A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views

2019-08-22・ TED-Ed

A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views・2019-08-22

TED-Ed


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Перекладач: Inna Fedorenko Утверджено: Maksym Kuzhdin
00:06
Despite a serene sunset on the Dnipro river,
0
6180
3596
Навіть безтурботний захід сонця над Дніпром
00:09
the mood is tense for the Zaporozhian Cossacks.
1
9776
3247
не розсіює тривожного настрою запорозьких козаків.
00:13
The year is 1676, and the Treaty of Żurawno has officially ended hostilities
2
13023
5730
Надворі 1676-ий рік, Журавненський мирний договір офіційно припинив війну
00:18
between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire.
3
18753
4479
між Річчю Посполитою та Османською імперією.
00:23
But as Stepan and his men ride towards their stronghold,
4
23232
2977
Однак Степан зі своїми людьми далекі від спокою.
00:26
peace is far from their minds.
5
26209
2820
Вони прямують до своєї фортеці.
00:29
Having made their home in the Wild Fields north of the Black Sea,
6
29029
3909
Обравши своїм домом Дике Поле на північ від Чорного Моря,
00:32
these cossacks— derived from a Turkic word for "free man"—
7
32938
4063
ці козаки (від турецького "вільна людина")
00:37
are renowned as one of Europe’s most formidable military forces.
8
37001
4108
стали найбільш грізною військовою силою Європи.
00:41
Composed of hunters, fishermen, nomads and outlaws,
9
41109
3430
Мисливці, рибалки, кочівники та втікачі —
00:44
the Cossacks found freedom in these fertile unclaimed lands.
10
44539
3843
козаки знайшли свободу на цих родючих вільних землях.
00:48
Yet this freedom has proven increasingly difficult to maintain.
11
48382
4490
Але ця свобода давалася дуже тяжко.
00:52
Their decades-long strategy of shifting alliances between Poland and Moscow
12
52872
4775
Їх багаторічна стратегія почергових союзів між Польщею та Московією
00:57
has led to the partitioning of their lands.
13
57647
2452
привела до розколу на власних землях.
01:00
In a desperate bid to reclaim independence and reunite the fractured Cossack state,
14
60099
5182
У відчайдушному прагненні повернути незалежність
та об'єднати розділену козацьку державу
01:05
their most recent leader, hetman Petro Doroshenko allied with the Ottoman Empire.
15
65281
5590
тодішній лідер, гетьман Петро Дорошенко, домовився про союз з Османською імперією.
01:10
This alliance successfully freed the Zaporozhian Cossacks
16
70871
3375
Цей союз звільнив запорозьких козаків
01:14
in the west from Polish dominion, but their victory was a bitter one.
17
74246
4467
від польського панування на заході, але перемога була гіркою.
01:18
Doroshenko’s Ottoman allies ravaged the countryside,
18
78713
3581
Османські союзники Дорошенка спустошили сільську місцевість
01:22
carrying off peasants into slavery.
19
82294
2604
та позабирали селян у рабство.
01:24
And outrage at allying with Muslims against fellow Christians
20
84898
4026
Обурення через союз з мусульманами проти братів-християн
01:28
cost him any remaining local support.
21
88924
3217
коштувало йому тієї місцевої підтримки, яка ще в нього була.
01:32
Now, with Doroshenko deposed and exiled,
22
92141
2895
Тепер, коли Дорошенка усунули та відправили в заслання,
01:35
the Cossacks are at odds, disagreeing on what their next move should be.
23
95036
4990
серед козаків запанували чвари, вони не могли дійти згоди, що робити далі.
01:40
Until then, Stepan must keep order.
24
100028
2757
А доти за порядком має слідкувати Степан.
01:42
With his musket and curved saber, he cuts an imposing figure.
25
102785
3899
Його мушкет та шабля надають йому імпозантності.
01:46
He surveys his battalion of 180 men.
26
106684
3321
Він перевіряє свій батальйон зі 180-ти чоловік.
01:50
Most are Orthodox Christians and speak a Slavic language
27
110005
3468
Більшість є православними християнами і говорять слов'янською мовою,
01:53
that will become modern Ukrainian.
28
113473
2441
яка потім стане сучасною українською.
01:55
But there are also Greeks, Tatars, and even some Mongolian Kalmyks,
29
115914
4650
Але там також є греки, татари та навіть деякі монгольські калмики —
02:00
many with different opinions on recent events.
30
120564
3148
кожен має власну думку про поточні події.
02:03
Officially, all of Stepan’s men have sworn to uphold the Cossack code
31
123712
4340
Офіційно, всі люди Степана присягли козацькому кодексу,
02:08
by undergoing seven years of military training and remaining unmarried.
32
128052
4679
пообіцявши відбути сім років військової служби, не одружуючись.
02:12
In practice, some are part-timers, holding more closely to their own traditions,
33
132731
4730
На практиці, деякі служили часу від часу, більше притримуючись власних традицій
02:17
