Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,026 views

2020-10-20・ TED channel

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

60,026 views・2020-10-20

TED channel


Double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Renata V. Lektor: Zsófia Herczeg
00:13
Dear Abuelita,
Drága Nagyikám!
00:15
I know I haven't been home for a while.
Tudom, hogy rég voltam otthon.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Te ott vagy Mexikóban, a bájos kis házunkban,
00:19
and I'm here in the US,
én pedig itt az Egyesült Államokban
00:22
fighting for our future.
harcolok a jövőnkért.
00:23
You're probably watering the roses,
Valószínűleg öntözöd a rózsákat,
00:26
taking care of the peaches
gondozod a barackokat,
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
és figyelsz arra is, hogy a teknőseid jóllakjanak.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
Ez az egyik dolog, amit leginkább hiányolok otthonról:
00:34
spending time with the flowers
ott lenni a virágok közt,
00:36
while you tell me stories about your childhood.
miközben a gyerekkorodról mesélsz.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Ahogy te is tudod, 2015 óta élünk New Yorkban.
00:44
But life has completely changed over the past year.
De az élet teljesen megváltozott az elmúlt egy évben.
00:48
At first, New York City was about museums
Először New York a múzeumokról szólt
00:51
and parks
és a parkokról,
00:52
and school and friends.
az iskoláról és a barátokról.
00:54
Now it serves as a web
Most hálóként szolgál,
00:57
that connects me with all the other people
ami összeköt engem más emberekkel,
00:59
who are organizing to save the planet.
akik azért küzdenek, hogy megmentsék a bolygót.
01:02
You know how it started for me?
Tudod, hogy kezdődött ez számomra?
01:04
It was Dad and his wisdom.
Apu volt és a bölcsessége.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Mindent, amit tanítottál neki, továbbadott a világnak.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Rám is rám ragadt minden szava:
emberként felelősek vagyunk azért,
01:16
to live in balance with nature
hogy egyensúlyban éljünk a természettel.
01:18
were passed down to me.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Észrevettem az egyetemes szakadékot köztünk és a bolygónk között,
01:24
and remembered what you once told me:
és emlékeztem, hogy mit mondtál nekem egyszer:
01:26
"Leave everything better than you found it."
"Hagyj mindent jobb állapotban, mint ahogy megtaláltad."
01:30
I know you were talking about the dishes,
Tudom, hogy az edényekről beszéltél,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
de persze ez igaz a bolygónkra is.
01:36
I didn't know what to do at first.
Először nem tudtam, mit csináljak.
01:39
The world is so big,
A világ olyan nagy,
01:40
and it has so many bad habits.
és olyan sok rossz szokása van.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Nem tudtam, hogy egy 15 éves hogyan változtathatna meg akármit,
01:47
but I had to try.
de meg kellett próbálnom.
01:49
To put this philosophy into practice,
Hogy ezt a gyakorlatban is megvalósíthassam,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
csatlakoztam az iskolai környezetvédelmi klubhoz.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
De észrevettem, hogy az osztálytársaim az újrahasznosításról beszélnek,
01:58
and watching movies about the ocean.
és filmeket néznek az óceánról.
02:00
It was a view of environmentalism
Olyan környezetvédelmi szemlélet volt ez,
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
ami a klímaaktivizmus hatástalan módját emelte ki:
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
azt, ami a fogyasztót hibáztatja a klímaválság miatt,
02:11
and preaches that temperatures are going up
és arról prédikál, hogy azért emelkedik a hőmérséklet,
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
mert elfelejtettünk újrafelhasználható táskát hozni a boltba.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
Megtanítottál arra, hogy ahhoz, hogy törődjünk az Anyafölddel,
02:20
is about every decision that we make as a collective.
minden döntés fontos, amit együtt hozunk.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Örömmel mondhatom, Nagyikám,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
hogy mindenki gondolkodásmódját megváltoztattam a klubban.
02:30
Instead of talking about recycling,
Ahelyett, hogy az újrahasznosításról beszélnénk,
02:32
we started to write letters to our politicians
leveleket kezdtünk írni a politikusainknak,
02:35
to ban soft plastic altogether.
hogy tiltsák be végleg az egyszer használatos műanyagokat.
02:38
And then, the unexpected happened:
Aztán történt valami, amire nem számítottunk:
02:41
we started striking from school.
sztrájkoltunk az iskolatársaimmal.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Tudom, hogy valószínűleg láttad a hírekben,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
