The gender-fluid history of the Philippines | France Villarta

141,332 views ・ 2020-04-03

TED


A videó lejátszásához kattintson duplán az alábbi angol feliratokra.

Fordító: Beatrix Turán Lektor: Péter Pallós
00:13
I was an eight-year-old kid in the mid-1990s.
0
13040
2532
Az 1990-es évek közepén nyolcéves voltam.
00:15
I grew up in southern Philippines.
1
15596
2387
A Fülöp-szigetek déli részén nőttem fel.
00:18
At that age, you're young enough to be oblivious
2
18007
2293
Nyolcévesen az ember elég fiatal, hogy ne tudja,
00:20
about what society expects from each of us
3
20324
2065
mit vár el a társadalom mindenkitől,
00:22
but old enough to be aware of what's going on around you.
4
22413
3292
de elég idős, hogy észrevegye, mi zajlik körülötte.
00:26
We lived in a one-bedroom house,
5
26101
2275
Egyszobás házban éltünk,
00:28
all five of us.
6
28400
1390
öten voltunk.
00:29
Our house was amongst clusters of houses
7
29814
2196
A házunk sok másik ház között állt,
00:32
made mostly of wood and corrugated metal sheets.
8
32034
3926
amelyek főleg fából és hullámlemezből épültek.
00:36
These houses were built very close to each other
9
36430
2812
A házak szorosan egymás mellett álltak,
00:39
along unpaved roads.
10
39266
1705
földutak mentén.
00:41
There was little to no expectation of privacy.
11
41475
2671
Magánszféra jóformán nem létezett.
00:44
Whenever an argument broke out next door,
12
44470
3208
Ha a szomszédban veszekedtek,
00:47
you heard it all.
13
47702
1380
mindent hallani lehetett.
00:49
Or, if there was a little ... something something going on --
14
49106
4110
Vagy ha valami más zajlott odaát...,
00:53
(Laughter)
15
53240
1960
(Nevetés)
00:55
you would probably hear that, too.
16
55950
2003
valószínűleg azt is hallani lehetett.
00:58
(Laughter)
17
58033
1590
(Nevetés)
00:59
Like any other kid, I learned what a family looked like.
18
59813
3149
Mint minden gyerek, én is megtanultam, miből áll egy család.
01:03
It was a man, a woman, plus a child or children.
19
63508
3276
Férfiből, nőből és egy vagy több gyerekből.
01:07
But I also learned it wasn't always that way.
20
67180
2236
Ám azt is megtanultam: ez nem volt mindig így.
01:09
There were other combinations that worked just as well.
21
69760
2723
Más kombinációk ugyanúgy működhettek.
01:12
There was this family of three who lived down the street.
22
72507
2732
Volt egy háromtagú család az utcában.
01:15
The lady of the house was called Lenie.
23
75263
2334
A ház asszonyát Lenie-nek hívták.
01:18
Lenie had long black hair, often in a ponytail,
24
78133
3058
Lenie-nek hosszú fekete haja volt, amelyet gyakran összefogott,
01:21
and manicured nails.
25
81215
1957
és gondosan ápolta a körmeit.
01:23
She always went out with a little makeup on
26
83196
2198
Kifestette magát, mielőtt az utcára lépett,
01:25
and her signature red lipstick.
27
85418
1845
jellegzetes vörös rúzst használt.
01:28
Lenie's other half, I don't remember much about him
28
88018
2463
Lenie társára nem nagyon emlékszem,
01:30
except that he had a thing for white sleeveless shirts
29
90505
2563
csak arra, hogy gyakran viselt fehér ujjatlan trikókat
01:33
and gold chains around his neck.
30
93092
2303
és aranyláncokat a nyakában.
01:36
Their daughter was a couple years younger than me.
31
96109
2390
Lányuk pár évvel fiatalabb volt nálam.
01:39
Now, everybody in the village knew Lenie.
32
99007
2673
A környéken mindenki ismerte Lenie-t.
01:42
She owned and ran what was the most popular beauty salon
33
102128
2886
Az övé volt a legnépszerűbb szépségszalon
01:45
in our side of town.
34
105038
1696
a városrészben.
01:46
Every time their family would walk down the roads,
35
106758
2382
Valahányszor végigment az utcán a családjával,
01:49
they would always be greeted with smiles
36
109164
2419
mindenki mosolyogva üdvözölte őket,
01:51
and occasionally stopped for a little chitchat.
37
111607
3858
és néha megálltak egy kicsit trécselni.
01:56
Now, the interesting thing about Lenie
38
116677
1995
Ami érdekes volt Lenie-vel kapcsolatban,
01:58
is that she also happened to be a transgender woman.
