Art in the age of machine intelligence | Refik Anadol

509,558 views

2020-08-19・ 15333    349


Visit http://TED.com to get our entire library of TED Talks, transcripts, translations, personalized talk recommendations and more. What does it look like inside the mind of a machine? Inspired by the architectural vision of a futuristic Los Angeles in "Blade Runner," media artist Refik Anadol melds art with artificial intelligence in his studio's collaborations with architects, data scientists, neuroscientists, musicians and more. Witness otherworldly installations that might make you rethink the future of tech and creativity. The TED Talks channel features the best talks and performances from the TED Conference, where the world's leading thinkers and doers give the talk of their lives in 18 minutes (or less). Look for talks on Technology, Entertainment and Design -- plus science, business, global issues, the arts and more. You're welcome to link to or embed these videos, forward them to others and share these ideas with people you know. For more information on using TED for commercial purposes (e.g. employee learning, in a film or online course), submit a Media Request here: http://media-requests.TED.com Follow TED on Twitter: http://twitter.com/TEDTalks Like TED on Facebook: http://facebook.com/TED Subscribe to our channel: http://youtube.com/TED

Instruction

Double-click on the English captions to play the video from there.

Çeviri: Nihal Aksakal Gözden geçirme: Cihan Ekmekçi
00:12
Hi, I'm Refik. I'm a media artist.
Merhaba ben Refik. Medya sanatçısıyım.
00:15
I use data as a pigment
Verileri bir pigment olarak kullanıyorum
00:17
and paint with a thinking brush
ve yapay zeka destekli bir düşünme fırçasıyla boyuyorum.
00:19
that is assisted by artificial intelligence.
00:23
Using architectural spaces as canvases,
Mimari alanları tuval olarak kullanarak
00:25
I collaborate with machines
binaların hayal kurması ve halüsinasyon görmesi için
00:27
to make buildings dream and hallucinate.
makinelerle iş birliği yapıyorum.
00:30
You may be wondering, what does all this mean?
Tüm bunlar ne anlama geliyor, merak ediyor olabilirsiniz.
00:33
So let me please take you into my work and my world.
Bu yüzden lütfen sizi işime ve dünyama götürmeme izin verin.
00:37
I witnessed the power of imagination when I was eight years old,
İstanbul'da büyüyen bir çocukken, sekiz yaşındayken
00:41
as a child growing up in Istanbul.
hayal gücünün gücüne şahit oldum.
00:43
One day, my mom brought home a videocassette
Bir gün annem eve bilim kurgu filmi "Blade Runner"ın video kasetini getirdi.
00:47
of the science-fiction movie "Blade Runner."
00:50
I clearly remember being mesmerized
Daha önce hiç görmediğim bir yer olan
00:53
by the stunning architectural vision of the future of Los Angeles,
Los Angeles'ın geleceğinin çarpıcı mimari vizyonuna
00:58
a place that I had never seen before.
hayran kaldığımı açıkça hatırlıyorum.
01:00
That vision became a kind of a staple of my daydreams.
Bu vizyon, hayallerimin bir tür temelini oluşturdu.
01:06
When I arrived in LA in 2012
2012'de Tasarım Medya Sanatları yüksek lisans programı için
01:08
for a graduate program in Design Media Arts,
Los Angeles'a geldiğimde bir araba kiraladım
01:11
I rented a car and drove downtown
ve yakın geleceğin o harika dünyasını görmek için şehir merkezine gittim.
01:13
to see that wonderful world of the near future.
01:17
I remember a specific line
Kafamda tekrar tekrar oynamaya devam eden bir sözü hatırlıyorum:
01:19
that kept playing over and over in my head:
01:22
the scene when the android Rachael
android Rachael'in anılarının aslında ona ait olmadığını fark ettiği
01:24
realizes that her memories are actually not hers,
01:28
and when Deckard tells her they are someone else's memories.
ve Deckard'ın onların başka birinin anıları olduğunu söylediği sahne.
01:32
Since that moment,
O andan itibaren
01:34
one of my inspirations has been this question.
ilham kaynaklarımdan biri de bu soru oldu.
01:37
What can a machine do with someone else's memories?
Bir makine başkasının anılarıyla ne yapabilir?
01:41
Or, to say that in another way,
Ya da başka bir deyişle
01:44
