The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

149,080 views ・ 2020-04-03

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Translator: Pau Escolà Barba Reviewer: Anna Comas-Quinn
Eren mitjans dels 90 i jo tenia 8 anys,
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
vivia a la zona sud de Filipines.
A aquesta edat ets encara massa innocent
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
per saber què espera la societat de tu
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
però ets prou gran per ser conscient del que t'envolta.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
Vivíem en una casa d'una habitació,
00:28
all five of us.
6
28400
1390
i érem cinc.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
Casa nostra era una d'un amuntegament
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
de cases fetes principalment de fusta i planxes de metall ondulades.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
Entre les cases hi havia molt poca separació
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
i els carrers no eren asfaltats.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
No hi havia cap esperança de tenir privacitat
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
Si a la casa del costat començaven a discutir,
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
ho senties tot.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
O si als veïns els donava per posar-se romàntics...
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(Riures)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
era bastant segur que també ho sentiries.
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
(Riures)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
Com tots els nens, vaig aprendre com era una família,
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
era un home, una dona i un o més fills.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
Però també vaig aprendre que no sempre era així.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
Hi havia altres combinacions que eren igual de vàlides.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
Al final del meu carrer hi vivia una familia de tres.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
La dona es deia Lenie.
La Lenie tenia el cabell llarg i negre, sovint en una cua,
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
i es feia la manicura.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
Sempre sortia de casa una mica maquillada
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
i el seu inconfunsible pintallavis vermell.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
Sobre la seva parella no recordo gaire,
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
només que li agradaven les samarretes de tirants blanques
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
i dur penjades cadenes d'or.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
La seva filla tenia dos anys menys que jo.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
Tothom al poble coneixia la Lenie
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
era la propietària del saló de bellesa més popular
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
de la nostra zona de la ciutat.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
Cada cop que la seva família baixava pel carrer
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
tothom els saludava amb un somriure
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
i de tant en tant els paraven per xerrar.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
Ara, allò que feia la Lenie especial
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
és que era una dona transgènere.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
Ella era un clar exemple de la llarga tradició filipina
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
sobre la diversitat de gènere.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
La Lenie era la prova que sovint, allò que més ens estranya,
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
és per falta de costum
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
o perquè no hem dedicat prou temps a entendre-ho.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
A la majoria de cultures del món,
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
el gènere és aquesta dicotomia home-dona.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
És una distinció inamovible d'individus.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
El moment en què sabem el sexe biològic d'una persona
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
la societat li assigna uns trets i hi diposita certes expectatives.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
Però no totes les cultures són així.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
No totes són tan inflexibles.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
Hi ha cultures que no es basen en els genitals
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
per definir el gènere d'algú,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
algunes comunitats nord-americanes, africanes, del subcontinent indi
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
i de les illes del Pacífic, com les Filipines,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
tenen una llarga tradició cultural de permissivitat
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
i acceptació de la variació de gènere.
03:08
As you may know,
58
188307
1189
Com ja sabreu,
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
el poble filipí va estar 300 anys sota el domini d'Espanya
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
des de l'any 1565 fins al 1898.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
Aquest és el motiu pel qual les nostres converses del dia a dia
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
estan farcides de mots en castellà
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
i per què tants dels nostres cognoms, inclòs el meu, sonen castellans.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
Això també explica l'arrelada influència del catolicisme.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
Per contra, les societats filipines precolonials,
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
eren principalment animistes.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
Creien que cada cosa tenia la seva pròpia essència espiritual:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
plantes, animals, roques, rius, llocs...
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
El poder residia a l'esperit.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
Aquells capaços d'aprofitar el poder espiritual eren altament venerats
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
Els que han estudiat els arxius de les colònies espanyoles
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
ens expliquen que aquestes societats eren molt igualitàries.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
L'home no tenia avantatge sobre la dona.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
Les esposes eren tractades com a companyes, no com a criades.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
Tenien veu i vot als contractes familiars.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
En certa manera, la dona tenia les de guanyar.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
Una dona es podia divorciar del seu marit i tenir propietats a nom seu,
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
les quals mantenia, inclús després de casada
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
Tenia dret a tenir o no fills
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
i decidir-ne el nom.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
Però la clau del poder de la dona filipina precolonial,
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
residia en el seu rol de "babaylan",
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
un nom col·lectiu per als xamans dels diferents grups ètnics.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
Eren les curanderes de la tribu,
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
eren especialistes en els sabers d'herbes i divinitats.
Eren les que assistien en els parts
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
i es comunicaven amb el món espiritual.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
Feien exorcismes
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
i, de vegades, en defensa de la seva comunitat,
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
repartien carxots.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(Riures)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
A part de les babaylans, que era un rol femení,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
també hi havia homes practicants del regne espiritual.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
