How to turn your dissatisfaction into action | Yvonne Aki-Sawyerr

112,808 views

2020-07-02・ 2914    126


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. After the devastating rebel invasion of Freetown in 1999 and the Ebola epidemic in 2014, Yvonne Aki-Sawyerr, mayor of the city, refused to be paralyzed by her frustration with the status quo. Instead, she used her anger as a catalyst for action. In this inspiring talk, she shares how she transformed her city by taking the risks necessary to bring about dramatic change -- and shows how you can find power in your dissatisfaction. The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Vertaald door: Ruth Compernol Nagekeken door: Bieke Van Gelder
00:13
Sometimes,
Soms
00:15
you have a negative feeling about things.
heb je een negatief gevoel bij iets.
00:18
You're not happy about the way things are going.
Je bent niet tevreden met de manier waarop de dingen verlopen.
00:22
You feel frustrated and dissatisfied,
Je voelt je gefrustreerd en ontevreden,
00:25
and so often, we choose to live with it.
en vaak kiezen we ervoor om daarmee te leven.
00:29
It's a negative that we tell ourselves we have to endure.
We maken onszelf wijs dat we iets negatiefs moeten verdragen.
00:34
And yet, I passionately believe
En toch geloof ik oprecht
00:37
that we all have the ability
dat we allemaal in staat zijn
00:39
to turn that negative feeling
om dat negatieve gevoel
00:41
into a positive
om te zetten in iets positiefs
00:43
by allowing our dissatisfaction
door toe te laten dat onze ontevredenheid
00:46
to give birth to change.
leidt tot verandering.
00:49
On January 6, 1999,
Op 6 januari 1999
00:52
I was working in London
werkte ik in Londen
00:54
when the news channels began to report
toen we nieuwsberichten hoorden
00:56
the rebel invasion of my hometown,
over de rebelleninvasie in mijn geboortestad
01:00
Freetown, Sierra Leone.
Freetown, in Sierra Leone.
01:03
Thousands of people lost their lives,
Duizenden mensen stierven
01:05
and there were bodies littering the streets of Freetown.
en er lagen overal lichamen in de straten van Freetown.
01:09
My husband's elderly aunt was burned alive,
De bejaarde tante van mijn man werd levend verbrand
01:13
and I thought of my own two-year old
en ik dacht aan mijn kind van twee
01:16
as I saw images of little children with amputated limbs.
toen ik beelden zag van kleine kinderen met geamputeerde ledematen.
01:21
Colleagues said to me,
Collega's vroegen mij:
01:22
"How could we help?"
"Hoe kunnen we helpen?".
01:24
I didn't know,
Ik wist het niet.
01:26
so I began to call the telephone numbers that came up on my screen
Dus ik begon te bellen naar de nummers die ik op mijn scherm zag
01:30
as international aid agencies started to make appeals
toen internationale hulporganisaties oproepen lanceerden
01:34
to raise money to address the tragedy.
om geld in te zamelen voor deze tragedie.
01:38
The vagueness of those telephone conversations disappointed me.
De vaagheid van die gesprekken ontgoochelde mij.
01:43
It felt like the people who were raising the money
Ik had het gevoel dat de mensen die geld inzamelden
01:46
seemed so far removed from the crisis,
heel ver afstonden van de crisis,
01:48
and understandably so,
wat ook begrijpelijk was,
01:50
but I wasn't satisfied
maar ik was niet tevreden
01:52
and I wasn't convinced
en ik was niet overtuigd
01:54
that the interventions they would eventually implement
dat de interventies die zouden gebeuren
01:58
would actually have the level of impact that was so clearly needed.
effectief de impact zouden hebben die overduidelijk nodig was.
02:02
There were butterflies in my stomach for days
Dagenlang keek ik vol onrust toe
02:05
as I continued to watch horrors unfold on television,
hoe de verschrikkelijke gebeurtenissen zich ontrafelden op de televisie,
02:08
and I continuously asked myself,
en ik vroeg me constant af
02:11
what could I be doing?
wat ik kon doen.
02:13
What should I be doing?
Wat zou ik moeten doen?
02:14
What I wanted to do was to help children affected by the war.
