When are you actually an adult? - Shannon Odell

423,257 views ・ 2023-01-19

TED-Ed


Dubbelklik op de Engelse ondertitels hieronder om de video af te spelen.

Vertaald door: Karen Demeyere Nagekeken door: Dick Stada
00:06
Most countries recognize 18 as the start of adulthood
0
6627
3546
De meeste landen erkennen 18 jaar als het begin van de volwassenheid
00:10
by granting various freedoms and privileges.
1
10173
2919
door verschillende vrijheden en privileges toe te kennen.
00:13
But is age the best way to measure maturity?
2
13301
2878
Maar is leeftijd de beste manier om volwassenheid te meten?
00:17
I was born 12:05 AM on November 6th—
3
17638
2962
Ik ben geboren om 5 over 12 op 6 november.
00:20
5 minutes short of being eligible to vote in the election tomorrow.
4
20683
3712
5 minuten te laat om te kunnen stemmen in de verkiezing van morgen.
00:24
Meanwhile, your big brother— yours truly—
5
24645
2420
Maar je grote broer — ik dus —
00:27
was born 15 minutes earlier, so I can vote.
6
27065
3294
is 15 minuten eerder geboren, dus ik kan stemmen.
00:30
It’s arbitrary and unfair!
7
30943
2711
Het is willekeurig en oneerlijk.
00:33
The voting age should be lowered to 16!
8
33946
2294
De stemgerechtigde leeftijd moet verlaagd worden naar 16.
00:37
I firmly disagree!
9
37033
1668
Ik ben het er absoluut mee oneens!
00:38
No way 16-year-olds are mature enough to make decisions with national consequences.
10
38910
3962
16-jarigen zijn niet volwassen genoeg om te beslissen
over zaken van nationaal belang.
00:42
I’m eligible and I don’t even know who’s running.
11
42872
2794
Ik kan stemmen en ik weet niet eens wie meedoet.
00:46
Meanwhile, I know the candidates inside and out.
12
46125
3295
Maar ik ken de kandidaten van binnen en buiten.
00:50
She's obsessed with politics.
13
50046
2044
Ze is geobsedeerd door politiek.
00:52
Exactly! If 16-year-olds aren’t mature enough to vote,
14
52090
3503
Inderdaad, als 16 jarigen niet volwassen genoeg zijn om te stemmen,
00:55
then by that same logic, they shouldn’t be allowed to drive.
15
55593
3212
dan zouden ze, volgens die logica, ook niet mogen rijden.
00:58
I firmly disagree! I’m an excellent driver!
16
58846
3003
Daar ben ik het niet mee eens, ik ben een prima chauffeur.
01:01
And I’ve never gotten a ticket, unlike some people.
17
61849
2544
Ik heb nog nooit een bekeuring gehad en anderen wel.
01:04
That’s so unfair! That stop sign was hidden by a tree.
18
64602
3337
Zo oneerlijk, dat stopbord was achter een boom verstopt.
01:08
I think you both make valid points.
19
68439
1919
Ik denk dat jullie allebei een punt hebben.
01:10
And questioning the age limits of adulthood is well warranted.
20
70775
3420
Vraagtekens zetten bij de leeftijdsgrens van volwassenheid mag.
01:14
Some countries have lowered the voting age to 16,
21
74237
2752
Sommige landen hebben het stemrecht verlaagd naar 16,
01:17
and cultural coming-of-age ceremonies are often celebrated at different ages.
22
77198
4463
en culturele volwassenheidsceremonies
worden vaak op verschillende leeftijden gevierd.
01:21
As there seems to be no consensus on exactly when we reach maturity,
23
81953
4337
Omdat er geen consensus is over wanneer we echt volwassen worden,
01:26
perhaps science can give us a clearer answer.
24
86290
2795
kan de wetenschap ons wellicht een duidelijker antwoord geven.
01:30
One way neuroscientists have looked to define adulthood
25
90378
3253
Eén manier waarop neurologen volwassenheid proberen definiëren
01:33
is by when the brain is fully grown.
26
93631
2628
is door te kijken wanneer het brein volgroeid is.
01:36
Brain development involves two trajectories.
27
96884
2962
De ontwikkeling van het brein doorloopt twee trajecten.
01:39
First, there's a reduction in gray matter.
28
99929
2169
Eerst is er afname van de grijze massa.
01:42
Gray matter consists of cells and connections
29
102348
2252
Grijze massa bestaat uit cellen en verbindingen
01:44
that facilitate communication at short ranges,