what does it mean to be an AI in the 21st century?
21. yüzyılda yapay zekâ olmak ne anlama geliyor?
01:49
Any android or AI machine
Herhangi bir android veya YZ makinesi,
01:51
is only intelligent as long as we collaborate with it.
yalnızca onunla iş birliği yaptığımız sürece akıllıdır.
01:55
It can construct things
İnsan zekasının üretmeyi amaçladığı,
01:56
that human intelligence intends to produce
ancak bunu yapma kapasitesi olmayan şeyleri inşa edebilir.
02:00
but does not have the capacity to do so.
02:03
Think about your activities and social networks, for example.
Örneğin faaliyetlerinizi ve sosyal ağlarınızı düşünün.
02:07
They get smarter the more you interact with them.
Onlarla etkileşime girdikçe daha akıllı hâle geliyorlar.
02:10
If machines can learn or process memories,
Makineler anıları öğrenebilir veya işleyebilirse
02:15
can they also dream?
onlar da rüya görebilir mi?
02:17
Hallucinate?
Halüsinasyon görebilirler mi?
02:18
Involuntarily remember,
İstemeden hatırlıyorlayabilir mi
02:21
or make connections between multiple people's dreams?
veya birden fazla insanın hayalleri arasında bağlantılar kurabilirler mi?
02:25
Does being an AI in the 21st century simply mean not forgetting anything?
21. yüzyılda yapay zekâ olmak, hiçbir şeyi unutmamak anlamına mı geliyor?
02:32
And, if so,
Eğer öyleyse
02:33
isn't it the most revolutionary thing that we have experienced
yüzyıllardır medyada tarihi yakalama çabamızda
02:37
in our centuries-long effort to capture history across media?
deneyimlediğimiz en devrimci şey değil mi?
02:43
In other words,
Diğer bir deyişle
02:44
how far have we come since Ridley Scott's "Blade Runner"?
Ridley Scott'ın "Blade Runner"ından bu yana ne kadar ilerledik?
02:48
So I established my studio in 2014
2014 yılında stüdyomu kurdum
02:52
and invited architects,
ve mimarları,
02:54
computer and data scientists, neuroscientists,
bilgisayar ve veri bilimcilerini, sinir bilimcileri,
02:56
musicians and even storytellers
müzisyenleri ve hatta hikayecileri
02:59
to join me in realizing my dreams.
hayallerimi gerçekleştirmede bana katılmaya davet ettim.
03:03
Can data become a pigment?
Veriler pigment olabilir mi?
03:05
This was the very first question we asked
Bu, medya sanatlarını mimariye yerleştirme,
03:08
when starting our journey to embed media arts into architecture,
sanal ve fiziksel dünyalarla çarpışma yolculuğumuza başlarken
03:13
to collide virtual and physical worlds.
sorduğumuz ilk soruydu.
03:16
So we began to imagine what I would call the poetics of data.
Böylece verinin şiirselliği diyebileceğim şeyi hayal etmeye başladık.
03:22
One of our first projects, "Virtual Depictions,"
İlk projelerimizden biri olan "Sanal Tasvirler,"
03:24
was a public data sculpture piece
San Francisco şehri tarafından istenilen halka açık bir veri heykel parçasıydı.
03:26
commissioned by the city of San Francisco.
03:29
The work invites the audience
Çalışma, şehrin kendisinin akışkan bir bağlantı ağını tasvir ederek
03:31
to be part of a spectacular aesthetic experience
03:35
in a living urban space
izleyiciyi, yaşayan bir kentsel mekanda
03:36
by depicting a fluid network of connections of the city itself.
muhteşem bir estetik deneyimin parçası olmaya davet ediyor.
03:42
It also stands as a reminder
Aynı zamanda, burada temsil edilen
03:45
of how invisible data from our everyday lives,
Twitter paylaşımları gibi günlük hayatımızdaki görünmez verilerin
03:48
like the Twitter feeds that are represented here,
nasıl görünür hâle getirilebileceğini
03:51
can be made visible
ve kolektif olarak deneyimlenebilecek
03:53
and transformed into sensory knowledge that can be experienced collectively.
duyusal bilgiye dönüştürülebileceğini hatırlatır.
04:00
In fact, data can only become knowledge when it's experienced,
Aslında veriler ancak deneyimlendiğinde bilgi haline gelebilir
04:05
and what is knowledge and experience can take many forms.
ve bilgi ve deneyimin ne olduğu pek çok farklı biçim alabilir.
04:09
When exploring such connections
Bu tür bağlantıları makine zekâsının
04:11
through the vast potential of machine intelligence,
geniş potansiyeli aracılığıyla keşfederken
04:15
we also pondered the connection between human senses
