Xiye Bastida: If you adults won't save the world, we will | TED

68,245 views ・ 2020-10-20

TED


Dvaput kliknite na engleske titlove ispod za reprodukciju videozapisa.

Prevoditelj: Matilda Kostić Recezent: Sanda Liker
00:13
Dear Abuelita,
0
13436
1643
Draga bako,
00:15
I know I haven't been home for a while.
1
15103
2254
znam da nisam dugo bila doma.
00:17
You are in our lovely home in Mexico,
2
17381
2307
Ti si u svome divnome domu u Meksiku,
00:19
and I'm here in the US,
3
19712
2349
a ja sam u SAD-u,
00:22
fighting for our future.
4
22085
1373
borim se za našu budućnost.
00:23
You're probably watering the roses,
5
23927
2372
Vjerojatno zalijevaš ruže,
00:26
taking care of the peaches
6
26323
1848
brineš se o našim breskvama
00:28
and making sure your turtles are well-fed.
7
28195
2800
i paziš da su kornjače nahranjene.
00:31
That's one of the things I miss the most about home --
8
31474
2785
To je ono što mi najviše nedostaje --
00:34
spending time with the flowers
9
34283
1984
druženje sa cvijećem
00:36
while you tell me stories about your childhood.
10
36291
2482
dok mi ti pričaš priče iz djetinjstva.
00:40
As you know, we have been living in New York City since 2015.
11
40004
3984
Kao što znaš, živimo u New Yorku od 2015.
00:44
But life has completely changed over the past year.
12
44385
3349
Ali život se potpuno promijenio posljednjih godinu dana.
00:48
At first, New York City was about museums
13
48243
3318
Isprva, New York je bio o muzejima
00:51
and parks
14
51585
1198
i parkovima
00:52
and school and friends.
15
52807
1680
i školi i prijateljima.
00:54
Now it serves as a web
16
54830
2563
Sada služi kao mreža
00:57
that connects me with all the other people
17
57417
2256
koja me spaja sa svim ostalim ljudima
00:59
who are organizing to save the planet.
18
59697
2199
koji se organiziraju kako bi spasili planet.
01:02
You know how it started for me?
19
62790
2167
Znaš kako je to počelo za mene?
01:04
It was Dad and his wisdom.
20
64981
1904
Zbog tate i njegove mudrosti.
01:07
Everything you taught him, he went and taught the world.
21
67950
3587
Sve što si ga naučila, on je naučio svijet.
01:11
All of his words about the responsibility that we have as humans
22
71561
4889
Sve njegove riječi o odgovornosti koju imamo kao ljudi,
01:16
to live in balance with nature
23
76474
2040
da bismo živjeli u ravnoteži s prirodom,
01:18
were passed down to me.
24
78538
1568
prenesene su na mene.
01:20
I noticed the universal disconnect to our planet
25
80585
3406
Primijetila sam univerzalnu nepovezanost s našim planetom
01:24
and remembered what you once told me:
26
84015
2864
i sjetila se onoga što si mi jednom rekla:
01:26
"Leave everything better than you found it."
27
86903
2866
"Ostavi sve bolje nego što si pronašla."
01:30
I know you were talking about the dishes,
28
90625
3025
Znam da si pričala o suđu,
01:33
but of course, that applies to the planet as well.
29
93674
2773
ali, naravno, to se može također odnositi i na planet.
01:36
I didn't know what to do at first.
30
96967
1886
Isprva nisam znala što činiti.
01:39
The world is so big,
31
99198
1316
Svijet je tako velik
01:40
and it has so many bad habits.
32
100538
2206
i ima toliko loših navika.
01:42
I didn't know how a 15-year-old was supposed to change anything,
33
102768
4317
Nisam znala kako bi 15-ogodišnjakinja trebala promijeniti bilo što,
01:47
but I had to try.
34
107109
1293
ali morala sam pokušati.