30
104600
2711
die communicatie over korte afstanden mogelijk maken,
01:47
creating dense, information-processing hubs.
31
107311
3170
en verdichte knooppunten maken die informatie verwerken.
01:51
While a reduction may seem like a bad thing,
32
111023
2837
Vermindering lijkt misschien iets slechts,
01:53
what’s happening is a selective pruning.
33
113860
2585
maar wat er gebeurt is selectief snoeien.
01:56
Connections that are used are kept and strengthened,
34
116946
2961
Gebruikte verbindingen worden behouden en versterkt,
01:59
while under-used ones are weeded away,
35
119907
2628
terwijl minder gebruikte weggeschoffeld worden.
02:02
creating a brain that is both fine-tuned to its environment and energy efficient.
36
122702
4796
Zo krijg je een brein dat afgesteld is op z’n omgeving en energiezuinig is.
02:08
This gray matter reduction coincides with an increase in white matter.
37
128166
4462
Deze afname van grijze massa gaat gelijk op met een toename aan witte massa.
02:13
White matter refers to connections that are myelinated,
38
133337
3128
Witte massa verwijst naar verbindingen die zijn gemyeliniseerd,
02:16
coated in a layer of insulation,
39
136465
2044
bedekt met een laagje isolatie
02:18
allowing for fast far-range communication between information hubs.
40
138509
4213
die snelle langeafstandscommunicatie tussen informatiehubs mogelijk maakt.
02:23
For example, these paths connect regions that signal
41
143264
2669
Deze banen verbinden bijvoorbeeld gebieden die het genot
02:25
the pleasure of immediate reward with regions that help us plan ahead,
42
145933
4296
van snelle beloning signaleren met gebieden die ons helpen plannen,
02:30
allowing us to make more balanced, forward-thinking decisions.
43
150396
3504
wat zorgt voor meer gebalanceerde, vooruitdenkende beslissingen.
02:34
Imaging studies show that white and gray matter volumes
44
154275
2961
Studies tonen aan dat de hoeveelheden witte en grijze massa
02:37
undergo drastic changes during adolescence,
45
157236
2711
drastisch veranderen tijdens de tienerjaren,
02:39
and continuing through your twenties.
46
159947
2002
en dat gaat door tot in je twintiger jaren.
02:42
But the brain’s journey is far from finished,
47
162408
2461
Maar de reis van je brein is nog lang niet klaar,
02:44
as various experiences continue to reshape its connections
48
164952
3379
want vele ervaringen blijven de verbindingen bijschaven
02:48
throughout your lifetime.
49
168331
1418
gedurende je hele leven.
02:49
So brain structure alone may not give us our answer.
50
169749
3628
Dus de structuur van je brein op zich geeft ons geen antwoord.
02:53
Another way scientists have tried to define adulthood
51
173920
3003
Een andere manier waarop wetenschappers proberen volwassenheid te definiëren
02:56
is by measuring cognitive development—
52
176923
2335
is het meten van de cognitieve ontwikkeling.
02:59
when are you able to learn and complete mental tasks
53
179258
2878
Wanneer kan je leren en mentale opdrachten
03:02
at the same efficiency as older adults?
54
182136
2795
even efficiënt uitvoeren als oudere volwassenen?
03:05
By this definition, adulthood may begin as early as 16,
55
185264
3379
Volgens deze definitie kan volwassenheid al beginnen bij 16,
03:08
as teens perform just as well on tests
56
188643
2210
aangezien tieners even goed scoren op testen
03:10
that assess reasoning, problem-solving and critical thinking.
57
190853
3045
die redeneren, problemen oplossen en kritisch denken.
03:14
Though capable of making smart, well-informed decisions,
58
194315
3211
Hoewel ze slimme, goed doordachte beslissingen kunnen nemen,
03:17
teens may be more susceptible to external pressures.
59
197526
3337
zijn tieners vatbaarder voor druk van buitenaf.
03:21
Studies show that when performing risk- taking and self-control related tasks,
60
201280
4755
Studies tonen aan dat bij taken waar risico en zelfbeheersing speelt,
03:26
