How to deal with rejection

653,619 views ・ 2023-01-24

TED-Ed


Моля, кликнете два пъти върху английските субтитри по-долу, за да пуснете видеото.

Translator: Nadezhda Hristova Reviewer: Pavlina Koleva
00:07
Rejection hurts.
0
7128
1919
Отхвърлянето боли.
00:09
It’s incredibly painful to feel like you’re not wanted—
1
9213
2920
Невероятно болезнено е да чувстваш че не си желан -
00:12
and we do mean painful.
2
12133
1835
и имаме предвид наистина болезнено.
00:14
fMRI studies have found that rejection elicits brain activity
3
14177
4129
Изследвания с функционален ЯМР показват, че отхвърлянето активира в мозъка
00:18
in multiple neural regions that process physical pain.
4
18306
3962
редица неврални области, които обработват физическа болка.
00:22
And the language we use to describe rejection mirrors this experience.
5
22810
4213
И езикът, с който описваме отхвърлянето, отразява това преживяване.
00:27
Researchers recorded over a dozen languages that relate rejection
6
27565
4004
Изследователите документират над дузина езици, които свързват отхвърлянето
00:31
to being hurt, using terms like “crushed” or “broken-hearted.”
7
31569
5088
с нараняване, които ползват понятия като “съкрушен” или “с разбито сърце“.
00:36
So why does rejection trigger such a strong response,
8
36908
3879
Защо отхвърлянето предизвиква такава силна реакция?
00:40
and is there any way to cope with this unique kind of pain?
9
40787
3920
И има ли начин да се справим с този уникален вид болка?
00:45
Psychologists often describe rejection
10
45958
2670
Психолозите често описват отхвърлянето
00:48
as what happens when we perceive that others don’t value
11
48628
3170
като това, което се случва, когато чувстваме, че другите не ценят
00:51
having social connections with us.
12
51798
2460
социалните връзки с нас.
00:54
This could occur when we’re abandoned by a romantic partner,
13
54550
3337
Това може да се случи когато сме изоставени от романтичен партньор,
00:57
excluded from a group, or outright discriminated against.
14
57887
3837
изключени от група, или дори дискриминирани.
01:01
But it’s worth noting that these interpersonal rejections
15
61891
3545
Важно е да се знае, че тези междуличностни отхвърляния
01:05
have a social element that distinguishes them from not getting a job.
16
65436
4254
имат социален елемент, който ги различава от това да не получим желана работа.
01:10
In these experiences,
17
70358
1501
При тези преживявания
01:11
we perceive that the rejecting party undervalues our relationship.
18
71859
4713
ние усещаме, че този който ни отхвърля, подценява нашите отношения.
01:16
And while the pain of rejection often increases
19
76948
3003
Въпреки че болката от отхвърлянето често се увеличава
01:19
the more we value a relationship,
20
79951
2210
колкото повече ценим дадените отношения,
01:22
even rejections by relative strangers can hurt our feelings.
21
82161
4046
дори отхвърляне от отностелно непознати може да нарани чувствата ни.
01:26
This might seem like an overreaction,
22
86833
2335
Това може да изглежда като свръхреакция,
01:29
but just as bodily pain warns us about perceived threats
23
89168
3462
но както телесната болка ни предупреждава за усетена заплаха
01:32
to our physical well-being,
24
92630
1960
за физическото ни здраве,
01:34
hurt feelings warn us about perceived threats to our social well-being.
25
94590
4880
така, наранените чувства предупреждават за заплаха за социалното благополучие.
01:39
Some behavioral psychologists argue this warning system developed
26
99929
4129
Някои поведенчески психолози смятат, че тази защитна система се е развила
01:44
when our prehistoric ancestors lived in small clans
27
104058
3712
когато праисторическите ни предци живеели в малки общности
01:47
and depended on everyone they knew for survival.
28
107770
3253
и зависели от всеки, който познават, за да оцелеят.
01:51
These humans may have evolved to perceive rejection from anyone
29
111482
4171
Тези хора може да са развили усет за отхвърляне от всеки
01:55
as a potential threat to their safety.
30
115653
2669
като възможна заплаха за тяхната сигурност.
01:58
It’s impossible to confirm this kind of evolutionary theory,
31
118865
3253
Невъзможно е да се потвърди тази еволюционна теория,
02:02
but wherever this warning system came from,
32
122118
2419
но от където и да е дошла тази защитна система,
02:04
it doesn't include instructions
33
124537
1960
тя не е дошла с инструкции
02:06
for how to process this intense emotional experience.
34
126497
3671
как да обработим това силно емоционално преживяване.
02:10
So, the next time you’re feeling rejected, try asking yourself these questions.
35
130376
5506
Затова, следващия път когато се чувствате отхвърлени, запитайте се следното:
02:16
The first thing to consider is your relationship
36
136674
2794
Първо, обмислете отношенията си
02:19
with the person rejecting you.
37
139468
1877
с човека, който ви отхвърля.
02:21
Is this someone who knows you well and whose opinion you hold dear?
38
141470
3462
Дали е някой, който ви познава добре и чието мнение е важно за вас?
02:24
Or is it just a loose acquaintance?
39
144932
2670
Или е просто бегъл познат?
02:27
If it’s the latter, that might help you answer the second question:
40
147935
3629
Ако е само познат, това може да помогне да си отговорите на втория въпрос:
02:31
does this rejection really matter?
41
151647
2670
Това отхвърляне наистина ли има значение?
02:34
It can sting when a stranger doesn't laugh at your joke,
42
154525
3087