01:49
To put this philosophy into practice,
35
109181
2136
Da ovu filozofiju pretvorim u praksu,
01:51
I joined the environmental club at my high school.
36
111341
2554
pridružila sam se ekološkom klubu u srednjoj školi.
01:53
However, I noticed that my classmates were talking about recycling
37
113919
4669
Međutim, primijetila sam da učenici pričaju o recikliranju
01:58
and watching movies about the ocean.
38
118612
1897
i gledaju filmove o oceanu.
02:00
It was a view of environmentalism
39
120947
2415
To je bio odnos prema zaštiti okoliša
02:03
that was so catered towards an ineffective way of climate activism,
40
123386
4453
koji je jako neučinkovit način klimatskog aktivizma.
02:07
one that blames the consumer for the climate crisis
41
127863
3416
Onaj koji krivi potrošača za klimatsku krizu
02:11
and preaches that temperatures are going up
42
131303
2536
i govori da se temperature podižu
02:13
because we forgot to bring a reusable bag to the store.
43
133863
3430
zato što nismo ponijeli u trgovinu vreću za višekratnu uporabu.
02:17
You taught me that taking care of Mother Earth
44
137665
3079
Ti si me naučila da briga o Majci Zemlji
02:20
is about every decision that we make as a collective.
45
140768
3120
znači svaku odluku koju skupa donosimo.
02:25
I am happy to tell you, Abuelita,
46
145109
2260
Drago mi je što ti mogu reći, bako,
02:27
that I changed everybody's mind in that club.
47
147393
2971
da sam promijenila mišljenja svima u tom klubu.
02:30
Instead of talking about recycling,
48
150388
2548
Umjesto pričanja o recikliranju,
02:32
we started to write letters to our politicians
49
152960
2770
počeli smo pisati pisma političarima
02:35
to ban soft plastic altogether.
50
155754
2325
da zabrane meku plastiku.
02:38
And then, the unexpected happened:
51
158498
2768
A onda se dogodilo neočekivano:
02:41
we started striking from school.
52
161871
2342
počeli smo štrajkati u školi.
02:45
I know you've probably seen it on the news,
53
165578
2270
Znam da si to vidjela na vijestima
02:47
and maybe it's not that special anymore.
54
167872
2045
i možda to više nije tako posebno.
02:50
But at the time, it was a huge deal, Abuelita.
55
170420
3202
Ali tada je to bila velika stvar, bako.
02:53
Imagine kids not going to school, because we want people to save the world.
56
173646
4353
Zamisli djecu koja ne idu u školu da bi potakli ljude da spase svijet.
02:58
(Video) Crowd: Another world is possible! We are unstoppable!
57
178023
2941
[Drukčiji svijet je moguć! Mi smo nezaustavljivi!]
03:00
Xiye Bastida: For the first global climate strike,
58
180988
2392
Za prvi globalni štrajk protiv klimatskih promjena,
03:03
which was called on by Greta Thunberg,
59
183404
1878
koji je započela Greta Thunberg,
03:05
I got 600 of my classmates to walk out with me.
60
185306
3652
nagovorila sam 600 učenika da prosvjeduju sa mnom.
03:10
Greta Thunberg is a teenager who first started striking for climate.
61
190474
3415
Greta Thunberg je tinejdžerica koja je prva počela štrajkati.
03:14
Her boldness inspired me,
62
194252
2390
Njena odvažnost me nadahnula
03:16
and I was shocked by the realization
63
196666
2889
te me šokirala spoznaja
03:19
that youth could turn public opinion on social issues.
64
199579
4019
da mladi mogu promijeniti javno mišljenje o društvenim problemima.
03:24
The movement exploded.
65
204196
1151
Pokret je buknuo.
03:25
(Video) Crowd: Shut it down!
66
205371
1342
[Zaustavite to!]
03:26
XB: And I became one of the main organizers
67
206737
2048
Ja sam postala glavna organizatorica
03:28
for New York, the US and the world.
68
208809
2622
u New Yorku, u SAD-u i u svijetu.