39
118696
3540
hogy éppenséggel transz nő volt.
02:03
She exemplified one of the Philippines' long-standing stories
40
123488
4460
Ékes példája volt a Fülöp-szigetek egyik régi történetének
02:07
about gender diversity.
41
127972
1563
a nemi sokszínűségről.
02:10
Lenie was proof that oftentimes we think of something as strange
42
130650
5555
Lenie bizonyította, hogy gyakran csak azért tartunk valamit furcsának,
02:16
only because we're not familiar with it,
43
136229
2236
mert nem ismerjük eléggé,
02:18
or we haven't taken enough time to try and understand.
44
138489
3749
vagy mert nem szántunk elég időt rá, hogy megpróbáljuk megérteni.
02:23
In most cultures around the world,
45
143541
2786
A világ legtöbb kultúrájában
02:26
gender is this man-woman dichotomy.
46
146351
3048
a gender a férfi-nő kettősségen alapul.
02:29
It's this immovable, nonnegotiable, distinct classes of individuals.
47
149423
5456
Az adott gender emberek mozdíthatatlan, vitathatatlan, elkülönülő csoportja.
02:35
We assign characteristics and expectations
48
155475
2580
Amint megtudjuk valaki biológiai nemét,
02:38
the moment a person's biological sex is determined.
49
158079
3718
rögtön elvárásokat támasztunk iránta.
02:42
But not all cultures are like that.
50
162671
1864
Ám nem minden kultúra működik így.
02:45
Not all cultures are as rigid.
51
165250
1826
Nem minden kultúra ilyen merev.
02:47
Many cultures don't look at genitalia primarily
52
167727
2830
Számos kultúra nem elsősorban a nemi szerveket veszi
02:50
as basis for gender construction,
53
170581
2209
a gender meghatározásának alapjául,
02:52
and some communities in North America, Africa, the Indian subcontinent
54
172814
5761
s vannak közösségek Észak-Amerikában, Afrikában, az indiai szubkontinensen,
02:58
and the Pacific Islands, including the Philippines,
55
178599
3200
a Csendes-óceáni-szigeteken, beleértve a Fülöp-szigeteket is,
03:01
have a long history of cultural permissiveness
56
181823
3214
amelyek régtől fogva ismertek megengedő kultúrájukról
03:05
and accommodation of gender variances.
57
185061
2397
és a különböző nemek elfogadásáról.
03:08
As you may know,
58
188307
1189
Mint talán tudják,
03:09
the people of the Philippines were under Spanish rule for over 300 years.
59
189520
4447
a Fülöp-szigetek több mint 300 évig spanyol uralom alatt álltak,
03:14
That's from 1565 to 1898.
60
194405
2970
1565 és 1898 között.
03:17
This explains why everyday Filipino conversations
61
197787
2606
Ez magyarázza, miért van mindennapi beszélgetéseinkben
03:20
are peppered with Spanish words
62
200417
2190
olyan sok spanyol szó,
03:22
and why so many of our last names, including mine, sound very Spanish.
63
202631
4973
s hogy miért van sokunknak, nekem is spanyol hangzású vezetéknevünk.
03:28
This also explains the firmly entrenched influence of Catholicism.
64
208667
4240
És megmagyarázza a katolikus vallás mélyen gyökerező hatását is.
03:34
But precolonial Philippine societies,
65
214026
2940
Ám a gyarmatosítás előtti Fülöp-szigeteki társadalmak
03:36
they were mostly animists.
66
216990
1681
főleg animisztikusak voltak.
03:39
They believed all things had a distinct spiritual essence:
67
219818
5174
Hitték, hogy mindennek jellegzetes szellemi lényege van:
03:45
plants, animals, rocks, rivers, places.
68
225016
4801
növényeknek, állatoknak, szikláknak, folyóknak, helyeknek.
03:50
Power resided in the spirit.
69
230635
1791
A szellemben erő rejlett.
03:53
Whoever was able to harness that spiritual power was highly revered.
70
233235
4820
Bárki, aki ki tudta aknázni ezt a szellemi erőt, nagy tiszteletnek örvendett.
03:59
Now, scholars who have studied the Spanish colonial archives
71
239223
3712
A spanyol gyarmati emlékeket tanulmányozó tudósok azt is mondják,
04:02
also tell us that these early societies were largely egalitarian.
72
242959
4333
hogy e korai társadalmak egyenlőségen alapultak.
04:08
Men did not necessarily have an advantage over women.
73
248181
2812
A férfiak nem feltétlenül álltak a nők fölött.
04:12
Wives were treated as companions, not slaves.
