Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views

2020-10-20・ TED

Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

61,838 views・2020-10-20

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Tirulinic Valentina Corector: Mirel-Gabriel Alexa
00:13
Dear Abuelita,
Dragă Abuelita (n.t. bunicuță)
00:15
I know I haven't been home for a while.
știu că nu am fost acasă o perioadă.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
Tu ești în casa noastră dragă, în Mexic,
00:19
and I'm here in the US,
și eu sunt aici în SUA,
00:22
fighting for our future.
luptând pentru viitorul nostru.
00:23
You're probably watering the roses,
Tu probabil că uzi trandafirii,
00:26
taking care of the peaches
ai grijă de piersici
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
și-ți hrănești bine țestoasele.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
Acesta e unul din lucrurile de care îmi e cel mai dor de casă,
00:34
spending time with the flowers
să petrecem timpul cu florile
00:36
while you tell me stories about your childhood.
în timp ce tu îmi povestești istorisiri din copilăria ta.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
Știi că noi trăim în New York din 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
Dar viața s-a schimbat mult pe parcursul anului trecut.
00:48
At first, New York City was about museums
La început, New York era despre muzee
00:51
and parks
parcuri,
00:52
and school and friends.
școală și prieteni.
00:54
Now it serves as a web
Acum este o rețea
00:57
that connects me with all the other people
care mă conectează cu alți oameni
00:59
who are organizing to save the planet.
care organizează salvarea planetei.
01:02
You know how it started for me?
Știi cum a început pentru mine?
01:04
It was Dad and his wisdom.
A fost tata și înțelepciunea lui.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
Tot ce l-ai învățat, a învățat și pe alții.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
Toate cuvintele sale despre responsabilitatea pe care o avem ca oameni
01:16
to live in balance with nature
să trăim în echilibru cu natura,
01:18
were passed down to me.
mi-au fost transmise și mie.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
Am observat deconectarea universală de planetă și mi-am amintit
01:24
and remembered what you once told me:
ce mi-ai spus odată:
01:26
"Leave everything better than you found it."
„Lasă totul mai bine decât ai găsit”.
01:30
I know you were talking about the dishes,
Știu că vorbeai despre vase,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
dar asta se aplică și în cazul planetei.
01:36
I didn't know what to do at first.
Nu știam ce să fac la început.
01:39
The world is so big,
Lumea este atât de mare
01:40
and it has so many bad habits.
și are atâtea obiceiuri proaste.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
Nu știam cum cineva de 15 ani ar putea să schimbe ceva,
01:47
but I had to try.
dar a trebuit să încerc.
01:49
To put this philosophy into practice,
Pentru a pune în practică filosofia,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
m-am alăturat clubului de mediu de la liceul meu.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
Dar am observat că colegii mei vorbeau despre reciclare
01:58
and watching movies about the ocean.
și vizionau filme despre ocean.
02:00
It was a view of environmentalism
Era o viziune a ecologismului
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
orientată către un mod ineficient de activism climatic,
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
una care dă vina pe consumator pentru criza climatică
02:11
and preaches that temperatures are going up
și ne învață că temperaturile cresc
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
pentru că am uitat să aducem cu noi o sacoșă reutilizabilă la magazin.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
M-ai învățat că grija de Mama Pământ
02:20
is about every decision that we make as a collective.
este despre fiecare decizie pe care o luăm la nivel colectiv.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
Mă bucur să îți spun, Abuelita,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
că am schimbat mentalitatea acelui club.
02:30
Instead of talking about recycling,
În loc să vorbim despre reciclare,
02:32
we started to write letters to our politicians
am început să le scriem politicienilor noștri
02:35
to ban soft plastic altogether.
să interzică cu totul plasticul moale.
02:38
And then, the unexpected happened:
Și apoi, s-a întâmplat ceva neașteptat:
02:41
we started striking from school.
am început să facem greve la școală.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
Știu că probabil ai văzut la știri,
02:47
and maybe it's not that special anymore.
