What it's like to be a parent in a war zone | Aala El-Khani

105,610 views

2017-03-07・ TED

What it's like to be a parent in a war zone | Aala El-Khani

105,610 views・2017-03-07

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Traducător: Roxana Marina Soare Corector: Mihaida Meila
00:12
Worldwide, over 1.5 billion people experience armed conflict.
0
12460
5160
În întreaga lume, peste 1,5 miliarde de oameni trec printr-un conflict armat.
00:18
In response, people are forced to flee their country,
1
18700
2696
Ca răspuns, oamenii sunt forțați să-și părăsească țara,
00:21
leaving over 15 million refugees.
2
21420
3120
ajungându-se la 15 milioane de refugiați.
00:25
Children, without a doubt,
3
25340
1336
Fără îndoială, copiii sunt victimele cele mai inocente și vulnerabile,
00:26
are the most innocent and vulnerable victims ...
4
26700
2480
00:30
but not just from the obvious physical dangers,
5
30460
2616
dar nu doar datorită pericolelor fizice evidente,
00:33
but from the often unspoken effects that wars have on their families.
6
33100
3720
ci datorită efectelor nespuse ale războiului asupra familiei.
00:38
The experiences of war leave children at a real high risk
7
38100
3216
Experiența războiului prezintă un risc înalt pentru copii
00:41
for the development of emotional and behavioral problems.
8
41340
2919
în ce privește dezvoltarea problemelor emoționale și de comportament.
00:45
Children, as we can only imagine,
9
45780
1856
Copiii, după cum ne putem doar imagina,
00:47
will feel worried, threatened and at risk.
10
47660
2080
se vor simți neliniștiți, amenințați și în pericol.
00:50
But there is good news.
11
50380
1200
Dar există și vești bune.
00:52
The quality of care that children receive in their families
12
52220
3736
Calitatea îngrijirii pe care copiii o primesc în familie
00:55
can have a more significant effect on their well-being
13
55980
3456
poate avea un efect mai semnificativ asupra bunăstării lor
00:59
than from the actual experiences of war that they have been exposed to.
14
59460
3680
decât efectul experienței războiului la care au fost expuși.
01:04
So actually, children can be protected
15
64260
2736
Așa că de fapt copiii pot fi protejați
01:07
by warm, secure parenting during and after conflict.
16
67020
4440
printr-o grijă parentală caldă și sigură, pe durata conflictului și după acesta.
01:13
In 2011, I was a first-year PhD student
17
73740
3336
În 2011, eram studentă în primul an la doctorat
01:17
in the University of Manchester School of Psychological Sciences.
18
77100
3200
la Facultatea de Stiințele Psihologiei a Universității din Manchester.
01:20
Like many of you here,
19
80860
1456
Ca mulți dintre voi,
01:22
I watched the crisis in Syria unfold in front of me on the TV.
20
82340
3000
am văzut criza din Siria desfășurandu-se în fața mea la televizor.
01:26
My family is originally from Syria,
21
86380
2296
Familia mea e originară din Siria,
01:28
and very early on,
22
88700
1256
și nu cu mult timp în urmă,
01:29
I lost several family members in really horrifying ways.
23
89980
2680
am pierdut câțiva membri ai familiei în moduri cumplite.
01:33
I'd sit and I'd gather with my family and watch the TV.
24
93580
2680
Obișnuiam să stau cu familia mea, uitându-ne la televizor.
01:37
We've all seen those scenes:
25
97020
1416
Cu toții am văzut acele scene:
01:38
bombs destroying buildings,
26
98460
2056
bombe distrugând clădiri,
01:40
chaos, destruction
27
100540
1440
haos, distrugere
01:42
and people screaming and running.
28
102860
1572
și oameni țipând și fugind.
01:45
It was always the people screaming and running that really got me the most,
29
105260
3936
Întotdeauna oamenii ce țipau și fugeau au fost cei care m-au pus pe gânduri,
01:49
especially those terrified-looking children.
30
109220
2240
în mod special acei copii înspăimântați.
01:53
I was a mother to two young, typically inquisitive children.
