Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,862 views・2020-10-20

TED


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Emma Toft Reviewer: Jesper Mougaard
00:13
Dear Abuelita,
Kære Abuelita,
Jeg ved at jeg ikke har været hjemme i et stykke tid.
00:15
I know I haven't been home for a while.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Du er i vores dejlige hjem i Mexico,
00:19
and I'm here in the US,
og jeg er her i USA,
00:22
fighting for our future.
og kæmper for vores fremtid.
00:23
You're probably watering the roses,
Du vander formentlig roserne,
00:26
taking care of the peaches
tager dig af fersknerne
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
og sikrer dig at skilpadderne er fodret.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
Det er en af de ting jeg savner mest ved vores hjem --
00:34
spending time with the flowers
at bruge tid med blomsterne
00:36
while you tell me stories about your childhood.
mens du fortæller mig historier om din barndom.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Som du ved, har vi boet i New York City siden 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
Men livet har fuldstændig ændret sig over det sidste år.
00:48
At first, New York City was about museums
Først handlede New York om museer
00:51
and parks
og parker
00:52
and school and friends.
og skolen og venner.
00:54
Now it serves as a web
Nu er det et net
00:57
that connects me with all the other people
som forbinder mig med alle andre mennesker
00:59
who are organizing to save the planet.
som organiserer sig for at redde planeten.
01:02
You know how it started for me?
Ved du hvordan det begyndte for mig?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Det var far og hans visdom.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Alt du havde lært ham, gik han ud og lærte verden.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Alle hans ord om det ansvar vi har som mennesker
01:16
to live in balance with nature
til at leve i balance med naturen
01:18
were passed down to me.
blev nedarvet til mig.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Jeg bemærkede den universelle frakobling til vores planet
01:24
and remembered what you once told me:
og det minded mig om hvad du engang fortalte mig:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Efterlad alt du finder bedre end du fandt det."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Jeg vidste at du mente opvasken,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
men selvfølgelig kan det også gælde planeten.
01:36
I didn't know what to do at first.
Jeg vidste ikke først hvad jeg skulle gøre.
01:39
The world is so big,
Verden er så stor,
01:40
and it has so many bad habits.
og den har så mange dårlige vaner.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Jeg vidste ikke hvordan en 15 årig kunne ændre noget,
01:47
but I had to try.
men jeg blev nødt til at prøve.
01:49
To put this philosophy into practice,
For at afprøve denne filosofi,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
meldte jeg mig ind i min skole's miljø klub.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Men, jeg opdagede at min klassekammerater snakkede om genbrug
01:58
and watching movies about the ocean.
og så film om havet.
02:00
It was a view of environmentalism
Det var et syn på miløjisme
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
som tog hensyn til en ineffketiv retning af klima aktivisme,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
en som bebrejder forbrugeren for klima krisen
02:11
and preaches that temperatures are going up
og prædiker at temperaturen stiger
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
fordi vi glemte at medbringe en genbrugelig pose til butikken.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Du lærte mig at tage mig af Moder Jord
02:20
is about every decision that we make as a collective.
handler om alle beslutningerne vi træffer som et kollektiv.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Jeg er glad for at fortælle dig, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
at jeg ændrede alle's meninger i den klub.
02:30
Instead of talking about recycling,
I stedet for at tale om genbrug,
02:32
we started to write letters to our politicians
begyndte vi at skrive breve til vores politikere
02:35
to ban soft plastic altogether.
om at forbyde al blød plast.
02:38
And then, the unexpected happened:
Og så, det uventede skete:
02:41
we started striking from school.
Vi begyndte at strejke fra skolen.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Jeg ved du nok har set det i nyhederne,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
og måske er det ikke specielt mere.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Men på det tidspunkt var det en stor ting, Abuelita.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Forstil dig at børn ikke går i skole fordi vi vil have folk til at redde verden.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Video) Folk: En anden verden er mulig! Vi er ustoppelige!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
Xiye Bastida: Til den første globale klima strejke,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
som var arrangeret af Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
fik jeg 600 af mine klassekammerater til at gå med mig.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Thunberg er en teenager som først begyndte at strejke for klimaet.
03:14
Her boldness inspired me,
Hendes mod inspirerede mig,
03:16
and I was shocked by the realization
og jeg var chokeret over realiseringen
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
at ungdommen kunne vende offentlig meninger om sociale problemer.
03:24
The movement exploded.
Bevægelsen eksploderede.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
(Video) Folk: Luk det ned!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
XB: Og jeg blev en af hoved arrangørerne
03:28
for New York, the US and the world.
for New York, USA og verden.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
(Video) XB: Hvad vil vi ha'? Folk: Klima retfærdighed!
XB: Hvornår vil vi ha' det? Folk: Nu!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
XB: Jeg begyndte at tale om klima retfærdighed og indfødte's rettigheder
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
03:38
and intergenerational cooperation.
og generationssamarbejde.
03:40
That was only the beginning, though.
Det var dog kun begyndelsen.
03:43
The busiest week of my life
Den travleste uge i mit liv
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
vil for altid være ugen af den 20. September 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Nogle venner og jeg fik 300.000 mennesker til at strejke for klimaet i New York.
Jeg ville ønkse du kunne have været der.
03:56
I wish you could have been there.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Vi gik gennem Wall Street og krævede klima retfærdighed.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
(Video) Folk: Ikke mere kul, ikke mere olie, hold kulstoffet i jorden!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
XB: Den samme måned, tog jeg til FN's Klima Topmøde.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
Jeg talte på et panel med Al Gore.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Jeg mødte Jay Inslee og Naomi Klein og Bill McKibben
04:13
and the president of the United Nations.
og præsidenten for FN.
