Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

65,299 views ・ 2020-10-20

TED


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Simone Otter Nagekeken door: Peter Van de Ven
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Lieve Abuelita,
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
ik weet dat ik al even niet thuis ben geweest.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Jij bent in ons prachtige huis in Mexico
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
en ik ben hier, in de VS,
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
aan het vechten voor onze toekomst.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Jij bent waarschijnlijk de rozen water aan het geven,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
de perziken aan het verzorgen
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
en je zorgt ervoor dat de schildpadden genoeg eten hebben.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
Dat is een van de dingen die ik het meest mis aan thuis --
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
tijd doorbrengen met de bloemen
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
terwijl jij me verhalen vertelt over je jeugd.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Zoals je weet, wonen we in New York sinds 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Maar het leven is compleet veranderd in het afgelopen jaar.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
In het begin ging New York om musea
00:51
and parks
14
51585
1198
en parken
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
en school en vrienden.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Nu is het een web
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
dat me verbindt met alle andere mensen
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
die zich inzetten om de planeet te redden.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Weet je hoe het begon voor mij?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Het was papa en zijn wijsheid.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Hij nam alles dat jij hem leerde, en leerde het aan de wereld.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Al zijn woorden over de plicht die wij als mensen hebben
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
om in balans te leven met de natuur
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
zijn aan mij doorgegeven.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Ik zag de universele kloof tussen ons en de planeet
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
en herinnerde me wat jij mij eens vertelde:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Laat alles beter achter dan hoe je het vond."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Ik weet dat je de afwas bedoelde,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
maar natuurlijk gaat dat ook op voor de planeet.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Ik wist eerst niet wat ik moest doen.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
De wereld is zo groot
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
en er zijn zoveel slechte gewoontes.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Ik wist niet hoe een 15-jarige voor verandering zou moeten zorgen,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
maar ik moest het proberen.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
Om deze filosofie in de praktijk te brengen
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
werd ik lid van de milieuclub op mijn middelbare school.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Maar ik merkte dat mijn klasgenoten praatten over recyclen
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
en films keken over de oceaan.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Het was een opvatting van milieuactivisme
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
die zo gericht was op een ineffectieve manier van klimaatactivisme,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
die de consument de schuld geeft van de klimaatcrisis,
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
en volhoudt dat de temperaturen stijgen
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
omdat wij vergeten een herbruikbare tas mee te nemen naar de winkel.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Jij hebt me geleerd dat zorgen voor Moeder Aarde
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
te maken heeft met elke beslissing die wij gezamenlijk nemen.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Ik ben blij te kunnen zeggen, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
dat ik iedereen in de club van gedachten heb doen veranderen.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
In plaats van praten over recyclen,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
begonnen we brieven te schrijven aan politici,
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
om zacht plastic volledig te verbieden.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
En toen gebeurde het onverwachte:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
we begonnen een staking op school.
Ik weet dat je het waarschijnlijk op het nieuws gezien hebt
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
en misschien is het niet meer zo bijzonder.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Maar het was toen echt uitzonderlijk, Abuelita.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Stel je voor dat kinderen niet naar school gaan,
omdat we willen dat mensen de wereld redden.
Menigte: Een betere wereld is mogelijk! Wij zijn niet te stoppen!
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Xiye Bastida: Tijdens de eerste wereldwijde klimaatstaking,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
die door Greta Thunberg was ingezet,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
kreeg ik 600 klasgenoten zover om met mij naar buiten te gaan.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg is een tiener die als eerste begon met klimaatstakingen.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
Haar lef inspireerde me
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
en ik was geschokt door het besef
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
dat de jeugd de publieke opinie over sociale problemen kon veranderen.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
De beweging explodeerde.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
En ik werd een van de belangrijkste initiatiefnemers,
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
voor New York, de VS en de wereld.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
Ik begon me uit te spreken over klimaatgerechtigheid en mensenrechten
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
en samenwerking tussen generaties.
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
Maar dat was nog maar het begin.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
De drukste week van mijn leven
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
zal altijd de week van 20 september 2019 zijn.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Mijn vrienden en ik kregen 300.000 mensen zover
om actie te voeren in New York.
Ik wou dat je erbij had kunnen zijn.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
We liepen over Wall Street en eisten klimaatgerechtigheid.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
Diezelfde maand ging ik naar de klimaattop van de Verenigde Naties.
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
Ik sprak in een panel samen met Al Gore.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
Ik ontmoette Jay Inslee, Naomi Klein en Bill McKibben,
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
en de voorzitter van de Verenigde Naties.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
Het was de geweldigste week van mijn leven,