03:31
(Video) XB: What do we want? Crowd: Climate justice!
69
211455
2452
[Što želimo? -Klimatsku pravdu!]
[Kad je želimo? -Sad!]
03:33
XB: When do we want it? Crowd: Now!
70
213931
1625
Počela sam govoriti o pravdi za klimu, autohtonim pravima
03:35
XB: I started speaking up about climate justice and Indigenous rights
71
215580
3300
i međugeneracijskoj suradnji.
03:38
and intergenerational cooperation.
72
218880
2100
03:40
That was only the beginning, though.
73
220980
2137
Ali to je bio samo početak.
03:43
The busiest week of my life
74
223141
1619
Najaktivniji tjedan mog života
03:44
will forever be the week of September 20, 2019.
75
224784
3980
zauvijek će biti tjedan 20. rujna 2019.
03:49
Me and my friends got 300,000 people to strike for climate in New York.
76
229470
6125
Ja i prijatelji smo skupili 300 000 ljudi na štrajku za klimu u New Yorku.
03:56
I wish you could have been there.
77
236023
1633
Da si barem mogla biti tamo.
03:57
We walked through Wall Street, demanding climate justice.
78
237680
2933
Šetali smo ulicom Wall Street, tražeći pravdu za klimu.
04:00
(Video) Crowd: No more coal, no more oil, keep the carbon in the soil!
79
240637
3288
[Manje ugljena, manje nafte, ostavite ugljik u zemlji!]
Taj isti mjesec, otišla sam na UN-ov klimatski sastanak.
04:03
XB: That same month, I went to the United Nations Climate Summit.
80
243949
3096
04:07
I spoke on a panel with Al Gore.
81
247069
1984
Pričala sam na panelu s Alom Goreom.
04:09
I met Jay Inslee and Naomi Klein and Bill McKibben
82
249664
3871
Upoznala sam Jayja Insleeja, Naomi Klein, Billa McKibbena
04:13
and the president of the United Nations.
83
253559
2600
i predsjednicu Ujedinjenih Naroda.
04:16
It was the most amazing week of my life,
84
256742
2293
To je bio najbolji tjedan u mom životu
04:19
because everyone I knew came together --
85
259059
3088
jer su se udružili svi koje znam --
04:22
all my teachers, all my classmates ...
86
262171
2586
svi profesori, svi učenici...
04:24
And even some of my favorite stores closed down to strike for climate.
87
264781
4706
Čak su se i moje najdraže trgovine zatvorile da bi podržale štrajk.
04:30
If you had asked me why I did all of that,
88
270643
2537
Da si me pitala zašto sam to sve učinila,
04:33
my only answer would be,
89
273204
1938
rekla bih samo
04:35
"How could I not?"
90
275166
1440
"Kako da to propustim?"
04:37
It's been one year since it all started for me,
91
277847
3325
Prošla je jedna godina otkad je ovo sve počelo za mene
04:41
and it gets a little tiring at times.
92
281196
1999
i ponekad postane iscrpljujuće.
04:43
But if there is one thing that you taught me, it's resilience.
93
283688
3494
Ako postoji jedna stvar koju si me naučila, to bi bila otpornost.
04:47
I remember that you went to Mexico City every day for 30 years
94
287919
4288
Sjećam se da si išla u Ciudad de México svaki dan proteklih 30 godina
04:52
to get money for the family.
95
292231
1921
da bi zaradila novac za obitelj.
04:54
And I know that Abuelito has been going out for 20 years
96
294176
3952
Znam da je djed dvadeset godina odlazio svakog dana
04:58
to protect sacred land from big companies that want to take it.
97
298152
3420
da bi zaštitio svetu zemlju od velikih kompanija koje ju žele uzeti.
05:02
A year is nothing
98
302081
1404
Godina dana je ništa
05:03
compared to the struggles that our family has been through.
99
303509
2928
u usporedbi s mukama koje je naša obitelj prošla.