Hi han textos dels primers cronistes espanyols que fan referència
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
a homes xamans que no s'ajustaven als estàndards masculins occidentals.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
Eren homes que es transvestien
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
i tenien aspecte efeminat
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
o ambigu.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
Francisco Alcina, un missioner jesuïta
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
parlava d'un home considerat xaman
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
que "era tan efeminat
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
que en tots els aspectes era més dona que home.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
Tot allò que les dones feien,
05:49
he performed,
104
349945
1538
ell ho feia,
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
com teixir mantes,
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
cosir peces de roba i fer pots de terrissa.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
També ballava com elles,
06:00
never like a man,
108
360471
1870
mai com un home,
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
els quals tenien una dansa diferent
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
En definitiva, semblava més una dona que no un home."
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
Caram! Hi ha alguna altra dada així de sucosa als arxius?
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
Que bé que m'ho pregunteu.
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(Riures)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
Com ja us deureu imaginar,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
la manera com aquestes societats precolonials funcionaven,
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
no va agradar gaire als espanyols.
Aquesta idea de l'amor lliure, la permissivitat en la variació de gènere,
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
i de consciència de la igualtat
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
va impactar frontalment amb els ideals europeus d'aquell moment,
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
tant va ser així que els missioners espanyols es van passar els següents
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
300 anys intentant imposar el seu model binari de gènere.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
Molts dels monjos espanyols pensaven que els babaylans transvestits
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
mantenien, com ells, el celibat o bé
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
tenien malformacions o deficiències als genitals.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
Tot pura especulació.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
"El manuscrit de Bolinao", redactat entre el 1679 i el 1685,
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
esmenta homes xamans que es casen amb dones.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
"El Còdex Boxer", c 1590,
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
ens proveeix de mostres de la sexualitat dels babaylans masculins.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
Diu així: "Normalment es vesteixen com a dones
07:21
act like prudes
131
441781
2000
i actuen com a puritans,
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
i són tan efeminats
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
que aquell qui no els coneix bé es pot pensar que són dones.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
Gairebé tots són impotents per a la reproducció,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
i, de fet, es casen amb altres homes i dormen com a marit i muller,
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
i tenen relacions carnal."
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
Relacions carnals vol dir sexuals.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
A la societat actual hi ha en curs un debat
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
sobre què marca el gènere i com s'ha de definir.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
El meu país no n'és una excepció.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
Alguns països com Austràlia, Nova Zelanda, Pakistan, Nepal i el Canadà
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
han començat a introduir opcions no binàries als documents legals,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
com per exemple els passaports i els carnets de resident permanent.
Trobo que el més important de tenir present,
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
en tots aquests debats, és que la noció
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
d'home i dona com a gèneres estàtics
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
lligats únicament al sexe biològic,
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
és una construcció social.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
En el cas del meu poble, aquesta construcció els va ser imposada.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
Els hi van inculcar a la força durant cents d'anys
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
fins que els van convèncer que la seva manera de pensar era errònia.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
Però la part positiva de les construccions socials,
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
és que es poden reconstruir
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
i ajustar als temps actuals.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
Es poden reconstruir
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
en resposta a la creixent diversitat de les comunitats.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
I es poden reconstruir
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
per a un món que comença a adonar-se
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
de l'enorme benefici d'aprendre i treballar les nostres diferències.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
Quan hi penso
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
penso en el poble filipí
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
i el seu important llegat quasi oblidat,
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
d'igualtat i inclusió.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
Penso en parelles que han sigut de les persones més dolces que he conegut
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
i que no podien obrir-se plenament.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
Penso en la gent que m'ha marcat,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
que m'han ensenyat que la integritat, l'amabilitat i la fortalesa de caràcter
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
són molt millors criteris per jutjar,
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
molt millor que basar-se en factors que un mateix no pot controlar
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
com el color de pell, l'edat
09:42
or their gender.
171
582260
1157
o el gènere.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
Estem on estem, gràcies a persones com la Lenie.
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
I em sento profundament agraït pels que han estat abans de mi,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
persones que van ser prou valentes per mostrar-se com eren
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
i per fer la seva vida.
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
Facilitant-nos així que ara puguem viure la nostra vida.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
Perquè ser un mateix és revolucionari.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
A tots els qui us veieu envoltats de pressions que intenten tombar-vos
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
i encasellar-vos on la societat ha decidit:
10:22
don't break.
180
622289
1240
No us rendiu.
10:24
I see you.
181
624143
1238
No esteu sols.
Els meus avantpassats us acompanyen.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
La seva sang corre per les meves venes i també a través de molts de vosaltres.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
La vostra manera de viure és vàlida i mereixeu reconeixement i drets,
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
igual que la resta.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
Gràcies.
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(Aplaudiments)
About this website

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English. You will see English lessons taught by top-notch teachers from around the world. Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there. The subtitles scroll in sync with the video playback. If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7