A walk through the stages of sleep | Sleeping with Science, a TED series

262,415 views

2020-09-02・ 7953    104


Did you know you go on a journey every night after you close your eyes? Sleep scientist Matt Walker breaks down the difference between REM (Rapid-Eye Movement) and non-REM sleep, what occurs during each stage of sleep -- and why it's important to get enough of both. Sleeping with Science, a TED series, uncovers the facts and secrets behind our nightly slumber. Check out more episodes on TED.com: https://go.ted.com/sleepingwithscience

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

00:00
Sleep is perhaps the single most effective thing
Vertaald door: Peter van de Ven Nagekeken door: Rik Delaet
Slaap is misschien wel het meest effectieve
00:02
that we can do each and every day
dat we iedere dag kunnen doen
00:05
to reset the health of our brain and our body.
om de gezondheid van ons brein en ons lichaam te resetten.
00:08
And by understanding a little bit more about what sleep is,
En als we een beetje beter begrijpen wat slaap is,
00:12
perhaps we can get the chance to improve both the quantity and the quality
geeft ons dat wellicht de kans
de kwaliteit en kwantiteit van onze slaap te verbeteren.
00:17
of our sleep.
00:18
[Sleeping with Science]
[Wetenschappelijk slapen]
00:20
(Music)
00:23
So, exactly what is sleep?
Wat is slaap precies?
00:26
Well, sleep, at least in human beings,
Slaap, voor zover het mensen betreft,
00:28
is subdivided into two main types.
kun je grofweg onderverdelen in twee types.
00:31
On the one hand, we have non-rapid eye movement sleep,
Aan de ene kant hebben we slaap zonder snelle oogbewegingen,
00:35
or non-REM sleep for short.
of kortweg 'niet-remslaap'.
00:37
But on the other hand,
Aan de andere kant
00:38
we have rapid eye movement sleep, or REM sleep.
hebben we slaap met snelle oogbewegingen, ook wel 'remslaap'.
00:42
And non-REM sleep has been further subdivided
En niet-remslaap is verder onder te verdelen
00:45
into four separate stages,
in vier aparte fasen,
00:47
unimaginatively called stages one through four,
met weinig fantasie fase een tot en met vier genoemd,
00:51
increasing in their depth of sleep.
in volgorde van hoe diep de slaap is.
00:54
And as we go into those light stages of non-REM sleep,
Als we die lichte fasen van niet-remslaap binnengaan,
00:58
your heart rate starts to decrease,
begint je hart minder snel te kloppen,
01:01
your body temperature starts to drop
je lichaamstemperatuur daalt
01:03
and your electrical brain wave activity starts to slow down.
en je elektrische hersenactiviteit begint te vertragen.
01:07
But as we move into deeper non-rapid eye movement sleep,
Maar als we de diepere fasen niet-remslaap binnengaan,
01:11
stages three and four,
fasen drie en vier,
01:13
now all of a sudden the brain erupts
produceert ons brein plotseling
01:16
with these huge, big, powerful brain waves.
enorm grote, krachtige hersengolven.
01:20
The body is actually recharged in terms of its immune system.
Het immuunsysteem van ons lichaam wordt opgeladen
01:25
We also get this beautiful overhaul of our cardiovascular system.
en ook ons hart- en vaatstelsel krijgt een prachtige opknapbeurt.
01:30
And, in fact, upstairs in the brain,
En daarboven, in ons brein,
01:32
deep non-REM sleep will help consolidate memories
helpt de diepe niet-remslaap onze herinneringen te versterken
01:36
and fixate them into the neural architecture of the brain.
en fixeert ze in de neurale architectuur van het brein.
01:39
So that's non-REM sleep.
Dus dat is niet-remslaap.
01:42
But let's come on to REM sleep,
Maar laten we naar remslaap gaan,
01:44
which is the other main type of sleep.
het andere type slaap.
01:46
And it's during REM sleep when we principally have the most vivid,
Gedurende de remslaap hebben we de meest levendige,
01:51
the most hallucinogenic types of dreams.
de meest hallucinogene soort dromen.
01:54
The brain wave activity actually starts to speed up again.
De hersenen beginnen hier weer actiever te worden.
01:58
It's during REM sleep that we receive almost a form of emotional first aid.
Gedurende remslaap krijgen we een soort emotionele eerste hulp.
02:04
And it's also during REM sleep where we get a boost for creativity,
Een ook gedurende remslaap krijgt onze creativiteit een opkikker,
02:09
that it stitches information together
zodat ze informatie weet te combineren
02:12
so that we wake up with solutions
en we wakker worden met oplossingen
