A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views

2019-08-22・ TED-Ed

A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views・2019-08-22

TED-Ed


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Tłumaczenie: Ola Królikowska Korekta: Rysia Wand
00:06
Despite a serene sunset on the Dnipro river,
0
6180
3596
Pomimo spokojnego zachodu słońca nad Dnieprem
00:09
the mood is tense for the Zaporozhian Cossacks.
1
9776
3247
atmosfera w obozie Kozaków zaporoskich jest napięta.
00:13
The year is 1676, and the Treaty of Żurawno has officially ended hostilities
2
13023
5730
Jest rok 1676, a rozejm w Żurawnie oficjalnie zakończył działania wojenne
00:18
between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire.
3
18753
4479
między Rzeczpospolitą Obojga Narodów i Imperium Osmańskim.
00:23
But as Stepan and his men ride towards their stronghold,
4
23232
2977
Ale kiedy Stepan i jego ludzie jadą do twierdzy,
00:26
peace is far from their minds.
5
26209
2820
nie myślą o pokoju.
00:29
Having made their home in the Wild Fields north of the Black Sea,
6
29029
3909
Osiedliwszy się w Dzikich Polach na północ od Morza Czarnego,
00:32
these cossacks— derived from a Turkic word for "free man"—
7
32938
4063
Kozacy, z tureckiego "wolni ludzie",
00:37
are renowned as one of Europe’s most formidable military forces.
8
37001
4108
uchodzą za najpotężniejsze siły zbrojne Europy.
00:41
Composed of hunters, fishermen, nomads and outlaws,
9
41109
3430
Myśliwi, rybacy, koczownicy i bandyci po dołączeniu do Kozaków
00:44
the Cossacks found freedom in these fertile unclaimed lands.
10
44539
3843
znaleźli wolność na tych żyznych ziemiach niczyich.
00:48
Yet this freedom has proven increasingly difficult to maintain.
11
48382
4490
Jednak utrzymanie wolności jest coraz trudniejsze.
00:52
Their decades-long strategy of shifting alliances between Poland and Moscow
12
52872
4775
Wieloletnia strategia manewrowania między Polską a Moskwą
00:57
has led to the partitioning of their lands.
13
57647
2452
doprowadziła do podziału ich ziem.
01:00
In a desperate bid to reclaim independence and reunite the fractured Cossack state,
14
60099
5182
W desperackiej próbie odzyskania niepodległości
i zjednoczenia rozbitego państwa Kozaków
01:05
their most recent leader, hetman Petro Doroshenko allied with the Ottoman Empire.
15
65281
5590
ich ostatni przywódca, hetman Petro Doroszenko,
sprzymierzył się z Osmanami.
01:10
This alliance successfully freed the Zaporozhian Cossacks
16
70871
3375
Ten sojusz uwolnił Kozaków zaporoskich
01:14
in the west from Polish dominion, but their victory was a bitter one.
17
74246
4467
od polskiej dominacji na zachodzie, ale zwycięstwo było gorzkie.
01:18
Doroshenko’s Ottoman allies ravaged the countryside,
18
78713
3581
Osmańscy sojusznicy Doroszenki spustoszyli okolicę,
01:22
carrying off peasants into slavery.
19
82294
2604
i zniewolili chłopów.
01:24
And outrage at allying with Muslims against fellow Christians
20
84898
4026
Oburzenie wobec sojuszu z muzułmanami przeciwko bratnim chrześcijanom
01:28
cost him any remaining local support.
21
88924
3217
kosztowało go wszelkie lokalne wsparcie.
01:32
Now, with Doroshenko deposed and exiled,
22
92141
2895
Po obaleniu i wygnaniu Doroszenki
01:35
the Cossacks are at odds, disagreeing on what their next move should be.
23
95036
4990
Kozacy nie mogą dojść do porozumienia odnośnie następnego kroku.
01:40
Until then, Stepan must keep order.
24
100028
2757
Stepan musi na razie pilnować porządku.
01:42
With his musket and curved saber, he cuts an imposing figure.
25
102785
3899
Z muszkietem i zakrzywioną szablą wygląda bardzo efektownie.
01:46
He surveys his battalion of 180 men.
26
106684
3321
Dowodzi batalionem 180 ludzi.
01:50
Most are Orthodox Christians and speak a Slavic language
27
110005
3468
Większość to prawosławni mówiący językiem słowiańskim,
01:53
that will become modern Ukrainian.
28
113473
2441
który stanie się ukraińskim.
01:55
But there are also Greeks, Tatars, and even some Mongolian Kalmyks,
29
115914
4650
Ale są też Grecy, Tatarzy, a nawet mongolscy Kałmucy
02:00
many with different opinions on recent events.
30
120564
3148
i wszyscy mają własne opinie o ostatnich wydarzeniach.
02:03
Officially, all of Stepan’s men have sworn to uphold the Cossack code
31
123712
4340
Oficjalnie przysięgali przestrzegać kozackiego kodeksu honorowego,
02:08
by undergoing seven years of military training and remaining unmarried.
32
128052
4679
odbyć siedem lat szkolenia wojskowego i pozostawać w stanie bezżennym.
02:12
In practice, some are part-timers, holding more closely to their own traditions,
33
132731
4730
W praktyce niektórzy żyją i pracują zgodnie z własną tradycją
02:17
and maintaining families in nearby villages, outside Cossack lands.