31
113220
3696
Eram mamă a doi copii curioși din fire.
01:56
They were five and six then,
32
116940
1576
Aveau cinci și șase ani atunci,
01:58
at an age where they typically asked lots and lots of questions,
33
118540
3056
o vârstă la care de obicei copiii pun o grămadă de întrebări
02:01
and expected real, convincing answers.
34
121620
2120
și așteaptă răspunsuri reale, convingătoare.
02:04
So, I began to wonder what it might be like
35
124940
2656
Așa că am început să mă întreb cum ar fi să fiu părinte
02:07
to parent my children in a war zone and a refugee camp.
36
127620
3400
într-o zonă de război și o tabără de refugiați.
02:12
Would my children change?
37
132060
1320
S-ar schimba copiii mei?
02:14
Would my daughter's bright, happy eyes lose their shine?
38
134500
3200
Și-ar pierde strălucirea ochii senini și voioși a fiicei mele?
02:18
Would my son's really relaxed and carefree nature become fearful and withdrawn?
39
138340
5000
S-ar schimba firea destinsă și lipsită de griji a fiului meu,
într-una retrasă și temătoare?
02:24
How would I cope?
40
144620
1240
Cum aș face față?
02:27
Would I change?
41
147260
1200
M-aș schimba oare?
02:30
As psychologists and parent trainers,
42
150460
2216
Ca psihologi și consilieri parentali,
02:32
we know that arming parents with skills in caring for their children
43
152700
3896
știm că înarmarea părinților cu abilități privind grija față de copiii lor
02:36
can have a huge effect on their well-being,
44
156620
2560
pot avea un efect uriaș asupra bunăstării lor,
02:40
and we call this parent training.
45
160020
1880
iar noi numim asta educație parentală.
02:42
The question I had was,
46
162500
1936
Întrebarea pe care o aveam era:
02:44
could parent training programs be useful for families
47
164460
3736
este posibil ca educația parentală să fie utilă pentru familii
02:48
while they were still in war zones or refugee camps?
48
168220
3016
care încă erau într-o zonă de război sau o tabără de refugiați?
02:51
Could we reach them with advice or training
49
171260
2576
Putem oare ajunge la ei prin sfaturi și consiliere
02:53
that would help them through these struggles?
50
173860
2120
care i-ar ajuta în timpul acestor lupte?
02:57
So I approached my PhD supervisor,
51
177660
2736
Am luat legătura cu conducătorul doctoratului meu,
03:00
Professor Rachel Calam,
52
180420
1496
profesorul Rachel Calam,
03:01
with the idea of using my academic skills to make some change in the real world.
53
181940
4280
vrând să-mi folosesc abilitățile academice pentru a face o schimbare în lume.
03:06
I wasn't quite sure what exactly I wanted to do.
54
186580
2239
Nu eram foarte sigură de ce anume voiam să fac.
03:09
She listened carefully and patiently,
55
189860
1856
M-a ascultat cu grijă și răbdare,
03:11
and then to my joy she said,
56
191740
1576
și mi-a spus, spre fericire mea:
03:13
"If that's what you want to do, and it means so much to you,
57
193340
2856
„Dacă asta vrei să faci, și înseamnă așa de mult pentru tine,
03:16
then let's do it.
58
196220
1256
atunci să o facem.
03:17
Let's find ways to see if parent programs
59
197500
2976
Hai să găsim moduri de a afla dacă consilierea parentală
03:20
can be useful for families in these contexts."
60
200500
2360
poate fi utilă pentru familii în aceste contexte.”
03:23
So for the past five years, myself and my colleagues --
61
203780
2896
Așa că, în ultimii cinci ani, eu și colegii mei -
03:26
Prof. Calam and Dr. Kim Cartwright --
62
206700
2576
Prof. Calam și Dr. Kim Cartwright -
03:29
have been working on ways to support families
63
209300
2216
am încercat să găsim căi de a sprijini familiile
03:31
that have experienced war and displacement.
64
211540
2200
care au trecut prin război și relocare.