74
252001
3883
Az asszonyokkal társként bántak, nem rabszolgaként.
04:15
And family contracts were not done without their presence and approval.
75
255908
3582
A családi megegyezések nem jöttek létre jelenlétük és beleegyezésük nélkül.
04:20
In some ways, women had the upper hand.
76
260290
2644
Bizonyos tekintetben a nők voltak előnyben.
04:23
A woman could divorce her husband and own property under her own name,
77
263800
4588
Elválhattak férjüktől, és lehetett saját tulajdonuk,
04:28
which she kept even after marriage.
78
268412
2112
amit a házasságban is megtartottak.
04:30
She had the prerogative to have a baby or not
79
270979
2972
A nőnek joga volt eldönteni, akar-e gyereket vagy nem,
04:33
and then decide the baby's name.
80
273975
1960
és eldönthette a gyerek nevét.
04:36
But the real key to the power of the precolonial Filipino woman
81
276760
4560
Ám a valódi kulcs a gyarmatosítás előtti Fülöp-szigeteki nő hatalmához
04:41
was in her role as "babaylan,"
82
281344
2978
a "babaylan" szerepe volt,
04:45
a collective term for shamans of various ethnic groups.
83
285236
4421
ami különböző népcsoportok gyűjtőneve a sámánokra.
04:49
They were the community healers,
84
289681
2389
Ők voltak a közösség gyógyítói,
04:52
specialists in herbal and divine lore.
85
292094
3086
a gyógyfüvek és isteni tanok tudósai.
04:56
They delivered babies
86
296160
1288
Segítettek a szüléseknél,
04:57
and communicated with the spirit world.
87
297472
2261
és kapcsolatban álltak a szellemvilággal.
05:00
They performed exorcisms
88
300677
1820
Ördögűzéseket tartottak,
05:03
and occasionally, and in defense of their community,
89
303489
3254
s időnként, közösségük védelme érdekében
05:07
they kicked some ass.
90
307767
1731
seggbe rúgtak pár embert.
05:09
(Laughter)
91
309522
1627
(Nevetés)
05:11
And while the babaylan was a female role,
92
311708
2870
S bár a babaylan női szerep volt,
05:14
there were also, in fact, male practitioners in the spiritual realm.
93
314602
3741
férfiak is kapcsolatban álltak a szellemvilággal.
05:18
Reports from early Spanish chroniclers contain several references
94
318927
4381
A korai spanyol történetírók gyakran említenek férfi sámánokat,
05:23
to male shamans who did not conform to normative Western masculine standards.
95
323332
5261
akik nem feleltek meg a bevett nyugati férfiképnek.
05:29
They cross-dressed
96
329068
1758
Női ruhákat hordtak,
05:30
and appeared effeminate
97
330850
2186
külsejük nőies volt,
05:33
or sexually ambiguous.
98
333060
1683
vagy meghatározhatatlan jellegű.
05:35
A Jesuit missionary named Francisco Alcina
99
335146
2452
Francisco Alcina jezsuita misszionárius szerint
05:37
said that one man he believed to be a shaman
100
337622
2989
egy férfi, akit sámánnak gondolt,
05:40
was "so effeminate
101
340635
1646
"olyannyira nőies volt,
05:42
that in every way he was more a woman than a man.
102
342794
3486
hogy minden tekintetben inkább volt nő, mint férfi.
05:47
All the things the women did
103
347414
1513
Részt vett
05:49
he performed,
104
349945
1538
az összes női tevékenységben,
05:51
such as weaving blankets,
105
351507
1814
pl. takarót szőtt,
05:53
sewing clothes and making pots.
106
353345
2603
ruhát varrt, edényeket készített.
05:57
He danced also like they did,
107
357029
2069
Úgy táncolt, mint a nők,
06:00
never like a man,
108
360471
1870
nem mint a férfiak,
06:02
whose dance is different.
109
362365
1552
akik másként táncolnak.
06:04
In all, he appeared more a woman than a man."
110
364909
3683
Összességében sokkal inkább tűnt nőnek, mint férfinak."
06:10
Well, any other juicy details in the colonial archives?
111
370230
4897
Vannak még más szaftos részletek a gyarmati kori történetekben?
06:16
Thought you'd never ask.
112
376090
1278
Örülök, hogy megkérdezték!
06:17
(Laughter)
113
377392
1711
(Nevetés)
06:19
As you may have deduced by now,
114
379720
2024
Ahogy mostanra már rájöhettek,
06:21
the manner in which these precolonial societies conducted themselves
115
381768
3363
a gyarmatosítás előtti társadalmak szokásai
06:25
didn't go over so well.