34
137461
4696
i mają rodziny na wsiach poza ziemiami kozackimi.
02:22
Thankfully, the tenuous peace is not broken before they reach the Sich—
35
142157
4356
Na szczęście kruchy pokój wciąż obowiązuje,
kiedy docierają do Siczy,
02:26
the center of Cossack military life.
36
146513
2713
centrum życia wojskowego Kozaków.
02:29
Currently located at Chortomlyk,
37
149226
2235
Znajdująca się obecnie w Czortomłyku
02:31
the Sich’s location shifts with the tide of military action.
38
151461
3583
lokalizacja Siczy zmienia się wraz z falą działań wojennych.
02:35
The settlement is remarkably well- organized, with administrative buildings,
39
155044
4193
Doskonale zorganizowana osada ma budynki administracyjne,
02:39
officers’ quarters, and even schools, as Cossacks prize literacy.
40
159237
4800
kwatery oficerskie i szkoły, bo Kozacy cenią umiejętność czytania i pisania.
02:44
Stepan and his men make their way to the barracks where they live and train
41
164037
3878
Stepan i jego ludzie kierują się do baraków, w których mieszkają i ćwiczą
02:47
alongside several other battalions or kurins,
42
167915
3209
wraz z innymi batalionami i kureniami,
02:51
all of which make up a several hundred man regiment.
43
171124
3647
które tworzą pułk liczący kilkaset osób.
02:54
Inside, the men dine on dried fish, sheep’s cheese, and salted pork fat—
44
174771
5190
W środku mężczyźni jedzą suszone ryby, ser owczy i solony tłuszcz wieprzowy,
02:59
along with plenty of wine.
45
179961
2399
popijając dużą ilością wina.
03:02
Stepan instructs his friend Yuri to lighten the mood with his bandura.
46
182360
4200
Stepan każe przyjacielowi Jurijowi rozluźnić atmosferę swoją bandurą.
03:06
But before long, an argument has broken out.
47
186560
2724
Wybucha jednak kłótnia.
03:09
One of his men has raised a toast to Doroshenko.
48
189284
2983
Jeden z ludzi wznosi toast za Doroszenkę.
03:12
Stepan cuts him off.
49
192267
2005
Stepan przerywa mu.
03:14
The room is silent until he raises his own toast to Ivan Sirko,
50
194272
4427
W sali panuje cisza, dopóki Stepan nie wznosi własnego toastu za Iwana Sirkę,
03:18
the new hetman who favors an alliance with Moscow against the Turks.
51
198699
4750
nowego hetmana opowiadającego się za sojuszem z Moskwą przeciw Turkom.
03:23
Stepan plans to support him, and he expects his men to do the same.
52
203449
4401
Stepan planuje go wesprzeć i oczekuje, że jego ludzie zrobią to samo.
03:27
Suddenly, one of Sirko’s men rushes in,
53
207850
2700
Nagle wpada jeden z ludzi Sirki
03:30
calling an emergency Rada, or general council meeting.
54
210550
3631
z komunikatem o pilnym zwołaniu Rady, najwyższego organu kozackiego.
03:34
Stepan and the others make their way towards the church square—
55
214181
3225
Stepan i inni idą na plac kościelny, centrum życia społecznego Siczy.
03:37
the center of Sich life.
56
217406
2019
03:39
Ivan Sirko welcomes the confused crowd with exciting news—
57
219425
4021
Iwan Sirko wita zdezorientowany tłum ekscytującymi wiadomościami.
03:43
scouts have located a large Ottoman camp completely vulnerable on one side.
58
223446
5220
Zwiadowcy zlokalizowali duży osmański obóz z jednej strony całkowicie bezbronny.
03:48
Sirko vows that tomorrow, they will ride against their common enemy,
59
228666
3857
Sirko ogłasza, że ​​jutro napadną na wspólnego wroga,
03:52
defend the Cossacks’ autonomy, and bring unity to the Wild Fields.
60
232523
4940
obronią autonomię Kozaków i zjednoczą Dzikie Pola.
03:57
As the men cheer in unison,
61
237463
1856
Tłum mężczyzn wiwatuje z aprobatą,
03:59
Stepan is relieved at their renewed sense of brotherhood.
62
239319
3881
a Stepan odczuwa ulgę z jednomyślności i powszechnego braterstwa.
04:03
Over the next 200 years, these freedom fighters would take on many foes.
63
243200
4460
Przez następne 200 lat ci bojownicy o wolność
stawią czoła wielu wrogom.
04:07
And tragically,
64
247660
1019
Niestety
04:08
they would eventually become the oppressive hand of the Russian government
65
248679
3600
ostatecznie staną się środkiem opresji
rosyjskiego caratu, któremu kiedyś się sprzeciwiali.
04:12
they once opposed.
66
252279
1582
04:13
But today, these 17th century Cossacks
67
253861
2686
Ale dziś XVII-wieczni Kozacy
04:16
are remembered for their spirit of independence and defiance.
68
256547
3810
są pamiętani ze względu na niezależność i buntowniczość.
04:20
As the Russian painter Ilya Repin once said:
69
260357
2930
Jak powiedział kiedyś rosyjski malarz Ilja Riepin,
04:23
“No people in the world held freedom, equality, and fraternity so deeply.”
70
263287
5660
"Nikt na świecie nie czuł tak głęboko wolności, równości i braterstwa".
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.