and maintaining families in nearby villages, outside Cossack lands.
34
137461
4696
та утримували сім'ю у селах неподалік поза козацькими землями.
02:22
Thankfully, the tenuous peace is not broken before they reach the Sich—
35
142157
4356
На щастя, слабкий мир не розірвали, перш ніж вони прибули на Січ —
02:26
the center of Cossack military life.
36
146513
2713
центр козацького військового життя.
02:29
Currently located at Chortomlyk,
37
149226
2235
Розташована у той час на Чортомлику,
02:31
the Sich’s location shifts with the tide of military action.
38
151461
3583
Січ змінює свою локацію з припливом військових дій.
02:35
The settlement is remarkably well- organized, with administrative buildings,
39
155044
4193
Поселення організовано надзвичайно добре: з адміністративними будівлями,
02:39
officers’ quarters, and even schools, as Cossacks prize literacy.
40
159237
4800
офіцерськими казармами та навіть школами, бо козаки цінували грамотність.
Степан та його люди приходять до казарми, де вони живуть та тренуються
02:44
Stepan and his men make their way to the barracks where they live and train
41
164037
3878
02:47
alongside several other battalions or kurins,
42
167915
3209
разом з кільком іншими батальйонами або куренями —
02:51
all of which make up a several hundred man regiment.
43
171124
3647
всі разом вони складають кількасотенний полк.
02:54
Inside, the men dine on dried fish, sheep’s cheese, and salted pork fat—
44
174771
5190
Всі чоловіки там харчуються сушеною рибою, овечим сиром та салом,
02:59
along with plenty of wine.
45
179961
2399
та п'ють чимало вина.
03:02
Stepan instructs his friend Yuri to lighten the mood with his bandura.
46
182360
4200
Степан просить свого побратима Юрія заграти на бандурі для настрою.
03:06
But before long, an argument has broken out.
47
186560
2724
Але перед тим довго не згасала сварка.
03:09
One of his men has raised a toast to Doroshenko.
48
189284
2983
Один з його людей підняв келих за Дорошенка.
03:12
Stepan cuts him off.
49
192267
2005
Степан перебиває його.
03:14
The room is silent until he raises his own toast to Ivan Sirko,
50
194272
4427
В кімнаті панує тиша, доки він не піднімає власний келих за Івана Сірка,
03:18
the new hetman who favors an alliance with Moscow against the Turks.
51
198699
4750
нового отамана, який виступає за союз з Московією проти турків.
03:23
Stepan plans to support him, and he expects his men to do the same.
52
203449
4401
Степан планує підтримати його та очікує того ж від своїх козаків.
03:27
Suddenly, one of Sirko’s men rushes in,
53
207850
2700
Та раптом вбігає один із людей Сірка
03:30
calling an emergency Rada, or general council meeting.
54
210550
3631
та скликає на термінову раду або загальні збори.
03:34
Stepan and the others make their way towards the church square—
55
214181
3225
Степан та всі інші проходять до церковного подвір'я —
03:37
the center of Sich life.
56
217406
2019
центру січового життя.
03:39
Ivan Sirko welcomes the confused crowd with exciting news—
57
219425
4021
Іван Сірко вітає збитий з пантелику натовп та переповідає радісну звістку —
03:43
scouts have located a large Ottoman camp completely vulnerable on one side.
58
223446
5220
розвідники помітили дуже вразливий з одного боку великий османський табір.
03:48
Sirko vows that tomorrow, they will ride against their common enemy,
59
228666
3857
Сірко присягається, що завтра вони повстануть проти спільного ворога,
03:52
defend the Cossacks’ autonomy, and bring unity to the Wild Fields.
60
232523
4940
збережуть козацьку автономію та об'єднають землі Дикого Поля.
03:57
As the men cheer in unison,
61
237463
1856
Коли в унісон лунають схвальні виклики козаків,
03:59
Stepan is relieved at their renewed sense of brotherhood.
62
239319
3881
Степанові стає легше від їх оновленого відчуття братерства.
04:03
Over the next 200 years, these freedom fighters would take on many foes.
63
243200
4460
За 200 років ці борці за свободу будуть відбивати атаки багатьох ворогів.
04:07
And tragically,
64
247660
1019
І на превеликий жаль,
04:08
they would eventually become the oppressive hand of the Russian government
65
248679
3600
вони опиняться під гнітючою рукою російського уряду,
04:12
they once opposed.
66
252279
1582
тим, кому вони колись опиралися.
04:13
But today, these 17th century Cossacks
67
253861
2686
Але сьогодні козаків 17-го сторіччя
04:16
are remembered for their spirit of independence and defiance.
68
256547
3810
знають за їх дух незалежності та непокори.
04:20
As the Russian painter Ilya Repin once said:
69
260357
2930
Як говорив український художник Ілля Рєпін:
04:23
“No people in the world held freedom, equality, and fraternity so deeply.”
70
263287
5660
"Ніхто у світі так глибоко не цінує свободу, рівність та братерство."
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.