03:35
Now, to know how to help families that have been through conflict
65
215380
3416
Ei bine, pentru a afla cum putem ajuta familii ce au experimentat conflictul
03:38
support their children,
66
218820
1416
în a-și sprijini copiii,
03:40
the first step must obviously be to ask them what they're struggling with,
67
220260
3816
primul pas este, bineînțeles, de a-i întreba cu ce se confruntă,
03:44
right?
68
224100
1216
nu-i așa?
03:45
I mean, it seems obvious.
69
225340
1376
Vreau să zic, pare evident.
03:46
But it's often those that are the most vulnerable,
70
226740
2376
Însă, de multe ori, cei vulnerabili,
03:49
that we're trying to support,
71
229140
1416
pe care încercăm să-i ajutăm,
03:50
that we actually don't ask.
72
230580
1336
sunt cei pe care nu-i întrebăm.
03:51
How many times have we just assumed we know exactly the right thing
73
231940
3176
De câte ori nu am presupus că știm exact de ce are nevoie cineva
03:55
that's going to help someone or something without actually asking them first?
74
235140
3640
fără măcar a-l întreba întâi?
03:59
So I travelled to refugee camps in Syria and in Turkey,
75
239220
3656
Așa că am călătorit către taberele de refugiați din Siria și Turcia,
04:02
and I sat with families, and I listened.
76
242900
2360
unde am stat cu familiile și am ascultat.
04:06
I listened to their parenting challenges,
77
246060
2736
I-am ascultat vorbind despre provocările parentale,
04:08
I listened to their parenting struggles
78
248820
2256
străduința parentală,
04:11
and I listened to their call for help.
79
251100
2216
și strigătele lor de ajutor.
04:13
And sometimes that was just paused,
80
253340
2016
Câteodată, timpul se oprea în loc,
04:15
as all I could do was hold hands with them
81
255380
2056
și nu făceam decât să-i țin de mâini
04:17
and just join them in silent crying and prayer.
82
257460
2200
și să mă alătur lor
într-un plânset tăcut și în rugăciune.
04:20
They told me about their struggles,
83
260420
2416
Mi-au spus despre strădania lor,
04:22
they told me about the rough, harsh refugee camp conditions
84
262860
3776
despre condițiile neplăcute și aspre din taberele de refugiați
04:26
that made it hard to focus on anything but practical chores
85
266660
3215
care i-au forțat să dea atenție doar sarcinilor practice
04:29
like collecting clean water.
86
269899
1801
precum colectarea apei potabile.
04:32
They told me how they watched their children withdraw;
87
272420
2560
Mi-au spus cum și-au văzut copiii devenind retrași;
04:35
the sadness, depression, anger,
88
275740
3176
tristețea, depresia, furia,
04:38
bed-wetting, thumb-sucking, fear of loud noises,
89
278940
3176
urinatul în pat, suptul degetului, frica de zgomote stridente,
04:42
fear of nightmares --
90
282140
1856
frica de coșmaruri -
04:44
terrifying, terrifying nightmares.
91
284020
1720
coșmaruri înfiorătoare, cumplite.
04:46
These families had been through what we had been watching on the TV.
92
286780
3680
Aceste familii au experimentat ceea ce noi văzuserăm la televizor.
04:51
The mothers --
93
291060
1216
Mamele -
04:52
almost half of them were now widows of war,
94
292300
2176
aproape jumătate erau acum văduve de război,
04:54
or didn't even know if their husbands were dead or alive --
95
294500
2776
sau nu știau nici măcar dacă soții lor erau morți sau vii -
04:57
described how they felt they were coping so badly.
96
297300
2680
descriau cât de rău cred că fac față acestei situații.
05:01
They watched their children change and they had no idea how to help them.
97
301300
4056
Și-au văzut copiii schimbâdu-se, fără a ști cum să-i ajute.
05:05
They didn't know how to answer their children's questions.
98
305380
2960
Nu știau cum să răspundă la întrebările copiilor.
05:09
What I found incredibly astonishing and so motivational
99
309260
3336
Ceea ce mi s-a părut uimitor și atât de motivațional,
05:12
was that these families were so motivated to support their children.
100
312620
4896
a fost măsura în care aceste familii doreau să-și sprijine copiii.