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
omdat iedereen die ik kende samenkwam --
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
al mijn leraren, al mijn klasgenoten ...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
en zelfs enkele van mijn favoriete winkels sloten hun deuren om actie te voeren.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Als je me zou vragen waarom ik dat allemaal deed,
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
dan zou mijn enige antwoord zijn:
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
"Hoe kan ik het niet doen?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Er is nu een jaar voorbij sinds het allemaal begon voor mij,
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
en het kan soms wat vermoeiend zijn.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Maar als er één ding is dat jij me geleerd hebt,
dan is het veerkracht.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Ik weet nog dat je naar Mexico Stad ging, elke dag, 30 jaar lang,
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
om geld te verdienen voor de familie.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
En ik weet dat Abuelito 20 jaar lang op pad is geweest
om heilig land te beschermen
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
tegen grote bedrijven die het wilden innemen.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Een jaar is niets
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
vergeleken met de strijd die onze familie heeft doorstaan.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
En als onze strijd de wereld een betere plek maakt,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
dan maakt het van ons betere mensen.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Er zijn wat moeilijkheden geweest, Abuelita.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
In de buitenwereld
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
verwachten mensen dat wij kinderen alles weten,
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
of dat willen ze tenminste.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Ze stellen vragen en ik geef antwoord
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
alsof ik echt wist hoe de wereld in elkaar zit.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Ze willen hoop en wij geven het.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Ik heb het afgelopen jaar bijna iedere dag georganiseerd, geschreven, gesproken
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
en gelezen over het klimaat en beleid.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
En ik maak me een beetje zorgen
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
dat ik niet genoeg kan doen, Abuelita.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
Voor mij, als 18-jarige de wereld proberen te redden,
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
betekent dat ik een klimaatactivist ben.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Eerder betekende het misschien studeren om dokter te worden,
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
of een politicus of onderzoeker.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Maar ik kan niet wachten met opgroeien en een van die dingen worden.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
De planeet lijdt
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
en tijd is een luxe die we niet meer hebben.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
Als tiener de wereld redden betekent goed zijn met woorden,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
de wetenschap achter de klimaatcrisis begrijpen,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
een uniek perspectief op het probleem inbrengen om op te vallen,
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
en bijna al het andere vergeten.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
Maar soms zou ik me ook weer met andere dingen bezig willen houden.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Ik wil kunnen zingen en dansen en gymnastiek kunnen doen.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Ik geloof echt dat als wij allemaal voor de aarde zorgen,
06:30
as a practice,
127
390108
1310
uit gewoonte,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
als cultuur,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
dan zou niemand full-time klimaatactivist hoeven zijn.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Als bedrijven duurzaam worden,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
het energienet op groene energie loopt,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
en als scholen ons leren
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
dat voor de aarde zorgen onderdeel is van onze menselijkheid,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
dan kan ik misschien weer gymnastiek doen.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Denk je niet, Abuelita?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
We kunnen dit.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Het enige dat ik probeer te bereiken,
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
is andere mensen deze positieve instelling geven.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Maar het is wel wat moeilijk geweest.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Er is hebzucht,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
er is trots,
07:06
there's money,
142
426514
1252
er is geld,
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
en er is materialisme.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
Mensen maken het zo gemakkelijk voor mij om met ze te praten,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
maar ze maken het zo moeilijk voor me om ze iets te leren.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Ik wil dat ze het vertrouwen hebben om altijd hun best te doen.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Ik wil dat ze het hart en de moed hebben
07:22
to love the world,
148
442824
1150
om van de wereld te houden,
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
zoals jij me geleerd hebt.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Ik heb deze brief geschreven om je te bedanken.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Bedankt dat je me vroeg om van de wereld houden,
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
vanaf het moment dat ik geboren was.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Bedankt dat je om alles lacht.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Bedankt dat je me hebt geleerd
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
dat hoop en optimisme de sterkste middelen zijn die we hebben
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
om welk probleem dan ook aan te pakken.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Ik doe dit werk omdat jij me hebt laten zien
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
dat doorzettingsvermogen, liefde en kennis
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
genoeg zijn om een verschil te maken.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Ik wil terug naar Mexico om je te bezoeken.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Ik wil je de foto's laten zien van de dingen die ik gedaan heb.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Ik wil je de klimaatwetgeving laten zien
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
die door ons is aangenomen.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Ik wil de bloemen ruiken,
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
en vechten voor klimaatgerechtigheid,
samen met jou.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Te quiero mucho.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Ik houd van je.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[Te quiero mucho. Xiye.]
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7