Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views・2020-10-20

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Trayana Hristova Reviewer: Darina Stoyanova
00:13
Dear Abuelita,
Мила бабо,
00:15
I know I haven't been home for a while.
Знам, че не съм си била в къщи от доста време.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Ти си в прекрасния ни дом в Мексико,
00:19
and I'm here in the US,
а аз съм тук, в Щатите,
00:22
fighting for our future.
борейки се за нашето бъдеще.
00:23
You're probably watering the roses,
Ти сигурно поливаш розите,
00:26
taking care of the peaches
грижиш се за прасковите,
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
и се уверяваш, че костенурките са достатъчно нахранени.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
Това е едно от нещата, които най-много ми липсват за в къщи --
00:34
spending time with the flowers
да прекарвам време със цветята,
00:36
while you tell me stories about your childhood.
докато ти ми разказваш истории от детството ти.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Както знаеш, живеем в град Ню Йорк от 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
Но животът тотално се е променил през последната година.
00:48
At first, New York City was about museums
Първоначално, Ню Йорк беше основно музеи
00:51
and parks
и паркове
00:52
and school and friends.
и училище и приятели.
00:54
Now it serves as a web
Сега служи за мрежа,
00:57
that connects me with all the other people
която ме свързва с други хора,
00:59
who are organizing to save the planet.
които се организират да спасят планетата.
01:02
You know how it started for me?
Знаеш ли как започна всичко за мен?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Беше татко и неговата мъдрост.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
всичко, на което си го научила, той е научил света.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Всички негови думи за отговорностите, които имаме като хора
01:16
to live in balance with nature
да живеем в хармония с природата,
01:18
were passed down to me.
ми бяха предадени.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Забелязах универсалната липса на връзка с планетата ни
01:24
and remembered what you once told me:
и си спомних какво ми беше казала веднъж:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Остави всичко по-добре отколкото си го намерила."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Знаех, че говориш за съдовете,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
но, разбира се, това се отнася и за планетата.
01:36
I didn't know what to do at first.
Не знаех какво да правя първоначално.
01:39
The world is so big,
Светът е толкова голям
01:40
and it has so many bad habits.
и има прекалено много лоши навици.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Не знаех как едно 15-годишно момиче се очаква да промени нещо,
01:47
but I had to try.
но трябваше да опитам.
01:49
To put this philosophy into practice,
За да приложа тази философия на практика
01:51
I joined the environmental club at my high school.
се присъединих към клуба за околна среда в моето училище.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Обаче забелязвах, че съучениците ми говореха за рециклиране
01:58
and watching movies about the ocean.
и гледаха филми за океана.
02:00
It was a view of environmentalism
Беше гледна точка за околната среда,
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
която бе насочена към неефективни начини за активизъм, свързан с климата,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
такъв, който вини консуматора за климатичната криза
02:11
and preaches that temperatures are going up
и проповядва, че температурите се повишават,
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
защото сме забравили да донесем торба за не-еднократна употреба в магазина.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Ти ме научи, че да се грижим за майката земя
02:20
is about every decision that we make as a collective.
се състои във всекидневни решения, които вземаме като колектив
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Радвам се да ти кажа, бабо,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
че промених мнението на всички в клуба.
02:30
Instead of talking about recycling,
Вместо да говорим за рециклиране,
02:32
we started to write letters to our politicians
започнахме да пишем писма до нашите политици
02:35
to ban soft plastic altogether.
да забранят пластмасата като цяло.
02:38
And then, the unexpected happened:
И тогава неочакваното се случи:
02:41
we started striking from school.
започнахме да стачкуваме от училище.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Знам, че сигурно си го виждала по новините
02:47
and maybe it's not that special anymore.
и вече не е специално.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Но в същото време беше изключително важно, бабо.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Представи си децата да не ходят на училище, защото искат да спасят планетата
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Видео) Тълпа: друг свят е възможен! Ние не можем да бъдем спрени!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
Сие Бастида: За първия глобален климатичен удар,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
който бе свикан от Грета Тунберг,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
убедих 600 от съучениците ми да излязат с мен.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Грета Тунберг е тийнейджърка, която първа започна да е активист за климата.
03:14
Her boldness inspired me,
Нейният кураж ме вдъхнови
03:16
and I was shocked by the realization
и бях шокирана от осъзнаването,
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
че можеш да обърнеш общото мнение за социални проблеми.
03:24
The movement exploded.
Движението експлодира.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
(Видео) Тълпа: Спрете го!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
СБ: И аз станах един от главните организатори
03:28
for New York, the US and the world.
за Ню Йорк, Щатите и света.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
(Видео) СБ: Какво искаме? Тълпа: Климатична справедливост!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
СБ: Кога я искаме? Тълпа: Сега!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
СБ: започнах да говоря за климатичната справедливост
03:38
and intergenerational cooperation.
и правата на коренното население
03:40
That was only the beginning, though.
и съвместната работа между поколенията. Това обаче беше само началото.
03:43
The busiest week of my life
Най-заетата седмица в живота ми
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
завинаги ще бъде седмицата на 20-ти септември 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Аз и приятелите ми убедихме 300000 души да протестират за климата в Ню Йорк.
03:56
I wish you could have been there.
Щеше ми се да беше там.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Минахме през Уол Стрийт, искайки климатична справедливост.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
(Видео): Тълпа: Без повече въглища, без повече петрол, дръжте ги в почвата.