05:06
And if our struggles make the world a better place,
100
306855
3254
Ako naše muke čine svijet boljim mjestom,
05:10
they will make us better people.
101
310133
2171
učinit će nas boljim ljudima.
05:12
There have been some hardships, Abuelita.
102
312673
2444
Bilo je i nekih nedaća, bako.
05:15
Out there in the world,
103
315141
1406
Tamo u svijetu
05:16
people expect us kids to know everything,
104
316571
3236
ljudi očekuju od nas mladih da sve znamo,
05:19
or at least they want us to.
105
319831
1713
ili barem to žele.
05:21
They ask questions and I give answers,
106
321568
2823
Oni postavljaju pitanja, a ja odgovaram
05:24
as if I really knew how the world works.
107
324415
2535
kao da znam kako svijet funkcionira.
05:26
They want hope, and we give it.
108
326974
2137
Oni žele nadu, a mi im je dajemo.
05:30
I have organized, written, spoken and read about climate and policy
109
330620
5283
Organizirala sam, pisala, govorila i čitala o klimi i politici
05:35
almost every day for the past year.
110
335927
2333
gotovo svaki dan posljednjih godinu dana.
05:39
And I'm just a little worried
111
339204
1746
Malo sam zabrinuta
05:40
that I won't be able to do enough, Abuelita.
112
340974
2391
da neću moći učiniti dovoljno, bako.
05:44
For me, being 18 years old and trying to save the world
113
344484
3815
Za mene, imati 18 godina i pokušavati spasiti svijet
05:48
means being a climate activist.
114
348323
1905
znači biti klimatski aktivist.
05:50
Before, maybe it meant studying to be a doctor
115
350617
2547
Prije, to je možda značilo učiti da postanem liječnica
05:53
or a politician or a researcher.
116
353188
2294
ili političarka ili istraživačica.
05:55
But I can't wait to grow up and become one of those things.
117
355800
3197
Jedva čekam da odrastem i postanem nešto od toga.
05:59
The planet is suffering,
118
359514
1831
Planet je na mukama
06:01
and we don't have the luxury of time anymore.
119
361369
2492
i više nemamo luksuz vremena.
06:05
Saving the world as a teenager means being good with words,
120
365469
3735
Spašavanje planeta dok si tinejdžer znači biti dobar s riječima,
06:09
understanding the science behind the climate crisis,
121
369228
2865
razumjeti znanost klimatske krize,
06:12
bringing a unique perspective into the issue to stand out
122
372117
3587
donositi jedinstvenu perspektivu da bi se istakli
06:15
and forgetting about almost everything else.
123
375728
2886
i zaboraviti gotovo sve ostalo.
06:19
But sometimes, I want to care about other things again.
124
379333
3014
Ali ponekad, želim iznova brinuti o drugim stvarima.
06:22
I want to be able to sing and dance and do gymnastics.
125
382371
3392
Želim pjevati, plesati i baviti se gimnastikom.
06:26
I truly feel that if all of us took care of the Earth
126
386214
3870
Uvjerena sam da ako se svi potrudimo brinuti o Zemlji
06:30
as a practice,
127
390108
1310
u praksi,
06:31
as a culture,
128
391442
1802
u kulturi,
06:33
none of us would have to be full-time climate activists.
129
393268
3343
nitko od nas ne bi trebao biti klimatski aktivist na puno radno vrijeme.
06:37
When businesses turn sustainable,
130
397360
2003
Kada poduzeća postanu održiva,
06:39
when the power grid runs on renewable energy,
131
399387
3238
kada energetska mreža bude koristila obnovljivu energiju,
06:42
when the school curriculum teaches us
132
402649
3012
kada nas školski kurikulum nauči
06:45
that taking care of the Earth is part of our humanity,
133
405685
3234
da je briga o Zemlji dio naše ljudskosti,
06:50
maybe I can do gymnastics once again.
134
410008
2611
možda se ponovno budem mogla baviti gimnastikom.
