A brief history of dumplings - Miranda Brown

595,340 views ・ 2022-06-21

TED-Ed


Norėdami paleisti vaizdo įrašą, dukart spustelėkite žemiau esančius angliškus subtitrus.

Translator: Barbora Sendžikaitė Reviewer: Adele Mikoliunaite
00:07
As archaeologists pored over ancient tombs in Turfan in western China,
0
7670
4630
Archeologai, tirdami senovės mauzoliejus Turfane, vakarų Kinijoje,
00:12
they discovered some surprisingly well-preserved and familiar relics.
1
12508
3796
atrado stebinančiai puikiai išlikusias ir pažįstamas relikvijas.
00:17
Though hardened from over 1,000 years,
2
17013
2377
Atrasti suakmenėję per daugiau nei 1000 metų
00:19
there sat little crescent-shaped dumplings.
3
19390
2503
mažyčiai pusmėnulio formos virtiniai.
00:22
Exactly who invented dumplings remains a mystery.
4
22560
2628
Tikslūs virtinių išradėjai nežinomi.
00:25
But some scholars suspect they were first spread
5
25229
2294
Tačiau mokslininkai įtaria, kad senovės pasaulyje
00:27
around parts the ancient world by nomadic Turkic peoples
6
27523
3420
virtiniai paplito dėl klajoklių tiurkų tautų,
00:30
living in western China and Central Asia.
7
30943
2378
gyvenusių vakarų Kinijoje ir vidurinėje Azijoje.
00:33
This is thought to be the case because “manti,”
8
33654
2420
Taip manoma, nes žodis „manti“,
00:36
meaning “dumpling” or “steamed bun” in many Turkic languages,
9
36074
3753
reiškiantis „virtinis“ ar „garinta bandelė“ tiurkų kalbose,
00:39
appears to be the root word for dumpling in several other languages.
10
39994
3712
laikomas to paties žodžio šaknimi keliose kitose kalbose.
00:44
Ancient Turkic people probably stuffed their dumplings with meat.
11
44082
3461
Senovės tiurkai virtinius tikriausiai įdarydavo mėsa.
00:47
But it’s unclear when this practice began,
12
47752
2627
Tačiau nežinia, kada pradėta tai daryti
00:50
or whether they learned the art of dumpling-making from others.
13
50463
3045
ir ar tiurkai išmoko virtinių gamybos iš kitų.
00:53
However this happened, dumplings certainly gathered steam in ancient China.
14
53758
4588
Kad ir kokia tiesa, virtiniai ypač išpopuliarėjo senovės Kinijoje.
00:58
That’s where they first appear in the written record:
15
58554
2586
Čia jie paminėti pirmą kartą,
01:01
more than 1,700 years ago,
16
61140
2169
prieš daugiau nei 1700 metų
01:03
in a mouthwatering rhapsody by scholar Shu Xi.
17
63309
3837
erudito Shu Xi rapsodijoje.
01:07
In his poem, Shu alludes to certain cooking methods coming from alien lands.
18
67313
5088
Poemoje Shu užsimina apie kepimo metodus, atkeliavusius iš svetimų šalių.
01:12
He describes a steamed wheat product as “mantou.”
19
72735
3587
Jis apibūdina garuose virtą kvietinį patiekalą „mantou“.
01:16
And he reverentially chronicles the preparation of kneaded dough balls
20
76489
4129
Ir garbinančiai aprašinėja minkytų tešlinių kamuolėlių,
01:20
called “lao wan.”
21
80618
1543
vadinamų „lao wan“ paruošimą.
01:22
They’re packed with pork, mutton and aromatics,
22
82662
2711
Jie užpildyti kiauliena, aviena ir prieskoniais,
01:25
dipped in black meat sauce, then quickly gobbled up,
23
85373
2836
pamirkyti juodame mėsos padaže ir taip staigiai suvalgomi,
01:28
leaving people downwind to drool and fantasy-feast.
24
88209
3378
kad žmonės pavėjui tegali svajoti ir seilę varvinti.
01:32
Dumplings continued to take off and diversify in China
25
92213
3170
Virtiniai toliau populiarėjo ir įvairėjo Kinijoje
01:35
over the next thousand years.
26
95383
1710
per kitą tūkstantmetį.
01:37
Instead of the traditional meat filling,
27
97135
2002
Vietoj tradicinio mėsos įdaro,
01:39
some communities opted for vegetarian dumplings.
