How to deal with rejection

457,247 views ・ 2023-01-24

TED-Ed


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Marianne Van Lommel Nagekeken door: Dick Stada
00:07
Rejection hurts.
0
7128
1919
Afgewezen worden doet zeer.
00:09
It’s incredibly painful to feel like you’re not wanted—
1
9213
2920
Het is ongelooflijk pijnlijk om je niet gewenst te voelen,
00:12
and we do mean painful.
2
12133
1835
en dan bedoelen we echt pijnlijk.
00:14
fMRI studies have found that rejection elicits brain activity
3
14177
4129
Uit hersenscans blijkt dat afwijzing hersenactiviteit uitlokt
00:18
in multiple neural regions that process physical pain.
4
18306
3962
in meerdere hersengebieden die fysieke pijn verwerken.
00:22
And the language we use to describe rejection mirrors this experience.
5
22810
4213
De taal waarmee we afwijzing omschrijven,
weerspiegelt die ervaring.
00:27
Researchers recorded over a dozen languages that relate rejection
6
27565
4004
Onderzoekers registreerden meer dan een dozijn talen
die afwijzing in verband brengen met verdriet,
00:31
to being hurt, using terms like “crushed” or “broken-hearted.”
7
31569
5088
door termen te gebruiken als ‘verpletterd’ of ‘met een gebroken hart’.
00:36
So why does rejection trigger such a strong response,
8
36908
3879
Waarom lokt afwijzing zo’n heftige reactie uit,
00:40
and is there any way to cope with this unique kind of pain?
9
40787
3920
en is er een manier om om te gaan met deze unieke soort pijn?
00:45
Psychologists often describe rejection
10
45958
2670
Psychologen omschrijven afwijzing vaak als
00:48
as what happens when we perceive that others don’t value
11
48628
3170
wat er gebeurt als je voelt dat anderen het niet waarderen
00:51
having social connections with us.
12
51798
2460
dat ze sociaal contact met je hebben.
00:54
This could occur when we’re abandoned by a romantic partner,
13
54550
3337
Dat kan gebeuren als je liefdespartner je verlaat
00:57
excluded from a group, or outright discriminated against.
14
57887
3837
je buitengesloten wordt van een groep, of grofweg gediscrimineerd wordt.
01:01
But it’s worth noting that these interpersonal rejections
15
61891
3545
Maar het is belangrijk om op te merken dat deze intermenselijke afwijzingen
01:05
have a social element that distinguishes them from not getting a job.
16
65436
4254
een sociaal element hebben dat anders is dan als je een baan niet krijgt.
01:10
In these experiences,
17
70358
1501
Bij deze ervaringen,
01:11
we perceive that the rejecting party undervalues our relationship.
18
71859
4713
heb je de indruk dat de afwijzende partij je relatie onderwaardeert.
01:16
And while the pain of rejection often increases
19
76948
3003
En hoewel de pijn van afwijzing vaak toeneemt
01:19
the more we value a relationship,
20
79951
2210
naarmate je een relatie meer waardeert,
01:22
even rejections by relative strangers can hurt our feelings.
21
82161
4046
kunnen zelfs afwijzingen door relatieve onbekenden je kwetsen.
01:26
This might seem like an overreaction,
22
86833
2335
Dat lijkt misschien een overdreven reactie,
01:29
but just as bodily pain warns us about perceived threats
23
89168
3462
maar net zoals fysieke pijn je waarschuwt
voor waargenomen bedreigingen voor ons fysieke welzijn,
01:32
to our physical well-being,
24
92630
1960
01:34
hurt feelings warn us about perceived threats to our social well-being.
25
94590
4880
waarschuwen gekwetste gevoelens je
voor waargenomen bedreigingen voor je sociale welzijn.
01:39
Some behavioral psychologists argue this warning system developed
26
99929
4129
Sommige gedragspsychologen stellen dat dit waarschuwingssysteem zich ontwikkelde
01:44
when our prehistoric ancestors lived in small clans
27
104058
3712
toen onze prehistorische voorvaderen in kleine groepen leefden
01:47
and depended on everyone they knew for survival.
28
107770
3253
en afhankelijk waren van iedereen die ze kenden om te overleven.
01:51
These humans may have evolved to perceive rejection from anyone
29
111482
4171
Die mensen zijn mogelijk geëvolueerd om afwijzingen van wie dan ook te beschouwen
01:55
as a potential threat to their safety.
30
115653
2669
als een mogelijke bedreiging voor hun veiligheid.
01:58
It’s impossible to confirm this kind of evolutionary theory,
31
118865
3253
Het is onmogelijk om dit soort evolutietheorie te bevestigen,
02:02
but wherever this warning system came from,
32
122118
2419
maar waar dit waarschuwingssysteem ook ontstaan is,
02:04
it doesn't include instructions
33
124537
1960
er zit geen handleiding bij
02:06
for how to process this intense emotional experience.
34
126497
3671
hoe om te gaan met deze heftige emotionele ervaring.
02:10
So, the next time you’re feeling rejected, try asking yourself these questions.
35
130376
5506
Dus de volgende keer dat je je afgewezen voelt,
probeer jezelf dan deze vragen te stellen.
02:16
The first thing to consider is your relationship
36
136674
2794
Denk eerst na over je relatie met de persoon die jou afwijst.
02:19
with the person rejecting you.
37
139468
1877
02:21
Is this someone who knows you well and whose opinion you hold dear?
38
141470
3462
Is dat een persoon die je goed kent en wiens mening je belangrijk vindt?
02:24
Or is it just a loose acquaintance?
39
144932
2670
Of is dit maar een vage kennis?
02:27
If it’s the latter, that might help you answer the second question:
