Would you pass the wallet test?

727,385 views ・ 2022-08-30

TED-Ed


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Marieta Mikulevič Reviewer: Adele Mikoliunaite
00:10
Picture this: you’re working a slow shift in a hotel lobby
0
10214
4213
Įsivaizduokite: dirbate viešbučio fojė ir vidury ramios pamainos
00:14
when someone hurriedly approaches the front desk.
1
14427
2836
kažkas paskubomis prieina prie jūsų.
00:17
They found a lost wallet around the corner,
2
17263
2628
Paduoda pamestą piniginę, rastą už kampo,
00:19
but they’re in a rush and don’t have time to follow up.
3
19891
2878
bet žmogus skuba ir neturi laiko pats ieškoti savininko.
00:23
They ask if you can handle it and then run off.
4
23144
3003
Tad paklausia, ar jūs galite tuo pasirūpinti, ir nubėga.
00:26
Looking at the wallet you see it contains a key, a grocery list, about $13,
5
26606
5714
Apžiūrėję piniginę, matote viduje raktą, pirkinių sąrašą, 13 dolerių
00:32
and three business cards with a name and email
6
32320
2794
ir tris vizitines korteles su vardu ir el. pašto adresu.
00:35
you assume belong to the wallet’s owner.
7
35114
2294
Manote, kad jos priklauso piniginės savininkui.
00:37
So, what do you do?
8
37658
2086
Taigi, ką darytųmėte?
00:40
Between 2013 and 2016,
9
40870
2669
Nuo 2013 iki 2016 metų
00:43
over 17,000 front-desk workers around the globe
10
43539
3754
daugiau nei 17 000 viešbučio registratorių susidūrė su šiuo pasirinkimu,
00:47
were faced with this choice,
11
47293
1877
00:49
becoming unwitting participants in a massive study of honesty.
12
49170
4963
tapę nesąmoningais didžiulio sąžiningumo tyrimo dalyviais.
00:54
And the results surprised top economists and the researchers
13
54717
3545
Rezultatai nustebino įtakingiausius ekonomistus ir tyrinėtojus.
00:58
running the experiment.
14
58262
1418
00:59
But to understand what these groups were expecting,
15
59680
2962
Bet tam, kad suprasti, ko jie tikėjosi,
01:02
we need to spend a little time defining honesty.
16
62934
4004
turime apibrėžti sąžiningumo sąvoką.
01:07
We typically think of honesty in terms of actively telling the truth
17
67814
3795
Dažniausiai manome, jog sąžiningumas –
01:11
in our interpersonal relationships.
18
71609
2628
tai tiesos sakymas tarpasmeniniuose santykiuose.
01:14
But in fact, every healthy society relies on a shared foundation of honesty.
19
74362
6506
Iš tikrųjų, kiekviena sveika visuomenė remiasi bendru sąžiningumo pagrindu.
01:21
Using public services, making business transactions,
20
81285
3254
Viešojo transporto naudojimas, verslo sandorių sudarymas
01:24
and deciding government policies
21
84539
1793
ir valdžios sprendimų priėmimas
01:26
requires a baseline expectation of honesty from our fellow citizens.
22
86332
5714
reikalauja sąžiningumo iš mūsų bendrapiliečių.
01:32
Because of this, understanding what drives honesty
23
92255
3211
Dėl to, supratimas apie tai, kas skatina sąžiningumą
01:35
is a vital research subject
24
95466
2252
01:37
for economists, psychologists, and sociologists.
25
97718
3712
yra esminė ekonomistų, psichologų ir sociologų tyrimo tema.
01:41
Unfortunately, honesty can be difficult to investigate
26
101556
3670
Deja, gali būti sunku ištirti sąžiningumą, kai žmonės žino, kad yra stebimi.
01:45
when people know they’re being watched.
27
105226
2294
01:47
So, researchers have come up with clever ways to analyze
28
107645
3587
Taigi, tyrinėtojai sugalvojo gudrių būdų,
01:51
this behavior outside the lab.
29
111232
2628
kaip ištirti šį elgesį už laboratorijos sienų.
01:54
And this global study by the universities of Michigan, Utah, and Zurich
30
114235
4755
Šis visuotinis tyrimas parengtas Mičigano, Jutos ir Ciuricho universitetų
01:58
sought to answer an important question:
31
118990
2502
siekia atsakyti į vieną svarbų klausimą:
02:01
will people engage in opportunistic behavior
32
121617
3379
ar žmonės imsis oportunistinio elgesio,
02:04
when there’s little-to-no chance of being caught?
33
124996
3211
jei tikimybė būti pagautam bus labai maža, arba jos visai nebus?
02:08
In what became known as the Lost Wallet Test,
34
128416
3462
Šiame tyrime, pavadintame Pamestos piniginės tyrimu,
02:11
13 research assistants traveled to 355 cities in 40 different countries,
35
131878
6339
13 tyrimo asistentų nukeliavo į 335 miestus 40-tyje skirtingų šalių.
02:18
recreating the same scenario in hotels, banks, public offices,
36
138217
4838
Jie atkurė tą patį scenarijų bankuose, viešbučiuose, viešosiose įstaigose
02:23
and various cultural establishments.
37
143055
2545
ir įvairiose kultūros įstaigose.
02:25
The clear wallets ensured participants could see their contents,
38
145725
3837
Perregimos piniginės užtikrino, kad dalyviai galėjo matyti, kas yra viduje.
02:29
half of which contained a key, grocery list, and business cards,
39
149562
3837
Pusėje iš jų buvo raktas, pirkinių sąrašas ir vizitinės kortelės.
02:33
while the other half also included the equivalent of roughly 13 US dollars.
40
153399
5255
Kitose dar buvo pinigai, atitinkantys maždaug 13 amerikietiškų dolerių.
