Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

68,502 views ・ 2020-10-20

TED


Vă rugăm să faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză de mai jos pentru a reda videoclipul.

Traducător: Tirulinic Valentina Corector: Mirel-Gabriel Alexa
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Dragă Abuelita (n.t. bunicuță)
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
știu că nu am fost acasă o perioadă.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Tu ești în casa noastră dragă, în Mexic,
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
și eu sunt aici în SUA,
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
luptând pentru viitorul nostru.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Tu probabil că uzi trandafirii,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
ai grijă de piersici
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
și-ți hrănești bine țestoasele.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
Acesta e unul din lucrurile de care îmi e cel mai dor de casă,
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
să petrecem timpul cu florile
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
în timp ce tu îmi povestești istorisiri din copilăria ta.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Știi că noi trăim în New York din 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Dar viața s-a schimbat mult pe parcursul anului trecut.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
La început, New York era despre muzee
00:51
and parks
14
51585
1198
parcuri,
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
școală și prieteni.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Acum este o rețea
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
care mă conectează cu alți oameni
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
care organizează salvarea planetei.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Știi cum a început pentru mine?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
A fost tata și înțelepciunea lui.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Tot ce l-ai învățat, a învățat și pe alții.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Toate cuvintele sale despre responsabilitatea pe care o avem ca oameni
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
să trăim în echilibru cu natura,
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
mi-au fost transmise și mie.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Am observat deconectarea universală de planetă și mi-am amintit
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
ce mi-ai spus odată:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
„Lasă totul mai bine decât ai găsit”.
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Știu că vorbeai despre vase,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
dar asta se aplică și în cazul planetei.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Nu știam ce să fac la început.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
Lumea este atât de mare
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
și are atâtea obiceiuri proaste.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Nu știam cum cineva de 15 ani ar putea să schimbe ceva,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
dar a trebuit să încerc.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
Pentru a pune în practică filosofia,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
m-am alăturat clubului de mediu de la liceul meu.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Dar am observat că colegii mei vorbeau despre reciclare
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
și vizionau filme despre ocean.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
Era o viziune a ecologismului
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
orientată către un mod ineficient de activism climatic,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
una care dă vina pe consumator pentru criza climatică
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
și ne învață că temperaturile cresc
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
pentru că am uitat să aducem cu noi o sacoșă reutilizabilă la magazin.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
M-ai învățat că grija de Mama Pământ
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
este despre fiecare decizie pe care o luăm la nivel colectiv.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Mă bucur să îți spun, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
că am schimbat mentalitatea acelui club.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
În loc să vorbim despre reciclare,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
am început să le scriem politicienilor noștri
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
să interzică cu totul plasticul moale.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
Și apoi, s-a întâmplat ceva neașteptat:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
am început să facem greve la școală.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
Știu că probabil ai văzut la știri,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
și poate că nu mai este atât de neobișnuit.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Dar la acea vreme, a fost ceva foarte important, Abuelita.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Imaginează-ți că nu am mers la școală
pentru că vrem ca oamenii să salveze lumea.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
(Video) Mulțime: O schimbare e posibilă! Suntem de neoprit!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Xiye Bastida: Pentru prima greva climatică globală,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
care a fost condusă de Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
am convins 600 de colegi de clasă să iasă în stradă cu mine.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg este o adolescentă care a început să lupte pentru climă.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
Îndrăzneala ei m-a inspirat,
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
și am fost șocată când am realizat
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
că tineretul ar putea schimba opinia publică despre problemele sociale.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
Mișcarea a explodat.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
(Video) Mulțime: Închide-l!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
XB: Și am devenit unul dintre principalii organizatori
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
din New York, din SUA și din lume.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
(Video) XB: Ce vrem? Mulțime: Justiție climatică!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
XB: Când o dorim? Mulțime: Acum!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
XB: Am început să vorbesc despre justiția climatică și drepturi indigene
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
și cooperarea între generații.
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
Totuși, acesta a fost doar începutul.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
Cea mai grea săptămână din viața mea
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
va fi pentru totdeauna săptămâna din 20 septembrie 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Eu și prietenii mei avem 300.000 de oameni în grevă pentru climă în New York.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
Mi-aș dori să fi putut fi și tu acolo.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Am mers pe Wall Street, cerând justiție climatică.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
(Video) Mulțime: Gata cu cărbunele, gata cu petrolul!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
XB: În aceeași lună, am mers la Summitul Climatic al ONU.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
Am vorbit de la tribună cu Al Gore.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
I-am cunoscut pe Jay Inslee, Naomi Klein Bill McKibben
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
și pe președintele Națiunilor Unite.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