és talán ez már nem is olyan különleges.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
De akkoriban óriási dolognak számított, Nagyikám.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Képzeld el: a gyerekek azért nem mennek iskolába, hogy megmentsék a világot.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Video) Tömeg: Egy új világért! Megállíthatatlanok vagyunk!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
Xiye Bastida: Az első globális sztrájkon,
amelyet Greta Thunberg hívott össze,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
600 iskolatársammal együtt vonultunk.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Thunberg volt az első tinédzser, aki a klímáért sztrájkolt.
03:14
Her boldness inspired me,
A bátorsága inspirált,
03:16
and I was shocked by the realization
és megdöbbenten ébredtem rá, hogy a fiatalok
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
megváltoztathatják a társadalmi témákról alkotott közvéleményt.
03:24
The movement exploded.
A mozgalom kirobbant.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
(Videó) Tömeg: Állítsátok le!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
XB: És így lettem az egyik főszervező
03:28
for New York, the US and the world.
New Yorkért, az Egyesült Államokért és a világért.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
(Video) XB: Mit akarunk? Tömeg: Klímavédelmet!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
XB: Mikor akarjuk? Tömeg: Most!
XB: Elkezdtem felszólalni a klímavédelemért,
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
a bennszülöttek jogaiért és a generációk közötti együttműködésért.
03:38
and intergenerational cooperation.
03:40
That was only the beginning, though.
És ez csak a kezdet volt.
03:43
The busiest week of my life
Életem legmozgalmasabb hete mindörökké
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
2019. szeptember 20-i hete marad.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
A barátaim és én 300 000 emberrel sztrájkoltunk a klímáért New Yorkban.
03:56
I wish you could have been there.
Bárcsak te is ott lehettél volna!
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Végigsétáltunk a Wall Streeten klímavédelmet követelve.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
(Videó) Tömeg: Se olaj, se szén, a szén maradjon a földben!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
XB: Ebben a hónapban elmentem az Egyesült Nemzetek klímatalálkozójára.
Egy színpadon beszéltem Al Gore-ral.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
Megismertem Jay Inslee-t, Naomi Kleint, Bill McKibbent
04:13
and the president of the United Nations.
és az Egyesült Nemzetek elnökét.
04:16
It was the most amazing week of my life,
Életem legcsodálatosabb hete volt,
04:19
because everyone I knew came together --
mert mindenki, akit ismerek egybegyűlt:
04:22
all my teachers, all my classmates ...
a tanáraim, az osztálytársaim –
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
még a kedvenc üzleteim némelyike is bezárt tüntetésként.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Ha megkérdezted volna, miért tettem mindezt,
04:33
my only answer would be,
a válaszom csak az lenne:
04:35
"How could I not?"
Mi mást tehetnék?
04:37
It's been one year since it all started for me,
Egy év telt el, mióta mindez elkezdődött,
04:41
and it gets a little tiring at times.
és néha fárasztó tud lenni.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
De ha bármit is megtanultam tőled, az a kitartás.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Emlékszem, hogy 30 éven keresztül minden nap felmentél Mexikóvárosba,
04:52
to get money for the family.
hogy legyen elég pénze a családnak.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
És tudom, hogy nagypapa 20 éve azon dolgozik,
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
hogy megvédje a szent földet a nagy cégektől, akik el akarják venni.
05:02
A year is nothing
Egy év semmiség ahhoz képest,
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
amin a családunk keresztülment.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
És ha a mi küzdelmünk jobb hellyé varázsolja a világot,
05:10
they will make us better people.
akkor mi is jobb emberek leszünk.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Voltak megpróbáltatások, Nagyikám.
05:15
Out there in the world,
Kint a nagyvilágban,
05:16
people expect us kids to know everything,
az emberek elvárják, hogy mi, gyerekek mindent tudjunk.
05:19
or at least they want us to.
Vagy legalábbis ezt szeretnék.
05:21
They ask questions and I give answers,
Ők kérdeznek, én válaszolok,
05:24
as if I really knew how the world works.
mintha tényleg érteném a világot.
05:26
They want hope, and we give it.
Reményt akarnak, és mi megadjuk.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Szerveztem, írtam, beszéltem és olvastam a klímáról és a politikáról,