05:17
Despite all these challenges they faced,
101
317540
2416
În ciuda acestor provocări cu care se luptau
05:19
they were trying to help their children.
102
319980
2256
încercau să-și ajute copiii.
05:22
They were making attempts at seeking support from NGO workers,
103
322260
3616
Încercau să găsească sprijin în angajații de la ONG-uri,
05:25
from refugee camp teachers,
104
325900
1896
în dascălii din taberele de refugiați,
05:27
professional medics,
105
327820
1216
în medici,
05:29
other parents.
106
329060
1200
și în alți părinți.
05:30
One mother I met had only been in a camp for four days,
107
330860
3216
Am întâlnit o mamă care era în tabără de doar patru zile,
05:34
and had already made two attempts
108
334100
1616
însă încercase deja de două ori
05:35
at seeking support for her eight-year-old daughter
109
335740
2416
să caute sprijin pentru fiica ei de 8 ani
05:38
who was having terrifying nightmares.
110
338180
2040
care avea coșmaruri cumplite.
05:41
But sadly, these attempts are almost always useless.
111
341820
2920
Din păcate, aceste încercări sunt cel mai adesea inutile.
05:45
Refugee camp doctors, when available,
112
345500
2056
Doctorii din tabere, când se află acolo,
05:47
are almost always too busy,
113
347580
1776
sunt de cele mai multe ori ocupați,
05:49
or don't have the knowledge or the time for basic parenting supports.
114
349380
4080
ori nu au cunoștințele sau timpul pentru a-i consilia elementar pe părinți.
05:54
Refugee camp teachers and other parents are just like them --
115
354180
3120
Dascălii din tabere sau alți părinți sunt la fel ca ei -
05:57
part of a new refugee community who's struggling with new needs.
116
357940
3480
o parte a unei noi comunități de refugiați care se confruntă cu noi nevoi.
06:02
So then we began to think.
117
362820
2200
Așa că am început să ne gândim.
06:05
How could we help these families?
118
365580
2360
Cum am putea ajuta aceste familii?
06:09
The families were struggling with things much bigger than they could cope with.
119
369060
4136
Lucrurile cu care se confruntau erau mai mult decât puteau duce.
06:13
The Syrian crisis made it clear
120
373220
1696
Criza siriană a dovedit
06:14
how incredibly impossible it would be to reach families on an individual level.
121
374940
5296
cât de imposibil ar fi să putem ajunge la familii la nivel individual.
06:20
How else could we help them?
122
380260
1976
Cum altfel i-am putea ajuta?
06:22
How would we reach families at a population level
123
382260
3936
Cum am putea ajunge la familii la nivel de populație
06:26
and low costs
124
386220
1560
și cu costuri reduse
06:28
in these terrifying, terrifying times?
125
388940
2720
în aceste perioade cumplite, teribile?
06:32
After hours of speaking to NGO workers,
126
392700
2576
După ore întregi de discuții cu angajații din ONG-uri,
06:35
one suggested a fantastic innovative idea
127
395300
2456
unul dintre ei a avut o idee foarte inovatoare
06:37
of distributing parenting information leaflets via bread wrappers --
128
397780
5016
de a distribui părinților o broșură informativă odată cu lipiile -
06:42
bread wrappers that were being delivered to families in a conflict zone in Syria
129
402820
4336
lipii ce erau livrate familiilor din zona de conflict din Siria
06:47
by humanitarian workers.
130
407180
1640
de către angajați.
06:49
So that's what we did.
131
409180
1616
Iar asta am și făcut.
06:50
The bread wrappers haven't changed at all in their appearance,
132
410820
2976
Lipiile nu și-au schimbat deloc înfățișarea,
06:53
except for the addition of two pieces of paper.
133
413820
2200
cu excepția adăugării celor două hârtii.
06:56
One was a parenting information leaflet that had basic advice and information
134
416620
4896
Una era o broșură informativă ce conținea sfaturi elementare și informații
07:01
that normalized to the parent what they might be experiencing,
135
421540
3416
ce le aduceau la cunoștință ceea ce poate că simțeau
07:04
and what their child might be experiencing.