06:52
Don't you think so, Abuelita?
135
412942
1499
Zar ne misliš tako, bako?
06:54
We can do this.
136
414966
1150
Mi to možemo.
06:56
All I'm trying to do with my work
137
416569
1588
Sve što želim postići ovim radom
06:58
is give that optimistic mindset to other people.
138
418181
3008
je dati ljudima optimističan pogled na svijet.
07:01
But it's been a little hard.
139
421879
1546
Ali to je dosta teško.
07:03
There is greed,
140
423870
1177
Postoji pohlepa,
07:05
there's pride,
141
425071
1419
postoji ponos,
07:06
there's money,
142
426514
1252
postoji novac,
07:07
and there's materialism.
143
427790
1501
a postoji i materijalizam.
07:09
People make it so easy for me to talk to them,
144
429315
3163
S ljudima jako lako razgovaram,
07:12
but they make it so hard for me to teach them.
145
432502
3459
ali jako mi je teško podučiti ih.
07:16
I want them to have the confidence to always do their best.
146
436502
3332
Želim da imaju dovoljno samopouzdanja da daju sve od sebe.
07:20
I want them to have the heart and the courage
147
440236
2564
Želim da imaju srca i hrabrosti
07:22
to love the world,
148
442824
1150
da vole svijet,
07:24
just like you taught me.
149
444768
1762
baš kao što si me ti naučila.
07:26
I wrote this letter to thank you.
150
446554
1901
Napisala sam ti pismo da ti se zahvalim.
07:28
Thank you for inviting me to love the world
151
448895
2777
Hvala ti što si me pozvala da volim svijet
07:31
since the moment I was born.
152
451696
1743
od trenutka kada sam se rodila.
07:33
Thank you for laughing at everything.
153
453947
1889
Hvala ti što se svemu smiješ.
07:35
Thank you for teaching me
154
455860
1488
Hvala ti što si me naučila
07:37
that hope and optimism are the most powerful tools we have
155
457372
4355
da su nada i optimizam najmoćniji alati koje imamo
07:41
to tackle any problem.
156
461751
1680
za rješavanje svih problema.
07:43
I do this work because you showed me
157
463767
3088
Radim ovo zato što si mi pokazala
07:46
that resilience, love and knowledge
158
466879
1993
da su otpornost, ljubav i znanje
07:48
are enough to make a difference.
159
468896
1728
dovoljni da naprave razliku.
07:51
I want to go back to Mexico and visit you.
160
471260
2587
Želim se vratiti u Meksiko i posjetiti te.
07:53
I want to show you the pictures of the things that I have done.
161
473871
3266
Želim ti pokazati slike svega što sam napravila.
07:57
I want to show you the climate legislation
162
477161
2321
Želim ti pokazati zakon o klimi
07:59
that we've been able to pass.
163
479506
1727
koji smo uspjeli provesti.
08:01
I want to smell the flowers
164
481257
1707
Želim mirisati cvijeće
08:02
and fight for climate justice alongside you.
165
482988
2472
i boriti se za klimatsku pravdu pokraj tebe.
08:06
Te quiero mucho.
166
486179
1182
Puno te volim.
08:07
I love you.
167
487385
1166
Volim te.
08:08
Xiye.
168
488575
1159
Tvoja, Xiye.
08:10
[Te quiero mucho. Xiye.]
169
490273
3504
[Puno te volim, Xiye.]
O ovoj web stranici

Ova stranica će vas upoznati s YouTube videozapisima koji su korisni za učenje engleskog jezika. Vidjet ćete lekcije engleskog koje vode vrhunski profesori iz cijelog svijeta. Dvaput kliknite na engleske titlove prikazane na svakoj video stranici da biste reproducirali video s tog mjesta. Titlovi se pomiču sinkronizirano s reprodukcijom videozapisa. Ako imate bilo kakvih komentara ili zahtjeva, obratite nam se putem ovog obrasca za kontakt.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7