18 to 21 year olds behave much like older adults.
61
206035
3295
het gedrag van 18-tot 21-jarigen lijkt op dat van oudere volwassenen.
03:29
But when these tests include an emotional element—
62
209789
2752
Maar wanneer bij tests emotie een rol speelt,
03:32
such as utilizing self-control when identifying fearful faces—
63
212541
3796
zoals zelfbeheersing gebruiken bij het identificeren van bange gezichten,
03:36
or a social element—
64
216337
1418
of een sociaal element,
03:37
such as making a decision in the presence of a friend—
65
217755
2794
zoals bij beslissingen nemen als er een vriend bij is,
03:40
different patterns emerge.
66
220549
1836
worden andere patronen zichtbaar.
03:42
Under these influences, 18 to 21 year olds tend to behave more like younger teens,
67
222802
5172
Onder deze invloeden, gedragen 18- tot 21-jarigen zich eerder als jonge tieners,
03:47
and their brains show younger-teen-like patterns of activity.
68
227974
3503
en laat hun brein activiteitenpatronen zien zoals bij jongere tieners.
03:51
In other words, during your teens and early twenties,
69
231686
3128
Met andere woorden, tijdens je tienerjaren en vroege twintigerjaren,
03:54
your brain is wired to place more value and attention
70
234814
2711
is je brein geprogrammeerd om meer waarde en aandacht te hechten
03:57
on social and emotional elements.
71
237525
2252
aan sociale en emotionele elementen.
Zo kunnen volwassenen in ontwikkeling hun identiteit beter ontdekken
04:00
This allows emerging adults to better explore their identities
72
240027
3295
04:03
and connect with others,
73
243322
1543
en contact maken,
04:04
but may also create more vulnerability to negative peer influence
74
244865
3963
maar het kan ook kwetsbaarheid veroorzaken voor negatieve groepsbeïnvloeding
04:08
and rash heat of the moment decisions.
75
248828
2294
en overhaaste beslissingen veroorzaken.
04:11
For this reason, many scientists argue that judicial systems
76
251998
3628
Daarom beweren veel wetenschappers
dat jeugdrechtbanken er ook moeten zijn
04:15
should expand juvenile courts to include
77
255626
2252
04:17
those in their late teens and early twenties,
78
257878
2169
voor jongvolwassenen,
04:20
as current systems fail to recognize
79
260047
2002
omdat huidige systemen niet herkennen
04:22
how the emerging adult brain is still changing.
80
262049
2795
hoe het ontwikkelende volwassenenbrein nog steeds verandert.
04:25
So when are you actually an adult?
81
265511
2252
Dus wanneer ben je echt volwassen?
04:27
As you can see, there is no exact age or moment
82
267930
2753
Je ziet dat er geen exacte leeftijd is
04:30
in development that we can point to.
83
270683
1918
of moment in de ontwikkeling aan te wijzen is.
04:32
Instead, neuroscience suggests that there are waves of maturity.
84
272852
3753
Neurowetenschap stelt daarentegen dat er golven van volwassenheid zijn.
04:36
As different brain regions and mental abilities mature at different times,
85
276689
3754
Net zoals gebieden in het brein en mentale capaciteiten niet gelijktijdig ontwikkelen
04:40
so do different adult-like states and behaviors.
86
280443
3128
zo gaat het ook bij verschillende volwassenheidsstadia.
04:44
Not everyone will reach each wave of maturity at the same age.
87
284155
3712
Niet iedereen bereikt elke golf van volwassenheid op dezelfde leeftijd.
04:47
Each person’s journey to adulthood is unique,
88
287867
2544
Ieders weg naar volwassenheid is uniek,
04:50
influenced by genetics, environment, and experience.
89
290536
3212
beïnvloed door genetica, omgeving, en ervaring.
Over deze website

Deze site laat u kennismaken met YouTube-video's die nuttig zijn om Engels te leren. U ziet Engelse lessen gegeven door topdocenten uit de hele wereld. Dubbelklik op de Engelse ondertitels op elke videopagina om de video af te spelen. De ondertitels scrollen synchroon met het afspelen van de video. Heeft u opmerkingen of verzoeken, neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7