40
147935
3629
In dat laatste geval kan het je helpen om de tweede vraag te beantwoorden:
02:31
does this rejection really matter?
41
151647
2670
doet deze afwijzing er echt toe?
02:34
It can sting when a stranger doesn't laugh at your joke,
42
154525
3087
Het kan prikken als een vreemde niet om je grappen lacht,
02:37
but it doesn’t make sense to react strongly to a rejection
43
157862
3253
maar het is zinloos om hevig te reageren op een afwijzing
02:41
with little impact on your life.
44
161115
2127
die amper impact heeft op je leven.
02:43
Of course, brushing off even a minor rejection is easier said than done,
45
163618
4838
Natuurlijk is zelfs het verwerken van een kleine afwijzing
makkelijker gezegd dan gedaan,
02:48
since how you perceive yourself also factors into this equation.
46
168456
4296
want hoe je jezelf ziet, speelt ook een rol.
02:53
You likely feel more confident in some circumstances than others,
47
173002
3670
In sommige situaties zal je je zelfverzekerder voelen dan in andere,
02:56
and people tend to be especially sensitive to rejection in situations
48
176672
4255
en men heeft de neiging om bijzonder gevoelig te zijn voor afwijzing
03:00
where they have a low opinion of themselves.
49
180927
2544
als men geen hoge dunk heeft van zichzelf.
03:03
So much so, that they even become more likely to misinterpret
50
183930
4129
Zelfs in die mate, dat men geneigd is
een neutrale actie van anderen als afwijzing te zien.
03:08
other people’s neutral reactions as rejections.
51
188059
3920
03:12
This is why it can be helpful to both reflect on your self-view
52
192521
3879
Daarom kan het nuttig zijn om in de spiegel te kijken naar je zelfbeeld
03:16
and ask yourself if the other person is actually rejecting you.
53
196609
4546
en om jezelf af te vragen of de ander je echt afwijst.
03:21
This might seem like an odd question.
54
201781
2085
Dat lijkt misschien een vreemde vraag,
03:23
But you may find that while the other person didn’t treat you
55
203866
3087
maar misschien merk je dat
hoewel de ander je niet behandelde zoals je wou,
03:26
as you would have liked, they still value your relationship.
56
206953
3336
hij jullie relatie nog steeds waardeert.
03:30
In some cases, it's also helpful to consider
57
210289
2586
Soms kan het ook nuttig zijn om na te gaan
03:32
whether you were expecting more acceptance than was reasonable.
58
212875
3962
of je meer acceptatie verwachtte dan redelijk is.
03:37
Unfortunately, after asking these questions,
59
217588
2920
Jammer genoeg kan je, na het beantwoorden van deze vragen,
03:40
you might still conclude that a person close to you
60
220508
2502
nog steeds het idee hebben dat een naaste
03:43
doesn’t value your relationship as much as you do.
61
223010
3170
jullie relatie niet zoveel waardeert als jij dat doet.
03:46
This is a painful realization, but it can help to remember two things.
62
226722
5172
Dit is een pijnlijk besef, maar het kan je helpen om twee zaken te onthouden.
03:52
First, this rejection isn't just about you.
63
232019
3003
Ten eerste gaat deze afwijzing niet alleen over jou.
03:55
The other party wants something different from your relationship,
64
235022
3295
De ander wil iets anders van jullie relatie
03:58
and what they want might be unreasonable, unfair,
65
238401
3128
en wat hij wil, kan onredelijk of oneerlijk zijn,
04:01
or simply not what you have to give.
66
241529
2127
of gewoon niet wat jij kunt bieden.
04:03
Second, their rejection isn’t proof that there’s something wrong with you.
67
243864
4046
Ten tweede is deze afwijzing geen bewijs dat er iets mis is met jou.
04:08
The pain you’re feeling is just part of a system
68
248327
3212
De pijn die je voelt, maakt gewoon deel uit van een systeem
04:11
nudging you to think about your interpersonal relationships.
69
251539
3670
dat je aanspoort om na te denken over je intermenselijke relaties.
04:15
And by reflecting on your behavior,
70
255668
2002
En door na te denken over je gedrag,
04:17
you can find clues to help better understand the rejection
71
257670
3587
vind je aanwijzingen om de afwijzing beter te begrijpen
04:21
and think critically about the relationship
72
261257
2210
en om kritisch na te denken
04:23
you want to have with this person.
73
263467
2503
over de relatie die je met deze persoon wilt hebben.
04:26
Every relationship and rejection is unique.
74
266762
3087
Elke relatie en afwijzing staat op zichzelf,
04:29
But whatever the specifics,
75
269932
1752
maar wat de omstandigheden ook zijn,
04:31
it’s important to remember that you’re never alone in all of this.
76
271684
3754
het is belangrijk te onthouden dat je hierin nooit alleen staat.
04:35
Everyone deals with rejection throughout their life—
77
275771
3587
Iedereen krijgt met afwijzing te maken in het leven,
04:39
even those who seem confident in their belonging.
78
279525
2836
zelfs zij die zelfverzekerd lijken in hun verbondenheid.
04:42
And one of the most common ways to cope with this universal experience
79
282653
4004
En een van de meestgebruikte manieren om met deze universele ervaring om te gaan
04:46
is to reconnect with those who already accept you.
80
286657
3712
is om opnieuw verbinding te maken met wie jou al accepteert.

Original video on YouTube.com
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7