Wat ik wou doen, was de kinderen helpen die waren getroffen door de oorlog.
02:18
So that's what we did.
Dus dat was wat we deden.
02:21
Myself, my sister and some friends
Ikzelf, mijn zus en enkele vrienden
02:24
started the Sierra Leone War Trust For Children, SLWT.
startten de Sierra Leone War Trust For Children, afgekort SLWT.
02:28
We decided to focus on the thousands of displaced people
We besloten ons te focussen op de duizenden mensen
die op de vlucht waren voor de gevechten
02:32
that fled the fighting
02:33
and were now living in really poor, difficult conditions
en nu in armoede en moeilijke omstandigheden leefden
02:37
in camps in Freetown.
in de kampen van Freetown.
02:39
Our work started with the Ross Road Camp
We gingen van start met het Ross Road Camp
02:42
at the east end of the city.
in het oosten van de stad.
02:44
Working with a local health organization,
We werkten samen met een lokale gezondheidsorganisatie
02:47
we identified about 130 of the most vulnerable single mothers
en identificeerden zo'n 130 van de meest kwetsbare alleenstaande moeders
02:52
with children under the age of five,
met kinderen jonger dan vijf jaar.
02:55
supporting them by providing business skills,
We ondersteunden hen met business skills,
03:00
microcredit,
microkredieten,
03:02
whatever they asked us.
om het even wat ze ons vroegen.
03:04
Working in those difficult conditions,
Werken in die moeilijke omstandigheden,
03:07
just getting the basics right, was no small task,
enkel nog maar de basisbehoeften in orde krijgen, was niet evident.
03:11
but our collective sense of dissatisfaction
Maar ons collectieve gevoel van ontevredenheid
03:14
at an unacceptable status quo
dat alles zomaar bij het oude zou blijven,
03:17
kept us focused on getting things done.
zorgde ervoor dat we focusten op wat we konden doen.
03:20
Some of those women went on to open small businesses,
Sommige van de vrouwen openden een kleine onderneming,
03:24
repaid their loans
betaalden hun leningen terug
03:26
and allowed other mothers and their children
en zorgden ervoor dat andere moeders en hun kinderen
03:28
to have the same opportunity they did.
dezelfde kansen kregen als zij.
03:31
And we, we kept on going.
En wij? Wij bleven verder doen.
03:34
In 2004, we opened an agricultural training center
In 2004 openden we een landbouwkundig trainingscenter
03:38
for ex-child soldiers,
voor ex-kindsoldaten,
03:40
and when the war was behind us,
en toen de oorlog voorbij was,
03:42
we started a scholarship program for disadvantaged girls
lanceerden we studiebeurzen voor kwetsbare meisjes
03:46
who would otherwise not be able to continue in school.
die anders niet in staat zouden zijn om naar school te blijven gaan.
03:50
Today, Stella, one of those girls,
Vandaag staat Stella, een van die meisjes,
03:54
is about to qualify as a medical doctor.
op het punt af te studeren als dokter.
03:56
It's amazing what a dose of dissatisfaction can birth.
Het is ongelooflijk wat een dosis ontevredenheid kan teweegbrengen.
04:01
(Applause)
(Applaus)
04:03
Ten years later, in 2014,
Tien jaar later, in 2014,
04:06
Sierra Leone was struck by Ebola.
werd Sierra Leone geteisterd door ebola.
04:08
I was working in Freetown at the time on a hotel construction project on May 25
Ik werkte in die tijd in Freetown aan een bouwproject van een hotel
toen op 25 mei de eerste gevallen bekend werden,
04:15
when the first cases were announced,
04:17
but I was back in London on July 30
maar ik was terug in Londen op 30 juli
04:20
when the state of emergency was announced,
toen de noodtoestand werd afgekondigd.
04:24
the same day that many airlines stopped their flights to Sierra Leone.
Op die dag besloten vliegmaatschappijen hun vluchten naar Sierra Leone te stoppen.
04:30
I remember crying for hours,
Ik huilde uren aan een stuk
04:32
asking God, why this? Why us?
en vroeg: "God, waarom dit? Waarom ons?".