02:14
to previously difficult problems that we were facing.
voor problemen die we voorheen niet konden oplossen.
02:18
Coming back to these two types of sleep,
Als we even teruggaan naar die twee types slaap,
02:20
it turns out that non-REM and REM will play out
het blijkt dat niet-remslaap en remslaap
een strijd om dominantie leveren gedurende de hele nacht,
02:24
in a battle for brain domination throughout the night,
02:28
and that cerebral war is going to be won and lost
en die cerebrale oorlog wordt gewonnen en verloren
02:33
every 90 minutes,
iedere 90 minuten,
02:34
and then it's going to be replayed every 90 minutes.
voor er weer een nieuwe ronde van 90 minuten begint.
02:38
And what this produces is a standard cycling architecture of human sleep,
Dit produceert een standaardcyclus in de architectuur van menselijke slaap,
02:44
a standard 90-minute cycle.
een standaardcyclus van 90 minuten.
02:46
But what's different, however,
Maar waarin ze echter afwijken,
02:48
is that the ratio of non-REM to REM within those 90-minute cycles
is dat de verhouding niet-rem/rem binnen de cycli van 90 minuten
02:54
changes as we move across the night,
gedurende de nacht verandert,
02:57
such that in the first half the night,
zodat in de eerste helft van de nacht
02:59
the majority of those 90-minute cycles
de meerheid van die 90-muntencycli
03:02
are comprised of lots of deep non-REM sleep,
met name bestaan uit diepe niet-remslaap,
03:06
particularly stages three and four of non-REM sleep.
met name niet-remslaap in de fases drie en vier.
03:09
But as we push through to the second half of the night,
Maar als we aankomen bij het tweede deel van de nacht,
03:13
now that seesaw balance actually shifts over,
zien we die balans overslaan naar de andere kant,
03:17
and instead, most of those 90-minute cycles
zodat het meeste van die 90-minutencycli
03:20
are comprised of a lot more rapid eye movement sleep, or dream sleep,
bestaat uit veel meer remslaap, of droomslaap,
03:25
as well as stage-two non-REM sleep,
samen met niet-remslaap fase twee,
03:28
that lighter form of non-REM sleep.
die lichtere vorm van niet-remslaap.
03:30
And it turns out that there are implications
En het blijkt dat het consequenties heeft
03:34
for understanding how sleep is structured in this way.
om te begrijpen dat je slaap zo is samengesteld.
03:38
Let's take someone who typically goes to bed at 10pm,
Neem nu mensen die normaal gesproken om 10 uur naar bed gaan
03:42
and they wake up at 6am,
en om zes uur opstaan.
03:44
so they have an eight-hour sleep window.
Die slapen dus acht uur.
03:47
But this morning, they have to wake up early
Maar deze morgen moeten ze vroeg op
03:50
for an early morning meeting,
voor een ontbijtvergadering
03:52
or they want to get a jump start on the day
of ze willen wat extra tijd hebben
03:54
to get to the gym.
om naar de sportschool te gaan.
03:55
And as a consequence, they have to wake up at 4am in the morning,
De consequentie is dat ze om vier uur wakker moeten worden
03:59
rather than 6am in the morning.
in plaats van om zes uur.
04:02
How much sleep have they actually lost?
Hoeveel slaap verliezen ze daadwerkelijk?
04:04
Two hours out of an eight-hour night of sleep
Twee uur van de acht uur slaap
04:07
means that they've lost 25 percent of their sleep.
betekent dat ze 25% van hun slaap hebben verloren.
04:11
Well, yes and no.
Nou, ja en nee.
04:13
They have lost 25 percent of all of their sleep,
Ze hebben 25% van al hun slaap verloren,
04:17
but because REM sleep comes mostly in the second half of the night
maar omdat remslaap met name voorkomt in de tweede helft van de nacht,
04:21
and particularly in those last few hours,
en met name in die laatste paar uur,
04:23
they may have lost perhaps 50, 60, maybe even 70 percent
zijn ze misschien wel 50, 60 of zelfs 70%
04:28
of all of their REM sleep.
van al hun remslaap kwijt.
04:30
So there are real consequences to understanding what sleep is
Er zitten dus echte consequenties aan begrijpen wat slaap is
04:36
and how sleep is structured.
en hoe slaap is gestructureerd.
04:37
And we'll learn all about the benefits of these different stages of sleep
En we leren over de voordelen van deze verschillende soorten slaap,
04:42
and the detriments that happen when we don't get enough of them
en de schade die het doet als we het te weinig krijgen,
04:45
in subsequent episodes.
in de volgende episodes.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.