The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

124,649 views

2020-04-03・ TED

The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

124,649 views・2020-04-03

TED


Please double-click on the English subtitles below to play the video.

Fordító: Beatrix Turán Lektor: Péter Pallós
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
Az 1990-es évek közepén nyolcéves voltam.
00:15
I grew up in southern Philippines.
A Fülöp-szigetek déli részén nőttem fel.
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
Nyolcévesen az ember elég fiatal, hogy ne tudja,
00:20
about what society expects from each of us
mit vár el a társadalom mindenkitől,
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
de elég idős, hogy észrevegye, mi zajlik körülötte.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
Egyszobás házban éltünk,
00:28
all five of us.
öten voltunk.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
A házunk sok másik ház között állt,
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
amelyek főleg fából és hullámlemezből épültek.
00:36
These houses were built very close to each other
A házak szorosan egymás mellett álltak,
00:39
along unpaved roads.
földutak mentén.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
Magánszféra jóformán nem létezett.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
Ha a szomszédban veszekedtek,
00:47
you heard it all.
mindent hallani lehetett.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
Vagy ha valami más zajlott odaát...,
00:53
(Laughter)
(Nevetés)
00:55
you would probably hear that, too.
valószínűleg azt is hallani lehetett.
00:58
(Laughter)
(Nevetés)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
Mint minden gyerek, én is megtanultam, miből áll egy család.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
Férfiből, nőből és egy vagy több gyerekből.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
Ám azt is megtanultam: ez nem volt mindig így.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
Más kombinációk ugyanúgy működhettek.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
Volt egy háromtagú család az utcában.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
A ház asszonyát Lenie-nek hívták.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
Lenie-nek hosszú fekete haja volt, amelyet gyakran összefogott,
01:21
and manicured nails.
és gondosan ápolta a körmeit.
01:23
She always went out with a little makeup on
Kifestette magát, mielőtt az utcára lépett,
01:25
and her signature red lipstick.
jellegzetes vörös rúzst használt.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
Lenie társára nem nagyon emlékszem,
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
csak arra, hogy gyakran viselt fehér ujjatlan trikókat
01:33
and gold chains around his neck.
és aranyláncokat a nyakában.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
Lányuk pár évvel fiatalabb volt nálam.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
A környéken mindenki ismerte Lenie-t.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
Az övé volt a legnépszerűbb szépségszalon
01:45
in our side of town.
a városrészben.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
Valahányszor végigment az utcán a családjával,
01:49
they would always be greeted with smiles
mindenki mosolyogva üdvözölte őket,
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
és néha megálltak egy kicsit trécselni.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
Ami érdekes volt Lenie-vel kapcsolatban,
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
hogy éppenséggel transz nő volt.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
Ékes példája volt a Fülöp-szigetek egyik régi történetének
02:07
about gender diversity.
a nemi sokszínűségről.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
Lenie bizonyította, hogy gyakran csak azért tartunk valamit furcsának,
02:16
only because we're not familiar with it,
mert nem ismerjük eléggé,
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
vagy mert nem szántunk elég időt rá, hogy megpróbáljuk megérteni.
02:23
In most cultures around the world,
A világ legtöbb kultúrájában
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
a gender a férfi-nő kettősségen alapul.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
Az adott gender emberek mozdíthatatlan, vitathatatlan, elkülönülő csoportja.
02:35
We assign characteristics and expectations
Amint megtudjuk valaki biológiai nemét,
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
rögtön elvárásokat támasztunk iránta.
02:42
But not all cultures are like that.
Ám nem minden kultúra működik így.
02:45
Not all cultures are as rigid.
Nem minden kultúra ilyen merev.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
Számos kultúra nem elsősorban a nemi szerveket veszi
02:50
as basis for gender construction,
a gender meghatározásának alapjául,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
s vannak közösségek Észak-Amerikában, Afrikában, az indiai szubkontinensen,
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
a Csendes-óceáni-szigeteken, beleértve a Fülöp-szigeteket is,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
amelyek régtől fogva ismertek megengedő kultúrájukról
03:05
and accommodation of gender variances.
és a különböző nemek elfogadásáról.
03:08
As you may know,
Mint talán tudják,
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
a Fülöp-szigetek több mint 300 évig spanyol uralom alatt álltak,
03:14
That's from 1565 to 1898.
1565 és 1898 között.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