28
99137
2752
kai kurios bendruomenės ruošė vegetariškus virtinius.
01:42
People developed new cooking methods.
29
102390
2002
Žmonės išvystė naujų paruošimo būdų.
01:44
And because wheat was harder to cultivate outside of northern China,
30
104392
3462
O kadangi kviečius buvo sunku kultivuoti ne Kinijos šiaurėje,
kituose regionuose žmonės virtinius gamino
01:48
those in other regions began making dumplings
31
108062
2169
01:50
using rice, tapioca, and sweet potato.
32
110231
2502
naudodami ryžius, tapijoką ir batatus.
01:52
The relationship between Chinese dumplings and those in other areas
33
112984
3795
Ryšį, siejantį virtinius iš Kinijos ir virtinius iš kitų šalių,
01:56
is tricky to trace,
34
116779
1377
gana sunku atkasti,
01:58
but food historians have made their best guesses based on available clues.
35
118239
3837
tačiau gastronomijos istorikai bando šią mįslę įminti.
02:02
Turkic tribes spread and eventually established
36
122702
2794
Tiurkų tautos plėtėsi ir galiausiai 1300 m.
02:05
the Ottoman Empire around 1300 CE,
37
125496
3087
įkūrė Osmanų imperiją,
02:08
bringing wrapped morsels west with them.
38
128875
2377
kartu atsiveždami į vakarus suvyniotuosius kąsnelius.
02:12
In what’s now Turkey, most people wouldn’t have stuffed dumplings with pork
39
132211
4088
Dabartinėje Turkijoje dauguma žmonių nevalgytų virtinių su kiauliena
02:16
due to Islamic restrictions.
40
136299
1960
dėl islamo apribojimų.
02:18
Instead, manti would come to be filled with ingredients like lamb,
41
138342
4046
Vietoj to, „manti“ būtų įdaromi produktais kaip aviena,
02:22
drizzled with garlic, yogurt, and melted butter,
42
142388
2419
apšlakstyti česnaku, jogurtu ir lydytu sviestu,
02:24
then topped with herbs and spices.
43
144807
1877
tada pagardinti žolelėmis ir prieskoniais.
02:27
Some scholars believe that the Mongol Empire also helped disseminate dumplings,
44
147393
4213
Kai kurie tyrėjai mano, kad Mongolų imperija prisidėjo prie virtinių sklaidos
02:31
perhaps introducing them to parts of Eastern Europe.
45
151689
2669
ir gal net atvedė juos į rytų Europą.
02:34
These dumplings could have come by way of China
46
154650
2294
Šie virtiniai galėjo atkeliauti iš Kinijos
02:36
or directly from some of the Turkic peoples the Mongols hired
47
156944
3212
arba tiesiogiai iš tiurkų, kuriuos mongolai samdė
02:40
to run their empire.
48
160156
1418
imperijai valdyti.
02:41
One theory is that this gave rise to dumplings like Russian pelmeni,
49
161824
3462
Viena teorija sako, kad šitaip išrasti rusiški „palmeni“ koldūnai
02:45
and the larger pierogi and vareniki, eaten in Poland and Ukraine,
50
165286
3837
ir didesnieji „pierogi“ ir „vareniki“, valgomi Lenkijoje ir Ukrainoje,
02:49
stuffed with things like potato, cabbage, cheese, and cherries.
51
169123
3045
įdaryti bulvėmis, kopūstais, sūriu ir vyšniomis.
02:52
The Mongol Empire also controlled Korea
52
172418
2419
Mongolų imperija taip pat valdė Korėją
02:55
and might have likewise introduced dumplings there,
53
175129
2586
ir ten galėjo atvežti virtinukus,
02:57
where “mandu” may be eaten with regional ingredients like kimchi.
54
177757
3795
kur „mandu“ galbūt valgyti su vietiniais produktais, pvz.: kimči.
03:02
Later, after Chinese dumpling varieties were introduced to more countries,
55
182220
3878
Vėliau, kai kiniškų virtinių rūšys paplito kitose šalyse,
03:06
English speakers began calling them dumplings.
56
186182
2794
anglų kalboje juos pradėta vadinti „dumplings“.
03:09
The term means “little lumps”
57
189268
1877
Šis terminas reiškia „maži gumulėliai“
03:11
and is thought to have been first used in 16th century England