136
424980
2016
cât și ceea ce poate că simțeau copiii lor.
07:07
And information on how they could support themselves and their children,
137
427020
3816
Și informații despre cum se puteau ajuta atât pe ei înșiși cât și pe copii,
07:10
such as information like spending time talking to your child,
138
430860
4216
informații precum petrecerea timpului vorbind cu copilul tău,
07:15
showing them more affection,
139
435100
2096
demonstrarea afecțiunii față de el,
07:17
being more patient with your child,
140
437220
2056
un grad mai mare de răbdare cu acesta,
07:19
talking to your children.
141
439300
1816
comunicare cu copiii tăi.
07:21
The other piece of paper was a feedback questionnaire,
142
441140
2576
Cealaltă hârtie era un chestionar de feedback
07:23
and of course, there was a pen.
143
443740
1600
și exista, desigur, și un pix.
07:25
So is this simply leaflet distribution,
144
445980
3496
Așadar, este asta o simplă distribuire de broșuri,
07:29
or is this actually a possible means of delivering psychological first aid
145
449500
3816
sau o cale posibilă de a acorda primul ajutor psihologic,
07:33
that provides warm, secure, loving parenting?
146
453340
3056
ce asigură o grijă parentală caldă, ocrotitoare și blândă?
07:36
We managed to distribute 3,000 of these in just one week.
147
456420
4080
Am reușit să împărțim 3.000 din acestea în doar o săptămână.
07:41
What was incredible was we had a 60 percent response rate.
148
461980
3656
A fost incredibil faptul că am avut o rată de răspuns de 60%.
07:45
60 percent of the 3,000 families responded.
149
465660
4216
Au răspuns 60% din cele 3.000 de familii.
07:49
I don't know how many researchers we have here today,
150
469900
2496
Nu știu câți cercetători se află astăzi aici,
07:52
but that kind of response rate is fantastic.
151
472420
2336
însă acea rată de răspuns este extraordinară.
07:54
To have that in Manchester would be a huge achievement,
152
474780
3256
O asemenea rată ar fi o realizare uriașă în Manchester,
07:58
let alone in a conflict zone in Syria --
153
478060
2696
darămite într-o zonă de conflict din Siria -
08:00
really highlighting how important these kinds of messages were to families.
154
480780
3720
iar asta evidențiază importanța unor asemenea mesaje pentru familii.
08:07
I remember how excited and eager we were for the return of the questionnaires.
155
487020
3936
Îmi amintesc cât de entuziaști și dornici eram de înapoierea chestionarelor.
08:10
The families had left hundreds of messages --
156
490980
2496
Familiile au lăsat o mulțime de mesaje -
08:13
most incredibly positive and encouraging.
157
493500
2376
majoritatea fiind pozitive și stimulative.
08:15
But my favorite has got to be,
158
495900
1736
Însă preferatul meu a fost:
08:17
"Thank you for not forgetting about us and our children."
159
497660
3000
„Vă mulțumesc că nu ați uitat de noi și de copiii noștri.”
08:22
This really illustrates the potential means
160
502100
2056
Asta înfățișează potențialul rezultat
08:24
of the delivery of psychological first aid to families,
161
504180
2776
al acordării primului ajutor psihologic familiilor,
08:26
and the return of feedback, too.
162
506980
2096
cât și al primirii unui feedback.
08:29
Just imagine replicating this using other means
163
509100
2496
Imaginați-vă dacă am repeta gestul, într-un mod diferit,
08:31
such as baby milk distribution, or female hygiene kits,
164
511620
4576
distribuind lapte pentru copii, truse de igienă personală pentru femei,
08:36
or even food baskets.
165
516220
1280
sau chiar coșuri cu alimente.
08:39
But let's bring this closer to home,
166
519841
1715
Dar să vedem cum ne afectează asta,
08:41
because the refugee crisis
167
521580
1296
deoarece criza refugiaților
08:42
is one that is having an effect on every single one of us.
168
522900
3416
ne influențează într-o anumită măsură pe fiecare dintre noi.
