A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views

2019-08-22・ TED-Ed

A day in the life of a Cossack warrior - Alex Gendler

618,109 views・2019-08-22

TED-Ed


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Györgyi Csonka-Szilvási Lektor: Zsuzsa Viola
00:06
Despite a serene sunset on the Dnipro river,
0
6180
3596
A Dnyeper folyóra leszállt a békés naplemente,
00:09
the mood is tense for the Zaporozhian Cossacks.
1
9776
3247
ám a zaporizzsjai kozákok között feszült a hangulat.
00:13
The year is 1676, and the Treaty of Żurawno has officially ended hostilities
2
13023
5730
1676-ot írunk, a zsuravnói békeszerződés hivatalosan is véget vetett
00:18
between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Ottoman Empire.
3
18753
4479
a Lengyel-Litván Unió és az Oszmán Birodalom közötti viszálynak.
00:23
But as Stepan and his men ride towards their stronghold,
4
23232
2977
Azonban míg Sztyepan és emberei erődítményük felé lovagolnak,
00:26
peace is far from their minds.
5
26209
2820
nem a béke jár az eszükben.
00:29
Having made their home in the Wild Fields north of the Black Sea,
6
29029
3909
Ezek a kozákok, akiknek a neve a török "szabad ember" szóból származik,
00:32
these cossacks— derived from a Turkic word for "free man"—
7
32938
4063
és Európa egyik legrettegettebb katonai erejével bírnak,
00:37
are renowned as one of Europe’s most formidable military forces.
8
37001
4108
megteremtették otthonukat a "Vad mezőkön", a Fekete-tengertől északra.
A vadászokból, halászokból, nomádokból és törvényen kívüliekből álló kozák csapat
00:41
Composed of hunters, fishermen, nomads and outlaws,
9
41109
3430
00:44
the Cossacks found freedom in these fertile unclaimed lands.
10
44539
3843
meglelte a szabadságot ezen a termékeny, de gazdátlan területen.
00:48
Yet this freedom has proven increasingly difficult to maintain.
11
48382
4490
Függetlenségüket viszont egyre nehezebb fenntartani.
00:52
Their decades-long strategy of shifting alliances between Poland and Moscow
12
52872
4775
Az, hogy évtizedekig hol a lengyelekkel, hol a moszkvaiakkal szövetkeztek,
00:57
has led to the partitioning of their lands.
13
57647
2452
felszabdalta területüket.
01:00
In a desperate bid to reclaim independence and reunite the fractured Cossack state,
14
60099
5182
Széthullott államuk függetlenségének és egységének visszaszerzése érdekében
01:05
their most recent leader, hetman Petro Doroshenko allied with the Ottoman Empire.
15
65281
5590
új vezérük, Petro Dorosenko az oszmánokkal szövetkezett.
01:10
This alliance successfully freed the Zaporozhian Cossacks
16
70871
3375
Ez a szövetség sikeresen felszabadította a zaporizzsjai kozákokat
01:14
in the west from Polish dominion, but their victory was a bitter one.
17
74246
4467
nyugaton a lengyel uralom alól, de a győzelem keserves volt.
01:18
Doroshenko’s Ottoman allies ravaged the countryside,
18
78713
3581
Dorosenko oszmán szövetségesei feldúlták a vidéket,
01:22
carrying off peasants into slavery.
19
82294
2604
és elhurcolták a parasztokat rabszolgának.
01:24
And outrage at allying with Muslims against fellow Christians
20
84898
4026
Minden helyi támogatást elveszített a keresztények ellen kötött
01:28
cost him any remaining local support.
21
88924
3217
gyalázatos muszlim szövetség miatt.
01:32
Now, with Doroshenko deposed and exiled,
22
92141
2895
Dorosenko leváltásával és száműzésével
01:35
the Cossacks are at odds, disagreeing on what their next move should be.
23
95036
4990
a kozákok szembeszegültek egymással, nem értettek egyet a következő lépésben.
01:40
Until then, Stepan must keep order.
24
100028
2757
Addig is Sztyepannak kell fenntartania a rendet.
01:42
With his musket and curved saber, he cuts an imposing figure.
25
102785
3899
Puskájával és hajlított kardjával impozánsan fest.
01:46
He surveys his battalion of 180 men.
26
106684
3321
180 fős katonai egységet felügyel.
01:50
Most are Orthodox Christians and speak a Slavic language
27
110005
3468
Legtöbbjük ortodox keresztény, és szláv nyelven beszél –
01:53
that will become modern Ukrainian.
28
113473
2441
ebből alakul majd ki a modern ukrán nyelv.
01:55
But there are also Greeks, Tatars, and even some Mongolian Kalmyks,
29
115914
4650
De vannak görögök, tatárok és még néhány mongol kalmük is.
02:00
many with different opinions on recent events.
30
120564
3148
Sokuknak eltér a véleménye az aktuális eseményekről.
02:03
Officially, all of Stepan’s men have sworn to uphold the Cossack code
31
123712
4340
Hivatalosan Sztyepan összes embere felesküdött a kozák kódexre,
02:08
by undergoing seven years of military training and remaining unmarried.
32
128052
4679
mely hét év katonai szolgálatot és nőtlenséget jelent.
02:12
In practice, some are part-timers, holding more closely to their own traditions,
33
132731
4730