și poate că nu mai este atât de neobișnuit.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
Dar la acea vreme, a fost ceva foarte important, Abuelita.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
Imaginează-ți că nu am mers la școală
pentru că vrem ca oamenii să salveze lumea.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
(Video) Mulțime: O schimbare e posibilă! Suntem de neoprit!
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
Xiye Bastida: Pentru prima greva climatică globală,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
care a fost condusă de Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
am convins 600 de colegi de clasă să iasă în stradă cu mine.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
Greta Thunberg este o adolescentă care a început să lupte pentru climă.
03:14
Her boldness inspired me,
Îndrăzneala ei m-a inspirat,
03:16
and I was shocked by the realization
și am fost șocată când am realizat
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
că tineretul ar putea schimba opinia publică despre problemele sociale.
03:24
The movement exploded.
Mișcarea a explodat.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
(Video) Mulțime: Închide-l!
03:26
XB: And I became one of the main organizers
XB: Și am devenit unul dintre principalii organizatori
03:28
for New York, the US and the world.
din New York, din SUA și din lume.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
(Video) XB: Ce vrem? Mulțime: Justiție climatică!
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
XB: Când o dorim? Mulțime: Acum!
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
XB: Am început să vorbesc despre justiția climatică și drepturi indigene
03:38
and intergenerational cooperation.
și cooperarea între generații.
03:40
That was only the beginning, though.
Totuși, acesta a fost doar începutul.
03:43
The busiest week of my life
Cea mai grea săptămână din viața mea
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
va fi pentru totdeauna săptămâna din 20 septembrie 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
Eu și prietenii mei avem 300.000 de oameni în grevă pentru climă în New York.
03:56
I wish you could have been there.
Mi-aș dori să fi putut fi și tu acolo.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
Am mers pe Wall Street, cerând justiție climatică.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
(Video) Mulțime: Gata cu cărbunele, gata cu petrolul!
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
XB: În aceeași lună, am mers la Summitul Climatic al ONU.
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
Am vorbit de la tribună cu Al Gore.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
I-am cunoscut pe Jay Inslee, Naomi Klein Bill McKibben
04:13
and the president of the United Nations.
și pe președintele Națiunilor Unite.
04:16
It was the most amazing week of my life,
A fost cea mai uimitoare săptămână din viața mea,
04:19
because everyone I knew came together --
pentru că toată lumea pe care o știam s-a reunit,
04:22
all my teachers, all my classmates ...
toți profesorii mei, toți colegii mei...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
Și chiar și unele dintre magazinele mele preferate au închis pentru această cauză.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
Dacă m-ai fi întrebat de ce am făcut toate acestea,
04:33
my only answer would be,
singurul meu răspuns ar fi:
04:35
"How could I not?"
„Cum să nu o fac?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
A trecut un an de când a început totul pentru mine,
04:41
and it gets a little tiring at times.
și devine puțin obositor uneori.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
Dar un lucru învățat de la tine e rezistența.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
Îmi amintesc că ai mers în Mexico în fiecare zi timp de 30 de ani
04:52
to get money for the family.
pentru a obține bani pentru familie.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
Și știu că Abuelito (n.t. bunicul) a protestat 20 de ani
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
pentru a proteja pământul sacru de marile companii care voiau să îl ia.
05:02
A year is nothing
Un an este nimic
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
comparativ cu luptele prin care a trecut familia noastră.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
Și dacă luptele noastre au făcut lumea un loc mai bun,
05:10
they will make us better people.
ne vor face și oameni mai buni.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
Au fost unele greutăți, Abuelita.
05:15
Out there in the world,
În lume,
05:16
people expect us kids to know everything,
oamenii se așteaptă ca noi, copiii, să știm totul,
05:19
or at least they want us to.
sau cel puțin așa vor.
05:21
They ask questions and I give answers,
Ei pun întrebări și eu dau răspunsuri,
05:24
as if I really knew how the world works.
de parcă aș ști cu adevărat cum funcționează lumea.
05:26
They want hope, and we give it.