08:46
We're bombarded with images daily of statistics and of photos,
169
526340
4615
Suntem bombardați zilnic cu statistici și fotografii,
08:50
and that's not surprising,
170
530979
1577
însă nu e surprinzător,
08:52
because by last month,
171
532580
1255
pentru că până luna trecută,
08:53
over one million refugees had reached Europe.
172
533859
3097
mai mult de un milion de refugiați ajunseseră în Europa.
08:56
One million.
173
536980
1200
Un milion.
08:58
Refugees are joining our communities,
174
538780
3136
Refugiații fac parte din comunitățile noastre,
09:01
they're becoming our neighbors,
175
541940
1496
devin vecinii noștri,
09:03
their children are attending our children's schools.
176
543460
2480
copiii lor frecventează școlile copiilor noștri.
09:07
So we've adapted the leaflet to meet the needs of European refugees,
177
547100
3560
Așa că am adaptat broșurile conform nevoilor refugiaților din Europa,
09:11
and we have them online, open-access,
178
551420
2336
iar ele există online, la liber acces,
09:13
in areas with a really high refugee influx.
179
553780
2656
în regiuni cu valuri mari de refugiați.
09:16
For example, the Swedish healthcare uploaded it onto their website,
180
556460
3216
Spre exemplu, serviciul medical suedez a încărcat-o pe website-ul lor,
09:19
and within the first 45 minutes,
181
559700
1696
iar în primele 45 de minute,
09:21
it was downloaded 343 times --
182
561420
3200
a fost descărcată de 343 de ori -
09:25
really highlighting how important it is
183
565300
1896
accentuând cât de important este
09:27
for volunteers, practitioners and other parents
184
567220
2536
pentru voluntari, specialiști sau părinți,
09:29
to have open-access, psychological first-aid messages.
185
569780
2920
să aibă liber acces la informații despre primul ajutor psihologic.
09:35
In 2013, I was sitting on the cold, hard floor of a refugee camp tent
186
575100
6176
În 2013, stăteam pe podeaua rece, într-un cort din tabăra de refugiați,
09:41
with mothers sitting around me as I was conducting a focus group.
187
581300
3080
înconjurată de mame, în timp ce conduceam o întâlnire de grup.
09:45
Across from me stood an elderly lady
188
585260
2296
Vizavi de mine stătea o doamnă mai în vârstă,
09:47
with what seemed to be a 13-year-old girl lying beside her,
189
587580
3456
iar lângă ea, o fată ce părea să aibă 13 ani,
09:51
with her head on the elderly lady's knees.
190
591060
2280
stând cu capul rezemat pe genunchii doamnei.
09:53
The girl stayed quiet throughout the focus group,
191
593900
2776
Fata a rămas tăcută peparcursul întâlnirii de grup,
09:56
not talking at all,
192
596700
1296
fără a vorbi deloc,
09:58
with her knees curled up against her chest.
193
598020
2120
ținându-și genunchii strânși la piept.
10:00
Towards the end of the focus group,
194
600860
1696
Spre sfârșitul întâlnirii,
10:02
and as I was thanking the mothers for their time,
195
602580
2976
în timp ce le mulțumeam mamelor pentru timpul acordat,
10:05
the elderly lady looked at me while pointing at the young girl,
196
605580
2976
acea doamnă în vârstă m-a privit, arătând cu degetul spre fată,
10:08
and said to me, "Can you help us with...?"
197
608580
2400
și mi-a spus: „Ne-ai putea ajuta cu...?”
10:11
Not quite sure what she expected me to do,
198
611900
2376
Nu știam ce se aștepta să fac.
10:14
I looked at the young girl and smiled,
199
614300
1856
M-am uitat la acea tânără, am zâmbit
10:16
and in Arabic I said,
200
616180
1376
și i-am spus în arabă,
10:17
"Salaam alaikum. Shu-ismak?"
201
617580
2016
„As-salāmu ʿalaykum. Shu ismak?”
10:19
"What's your name?"
202
619620
1200
„Cum te numești?”
10:21
She looked at me really confused and unengaged,
203
621540
2736
M-a privit confuză și reticentă,
10:24
but then said, "Halul."