05:35
almost every day for the past year.
szinte minden nap az elmúlt év során.
05:39
And I'm just a little worried
És egy kicsit aggódom,
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
hogy nem leszek képes eleget tenni, Nagyikám.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
Számomra 18 évesnek lenni
és a világ megmentésén dolgozni azt jelenti, hogy klímaaktivista vagyok.
05:48
means being a climate activist.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Régen ezért az ember inkább orvosnak tanult,
05:53
or a politician or a researcher.
vagy politikusnak, vagy kutatónak.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
De nem várhatok arra, hogy felnőjek, és ezek valamelyike legyek.
05:59
The planet is suffering,
A bolygó szenved,
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
és nincs több vesztegetni való időnk.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
A világ megmentése kamaszként azt jelenti, hogy jól tudunk beszélni,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
hogy megértjük a klímaválság tudományos hátterét,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
egyedi rálátással tekintünk a problémára,
06:15
and forgetting about almost everything else.
és félreteszünk majdnem minden mást.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
De néha szeretnék újra más dolgokkal is foglalkozni.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Szeretnék énekelni, táncolni és tornázni.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Úgy gondolom, ha mindenki odafigyelne a Földre,
06:30
as a practice,
és ez a mindennapjaink,
06:31
as a culture,
a kultúránk része lenne,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
senkinek nem kellene főállású aktivistának lennie.
06:37
When businesses turn sustainable,
Ha a vállalkozások fenntarthatóak lesznek,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
ha az áramszolgáltatók megújuló energiát használnak,
06:42
when the school curriculum teaches us
ha az iskola arra tanít minket,
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
hogy a Föld gondozása az emberiség feladata,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
talán tornázhatok újra.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Nem gondolod, Nagyika?
06:54
We can do this.
Meg tudjuk csinálni.
06:56
All I'm trying to do with my work
Az egyetlen, amit el akarok érni az,
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
hogy az emberek optimistábban lássák a dolgokat.
07:01
But it's been a little hard.
De ez nem könnyű.
07:03
There is greed,
Kapzsiság van,
07:05
there's pride,
büszkeség,
07:06
there's money,
pénz
07:07
and there's materialism.
és anyagiasság.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Az emberekhez beszélni nagyon könnyű,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
de nagyon nehéz megtanítani őket bármire is.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Azt akarom, hogy bízzanak magukban, hogy mindig a legtöbbet nyújthassák.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Szeretném, ha lenne szívük és bátorságuk,
07:22
to love the world,
hogy szeressék a világot –
07:24
just like you taught me.
pont, ahogy te tanítottad nekem.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Ezt a levelet köszönetül írom.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Köszönöm, hogy születésem pillanatától kezdve arra biztattál,
07:31
since the moment I was born.
hogy szeressem a világot.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Köszönöm, hogy mindenen nevettél,
07:35
Thank you for teaching me
köszönöm, hogy megtanítottál,
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
hogy a remény és az optimizmus a leghatékonyabb fegyverek
07:41
to tackle any problem.
bármilyen probléma legyőzésére.
07:43
I do this work because you showed me
Azért csinálom mindezt, mert te megmutattad nekem,
07:46
that resilience, love and knowledge
hogy a kitartás, szeretet és tudás
07:48
are enough to make a difference.
elegendőek a változáshoz.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Vissza akarok menni Mexikóba, hogy meglátogathassalak.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Szeretném megmutatni a képeket mindenről, amit eddig tettem.
07:57
I want to show you the climate legislation
Szeretném megmutatni a klímatörvényt,
07:59
that we've been able to pass.
amit sikerült érvénybe léptetnünk.
08:01
I want to smell the flowers
Szeretném beszívni a virágok illatát,
08:02
and fight for climate justice alongside you.
és veled együtt harcolni a klímavédelemért.
08:06
Te quiero mucho.
(Spanyol) Nagyon szeretlek.
08:07
I love you.
Szeretlek.
08:08
Xiye.
Xyie.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
(Spanyol) [Nagyon szeretlek. Xyie.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.