itina gösterdiğimiz bir bağlantı da insan duyuları ile
04:21
and the machines' capacity for simulating nature.
makinelerin doğayı simüle etme kapasitesi arasındaki bağlantı.
04:24
These inquiries began while working on wind-data paintings.
Bu araştırmalar rüzgâr verisi tablolar üzerinde çalışırken başladı.
04:29
They took the shape of visualized poems
Rüzgar sensörlerinden topladığımız
04:32
based on hidden data sets that we collected from wind sensors.
gizli veri setlerine dayalı görselleştirilmiş şiir şeklini aldılar.
04:37
We then used generative algorithms
Daha sonra rüzgar hızını, fırtınayı
04:40
to transform wind speed, gust and direction
ve yönü ruhani bir veri pigmentine dönüştürmek için
04:44
into an ethereal data pigment.
üretken algoritmalar kullandık.
04:48
The result was a meditative yet speculative experience.
Sonuç, meditatif ancak spekülatif bir deneyimdi.
04:53
This kinetic data sculpture, titled "Bosphorus,"
"İstanbul Boğazı" adlı bu kinetik veri heykeli,
04:56
was a similar attempt to question our capacity to reimagine
doğal olayları yeniden hayal etme kapasitemizi
05:00
natural occurrences.
sorgulamaya benzer bir girişimdi.
05:03
Using high-frequency radar collections of the Marmara Sea,
Marmara Denizi'nin yüksek frekanslı radar koleksiyonlarını kullanarak
05:07
we collected sea-surface data
deniz yüzeyi verilerini topladık
05:10
and projected its dynamic movement with machine intelligence.
ve dinamik hareketi makine zekâsı ile projelendirdik.
05:13
We create a sense of immersion
Sakin ama sürekli değişen
05:15
in a calm yet constantly changing synthetic sea view.
sentetik deniz manzarasına dalma hissi yaratıyoruz.
05:21
Seeing with the brain is often called imagination,
Beyinle görmeye genellikle hayal gücü denir
05:25
and, for me, imagining architecture
ve benim için mimariyi hayal etmek,
05:27
goes beyond just glass, metal or concrete,
cam, metal veya betonun ötesinde,
05:31
instead experimenting with the furthermost possibilities of immersion
daha ileri gitme olasılıkları ve yapılı çevrelerde
05:36
and ways of augmenting our perception in built environments.
algımızı artırmanın yollarını denemek.
05:40
Research in artificial intelligence is growing every day,
Yapay zekâ araştırmaları her geçen gün artıyor
05:44
leaving us with the feeling of being plugged into a system
ve bizi kendimizden daha büyük ve daha bilgili bir sisteme
05:48
that is bigger and more knowledgeable
bağlılık hissi ile baş başa bırakıyor.
05:50
than ourselves.
05:51
In 2017, we discovered an open-source library
2017 yılında, İstanbul'da açık kaynaklı bir kültürel belge kitaplığı keşfettik
05:55
of cultural documents in Istanbul
05:58
and began working on "Archive Dreaming,"
ve dünyadaki ilk yapay zekâ odaklı kamu kurulumlarından biri olan
06:01
one of the first AI-driven public installations in the world,
ve 270 yıla yayılan yaklaşık 1,7 milyon belgeyi araştıran
06:06
an AI exploring approximately 1.7 million documents that span 270 years.
bir yapay zekâ olan "Arşiv Rüyası" üzerinde çalışmaya başladık.
06:13
One of our inspirations during this process
Bu süreçteki ilham kaynağımız
06:16
was a short story called "The Library of Babel"
Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'in "Babil Kütüphanesi" adlı kısa öyküsüydü.
06:20
by the Argentine writer Jorge Luis Borges.
06:23
In the story, the author conceives a universe in the form of a vast library
Hikâyede yazar, belirli bir format ve karakter setine sahip
06:29
containing all possible 410-page books of a certain format and character set.
tüm olası 410 sayfalık kitapları içeren kütüphane biçiminde bir evren tasarlar.
06:35
Through this inspiring image,
Bu ilham verici görüntü sayesinde,
06:36
we imagine a way to physically explore the vast archives of knowledge
makine zekâsı çağında geniş bilgi arşivlerini fiziksel olarak keşfetmenin
06:41
in the age of machine intelligence.
bir yolunu hayal ediyoruz.
06:43
The resulting work, as you can see,
Sonuçta ortaya çıkan çalışma, görebileceğiniz gibi,
06:45
was a user-driven immersive space.
kullanıcı odaklı, sürükleyici bir alandı.
06:48
"Archive Dreaming" profoundly transformed the experience of a library