02:38
The researchers believed the money would discourage honesty.
41
158654
3879
Tyrinėtojai manė, jog pinigai atgrasys sąžiningumą.
02:42
Specifically, they thought participants’ self-interest would overpower
42
162867
4212
Konkrečiau, jie manė, kad dalyvių savanaudiškumas nugalės
02:47
two competing factors:
43
167079
1752
du konkuruojančius faktorius:
02:48
their altruistic desire not to harm the wallet’s owner,
44
168831
3921
altruistinį norą nepadaryti žalos piniginės savininkui
02:52
and their desire to maintain a positive self-image.
45
172752
3628
ir norą išlaikyti teigiamą savęs įvaizdį.
02:57
Regarding self-image, we generally like to think of ourselves as good and honest.
46
177256
5214
Dažniausiai mėgstame manyti, jog esame geri ir sąžiningi.
03:02
But studies have found people are often able to let themselves off the hook
47
182678
4338
Tačiau tyrimai atskleidė, kad žmonės dažnai susigundo
03:07
for stealing small amounts of money.
48
187016
2377
pavogti mažas pinigų sumas.
03:09
As for harming the wallet's owner,
49
189852
2127
Kalbant apie žalą piniginės savininkui,
03:11
the victim of their crime would be abstract.
50
191979
2753
jų nusikaltime nukentėjusysis yra neapibrėžtas.
03:15
They'd never met this person, and since the wallet had come from another location,
51
195066
4129
Jie niekada nesutiko šio žmogaus, ir, kadangi piniginė atsidaro iš kitur,
03:19
it seemed unlikely they ever would.
52
199195
2544
mažai tikėtina, kad kada nors sutiks.
03:21
For these reasons, researchers expected money-filled wallets
53
201989
3545
Dėl to, tyrėjai tikėjosi mažiau pranešimų apie pinigines su pinigais viduje.
03:25
to be reported less often,
54
205534
2336
03:27
and the 279 economists they surveyed agreed.
55
207995
4046
279 apklausti ekonomistai su tuo sutiko.
03:32
But to their surprise, the study found the exact opposite.
56
212250
4879
Vis dėlto, jų nuostabai, tyrimas parodė visiškai priešingą rezultatą.
03:37
While only 46% of cash-free wallets were reported,
57
217672
4337
Buvo pranešta tik apie 46% piniginių be grynųjų pinigų
03:42
61% of cash wallets were called in.
58
222009
3712
ir apie 61% piniginių su grynaisiais.
03:46
This pattern held true across the globe,
59
226264
2502
Ši tendencija išsilaikė visame pasaulyje, nepaisant dalyvių amžiaus, lyties
03:48
regardless of the participants’ age, gender,
60
228766
3003
03:51
or whether they were being observed during the wallet drop-off.
61
231769
3545
ir nepaisant to, ar žinojo, kad buvo stebimi.
03:55
And when researchers tried increasing the temptation to be dishonest
62
235815
3753
Kai tyrinėtojai bandė paskatinti nesąžiningumą
03:59
with wallets containing nearly $100,
63
239568
2670
ir įdėjo į pinigines po 100 dolerių,
04:02
the results surprised them again.
64
242363
2294
rezultatai vėl juos nustebino.
04:05
People reported 72% of these big money wallets.
65
245032
5089
Žmonės pranešė apie 72% šių piniginių.
04:10
There are a lot of theories for why honesty goes up
66
250621
2878
Yra daug teorijų, kodėl sąžiningumas auga, didėjant piniginės vertei.
04:13
as the wallet becomes more valuable.
67
253499
2169
04:15
The $100 wallet certainly increases self-interest.
68
255918
3754
Piniginė su 100 dolerių vienareikšmiškai paskatina savanaudiškumą.
04:19
But in international follow-up surveys,
69
259672
2419
Bet tolesniuose tarptautiniuose tyrimuose
04:22
people reported that taking larger sums of money felt more like theft,
70
262091
4671
žmonės atskleidė, jog didesnių sumų pasisavinimas jautėsi kaip vagystė.
04:26
making it harder to maintain a positive self-image.
71
266762
3504
Todėl buvo sunkiau išlaikyti gerą savęs įvaizdį.
04:30
It’s also possible that when the financial stakes are higher,
72
270599
3546
Įmanoma, kad, kuo didesnė pinigų suma,
04:34
so is the perceived harm to the wallet’s owner.
73
274145
3503
tuo didesnė suvokiama žala savininkui.
04:38
Others have suggested that our commitment to honesty could be altered
74
278149
3628
Kiti pasiūlė, kad pareiga būti sąžiningam gali būti paveikta darbo aplinkos.
04:41
in professional settings,
75
281777
1919
04:43
meaning participants might have acted differently outside the office.
76
283696
4755
Gali būti, jog žmonės elgtųsi kitaip už darbo vietos ribų.
04:49
Still, this result suggests that self-interest
77
289160
3003
Visgi, šie rezultatai parodo, kad savanaudiškumas
04:52
might not be as powerful as we often think.
78
292163
3587
gali būti ne toks galingas, kaip manome.
04:56
Seeing yourself as an honest person can motivate you to be an honest person.
79
296292
5422
Matydami save sąžiningais žmonėmis galime motyvuoti save tokiais būti.
05:01
And by modeling this behavior and celebrating it and others,
80
301922
3879
Parodydami sąžiningo elgesio pavyzdį ir jį aukštindami kituose,
05:05
we can help create an honest society we can all rely on.
81
305801
5130
galime padėti sukurti sąžiningą visuomenę, kuria visi galime pasitikėti.

Original video on YouTube.com
About this site

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7