116
385155
1474
nem arattak osztatlan sikert.
06:27
All the free-loving, gender-variant-permitting,
117
387294
2812
A szabad szerelmet hirdető, nemi változatokat elfogadó,
06:30
gender equality wokeness
118
390130
2065
nemi egyenlőségnek tudatában lévő viselkedés
06:32
clashed viciously with the European sensibilities at the time,
119
392219
4112
élesen ütközött az akkori európai viselkedésmódokkal,
06:36
so much so that the Spanish missionaries spent the next 300 years
120
396355
4637
olyannyira, hogy a spanyol hittérítők azzal töltötték a következő 300 évet,
06:41
trying to enforce their two-sex, two-gender model.
121
401016
2872
hogy próbálták kierőszakolni a két nemen alapuló felállást.
06:44
Many Spanish friars also thought that the cross-dressing babaylan
122
404777
4474
Sok spanyol szerzetes azt is hitte, hogy a nőnek öltöző babaylanok
06:49
were either celibates like themselves
123
409275
3787
hozzájuk hasonlóan cölibátusban élnek,
06:53
or had deficient or malformed genitals.
124
413086
2577
vagy hiányos vagy rendellenes nemi szerveik vannak.
06:56
But this was pure speculation.
125
416185
1836
Ám mindez puszta feltételezés volt.
06:58
Documents compiled between 1679 and 1685, called "The Bolinao Manuscript,"
126
418959
5709
Az 1679 és 1685 között összegyűjtött ún. Bolinao kézirat
07:04
mentions male shamans marrying women.
127
424692
2557
említ férfi sámánokat, akik megházasodtak.
07:08
The Boxer Codex, circa 1590,
128
428431
3470
Az 1590 körüli Boxer kódex tartalmaz utalásokat
07:11
provide clues on the nature of the male babaylan sexuality.
129
431925
3709
a férfi babaylan szexualitásra vonatkozóan.
07:16
It says, "Ordinarily they dress as women,
130
436584
4217
Azt mondja: "Általában nőnek öltöznek,
07:21
act like prudes
131
441781
2000
prűden viselkednek,
07:23
and are so effeminate
132
443805
1856
és olyannyira nőiesek,
07:25
that one who does not know them would believe they are women.
133
445685
2861
hogy aki nem ismeri őket, nőnek tartaná őket.
07:29
Almost all are impotent for the reproductive act,
134
449593
2994
Szinte mindannyian impotensek,
07:33
and thus they marry other males and sleep with them as man and wife
135
453472
5972
így hát más férfiakkal lépnek házasságra, akikkel együtt hálnak, mint férfi a nővel,
07:39
and have carnal knowledge."
136
459468
1478
s testi kapcsolatra is lépnek."
07:42
Carnal knowledge, of course, meaning sex.
137
462200
3872
A testi kapcsolat természetesen a szexet jelenti.
07:47
Now, there's an ongoing debate in contemporary society
138
467662
2586
A modern társadalomban vita folyik arról,
07:50
about what constitutes gender and how it should be defined.
139
470272
3234
miből áll a nem, és hogyan kellene meghatározni.
07:53
My country is no exception.
140
473530
1695
Az én hazám sem kivétel.
07:55
Some countries like Australia, New Zealand, Pakistan, Nepal and Canada
141
475852
4738
Néhány ország, mint pl. Ausztrália, Új-Zéland, Pakisztán, Nepál és Kanada
08:00
have begun introducing nonbinary options in their legal documents,
142
480614
3876
kezdenek nem-bináris lehetőségeket bevezetni hivatalos irataikban,
08:04
such as their passports and their permanent resident cards.
143
484514
2970
mint pl. az útlevelekben és tartózkodási engedélyekben.
08:08
In all these discussions about gender,
144
488064
2483
A nemek körül forgó összes vita során
08:10
I think it's important to keep in mind
145
490571
1852
fontos észben tartanunk,
08:12
that the prevailing notions of man and woman as static genders
146
492447
4475
hogy a leggyakoribb elképzelések férfiról és nőről mint statikus nemekről,
08:16
anchored strictly on biological sex
147
496946
2941
amelyek szigorúan a biológiai nemen alapulnak,
08:19
are social constructs.
148
499911
1444
társadalmi építmények.
08:22
In my people's case, this social construct is an imposition.
149
502126
4839
Népem esetében ez a konstrukció kívülről lett ránk erőszakolva.
08:28
It was hammered into their heads over hundreds of years
150
508266
4713
Évszázadokon át verték a nép fejébe,
08:33
until they were convinced that their way of thinking was erroneous.
151
513003
4079
amíg meg nem győzték arról, hogy az ő elgondolásmódja a hibás.