58
191395
3504
ir manoma, kad jis pirmiausia vartotas XVI a. Anglijoje
03:14
to describe dough balls dropped in liquid.
59
194899
2544
ir apibūdino tešlos kamuolėlius, įmerktus į skystį.
03:17
Like knödel and matzo balls, they would’ve had no filling.
60
197818
3170
Kaip „knodel“ ir „matzo“ kukuliai, šie būtų neturėję įdaro.
03:21
So, the word was actually confusingly imprecise,
61
201155
2711
Taigi, šis žodis painiai netikslus,
03:23
but it stuck, nonetheless.
62
203866
1752
bet jis vis tiek prigijo.
03:26
When Japan occupied China during the Second World War,
63
206661
3295
Kai Japonija okupavo Kiniją Antrojo pasaulinio karo metu,
03:29
Chinese “jiaozi” were brought to Japan,
64
209956
2961
kiniški „jiaozi“ buvo atvešti į Japoniją,
03:32
where they in turn became known as “gyoza” and were more typically pan-fried.
65
212917
4921
kur jie vadinti „gyoza“ ir dažnai skrudinti keptuvėje.
03:38
So what about the fact that every region in Italy has its own variety
66
218589
3837
O kaip suprasti tai, kad visi Italijos regijonai turi
03:42
of dumpling-like stuffed pasta?
67
222426
2044
savo įdarytas, virtinukus primenančias makaronų rūšis?
03:44
Some historians think that Arab conquerors brought dumplings
68
224929
3587
Kai kurie istorikai mano, kad arabų užkariautojai atsivežė virtinius,
03:48
when they reigned over Sicily between the 9th and 11th centuries.
69
228516
3920
kai jie karaliavo Sicilijoje IX-XI amžiuje.
03:52
But the jury's still out.
70
232770
1627
Tačiau prisiekusieji dar svarsto.
03:55
It’s unlikely that all dumpling-esque dishes came from the same root tradition.
71
235856
4380
Netikėtina, kad visi virtinių tipo patiekalai kilo iš tos pačios tradicijos.
04:00
In many cases, it may simply be that culinary visionaries
72
240236
3628
Kai kuriais atvejais gali būti, kad kulinarai-svajotojai
04:03
from different cultures shared a similar revelation:
73
243864
3003
iš įvairiausių kultūrų priėjo prie tos pačios išvados:
04:07
that cooking fillings encased in dough would be delightful.
74
247326
3545
išvirti tešloje susuptą įdarą būtų žavinga.
04:11
Either way, we can appreciate these plump pockets of perfection—
75
251372
4171
Vis dėlto, galime džiaugtis putliomis tobulybės pagalvėlėmis
04:15
and the tangled, mysterious historical web
76
255543
2669
ir painia, persipynusia istorija,
04:18
that’s made dumplings so diverse and divine.
77
258212
3003
kurios dėka virtiniai tokie įvairūs ir nuostabūs.
04:22
This video was made possible with support from Marriott Hotels.
78
262960
3253
Šio įrašo kūrimą rėmė Marriott viešbučių tinklas.
Su virš 590 viešbučių ir kurortų visame pasaulyje
04:26
With over 590 hotels and resorts across the globe,
79
266252
3211
Marriot švenčia smalsumą, kuris skatina mus keliauti.
04:29
Marriott Hotels celebrates the curiosity that propels us to travel.
80
269463
3532
Pamatykite kaip TED-Ed ir Marriott bendradarbiauja
04:33
Check out some of the exciting ways TED-Ed and Marriott are working together
81
273000
3441
ir keliaudami užsiregistruokite Marriott viešbutyje.
04:36
and book your next journey at Marriott Hotels.
82
276441
2419
About this site

Šioje svetainėje rasite "YouTube" vaizdo įrašų, naudingų mokantis anglų kalbos. Pamatysite anglų kalbos pamokas, kurias veda aukščiausio lygio mokytojai iš viso pasaulio. Dukart spustelėkite angliškus subtitrus, rodomus kiekvieno vaizdo įrašo puslapyje, kad iš ten paleistumėte vaizdo įrašą. Subtitrai slenka sinchroniškai su vaizdo įrašo atkūrimu. Jei turite pastabų ar pageidavimų, susisiekite su mumis naudodami šią kontaktinę formą.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7