04:37
But beyond the tears,
Maar onder die tranen
04:39
I began to feel again
begon ik weer
04:42
that profound sense of dissatisfaction.
die diepe ontevredenheid te voelen.
04:45
So when, six months after those first cases had been confirmed,
Dus toen zes maanden na de bevestiging van de eerste gevallen
04:49
the disease was still spreading rapidly in Sierra Leone
de ziekte zich nog steeds verder verspreidde in Sierra Leone
04:52
and the number of people infected and dying continued to rise,
en het aantal besmettingen en sterfgevallen bleef stijgen,
04:57
my level of frustration and anger
begonnen mijn frustraties en boosheid
04:59
got so much that I knew I could not stay
zodanig erg te worden dat ik wist dat ik niet kon thuisblijven
05:03
and watch the crisis from outside Sierra Leone.
om de crisis van buiten Sierra Leone op te volgen.
05:07
So, in mid-November,
Dus rond midden november
05:09
I said goodbye to my much loved
nam ik afscheid van mijn lieve
05:12
and very understanding husband and children,
en zeer begripvolle man en kinderen,
05:15
and boarded a rather empty plane
en stapte ik op een bijna leeg vliegtuig
05:18
to Freetown.
richting Freetown.
05:19
Freetown was now the epicenter of the outbreak.
Freetown was toen het epicentrum van de uitbraak.
05:23
There were hundreds of new cases every week.
Er waren elke week honderden nieuwe gevallen.
05:26
I spoke to many medical experts,
Ik sprak met verschillende medische experts,
05:29
epidemiologists
epidemiologen
05:30
and ordinary people every day.
en gewone mensen, elke dag.
05:33
Everyone was really scared.
Iedereen was bang.
05:35
"We won't succeed until we're talking to people under the mango tree."
"We zullen niet slagen tot we met mensen praten onder de mangoboom."
05:41
So said Dr. Yoti,
Dat zei dokter Yoti,
05:43
a Ugandan doctor who worked for WHO
een Ugandese dokter die werkte voor de WHO
05:46
and who had been involved in pretty much every Ebola outbreak
en betrokken was geweest bij zowat alle voorgaande ebolacrises in Afrika.
05:49
in Africa previously.
05:51
He was right,
Hij had gelijk
05:52
and yet there was no plan to make that happen.
en toch was er geen plan om iets te ondernemen.
05:57
So during a weekend in early December,
Dus tijdens een weekend begin december
06:00
I developed a plan that became known as the Western Area Surge plan.
ontwikkelde ik een plan dat later bekend werd als het Western Area Surge plan.
06:05
We needed to talk with people,
We moesten mét de mensen praten,
06:08
not at people.
niet tegen de mensen.
06:10
We needed to work with the community influencers
We moesten samenwerken met de mensen die invloed hadden in de gemeenschap,
06:14
so people believed our message.
zodat men onze boodschap geloofde.
06:16
We needed to be talking under the mango tree,
We moesten onder de mangoboom praten,
06:19
not through loudspeakers.
niet door luidsprekers.
06:20
And we needed more beds.
En we hadden bedden nodig.
06:22
The National Ebola Response Center, NERC,
Het National Ebola Response Center, ook wel het NERC genoemd,
06:25
built on and implemented that plan,
bouwde verder op dat plan en voerde het uit
06:28
and by the third week of January,
en tegen de derde week van januari
06:30
the number of cases had fallen dramatically.
was het aantal gevallen sterk gedaald.
06:33
I was asked to serve
Men vroeg mij Directeur Planning te worden voor het NERC,
06:35
as a new Director of Planning for NERC,
06:38
which took me right across the country,
waardoor ik het hele land doorkruiste
06:40
trying to stay ahead of the outbreak
terwijl ik de uitbraak vóór wou blijven,
06:43
but also following it
maar de ziekte ook volgde
06:44
to remote villages in the provinces
naar afgelegen dorpen in de provincies
06:46
as well as to urban slum communities.
en in stedelijke sloppenwijken.
06:50
On one occasion, I got out of my car
Op een dag stapte ik uit mijn auto
06:53
to call for help for a man who had collapsed on the road.
om hulp te halen voor een man die op straat was ingestort.
