има едно нещо, на което си ме научила, то то е издръжливост.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Помня, че ходеше до Мексико Сити всеки ден в продължение на 30 години,
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
за да има пари за семейството.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
Също знам, че дядо ходи от вече 20 години,
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
за да защитава свещена земя от големи компании, които я искат.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Една година е нищо
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
в сравнение с трудностите, през които е минало семейството ни.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
И ако тези трудности направят света по-добро място,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
те ще ни направят и по-добри хора.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Имало е и други затруднения, бабо.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
Там навън
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
хората очакват да знаем всичко
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
или поне го изискват от нас.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Те задават въпроси, а аз давам отговори,
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
сякаш наистина разбирах как работи света.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Те искат надежда и ние им я даваме.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
аз съм организирала, писала, говорила и чела за климата и политиката
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
всеки ден през последната година.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
И съм леко разтревожена,
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
че няма да съм способна да направя достатъчно, бабо.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
За мен, да съм на 18 години и да се опитвам да спася света
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
означава да съм активист за климата.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Преди може би е означавало да уча, за да стана лекар
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
или политик или учен.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Но не мога да чакам да порасна и да стана всички тези неща.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
Планетата ни страда
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
и не можем да си позволим лукса да пилеем още време.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
Да спасяваш света като тийнейджър означава да си добър говорител,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
да разбираш науката зад кризата
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
и да допринасяш с уникална перспектива за този проблем, така че да изпъкне
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
и да забравиш за почти всичко друго.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
Но понякога ми се иска отново да ме е грижа и за други неща.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Искам отново да мога да пея и да и танцувам и да правя гимнастика.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Силно вярвам, че ако всеки един от нас се грижи за планетата
06:30
as a practice,
127
390108
1310
като практика,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
като култура,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
на никого няма да му се налага да е активист по цял ден.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Когато бизнесите станат устойчиви,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
когато eлектро-снабдителната мрежа започне да използва възобновима енергия,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
когато програмата в училище започне да ни учи,
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
че да се грижим за Земята е част от това да сме хора,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
може би тогава пак ще мога да правя гимнастика.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Не мислиш ли така, бабо?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Можем да го направим.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Всичко, което се опитвам да направя с работата си
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
е да дам оптимистична насока на другите хора.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Но е доста трудно.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Има алчност,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
има гордост,
07:06
there's money,
142
426514
1252
има пари,
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
и го има и материализмът.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
Хората го правят лесно за мен да им говоря,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
но го правят и трудно за мен да ги науча.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Искам да имат самочувствие винаги да дават най-доброто от себе си.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Искам да имат сърцето и куража
07:22
to love the world,
148
442824
1150
да обичат света,
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
точно както ти научи мен.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Написах това писмо, за да ти благодаря.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Благодаря ти, че ме подкани да обичам света
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
от момента, в който се родих.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Благодаря ти, че се смееш на всичко.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Благодаря ти, че ме научи,
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
че надеждата и оптимизмът са най-силните ни оръжия,
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
с които да преодолеем всеки проблем.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Върша тази работа, защото ти ми показа,
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
че издръжливостта, любовта и знанието
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
са достатъчни, за да има разлика.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Искам да се върна в Мексико и да те посетя.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Искам да ти покажа снимки на нещата, които съм направила.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Искам да ти покажа закона за климата,
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
който успяхме да извоюваме.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Искам да помириша цветята
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
и да се боря за климатична справедливост заедно с теб.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Te quiero mucho.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Обичам те.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Сие
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[Te quiero mucho. Xiye.]
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7