204
624300
1600
dar apoi a spus: „Halul”.
10:26
Halul is the pet's name for the Arabic female name, Hala,
205
626660
4536
Halul e un nume de alint pentru numele de origine arabă Hala,
10:31
and is only really used to refer to really young girls.
206
631220
2880
și este folosit doar pentru fetițe la o vârstă fragedă.
10:35
At that point I realized that actually Hala was probably much older than 13.
207
635140
3640
Atunci am realizat că Hala avea probabil mai mult de 13 ani.
10:39
It turns out Hala was a 25-year-old mother to three young children.
208
639620
4280
Ea avea de fapt 25 de ani și era mamă a trei copii.
10:44
Hala had been a confident, bright, bubbly, loving, caring mother
209
644740
3976
Hala fusese o mamă sigură de sine, veselă, plină de viață, iubitoare și grijulie
10:48
to her children,
210
648740
1216
cu copiii ei,
10:49
but the war had changed all of that.
211
649980
1960
însă războiul schimbase totul.
10:52
She had lived through bombs being dropped in her town;
212
652820
4376
A trăit înconjurată de bombe aruncate în orașul ei;
10:57
she had lived through explosions.
213
657220
2440
a trăit înconjurată de explozii.
11:00
When fighter jets were flying around their building,
214
660260
2456
Când avioanele de luptă zburau deasupra casei lor,
11:02
dropping bombs,
215
662740
1216
lansând bombe,
11:03
her children would be screaming, terrified from the noise.
216
663980
2736
copiii ei țipau îngroziți din pricina zgomotului.
11:06
Hala would frantically grab pillows and cover her children's ears
217
666740
3096
Hala lua frenetic pernele și acoperea urechile copiilor săi,
11:09
to block out the noise,
218
669860
1376
pentru a bloca zgomotul,
11:11
all the while screaming herself.
219
671260
1560
în timp ce ea însăși țipa.
11:13
When they reached the refugee camp
220
673900
1696
Când a ajuns în tabăra refugiaților
11:15
and she knew they were finally in some kind of safety,
221
675620
3216
și a văzut că se află într-o oarecare siguranță,
11:18
she completely withdrew to acting like her old childhood self.
222
678860
3400
s-a autoizolat, purtându-se ca atunci când era doar un copil.
11:22
She completely rejected her family --
223
682900
2080
Și-a respins complet familia -
11:26
her children, her husband.
224
686300
1960
copiii, soțul.
11:29
Hala simply could no longer cope.
225
689020
2120
Hala pur și simplu nu mai putea face față.
11:32
This is a parenting struggle with a really tough ending,
226
692420
2896
Aceasta este o provocare parentală cu un sfârșit greu,
11:35
but sadly, it's not uncommon.
227
695340
1816
însă din păcate, comună.
11:37
Those who experience armed conflict and displacement
228
697180
2976
Cei ce trec printr-un conflict armat și relocare,
11:40
will face serious emotional struggles.
229
700180
2600
se vor confrunta cu serioase probleme emoționale.
11:43
And that's something we can all relate to.
230
703540
2040
Iar asta e ceva ce cu toții putem înțelege.
11:46
If you have been through a devastating time in your life,
231
706740
3000
Dacă ai trecut printr-un moment devastator în viață,
11:50
if you have lost someone or something you really care about,
232
710420
3640
dacă ai pierdut pe cineva, sau ceva la care țineai,
11:55
how would you continue to cope?
233
715220
2080
cum ai putea continua să faci față?
11:58
Could you still be able to care for yourself and for your family?
234
718500
3120
Ai putea în continuare să ai grijă de tine și de familia ta?
12:03
Given that the first years of a child's life are crucial
235
723300
3136
Dat fiind că primii ani din viața unui copil sunt cruciali
12:06
for healthy physical and emotional development,
236
726460
3256
pentru sănătatea fizică și dezvoltarea emoțională,
12:09
and that 1.5 billion people are experiencing armed conflict --
237
729740
4976
și că 1,5 miliarde de oameni experimentează conflictul armat -
12:14
many of whom are now joining our communities --
238
734740
2696
mulți dintre ei alăturându-se comunităților noastre -
12:17
we cannot afford to turn a blind eye
239
737460
1896
nu ne permitem să ne facem că nu vedem
12:19
to the needs of those who are experiencing war and displacement.