"Arşiv Rüyası," makine zekâsı çağında kütüphane deneyimini derinden değiştirdi.
06:53
in the age of machine intelligence.
06:56
"Machine Hallucination" is an exploration of time and space
"Makine Halüsinasyonu," New York City'nin
07:00
experienced through New York City's public photographic archives.
halka açık fotoğraf arşivlerinde yaşanan zaman ve mekanın keşfi.
07:04
For this one-of-a-kind immersive project,
Türünün tek örneği olan bu sürükleyici proje için
07:07
we deployed machine-learning algorithms
makine öğreniöli algoritmalar kullanarak
07:10
to find and process over 100 million photographs of the city.
şehrin 100 milyonun üzerinde fotoğrafını bulup işledik.
07:15
We designed an innovative narrative system
Yeni görüntüleri tahmin etmek veya hayal etmek için
07:18
to use artificial intelligence to predict or to hallucinate new images,
yapay zekâyı kullanan yenilikçi bir anlatım sistemi tasarladık,
07:24
allowing the viewer to step into a dreamlike fusion
böylece izleyicinin geçmiş ve gelecek New York'un
07:28
of past and future New York.
rüya gibi bir füzyonuna adım atmasını sağladık.
07:31
As our projects delve deeper
Projelerimiz bilgiyi hatırlama
07:33
into remembering and transmitting knowledge,
ve aktarmada daha derinlere inerken
07:37
we thought more about how memories were not static recollections
anıların nasıl statik derlemeler değil, geçmiş olayların
sürekli değişen yorumları olduğu hakkında daha çok düşündük.
07:42
but ever-changing interpretations of past events.
07:46
We pondered how machines
Makinelerin bilinç dışı ve bilinçaltı olayları
07:48
could simulate unconscious and subconscious events,
nasıl simüle edebileceğine kafa yorduk.
07:52
such as dreaming, remembering and hallucinating.
rüya görme, hatırlama, halüsinasyon görme gibi.
07:57
Thus, we created "Melting Memories"
Böylece hatırlama anını görselleştirmek için
08:00
to visualize the moment of remembering.
"Eriyen Anılar"ı yaptık.
08:03
The inspiration came from a tragic event,
İlham, trajik bir olaydan ileri gelmişti,
08:06
when I found out that my uncle was diagnosed with Alzheimer's.
amcama Alzheimer's teşhisi konduğunu öğrenmiştim.
08:11
At that time, all I could think about
O zaman tek düşünebildiğim,
08:14
was to find a way to celebrate how and what we remember
hâlâ yapabiliyorken nasıl ve neyi hatırladığımızı kutlamanın
08:19
when we are still able to do so.
bir yolunu bulmaktı.
08:21
I began to think of memories not as disappearing
Anıların kaybolduğunu değil,
08:25
but as melting or changing shape.
eridiğini ya da şekil değiştirdiğini düşünmeye başladım.
08:28
With the help of machine intelligence,
Makine zekâsı yardımıyla
08:30
we worked with the scientists at the Neuroscape Laboratory
California Üniversitesi'ndeki Neuroscape Laboratuvarı'ndaki
08:33
at the University of California,
bilim insanlarıyla birlikte çalıştık
08:35
who showed us how to understand brain signals as memories are made.
ve bize beyin sinyallerini anı oluştukça nasıl anlayacağımızı gösterdiler.
08:41
Although my own uncle was losing the ability to process memories,
Kendi amcamın, anıları işleme yeteneğini kaybetmesine rağmen,
08:46
the artwork generated by EEG data
EEG verilerinden oluşan sanat eseri
08:49
explored the materiality of remembering
hatırlamanın önemliliğini ortaya koydu
08:53
and stood as a tribute to what my uncle had lost.
ve amcamın kaybettiklerine bir övgü olarak kaldı.
09:00
Almost nothing about contemporary LA
çağdaş Los Angeles hakkında neredeyse hiçbir şey
09:03
matched my childhood expectation of the city,
çocukluk beklentilerimi karşılamadı.
09:07
with the exception of one amazing building:
Harika bir bina hariç:
09:10
the Walt Disney Concert Hall, designed by Frank Gehry,
Frank Gehry tarafından tasarlanan Walt Disney Konser Salonu,
09:13
one of my all-time heroes.
hayatımın kahramanlarımdan biri.
09:16
In 2018, I had a call from the LA Philharmonic
2018 yılında LA Filarmoni'den bir telefon aldım,
09:19
who was looking for an installation
ünlü senfoninin yüzüncü yıl dönümü kutlaması için kurulum arıyorlardı.
09:21
to help mark the celebrated symphony's hundred-year anniversary.
09:25
For this, we decided to ask the question,
Bunun için şunları sormaya karar verdik,