06:57
I accidentally stepped in liquid
Ik stapte per ongeluk in vloeistof
07:00
that was coming down the road from where he lay.
die afkomstig was van de plaats waar hij lag.
07:03
I rushed to my parents' house,
Ik haastte mij naar mijn ouders
07:04
washed my feet in chlorine.
en waste bij hen thuis mijn voeten met chloor.
07:07
I'll never forget waiting for that man's test results
Ik zal nooit vergeten hoe ik wachtte op de testresultaten van die man,
07:11
as I constantly checked my temperature then and throughout the outbreak.
terwijl ik constant mijn temperatuur mat, en dit bleef doen tijdens de uitbraak.
07:17
The Ebola fight was probably the most challenging
Het gevecht tegen ebola was waarschijnlijk de meest uitdagende,
07:22
but rewarding experience of my life,
maar ook de meest bevredigende ervaring in mijn leven.
07:25
and I'm really grateful
En ik ben heel dankbaar
07:27
for the dissatisfaction
voor die ontevredenheid,
07:28
that opened up the space
waardoor ik de kans kreeg
07:30
for me to serve.
om anderen te helpen.
07:32
Dissatisfaction can be a constant presence in the background,
Ontevredenheid kan constant aanwezig zijn op de achtergrond,
07:37
or it can be sudden,
of kan plots ontstaan
07:38
triggered by events.
door een gebeurtenis.
07:41
Sometimes it's both.
Soms is het beide.
07:44
With my hometown, that's the way it was.
Met mijn geboortestad was dit het geval.
07:48
For years, our city had changed,
Onze stad was al jaren aan het veranderen
07:52
and it had caused me great pain.
en het deed me pijn.
07:55
I remember a childhood
Ik herinner mij een kindertijd
07:57
growing up climbing trees,
waarin ik in de bomen klom,
08:00
picking mangoes and plums
mango's en pruimen plukte
08:03
on the university campus where my father was a lecturer.
op de campus van de universiteit, waar mijn vader lesgaf.
08:07
Went fishing in the streams deep in the botanical gardens.
Ik ging vissen in de rivieren in de botanische tuinen.
08:12
The hillsides around Freetown were covered with lush green vegetation,
De heuvels rond Freetown waren bedekt met weelderige begroeiing,
08:18
and the beaches were clean and pristine.
en de stranden waren mooi en onbezoedeld.
08:20
The doubling of the population of Freetown in the years that followed the civil war,
Toen de bevolking van Freetown verdubbelde in de jaren na de burgeroorlog
08:25
and the lack of planning and building control
en er een gebrek was aan planning en controle op de aanleg van gebouwen
08:28
resulted in massive deforestation.
ontstond er grootschalige ontbossing.
08:32
The trees, the natural beauty, were destroyed as space was made
De bomen, de natuurlijke schoonheid, werden vernietigd toen men plaats maakte
08:36
for new communities, formal or informal,
voor nieuwe gemeenschappen, formeel of informeel,
08:39
and for the cutting down of firewood.
en om hout te kappen voor vuur.
08:42
I was deeply troubled and dissatisfied.
Ik was erg bezorgd en ontevreden.
08:46
It wasn't just the destruction of the trees and the hillsides
Het was niet enkel de vernietiging van de bomen en de heuvels
08:49
that bothered me.
die me dwars zat.
Het was ook de impact op de mensen,
08:51
It was also the impact of people,
08:54
as infrastructure failed to keep up with the growth of the population:
toen de infrastructuur de aangroei van de bevolking niet meer kon bijbenen.
08:59
no sanitation systems to speak of,
Er was geen noemenswaardige riolering,
09:02
a dirty city with typhoid, malaria and dysentery.
een vieze stad met tyfus, malaria en dysenterie.
09:07
I didn't know the statistics at the time,
In die tijd kende ik de statistieken niet,
09:09
but it turned out that by 2017,
maar achteraf bleek dat tegen 2017
09:12
only six percent of liquid waste and 21 percent of solid waste
slechts 6 procent vloeibaar afval en 21 procent vast afval
09:18
was being collected.
werd verzameld.