Ez magyarázza, miért van mindennapi beszélgetéseinkben
03:20
are peppered with Spanish words
olyan sok spanyol szó,
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
s hogy miért van sokunknak, nekem is spanyol hangzású vezetéknevünk.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
És megmagyarázza a katolikus vallás mélyen gyökerező hatását is.
03:34
But precolonial Philippine societies,
Ám a gyarmatosítás előtti Fülöp-szigeteki társadalmak
03:36
they were mostly animists.
főleg animisztikusak voltak.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
Hitték, hogy mindennek jellegzetes szellemi lényege van:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
növényeknek, állatoknak, szikláknak, folyóknak, helyeknek.
03:50
Power resided in the spirit.
A szellemben erő rejlett.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
Bárki, aki ki tudta aknázni ezt a szellemi erőt, nagy tiszteletnek örvendett.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
A spanyol gyarmati emlékeket tanulmányozó tudósok azt is mondják,
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
hogy e korai társadalmak egyenlőségen alapultak.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
A férfiak nem feltétlenül álltak a nők fölött.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
Az asszonyokkal társként bántak, nem rabszolgaként.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
A családi megegyezések nem jöttek létre jelenlétük és beleegyezésük nélkül.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
Bizonyos tekintetben a nők voltak előnyben.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
Elválhattak férjüktől, és lehetett saját tulajdonuk,
04:28
which she kept even after marriage.
amit a házasságban is megtartottak.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
A nőnek joga volt eldönteni, akar-e gyereket vagy nem,
04:33
and then decide the baby's name.
és eldönthette a gyerek nevét.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
Ám a valódi kulcs a gyarmatosítás előtti Fülöp-szigeteki nő hatalmához
04:41
was in her role as "babaylan,"
a "babaylan" szerepe volt,
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
ami különböző népcsoportok gyűjtőneve a sámánokra.
04:49
They were the community healers,
Ők voltak a közösség gyógyítói,
04:52
specialists in herbal and divine lore.
a gyógyfüvek és isteni tanok tudósai.
04:56
They delivered babies
Segítettek a szüléseknél,
04:57
and communicated with the spirit world.
és kapcsolatban álltak a szellemvilággal.
05:00
They performed exorcisms
Ördögűzéseket tartottak,
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
s időnként, közösségük védelme érdekében
05:07
they kicked some ass.
seggbe rúgtak pár embert.
05:09
(Laughter)
(Nevetés)
05:11
And while the babaylan was a female role,
S bár a babaylan női szerep volt,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
férfiak is kapcsolatban álltak a szellemvilággal.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
A korai spanyol történetírók gyakran említenek férfi sámánokat,
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
akik nem feleltek meg a bevett nyugati férfiképnek.
05:29
They cross-dressed
Női ruhákat hordtak,
05:30
and appeared effeminate
külsejük nőies volt,
05:33
or sexually ambiguous.
vagy meghatározhatatlan jellegű.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
Francisco Alcina jezsuita misszionárius szerint
05:37
said that one man he believed to be a shaman
egy férfi, akit sámánnak gondolt,
05:40
was "so effeminate
"olyannyira nőies volt,
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
hogy minden tekintetben inkább volt nő, mint férfi.
05:47
All the things the women did
Részt vett
05:49
he performed,
az összes női tevékenységben,
05:51
such as weaving blankets,
pl. takarót szőtt,
05:53
sewing clothes and making pots.
ruhát varrt, edényeket készített.
05:57
He danced also like they did,
Úgy táncolt, mint a nők,
06:00
never like a man,
nem mint a férfiak,
06:02
whose dance is different.
akik másként táncolnak.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
Összességében sokkal inkább tűnt nőnek, mint férfinak."
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
Vannak még más szaftos részletek a gyarmati kori történetekben?
06:16
Thought you'd never ask.
Örülök, hogy megkérdezték!
06:17
(Laughter)
(Nevetés)
06:19
As you may have deduced by now,
Ahogy mostanra már rájöhettek,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
a gyarmatosítás előtti társadalmak szokásai
06:25
didn't go over so well.
nem arattak osztatlan sikert.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
A szabad szerelmet hirdető, nemi változatokat elfogadó,
06:30
gender equality wokeness
nemi egyenlőségnek tudatában lévő viselkedés
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
élesen ütközött az akkori európai viselkedésmódokkal,
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
olyannyira, hogy a spanyol hittérítők azzal töltötték a következő 300 évet,
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
hogy próbálták kierőszakolni a két nemen alapuló felállást.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
Sok spanyol szerzetes azt is hitte, hogy a nőnek öltöző babaylanok
06:49
were either celibates like themselves
hozzájuk hasonlóan cölibátusban élnek,
06:53
or had deficient or malformed genitals.
vagy hiányos vagy rendellenes nemi szerveik vannak.
06:56
But this was pure speculation.
Ám mindez puszta feltételezés volt.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