A fost cea mai uimitoare săptămână din viața mea,
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
pentru că toată lumea pe care o știam s-a reunit,
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
toți profesorii mei, toți colegii mei...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
Și chiar și unele dintre magazinele mele preferate au închis pentru această cauză.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Dacă m-ai fi întrebat de ce am făcut toate acestea,
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
singurul meu răspuns ar fi:
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
„Cum să nu o fac?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
A trecut un an de când a început totul pentru mine,
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
și devine puțin obositor uneori.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Dar un lucru învățat de la tine e rezistența.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Îmi amintesc că ai mers în Mexico în fiecare zi timp de 30 de ani
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
pentru a obține bani pentru familie.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
Și știu că Abuelito (n.t. bunicul) a protestat 20 de ani
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
pentru a proteja pământul sacru de marile companii care voiau să îl ia.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Un an este nimic
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
comparativ cu luptele prin care a trecut familia noastră.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
Și dacă luptele noastre au făcut lumea un loc mai bun,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
ne vor face și oameni mai buni.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Au fost unele greutăți, Abuelita.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
În lume,
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
oamenii se așteaptă ca noi, copiii, să știm totul,
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
sau cel puțin așa vor.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Ei pun întrebări și eu dau răspunsuri,
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
de parcă aș ști cu adevărat cum funcționează lumea.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Ei vor speranță, și noi o dăm.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Am organizat, am scris, am vorbit și citit despre climă și politici
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
aproape în fiecare zi din ultimul an.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
Și sunt puțin îngrijorată
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
că nu voi putea să fac destul, Abuelita.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
Pentru mine, având 18 ani și încercând să salvez lumea
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
înseamnă să fiu activist pentru climă.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Înainte, poate însemna să studiez pentru a fi doctor
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
sau politician sau cercetător.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Dar nu pot să aștept să cresc și să îmbrățișez una dintre aceste profesii.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
Planeta suferă
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
și nu mai avem luxul timpului.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
Salvarea lumii ca adolescent înseamnă să te pricepi la cuvinte,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
să înțelegi știința din spatele crizei climatice,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
să aduci o perspectivă unică ca problema să iasă în evidență
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
și să uiți de aproape orice altceva.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
Dar uneori vreau să-mi pese din nou despre alte lucruri.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Vreau să pot cânta, dansa și să fac gimnastică.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Simt cu adevărat că dacă toți am avea grijă de Pământ
06:30
as a practice,
127
390108
1310
făcându-ne un obicei din asta,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
ca o normă culturală,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
niciunul dintre noi nu ar trebui să fie activist climatic.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Când afacerile vor devin durabile,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
când rețeaua electrică va funcționa cu energie regenerabilă,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
când programa școlară ne va învăța
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
că îngrijirea Pământului face parte din umanitatea noastră,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
poate voi putea face iar gimnastică.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Nu crezi, Abuelita?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Putem face asta.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Tot ce încerc să fac cu munca mea
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
e să ofer și altora această mentalitate optimistă.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Dar a fost puțin greu.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Există lăcomie,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
există orgoliu,
07:06
there's money,
142
426514
1252
bani
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
și materialism.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
Oamenii mă ajută să le vorbesc,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
dar nu îmi permit să îi învăț.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Vreau să aibă încredere să facă întotdeauna tot ce pot.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Vreau să aibă îndrăzneala și curajul
07:22
to love the world,
148
442824
1150
să iubească lumea,
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
la fel cum m-ai învățat.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Am scris această scrisoare pentru a-ți mulțumi.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Mulțumesc că m-ai invitat să iubesc lumea
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
din momentul în care m-am născut.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Mulțumesc că râzi din orice.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Îți mulțumesc ca mă înveți
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
că speranța și optimismul sunt cele mai puternice instrumente pe care le avem
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
pentru a aborda orice problemă.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Fac această muncă pentru că mi-ai arătat
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
că rezistența, dragostea și cunoașterea
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
sunt suficiente pentru a face diferența.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Vreau să mă întorc în Mexic și să te vizitez.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Vreau să îți arăt pozele lucrurilor pe care le-am făcut.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Vreau să îți arăt legislația climatică
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
pe care am reușit să o adoptăm.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Vreau să miros florile
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
și să lupt pentru justiția climatică alături de tine.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Te quiero mucho!
08:07
I love you.
167
487385
1166
Te iubesc!
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[Te quiero mucho. Xiye.]
Despre acest site

Acest site vă va prezenta videoclipuri de pe YouTube care sunt utile pentru a învăța limba engleză. Veți vedea lecții de engleză predate de profesori de top din întreaga lume. Faceți dublu clic pe subtitrările în limba engleză afișate pe fiecare pagină video pentru a reda videoclipul de acolo. Subtitrările se derulează în sincron cu redarea videoclipului. Dacă aveți comentarii sau solicitări, vă rugăm să ne contactați folosind acest formular de contact.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7