08:38
But the good thing about social constructs
152
518836
3245
Ám a társadalmi építmények
08:42
is they can be reconstructed
153
522105
1498
átszabhatók
08:44
to fit a time and age.
154
524571
1931
az adott kor igényei szerint.
08:47
They can be reconstructed
155
527646
1395
Átszabhatók,
08:49
to respond to communities that are becoming more diverse.
156
529065
3274
hogy alkalmazkodjanak az egyre színesebbe váló közösségekhez.
08:53
And they can be reconstructed
157
533356
2197
S átszabhatók
08:55
for a world that's starting to realize
158
535577
2677
egy olyan világra, amely kezdi felismerni,
08:58
we have so much to gain from learning and working through our differences.
159
538278
5278
mennyit nyerhetünk azon, ha feldolgozzuk különbözőségeinket.
09:04
When I think about this subject,
160
544269
1560
Amikor ezen gondolkodom,
09:06
I think about the Filipino people
161
546700
1849
a Fülöp-szigeteki emberekre gondolok,
09:08
and an almost forgotten but important legacy
162
548573
3569
s a nemi egyenlőség és befogadás
09:12
of gender equality and inclusivity.
163
552166
2583
egyik majdnem elfeledett, ám fontos hatására.
09:15
I think about lovers who were some of the gentlest souls I had known
164
555221
6091
Gyengéd lelkű szeretőkre gondolok,
09:21
but could not be fully open.
165
561336
1669
akik nem lehettek nyíltan önmaguk.
09:23
I think about people who have made an impact in my life,
166
563584
4519
Emberekre gondolok, akik hatottak életemre,
09:28
who showed me that integrity, kindness and strength of character
167
568127
4538
akik megmutatták, hogy az integritás, kedvesség és lelkierő
09:32
are far better measures of judgment,
168
572689
1901
sokkal jobb mércéi az ember értékének,
09:35
far better than things that are beyond a person's control
169
575804
2784
mint az olyasmik, amikről az illető nem tehet,
09:38
such as their skin color, their age
170
578612
3624
mint pl. a bőrszín, az életkor
09:42
or their gender.
171
582260
1157
vagy a nem.
09:44
As I stand here today, on the shoulders of people like Lenie,
172
584870
3931
Ahogy ma itt állok, a Lenie-hez hasonló emberek vállán,
09:49
I feel incredibly grateful for all who have come before me,
173
589801
3713
hihetetlenül hálás vagyok az előttem járóknak,
09:54
the ones courageous enough to put themselves out there,
174
594501
4027
akik voltak olyan bátrak, hogy nyíltan kiálljanak,
09:59
who lived a life that was theirs
175
599759
2809
akik a saját életüket élték,
10:02
and in the process, made it a little easier for us to live our lives now.
176
602592
4112
s eközben megkönnyítették számunkra, hogy ma mi is a sajátunkat élhessük.
10:07
Because being yourself is revolutionary.
177
607685
3306
Önmagunknak lenni forradalmi tett.
10:12
And to anyone reeling from forces trying to knock you down
178
612372
4564
S azoknak mondom, akiket külső erők próbálnak megtörni
10:16
and cram you into these neat little boxes people have decided for you:
179
616960
3859
és dobozokba gyömöszölni, amelyeket valaki más talált ki:
10:22
don't break.
180
622289
1240
tartsanak ki!
10:24
I see you.
181
624143
1238
Látom önöket.
10:26
My ancestors see you.
182
626041
1571
Őseim látják önöket.
10:28
Their blood runs through me as they run through so many of us.
183
628380
4315
Vérük az ereimben folyik, ahogy sokunk ereiben.
10:33
You are valid, and you deserve rights and recognition
184
633957
4867
Önöknek is joguk van a valóságukhoz, s megérdemlik ugyanazokat a jogokat,
10:40
just like everyone else.
185
640745
1567
mint mindenki más.
10:44
Thank you.
186
644081
1168
Köszönöm.
10:45
(Applause)
187
645273
3390
(Taps)
Erről a weboldalról

Ez az oldal olyan YouTube-videókat mutat be, amelyek hasznosak az angol nyelvtanuláshoz. A világ minden tájáról származó, kiváló tanárok által tartott angol leckéket láthatsz. Az egyes videók oldalán megjelenő angol feliratokra duplán kattintva onnan játszhatja le a videót. A feliratok a videó lejátszásával szinkronban gördülnek. Ha bármilyen észrevétele vagy kérése van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk ezen a kapcsolatfelvételi űrlapon.

https://forms.gle/WvT1wiN1qDtmnspy7