Ei vor speranță, și noi o dăm.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
Am organizat, am scris, am vorbit și citit despre climă și politici
05:35
almost every day for the past year.
aproape în fiecare zi din ultimul an.
05:39
And I'm just a little worried
Și sunt puțin îngrijorată
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
că nu voi putea să fac destul, Abuelita.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
Pentru mine, având 18 ani și încercând să salvez lumea
05:48
means being a climate activist.
înseamnă să fiu activist pentru climă.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
Înainte, poate însemna să studiez pentru a fi doctor
05:53
or a politician or a researcher.
sau politician sau cercetător.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
Dar nu pot să aștept să cresc și să îmbrățișez una dintre aceste profesii.
05:59
The planet is suffering,
Planeta suferă
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
și nu mai avem luxul timpului.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
Salvarea lumii ca adolescent înseamnă să te pricepi la cuvinte,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
să înțelegi știința din spatele crizei climatice,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
să aduci o perspectivă unică ca problema să iasă în evidență
06:15
and forgetting about almost everything else.
și să uiți de aproape orice altceva.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
Dar uneori vreau să-mi pese din nou despre alte lucruri.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
Vreau să pot cânta, dansa și să fac gimnastică.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
Simt cu adevărat că dacă toți am avea grijă de Pământ
06:30
as a practice,
făcându-ne un obicei din asta,
06:31
as a culture,
ca o normă culturală,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
niciunul dintre noi nu ar trebui să fie activist climatic.
06:37
When businesses turn sustainable,
Când afacerile vor devin durabile,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
când rețeaua electrică va funcționa cu energie regenerabilă,
06:42
when the school curriculum teaches us
când programa școlară ne va învăța
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
că îngrijirea Pământului face parte din umanitatea noastră,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
poate voi putea face iar gimnastică.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
Nu crezi, Abuelita?
06:54
We can do this.
Putem face asta.
06:56
All I'm trying to do with my work
Tot ce încerc să fac cu munca mea
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
e să ofer și altora această mentalitate optimistă.
07:01
But it's been a little hard.
Dar a fost puțin greu.
07:03
There is greed,
Există lăcomie,
07:05
there's pride,
există orgoliu,
07:06
there's money,
bani
07:07
and there's materialism.
și materialism.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
Oamenii mă ajută să le vorbesc,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
dar nu îmi permit să îi învăț.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
Vreau să aibă încredere să facă întotdeauna tot ce pot.
07:20
I want them to have the heart and the courage
Vreau să aibă îndrăzneala și curajul
07:22
to love the world,
să iubească lumea,
07:24
just like you taught me.
la fel cum m-ai învățat.
07:26
I wrote this letter to thank you.
Am scris această scrisoare pentru a-ți mulțumi.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
Mulțumesc că m-ai invitat să iubesc lumea
07:31
since the moment I was born.
din momentul în care m-am născut.
07:33
Thank you for laughing at everything.
Mulțumesc că râzi din orice.
07:35
Thank you for teaching me
Îți mulțumesc ca mă înveți
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
că speranța și optimismul sunt cele mai puternice instrumente pe care le avem
07:41
to tackle any problem.
pentru a aborda orice problemă.
07:43
I do this work because you showed me
Fac această muncă pentru că mi-ai arătat
07:46
that resilience, love and knowledge
că rezistența, dragostea și cunoașterea
07:48
are enough to make a difference.
sunt suficiente pentru a face diferența.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
Vreau să mă întorc în Mexic și să te vizitez.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
Vreau să îți arăt pozele lucrurilor pe care le-am făcut.
07:57
I want to show you the climate legislation
Vreau să îți arăt legislația climatică
07:59
that we've been able to pass.
pe care am reușit să o adoptăm.
08:01
I want to smell the flowers
Vreau să miros florile
08:02
and fight for climate justice alongside you.
și să lupt pentru justiția climatică alături de tine.
08:06
Te quiero mucho.
Te quiero mucho!
08:07
I love you.
Te iubesc!
08:08
Xiye.
Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
[Te quiero mucho. Xiye.]
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.