A gyakorlatban néhányan csak részben tartják ezt be, saját hagyományaik vannak,
02:17
and maintaining families in nearby villages, outside Cossack lands.
34
137461
4696
és a közeli falvakban, a kozák földön túl, családjuk van.
02:22
Thankfully, the tenuous peace is not broken before they reach the Sich—
35
142157
4356
Szerencsére a törékeny béke nem sérül, mielőtt elérik a szicset,
02:26
the center of Cossack military life.
36
146513
2713
a kozák katonai élet központi táborát,
02:29
Currently located at Chortomlyk,
37
149226
2235
ami akkor Csertomlikban van.
02:31
the Sich’s location shifts with the tide of military action.
38
151461
3583
A szics helyszíne a katonai műveletekkel együtt változik.
02:35
The settlement is remarkably well- organized, with administrative buildings,
39
155044
4193
A település rendkívül jól szervezett, vannak kormányzati épületek,
02:39
officers’ quarters, and even schools, as Cossacks prize literacy.
40
159237
4800
tiszti negyedek, még iskolák is, mivel a kozákok értékelik a műveltséget.
02:44
Stepan and his men make their way to the barracks where they live and train
41
164037
3878
Sztyepan és emberei a barakkhoz tartanak,
02:47
alongside several other battalions or kurins,
42
167915
3209
ahol több száz fős zászlóaljakkal és más csapatokkal
02:51
all of which make up a several hundred man regiment.
43
171124
3647
élnek és gyakorlatoznak együtt.
02:54
Inside, the men dine on dried fish, sheep’s cheese, and salted pork fat—
44
174771
5190
A férfiak szárított halat, kecskesajtot és sózott disznózsírt esznek,
02:59
along with plenty of wine.
45
179961
2399
sok borral kísérve.
03:02
Stepan instructs his friend Yuri to lighten the mood with his bandura.
46
182360
4200
Sztyepan megkéri barátját, Jurijt, hogy bandura zenéjével dobja fel a hangulatot.
03:06
But before long, an argument has broken out.
47
186560
2724
Ám hamarosan veszekedés tör ki.
03:09
One of his men has raised a toast to Doroshenko.
48
189284
2983
Egyik embere Dorosenkóra emeli poharát.
03:12
Stepan cuts him off.
49
192267
2005
Sztyepan félbeszakítja.
03:14
The room is silent until he raises his own toast to Ivan Sirko,
50
194272
4427
A terem elcsendesül, míg ő Ivan Sirkót, az új kozákvezért élteti,
03:18
the new hetman who favors an alliance with Moscow against the Turks.
51
198699
4750
aki a Moszkvával való szövetséget támogatja a törökök ellenében.
03:23
Stepan plans to support him, and he expects his men to do the same.
52
203449
4401
Sztyepan támogatja Sirkót, és elvárja embereitől, hogy ugyanígy tegyenek.
03:27
Suddenly, one of Sirko’s men rushes in,
53
207850
2700
Hirtelen Sirko egyik embere rohan be,
03:30
calling an emergency Rada, or general council meeting.
54
210550
3631
és a Rada, vagyis az általános tanács rendkívüli összehívását kéri.
03:34
Stepan and the others make their way towards the church square—
55
214181
3225
Sztyepan és a többiek a templomtérre mennek,
03:37
the center of Sich life.
56
217406
2019
ami a szicsbeli élet központja.
03:39
Ivan Sirko welcomes the confused crowd with exciting news—
57
219425
4021
Ivan Sirko izgalmas hírekkel köszönti a felbolydult tömeget:
03:43
scouts have located a large Ottoman camp completely vulnerable on one side.
58
223446
5220
a felderítők felfedeztek egy nagy, egyik oldalról védtelen oszmán tábort.
03:48
Sirko vows that tomorrow, they will ride against their common enemy,
59
228666
3857
Sirko megfogadja, hogy másnap megtámadják a közös ellenséget,
03:52
defend the Cossacks’ autonomy, and bring unity to the Wild Fields.
60
232523
4940
megvédik a kozák autonómiát és egységesítik a "Vad mezőket".
03:57
As the men cheer in unison,
61
237463
1856
Mivel az emberek egységesen éljeneznek,
03:59
Stepan is relieved at their renewed sense of brotherhood.
62
239319
3881
Sztyepan megkönnyebbül a megújult testvériség érzésétől.
04:03
Over the next 200 years, these freedom fighters would take on many foes.
63
243200
4460
200 éven át ezek a szabadságharcosok számos ellenséggel néztek szembe.
04:07
And tragically,
64
247660
1019
Sajnálatosan végül
04:08
they would eventually become the oppressive hand of the Russian government
65
248679
3600
az orosz kormány nevében, aminek egykor ellenszegültek,
04:12
they once opposed.
66
252279
1582
maguk is elnyomókká váltak.
04:13
But today, these 17th century Cossacks
67
253861
2686
De ma ezekre a 17. századi kozákokra
04:16
are remembered for their spirit of independence and defiance.
68
256547
3810
független és dacos szellemük miatt emlékeznek.
04:20
As the Russian painter Ilya Repin once said:
69
260357
2930
Ahogy az orosz festő, Ilja Repin mondta egyszer:
04:23
“No people in the world held freedom, equality, and fraternity so deeply.”
70
263287
5660
"Senki más nem becsülte ennyire
a szabadság, egyenlőség, és testvériség eszméjét."
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.