09:19
The rest was right there with us,
De rest bleef gewoon liggen,
09:21
in backyards, in fields, rivers
in achtertuinen, velden, rivieren
09:25
and deposited in the sea.
of werd geloosd in de zee.
09:28
The steps to address that deep sense of anger and frustration I felt
De stappen die ik moest zetten om dat diepe gevoel van boosheid kwijt te raken,
09:33
didn't unfold magically or clearly.
kwamen er niet zomaar op magische wijze.
09:36
That's not how the power of dissatisfaction works.
Dat is niet hoe de kracht van ontevredenheid werkt.
09:40
It works when you know that things can be done better,
Het werkt wanneer je beseft dat de dingen beter kunnen
09:44
and it works when you decide to take the risks to bring about that change.
en beslist om risico's te nemen om die verandering op gang te brengen.
09:49
And so it was that in 2017
En zo gebeurde het dat ik me in 2017
09:52
I ended up running for mayor,
kandidaat stelde als burgemeester,
09:54
because I knew things could be better.
omdat ik wist dat het beter kon.
09:57
It seemed the people agreed with me, because I won the election.
Blijkbaar waren de mensen het eens met me, want ik won de verkiezing.
10:01
(Applause)
(Applaus)
10:04
Today, we are implementing an ambitious plan
Vandaag voeren we een ambitieus plan uit
10:08
to transform our city,
om onze stad te transformeren.
10:11
and when I say we,
En als ik zeg 'wij' --
10:14
what gets me really excited
en hier word ik echt enthousiast van --
10:16
is that I mean the whole Freetown community,
dan bedoel ik de hele gemeenschap van Freetown,
10:19
whether it's being part of competitions like rewarding the neighborhood
of het nu gaat om wedstrijden waarbij de buurten worden beloond
10:25
that makes the most improvement in overall cleanliness,
die de grootste vooruitgang boeken op het vlak van netheid,
10:29
or whether it's our programs
of om onze programma's
10:31
that are leading and joining people and waste collectors
die mensen en afvalinzamelaars samenbrengen en aansturen
10:35
through our apps.
via onze apps.
10:39
In Freetown today,
Freetown is vandaag een veel nettere stad.
10:41
it's a much cleaner city,
10:44
and those trees that we're so well known for,
En die bomen waar we zo bekend om stonden,
10:47
we planted 23,000 of them last rainy season.
daar hebben we er 23.000 van geplant in het vorige regenseizoen
10:51
(Applause)
En in 2020 willen we een miljoen bomen planten
10:52
And in 2020,
10:53
we plan to plant a million trees as part of our "Freetown the Tree Town" campaign.
voor onze campagne 'Freetown the Tree Town'.
11:00
(Applause)
(Applaus)
11:03
Sometimes, sometimes we have a negative feeling about things.
Soms hebben we een negatief gevoel bij iets.
11:08
We're not happy about the way things are going.
We zijn niet gelukkig met hoe de zaken ervoor staan.
11:12
We feel dissatisfied,
We zijn ontevreden
11:14
and we feel frustrated.
en gefrustreerd.
11:16
We can change that negative into a positive.
We kunnen dat negatieve in iets positiefs omzetten.
11:22
If you believe that things can be better,
Als je gelooft dat het beter kan,
11:26
then you have the option to do something rather than to do nothing.
dan heb je de keuze om iets te doen in plaats van niets te doen.
11:31
The scale and circumstances of our situations will differ,
De schaal en de context van onze situatie zullen misschien verschillen,
11:36
but for each of us,
maar we hebben allemaal
11:38
we all have one thing in common.
één ding gemeen.
11:42
We can take risks to make a difference,
We kunnen risico's nemen om het verschil te maken.
11:45
and I will close in saying,
En ik sluit af met het volgende:
11:48
step out,
ga naar buiten,
11:49
take a risk.
neem een risico.
11:50
If we can unite behind the power of dissatisfaction,
Als we onze krachten bundelen op basis van gedeelde ontevredenheid,
11:54
the world will be a better place.
zal de wereld er beter van worden.
11:56
Thank you.
Bedankt.
11:57
(Applause)
(Applaus)
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.