04:16
It was the most amazing week of my life,
Det var den mest fantastiske uge i mit liv,
04:19
because everyone I knew came together --
fordi alle jeg kendte kom sammen --
04:22
all my teachers, all my classmates ...
alle mine lærerer, alle mine klassekammerater ...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
Og selv nogle af mine yndlings butikker lukkede ned for klimastrejken.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Hvis du havde spurgt mig hvorfor jeg gjorde alt dette,
04:33
my only answer would be,
mit eneste svar ville være,
04:35
"How could I not?"
"Hvordan kunne jeg ikke?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
Det er et år siden det hele startede for mig,
04:41
and it gets a little tiring at times.
og det er lidt trættende til tider.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
Men hvis der er en ting du har lært mig, er det vedholdenhed.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Jeg kan huske at du tog til Mexico City hver dag i 30 år
04:52
to get money for the family.
for at få penge til familien.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
Og jeg var at Abuelita har taget ud i 20 år
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
for at beskytte land fra store selskaber som vil tage det.
05:02
A year is nothing
Et år er ingenting
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
sammenlignet med det kampe vores familie har været igennem.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
Og hvis vores kampe gør verden til et bedre sted,
05:10
they will make us better people.
vil de gøre os til bedre mennesker.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Der har været nogle modgange, Abuelita.
05:15
Out there in the world,
Ude i verden,
05:16
people expect us kids to know everything,
forventer folk at os børn ved alt,
05:19
or at least they want us to.
eller ihvertfald ønsker de det.
05:21
They ask questions and I give answers,
De stiller spørgsmål og jeg svarer,
05:24
as if I really knew how the world works.
som hvis jeg virkelig vidste hvordan verden fungerede.
05:26
They want hope, and we give it.
De vil have håb, og vi giver det.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Jeg har arrangeret, skrevet, talt og læst om klima og politik
05:35
almost every day for the past year.
næsten hver dag i det sidste år.
05:39
And I'm just a little worried
Og jeg er bare lidt bekymret om
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
jeg ikke vil kunne gøre nok, Abuelita.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
For mig, at være 18 år og prøve at redde verden
05:48
means being a climate activist.
er at være en klimaaktivist.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Før, betød det måske at læse til doktor
05:53
or a politician or a researcher.
eller politiker eller forsker.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
Men jeg kan ikke vente på at vokse op og blive en af de ting.
05:59
The planet is suffering,
Planeten lider,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
og vi har ikke tidens luksus mere.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
At redde verden som teenager betyder at være god med ord,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
forstå videnskaben bag klima krisen,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
bringe et unikt perspektiv ind i problemet for at skille sig ud
06:15
and forgetting about almost everything else.
og glemme om næsten alt andet.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Men engang imellem, vil jeg gerne tænke over andre ting igen.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Jeg vil gerne synge og danse og lave gymnastik.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Jeg føler virkelig at hvis vi alle tog os af Jorden
06:30
as a practice,
som en skik,
06:31
as a culture,
som en kultur,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
ville ingen af os behøve at være fuldtids klimaaktivister.
06:37
When businesses turn sustainable,
Når forretninger bliver bæredygtige,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
når elnettet løber på vedvarende energi,
06:42
when the school curriculum teaches us
når skolens læseplan lærer os
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
at tage os af Jorden er en del af vores medmenneskelighed,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
kan jeg måske gå til gymnastik igen.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Tror du ikke, Abuelita?
06:54
We can do this.
Vi kan gøre det her.
06:56
All I'm trying to do with my work
Alt jeg prøver at opnå med mit arbejde
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
er at give en optimistisk tankegang til andre mennesker.
07:01
But it's been a little hard.
Men det er en smule hårdt.
07:03
There is greed,
Der er grådighed,
07:05
there's pride,
der er stolthed,
07:06
there's money,
der er penge,
07:07
and there's materialism.
og der er materialisme.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Folk gør det så nemt for mig at tale med dem,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
men de gør det så svært for mig at lære dem det.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Jeg vil give dem selvtilliden til altid at gøre deres bedste.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Jeg vil give dem glæden og modet
07:22
to love the world,
til at elske verdenen,
07:24
just like you taught me.
ligesom du har lært mig.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Jeg skrev dette brev for at takke dig.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Tak for at du inviterede mig til at elske verden
07:31
since the moment I was born.
siden det øjeblik jeg var født.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Tak for at grine af alting.
07:35
Thank you for teaching me
Tak for at lære mig
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
at håb og optimisme er de mest kraftfulde våben vi har
07:41
to tackle any problem.
til at håndtere alle problemer.
07:43
I do this work because you showed me
Jeg gør dette arbejde fordi du viste mig
07:46
that resilience, love and knowledge
at vedholdenhed, kærlighed og viden
07:48
are enough to make a difference.
er nok til at gøre en forskel.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Jeg vil gerne tilbage til Mexico og besøge dig.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Jeg vil gerne vise dig billederne af de ting jeg har gjort.
07:57
I want to show you the climate legislation
Jeg vil gerne vise dig den klima lovgivning
07:59
that we've been able to pass.
vi har fået godkendt.
08:01
I want to smell the flowers
Jeg vil gerne dufte til blomsterne
08:02
and fight for climate justice alongside you.
og kæmpe for klima retfærdighed ved din side.
08:06
Te quiero mucho.
Jeg elsker dig så meget.
08:07
I love you.
Jeg elsker dig.
08:08
Xiye.
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
[Jeg elsker dig så meget. Xiye]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.