Може да ви опари, когато непознат не се засмее на шегата ви,
02:37
but it doesn’t make sense to react strongly to a rejection
43
157862
3253
но няма смисъл да реагирате силно на отхвърляне,
02:41
with little impact on your life.
44
161115
2127
което има слабо влияние върху живота ви.
02:43
Of course, brushing off even a minor rejection is easier said than done,
45
163618
4838
Пренебрегването дори на дребно отхвърляне е по-лесно речено отколкото сторено,
02:48
since how you perceive yourself also factors into this equation.
46
168456
4296
понеже как възприемате себе си също участва в уравнението.
02:53
You likely feel more confident in some circumstances than others,
47
173002
3670
Вероятно се чувствате по-уверени в едни ситуации отколкото в други,
02:56
and people tend to be especially sensitive to rejection in situations
48
176672
4255
а хората са особено чувствителни към отхвърляне в ситуации,
03:00
where they have a low opinion of themselves.
49
180927
2544
в които са с ниско самочувствие.
03:03
So much so, that they even become more likely to misinterpret
50
183930
4129
До такава степен, че дори е вероятно да изтълкуват погрешно
03:08
other people’s neutral reactions as rejections.
51
188059
3920
неутралните реакции на другите хора като отхвърляне.
03:12
This is why it can be helpful to both reflect on your self-view
52
192521
3879
Затова може да е полезно да осмислите както вашата самооценка,
03:16
and ask yourself if the other person is actually rejecting you.
53
196609
4546
така и да се запитате дали другият човек наистина ви отхвърля.
03:21
This might seem like an odd question.
54
201781
2085
Може да изглежда странен въпрос,
03:23
But you may find that while the other person didn’t treat you
55
203866
3087
но може да откриете, че дори другият да не се е държал с вас
03:26
as you would have liked, they still value your relationship.
56
206953
3336
както бихте искали, те все пак ценят отношенията ви.
03:30
In some cases, it's also helpful to consider
57
210289
2586
В някои случаи, също е полезно да помислите за това
03:32
whether you were expecting more acceptance than was reasonable.
58
212875
3962
дали не сте очаквали повече приемане, отколкото е било логично.
03:37
Unfortunately, after asking these questions,
59
217588
2920
За съжаление, дори и след задаването на тези въпроси,
03:40
you might still conclude that a person close to you
60
220508
2502
може да заключите, че ваш близък човек
03:43
doesn’t value your relationship as much as you do.
61
223010
3170
не цени орношенията ви колкото вие.
03:46
This is a painful realization, but it can help to remember two things.
62
226722
5172
Това е болезнено осъзнаване, но то може да помогне да си припомните две неща.
03:52
First, this rejection isn't just about you.
63
232019
3003
Първо, отхвърлянето не се отнася само до вас.
03:55
The other party wants something different from your relationship,
64
235022
3295
Другата страна иска нещо различно от отношенията с вас
03:58
and what they want might be unreasonable, unfair,
65
238401
3128
и то може да бъде необосновано, нечестно,
04:01
or simply not what you have to give.
66
241529
2127
или просто да не е по силите ви.
04:03
Second, their rejection isn’t proof that there’s something wrong with you.
67
243864
4046
Второ, тяхното отхвърляне не е доказателство, че нещо не ви е наред.
04:08
The pain you’re feeling is just part of a system
68
248327
3212
Болката, която изпитвате е само част от система,
04:11
nudging you to think about your interpersonal relationships.
69
251539
3670
която ви подтиква да мислите за междуличностните ви отношенията.
04:15
And by reflecting on your behavior,
70
255668
2002
Така, чрез осмисляне на вашето поведение,
04:17
you can find clues to help better understand the rejection
71
257670
3587
можете да откриете следи, за да разберете отхвърлянето по-добре
04:21
and think critically about the relationship
72
261257
2210
и да мислите критично за отношенията,
04:23
you want to have with this person.
73
263467
2503
които искате да имате с този човек.
04:26
Every relationship and rejection is unique.
74
266762
3087
Всички взаимоотношения и всяко отхвърляне са уникални.
04:29
But whatever the specifics,
75
269932
1752
Каквито и да са подробностите обаче,
04:31
it’s important to remember that you’re never alone in all of this.
76
271684
3754
важно е да запомние, че никога не сте сами в това.
04:35
Everyone deals with rejection throughout their life—
77
275771
3587
Всеки се сблъсква с отхвърляне през живота си,
04:39
even those who seem confident in their belonging.
78
279525
2836
дори тези, които изглеждат уверени в своята принадлежност.
04:42
And one of the most common ways to cope with this universal experience
79
282653
4004
Един от най-честите подходи за справяне с това повсеместно преживяване
04:46
is to reconnect with those who already accept you.
80
286657
3712
е да се свържете с хората, които вече ви приемат.

Original video on YouTube.com
Относно този уебсайт

Този сайт ще ви запознае с видеоклипове в YouTube, които са полезни за изучаване на английски език. Ще видите уроци по английски език, преподавани от първокласни учители от цял свят. Кликнете два пъти върху английските субтитри, показани на всяка страница с видеоклипове, за да възпроизведете видеото оттам. Субтитрите се превъртат в синхрон с възпроизвеждането на видеото. Ако имате някакви коментари или искания, моля, свържете се с нас, като използвате тази форма за контакт.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7