Az 1679 és 1685 között összegyűjtött ún. Bolinao kézirat
07:04
mentions male shamans marrying women.
említ férfi sámánokat, akik megházasodtak.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
Az 1590 körüli Boxer kódex tartalmaz utalásokat
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
a férfi babaylan szexualitásra vonatkozóan.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
Azt mondja: "Általában nőnek öltöznek,
07:21
act like prudes
prűden viselkednek,
07:23
and are so effeminate
és olyannyira nőiesek,
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
hogy aki nem ismeri őket, nőnek tartaná őket.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
Szinte mindannyian impotensek,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
így hát más férfiakkal lépnek házasságra, akikkel együtt hálnak, mint férfi a nővel,
07:39
and have carnal knowledge."
s testi kapcsolatra is lépnek."
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
A testi kapcsolat természetesen a szexet jelenti.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
A modern társadalomban vita folyik arról,
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
miből áll a nem, és hogyan kellene meghatározni.
07:53
My country is no exception.
Az én hazám sem kivétel.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
Néhány ország, mint pl. Ausztrália, Új-Zéland, Pakisztán, Nepál és Kanada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
kezdenek nem-bináris lehetőségeket bevezetni hivatalos irataikban,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
mint pl. az útlevelekben és tartózkodási engedélyekben.
08:08
In all these discussions about gender,
A nemek körül forgó összes vita során
08:10
I think it's important to keep in mind
fontos észben tartanunk,
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
hogy a leggyakoribb elképzelések férfiról és nőről mint statikus nemekről,
08:16
anchored strictly on biological sex
amelyek szigorúan a biológiai nemen alapulnak,
08:19
are social constructs.
társadalmi építmények.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
Népem esetében ez a konstrukció kívülről lett ránk erőszakolva.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
Évszázadokon át verték a nép fejébe,
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
amíg meg nem győzték arról, hogy az ő elgondolásmódja a hibás.
08:38
But the good thing about social constructs
Ám a társadalmi építmények
08:42
is they can be reconstructed
átszabhatók
08:44
to fit a time and age.
az adott kor igényei szerint.
08:47
They can be reconstructed
Átszabhatók,
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
hogy alkalmazkodjanak az egyre színesebbe váló közösségekhez.
08:53
And they can be reconstructed
S átszabhatók
08:55
for a world that's starting to realize
egy olyan világra, amely kezdi felismerni,
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
mennyit nyerhetünk azon, ha feldolgozzuk különbözőségeinket.
09:04
When I think about this subject,
Amikor ezen gondolkodom,
09:06
I think about the Filipino people
a Fülöp-szigeteki emberekre gondolok,
09:08
and an almost forgotten but important legacy
s a nemi egyenlőség és befogadás
09:12
of gender equality and inclusivity.
egyik majdnem elfeledett, ám fontos hatására.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
Gyengéd lelkű szeretőkre gondolok,
09:21
but could not be fully open.
akik nem lehettek nyíltan önmaguk.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
Emberekre gondolok, akik hatottak életemre,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
akik megmutatták, hogy az integritás, kedvesség és lelkierő
09:32
are far better measures of judgment,
sokkal jobb mércéi az ember értékének,
09:35
far better than things that are beyond a person's control
mint az olyasmik, amikről az illető nem tehet,
09:38
such as their skin color, their age
mint pl. a bőrszín, az életkor
09:42
or their gender.
vagy a nem.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
Ahogy ma itt állok, a Lenie-hez hasonló emberek vállán,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
hihetetlenül hálás vagyok az előttem járóknak,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
akik voltak olyan bátrak, hogy nyíltan kiálljanak,
09:59
who lived a life that was theirs
akik a saját életüket élték,
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
s eközben megkönnyítették számunkra, hogy ma mi is a sajátunkat élhessük.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
Önmagunknak lenni forradalmi tett.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
S azoknak mondom, akiket külső erők próbálnak megtörni
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
és dobozokba gyömöszölni, amelyeket valaki más talált ki:
10:22
don't break.
tartsanak ki!
10:24
I see you.
Látom önöket.
10:26
My ancestors see you.
Őseim látják önöket.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
Vérük az ereimben folyik, ahogy sokunk ereiben.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
Önöknek is joguk van a valóságukhoz, s megérdemlik ugyanazokat a jogokat,
10:40
just like everyone else.
mint mindenki más.
10:44
Thank you.
Köszönöm.
10:45
(Applause)
(Taps)
About this site

This site will introduce you to YouTube videos that are useful for learning English.

Double-click on the English subtitles displayed on each video page to play the video from there.

The subtitles scroll in sync with the video playback.

If you have any comments or requests, please contact us using this contact form.