240
739380
3720
nevoile celor ce experimentează războiul și relocarea.
12:24
We must prioritize these families' needs --
241
744620
2456
Trebuie să dăm prioritate nevoilor acestor familii -
12:27
both those who are internally displaced, and those who are refugees worldwide.
242
747100
4840
celor care sunt deportați intern, cât și refugiaților din restul lumii.
12:32
These needs must be prioritized by NGO workers, policy makers,
243
752900
5016
Angajații din ONG-uri, politicienii trebuie să dea prioritate,
12:37
the WHO, the UNHCR and every single one of us
244
757940
4296
cei din WHO, UNHCR, la fel și fiecare dintre noi,
12:42
in whatever capacity it is that we function in our society.
245
762260
3400
cât de mult ne stă în putere.
12:47
When we begin to recognize the individual faces of the conflict,
246
767420
5176
Când începem să recunoaștem fiecare chip al conflictului,
12:52
when we begin to notice those intricate emotions on their faces,
247
772620
4496
când începem să remarcăm acele emoții încurcate pe chipurile lor,
12:57
we begin to see them as humans, too.
248
777140
1880
îi vedem ca fiind și ei oameni.
12:59
We begin to see the needs of these families,
249
779820
2696
Începem să vedem nevoile acestor familii,
13:02
and these are the real human needs.
250
782540
1680
acestea fiind nevoile umane reale.
13:05
When these family needs are prioritized,
251
785660
2696
Când nevoile acestor familii vor fi prioritare,
13:08
interventions for children in humanitarian settings
252
788380
3296
intervențiile pentru copiii din mediile caritabile
13:11
will prioritize and recognize the primary role of the family in supporting children.
253
791700
5280
vor oferi prioritate și vor recunoaște rolul familiei în sprijinirea copiilor.
13:17
Family mental health will be shouting loud and clear
254
797660
2576
Tulburările mintale familiale se vor face auzite
13:20
in global, international agenda.
255
800260
1760
în agenda internațională și globală.
13:22
And children will be less likely to enter social service systems
256
802900
3696
Iar copiii au mai puține șanse de a intra în grija serviciilor de asistență socială
13:26
in resettlement countries
257
806620
1576
din alte țări,
13:28
because their families would have had support earlier on.
258
808220
2680
pentru că familiile lor le vor fi oferit deja sprijinul.
13:32
And we will be more open-minded,
259
812340
2736
Iar noi vom fi mai receptivi,
13:35
more welcoming, more caring
260
815100
1816
mai primitori, mai prudenți
13:36
and more trusting to those who are joining our communities.
261
816940
3480
și mai încrezători în cei ce se alătură comunităților noastre.
13:41
We need to stop wars.
262
821620
2200
Trebuie să oprim războaiele.
13:44
We need to build a world where children can dream of planes dropping gifts,
263
824540
4656
Trebuie să construim o lume în care copiii pot visa la avioane ce aruncă daruri
13:49
and not bombs.
264
829220
1240
și nu bombe.
13:51
Until we stop armed conflicts raging throughout the world,
265
831140
4056
Până nu oprim conflictele armate dezlănțuite în lume,
13:55
families will continue to be displaced,
266
835220
2696
familiile vor continua să fie relocate,
13:57
leaving children vulnerable.
267
837940
1360
iar copiii vor deveni vulnerabili.
13:59
But by improving parenting and caregiver support,
268
839900
3056
Însă dacă îmbunătățim munca de a fi părinte și solidaritatea,
14:02
it may be possible to weaken the links between war and psychological difficulties
269
842980
5256
vom putea să diminuăm legăturile dintre război și dificultățile psihologice
14:08
in children and their families.
270
848260
1920
ale copiilor și familiilor.
14:10
Thank you.
271
850660
1216
Mulțumesc.
14:11
(Applause)
272
851900
1880
(Aplauze)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.