09:29
"Can a building learn? Can it dream?"
"Bir bina öğrenebilir mi? Hayal edebilir mi?"
09:32
To answer this question,
Bu soruyu yanıtlamak için
09:33
we decided to collect everything recorded in the archives of the LA Phil and WDCH.
LA Phil ve WDCH arşivlerinde kayıtlı olan her şeyi toplamaya karar verdik.
09:39
To be precise, 77 terabytes of digitally archived memories.
Kesin olarak, 77 terabayt dijital olarak arşivlenmiş bellek.
09:44
By using machine intelligence,
Makine zekasını kullanarak
09:46
the entire archive, going back 100 years,
100 yıl öncesine dayanan tüm arşiv,
09:50
became projections on the building's skin,
binanın dış görünümünde yansımalar haline geldi,
09:53
42 projectors to achieve this futuristic public experience
Los Angeles'ın kalbinde bu fütürist kamu deneyimini
09:57
in the heart of Los Angeles,
gerçekleştirmek için 42 projektör gerekti
09:59
getting one step closer to the LA of "Blade Runner."
ve "Blade Runner"ın Los Angeles'ina bir adım daha yaklaştık.
10:04
If ever a building could dream,
Bir bina hayal edebiliyorsa
10:06
it was in this moment.
bu bina ederdi.
10:11
Now, I am inviting you to one last journey into the mind of a machine.
Sizi bir makinenin zihninde son bir yolculuğa davet ediyorum.
10:17
Right now, we are fully immersed in the data universe
Şu anda, son 30 yılda küratörlüğü yapılan
10:21
of every single curated TED Talk from the past 30 years.
her TED Konuşmasının veri evrenine tamamen dalmış durumdayız.
10:25
That means this data set includes 7,705 talks from the TED stage.
Bu, bu veri setinin TED sahnesinden 7.705 konuşma içerdiği anlamına gelir.
10:33
Those talks have been translated into 7.4 million seconds,
Bu konuşmalar 7,4 milyon saniyeye çevrildi
10:37
and each second is represented here in this data universe.
ve her saniye burada bu veri evreninde temsil ediliyor.
10:41
Every image that you are seeing in here
Burada gördüğünüz her görüntü,
10:43
represents unique moments from those talks.
bu konuşmalardan eşsiz anları temsil ediyor.
10:46
By using machine intelligence,
Makine zekası kullanarak
10:48
we processed a total of 487,000 sentences
487 bin cümleyi 330 benzersiz konu kümesine çevirdik;
10:53
into 330 unique clusters of topics like nature, global emissions,
doğa, küresel emisyonlar,
10:57
extinction, race issues, computation,
yok olma, ırk sorunları, hesaplama,
11:00
trust, emotions, water and refugees.
güven, duygular, su ve mülteciler gibi.
11:04
These clusters are then connected to each other
Bu kümeler daha sonra bir algoritmayla birbirine bağlanıyor
11:07
by an algorithm,
11:08
[that] generated 113 million line segments,
ve 113 milyon parça oluşturuyor,
11:12
which reveal new conceptual relationships.
bu da beraberinde yeni kavramsal ilişkiler ortaya çıkarıyor.
11:15
Wouldn't it be amazing to be able to remember
Sahnede sorulmuş olan tüm soruları hatırlayabilmek harika olmaz mıydı?
11:18
all the questions that have ever been asked on the stage?
11:23
Here I am,
Burada,
11:24
inside the mind of countless great thinkers,
sayısız büyük düşünürün ve bir makinenin zihnindeyim,
11:27
as well as a machine, interacting with various feelings
öğrenmeye, hatırlamaya, sorgulamaya
11:31
attributed to learning,
ve hayal etmeye atfedilen
11:33
remembering, questioning
çeşitli duygularla
11:36
and imagining all at the same time,
aynı anda etkileşime giriyor,
11:39
expanding the power of the mind.
zihnin gücünü genişletiyorum.
11:43
For me, being right here
Benim için tam burada olmak
11:45
is indeed what it means to be an AI in the 21st century.
aslında 21. yüzyılda yapay zekâ olmanın anlamı.
11:50
It is in our hands, humans,
Sadece hayal edebileceğimiz şeyi öğrenmek
11:52
to train this mind to learn and remember
ve hatırlamak için bu zihni eğitmek
11:56
what we can only dream of.
bizim, insanların elinde.
11:59
Thank you.
Teşekkür ederim.
About this site

This site was created for the purpose of learning English through video.

Each video can be played with simultaneous captions in English and your native language.

Double-click on the English captions will play the video from there.

If you have any comments or suggestions, please contact us using this contact form.