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
СБ: Същият този месец oтидох в конвенцията на ООН по изменение на климата.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
Говорих на срещата с Ал Гор.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Срещнах Джей Инсли и Наоми Клайн и Бил Маккибен
04:13
and the president of the United Nations.
и президентът на Организацията на обединените нации
04:16
It was the most amazing week of my life,
Беше най-уникалната седмица в живота ми,
04:19
because everyone I knew came together --
защото всички, които познавам, се събраха заедно--
04:22
all my teachers, all my classmates ...
всички мои учители, всички съученици...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
И дори някои от любимите ми магазини затвориха, за да стачкуват за климата
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Ако ме беше попитала защо направих всичко това
04:33
my only answer would be,
единственият отговор би бил,
04:35
"How could I not?"
"Как можех да не го направя?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
Мина повече от година откакто всичко започна
04:41
and it gets a little tiring at times.
и понякога става доста изморително.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
Но ако има едно нещо, на което си ме научила, то то е издръжливост.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Помня, че ходеше до Мексико Сити всеки ден в продължение на 30 години,
04:52
to get money for the family.
за да има пари за семейството.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
Също знам, че дядо ходи от вече 20 години,
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
за да защитава свещена земя от големи компании, които я искат.
05:02
A year is nothing
Една година е нищо
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
в сравнение с трудностите, през които е минало семейството ни.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
И ако тези трудности направят света по-добро място,
05:10
they will make us better people.
те ще ни направят и по-добри хора.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Имало е и други затруднения, бабо.
05:15
Out there in the world,
Там навън
05:16
people expect us kids to know everything,
хората очакват да знаем всичко
05:19
or at least they want us to.
или поне го изискват от нас.
05:21
They ask questions and I give answers,
Те задават въпроси, а аз давам отговори,
05:24
as if I really knew how the world works.
сякаш наистина разбирах как работи света.
05:26
They want hope, and we give it.
Те искат надежда и ние им я даваме.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
аз съм организирала, писала, говорила и чела за климата и политиката
05:35
almost every day for the past year.
всеки ден през последната година.
05:39
And I'm just a little worried
И съм леко разтревожена,
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
че няма да съм способна да направя достатъчно, бабо.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
За мен, да съм на 18 години и да се опитвам да спася света
05:48
means being a climate activist.
означава да съм активист за климата.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Преди може би е означавало да уча, за да стана лекар
05:53
or a politician or a researcher.
или политик или учен.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
Но не мога да чакам да порасна и да стана всички тези неща.
05:59
The planet is suffering,
Планетата ни страда
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
и не можем да си позволим лукса да пилеем още време.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
Да спасяваш света като тийнейджър означава да си добър говорител,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
да разбираш науката зад кризата
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
и да допринасяш с уникална перспектива за този проблем, така че да изпъкне
06:15
and forgetting about almost everything else.
и да забравиш за почти всичко друго.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Но понякога ми се иска отново да ме е грижа и за други неща.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Искам отново да мога да пея и да и танцувам и да правя гимнастика.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Силно вярвам, че ако всеки един от нас се грижи за планетата
06:30
as a practice,
като практика,
06:31
as a culture,
като култура,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
на никого няма да му се налага да е активист по цял ден.
06:37
When businesses turn sustainable,
Когато бизнесите станат устойчиви,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
когато eлектро-снабдителната мрежа започне да използва възобновима енергия,
06:42
when the school curriculum teaches us
когато програмата в училище започне да ни учи,
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
че да се грижим за Земята е част от това да сме хора,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
може би тогава пак ще мога да правя гимнастика.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Не мислиш ли така, бабо?
06:54
We can do this.
Можем да го направим.
06:56
All I'm trying to do with my work
Всичко, което се опитвам да направя с работата си
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
е да дам оптимистична насока на другите хора.
07:01
But it's been a little hard.
Но е доста трудно.
07:03
There is greed,
Има алчност,
07:05
there's pride,
има гордост,
07:06
there's money,
има пари,
07:07
and there's materialism.
и го има и материализмът.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Хората го правят лесно за мен да им говоря,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
но го правят и трудно за мен да ги науча.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Искам да имат самочувствие винаги да дават най-доброто от себе си.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Искам да имат сърцето и куража
07:22
to love the world,
да обичат света,
07:24
just like you taught me.
точно както ти научи мен.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Написах това писмо, за да ти благодаря.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Благодаря ти, че ме подкани да обичам света
07:31
since the moment I was born.
от момента, в който се родих.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Благодаря ти, че се смееш на всичко.
07:35
Thank you for teaching me
Благодаря ти, че ме научи,
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
че надеждата и оптимизмът са най-силните ни оръжия,
07:41
to tackle any problem.
с които да преодолеем всеки проблем.
07:43
I do this work because you showed me
Върша тази работа, защото ти ми показа,
07:46
that resilience, love and knowledge
че издръжливостта, любовта и знанието
07:48
are enough to make a difference.
са достатъчни, за да има разлика.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Искам да се върна в Мексико и да те посетя.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Искам да ти покажа снимки на нещата, които съм направила.
07:57
I want to show you the climate legislation
Искам да ти покажа закона за климата,
07:59
that we've been able to pass.
който успяхме да извоюваме.
08:01
I want to smell the flowers
Искам да помириша цветята
08:02
and fight for climate justice alongside you.
и да се боря за климатична справедливост заедно с теб.
08:06
Te quiero mucho.
Te quiero mucho.
08:07
I love you.
Обичам те.
08:08
Xiye.
Сие
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
[Te quiero mucho. Xiye.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.